autumn 2016
PSY-2541 Utvikling hos barn og ungdom (0-18 år) - 10 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på profesjonsstudiet i psykologi og kan derfor ikke tas som enkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-2541 Barns utvikling (0-12 år) 10 stp

Course content

Prenatal utvikling, utvikling hos spedbarn, førskolebarn, skolebarn og ungdom. Hovedvekten er på typisk utvikling hos sped- og småbarn. Sentrale temaer i moderne, empirisk basert utviklingspsykologi vil bli gjennomgått. Forhold som fremmer eller hemmer en adekvat utvikling vil bli drøftet.

 


Objective of the course

Studentene skal ha inngående kjennskap til hovedlinjene i barns psykologiske utvikling. De skal være i stand til selvstendig og kritisk å vurdere utviklingspsykologisk forskning og teori, og å trekke sammenhenger mellom forskning, teori og praktisk anvendelse av kunnskaper.

 


Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Ca. 25 timer forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner.

 


Assessment

Arbeidskrav: Noe obligatorisk undervisning; obligatorikken gjelder for det enkelte kurs (ikke i forhold til PSY-2541 generelt). Skriftlig presentasjon sammen med to andre studenter; legges ut på fronter og kommenteres i plenum; godkjennes av faglærer dersom: levert innen avtalt frist, lengde 2-4 sider med 1,5 linjeavstand og klart relatert til pensum.

Eksamen: Fire timers skriftlig eksamen med besvarelse av tre oppgaver.

Karakterskala A-F. Ved karakteren F gis det kontinuasjonseksamen tidlig i det påfølgende semester.

 

 

 


Recommended reading/syllabus

Siegler, R., DeLoache, J., & Eisenberg, N. (2014). How children develop (4th. ed.). New York: Worth..

Kapittel 1, s. 1-37

Kapittel 2, s. 39-83

Kapittel 3, s. 85-127

Kapittel 4, s. 130-145, s. 161-167

Kapittel 5, s. 172-198 & s. 198-213

Kapittel 6, s. 215-252 (unntatt ikke-språklige symboler)

Kapittel 7, s. 260-295

 

Van der Meer, A.L.H. (2010/2013). Tidlig utvikling hos de minste barn i alderen 0-1 år. I E.B.H. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red.), Kroppslighet i Barnehagen: Pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse (s. 150-169). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Van der Meer, A.L.H. (2016). Persepsjon av visuell bevegelse og prospektiv kontroll: Hjernestudier hos terminfødte og for tidlig fødte spedbarn. Psykologisk Tidsskrift, 1, 30-38.

Van der Meer, A.L.H. & Husby, Å. (2006). Handedness as a major determinant of functional cradling bias. Laterality, 11 (3), 263-276.

Van der Meer, A.L.H. & Van der Weel, F.R. (2011). Auditory guided arm and whole body movements in young infants. I P. Strumillo (red.), Advances in Sound Localization (s. 297-314). Wien: InTech.

 

Barrouillet, P. (2015). Theories of cognitive development: From Piaget to today. Developmental Review, 38, 1-12.

Gergely, G., Bekkering, H., & Király, I. (2002). Rational imitation in preverbal infants. Nature, 415, 755-755.
Gross, J., Hayne, H., Herbert, J., & Sowerby, P. (2002). Measuring infant memory: Does the ruler matter? Developmental Psychobiology, 40, 183-192.

 

Mareschal, D., & Quinn, P. C. (2001). Categorization in infancy. Trends in Cognitive Sciences, 5, 443-450.
Rakoczy, H. (2012). Do infants have a theory of mind?. British Journal of Developmental Psychology, 30, 59-74.

 

Ytterligere tilleggspensum blir informert om på orienteringsmøte.

 

Error rendering component

  • Earlier years and semesters for this topic