autumn 2016
PSY-2543 Praksis og praksisrelatert undervisning - 10 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter ved profesjonsstudiet i psykologi og kan dermed ikke tas som enkeltemne.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-2543 Praksis og praksisrelatert undervisning i utviklingspsykologi 5 stp

Course content

En uke observasjonspraksis i barnehage, to og to studenter sammen, med innsamling av data ut fra systematisk observasjon.

En uke forskningspraksis med eldre, to og to studenter sammen, med innsamling av data ut fra tester og evt. intervjuer. Anvendt utviklingspsykologi: forelesninger, gruppearbeid ut fra kasusbeskrivelser og drøfting av problemstillinger knyttet til diagnostisering og intervensjon.


Objective of the course

Læringsutbytte: Kunnskaper om planlegging og gjennomføring av observasjoner og forskning i vanlige miljøer for barn og eldre. Introduksjon til klinisk-psykologisk anvendelse av utviklingspsykologisk kunnskap.

Language of instruction and examination

Norsk.

Teaching methods

Ca. 36 timer forelesning, veiledning og gruppearbeid.

Assessment

Arbeidskrav: Noe obligatorisk undervisning og forberedelse til praksis. Obligatorisk praksis.

Eksamen: Praksisrapport skrevet av to og to studenter; halvparten knyttet til praksis med eldre, halvparten knyttet til praksis i barnehage. Fordelingen av hvilke studenter som skriver rapport om barn/eldre foregår i hovedsak ut ifra ønsker, ved skjevfordeling vil det bli foretatt trekning.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått praksisrapport.


Recommended reading/syllabus

Kommer.

Error rendering component

  • Earlier years and semesters for this topic