spring 2017
FSK-2012 Vitenskapelig metode og statistikk - 10 stp

Application deadline

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Admission requirements

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011 Innføring i kvantitativ analyse og statistikk 10 stp
ØS204 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp
BED-2011F Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk 10 stp

Course content

Emnet gir en innføring i metode og statistikk og er beregnet for studenter på bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap og andre tverrfaglige programmer.

Emnet har følgende mål:
a) Gi studentene en innføring i vitenskapelige begreper og forskningsdesign for analyse av kvalitative og kvantitative data, herunder bruk av sekundærdata og innsamling av primærdata.
b) Gi studentene en innføring i statistiske grunnbegreper, statistiske fordelinger og hvordan de blir brukt. Det vil bli lagt vekt på å gi opplæring i å avdekke statistiske sammenhenger mellom variabler (blant annet krysstabeller, variansanalyse, korrelasjonsanalyse) samt hypotesetesting.
c) Gi studentene en grunnleggende forståelse av regresjonsanalyse.
d) Gi studentene praktisk øvelse i å bruke statistisk programvare gjennom øvelser og innleveringer.
e) Gi studentene praktisk øvelse i å planlegge, analysere og rapportere en vitenskapelig undersøkelse.

Objective of the course

Kurset gir en bred innføring i vitenskapelig metode og statistikk. Studentene får kjennskap til forskningsprosessen, og både kvalitative og kvantitative forskningsdesign og metoder gjennomgås. Studentene får analytisk innsikt og det legges vekt på anvendelser av statistisk metode innen et bredt spekter av problemstillinger innen fiskeri- og havbruksvitenskap. Studentene gis det nødvendige metodegrunnlaget i statistisk analyse for andre emner i studiet. Det legges vekt på oppgaveregning og analyse av data ved bruk av statistikkpakker.

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskap - Kandidaten:

 • har bred kunnskap om vitenskapelig metode (forskningsmetode).
 • kjenner til prosessen for både kvantitative og kvalitative forskningsopplegg.
 • har kunnskap om forholdet mellom teori og empiri/data.
 • har kunnskap om kvalitative og kvantitative analyse- og datainnsamlingsmetoder.
 • har kunnskap om grunnleggende statistiske metoder og sannsynlighetsregning.
 • har kunnskap om hypotesetesting, varians- og korrelasjonsanalyse.
 • har kunnskap om ulike metoder innenfor regresjonsanalyse (minste kvadraters metode, maximum likelihood), samt bootstrapping.
 • har kunnskap om vitenskapelig rapportering.

Ferdigheter - Kandidaten:

 • kan definere forskningsspørsmål og foreta avgrensning og definering av begreper.
 • kan bruke dataverktøy, relevante modeller og teori for å analysere enkle vitenskapelige problemstillinger.
 • kan reflektere rundt forskning og vitenskapelig metode, forskningsetikk og redelighet.
 • kan søke etter informasjon, analysere, rapportere, referere og skrive referanselister.
 • kan tolke forskningsresultater, er seg bevisst mulige feiltolkninger og feilkilder og har kjennskap til begrepene generalisering, validitet og reliabilitet.
 • kan presentere og tolke statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål for de mest kjente sannsynlighetsfordelingene
 • kan bruke regresjonsanalyse og estimere parametere både ved bruk av punktestimering og intervallestimering.
 • behersker hypotesetesting.
 • kan tolke signifikansnivå, signifikanssannsynlighet og teststyrke.

Kompetanse - Kandidaten:

 • besitter en grunnleggende kompetanse i metode og statistikk for å kunne skrive en prosjekt- eller bacheloroppgave.
 • kan utforme og skrive vitenskapelige rapporter.
 • har innsikt i ulike forskningsdesign; kvantitative og kvalitative forskningsopplegg og aktuelle kombinasjoner av disse.
 • kan bruke relevant statistikkpakker (Excel, SPSS, STATA eller R) til statistisk analyse.
 • kan anvende regresjonsanalyse og tolke og teste resultatene av slike analyser.

Language of instruction and examination

Norsk. Enkelte forelesninger vil gis på engelsk.

Teaching methods

Forelesninger, datalab og seminarer.

Assessment

Fire timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Skriftlig eksamen arrangeres i Tromsø. Etter søknad kan det vurderes om eksamen kan avholdes ved andre studiesteder. I utgangspunktet må det være minimum ti kandidater ved annet studiested før eksamen ved annet studiested vurderes.

Arbeidskrav: En vitenskapelig rapport/artikkel. Denne er sammensatt av flere mindre innleveringer. Studentene skal, med utgangspunkt i et gitt datasett, i løpet av semesteret arbeide med utforming av oppgaven, metodevalg, statistisk behandling av datasettene og diskusjon av resultatene.

Kontinuasjonseksamen: Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested som administrerer emnet.

Recommended reading/syllabus

Pensumlitteratur oppgis i Fronter ved semesterstart eller fås ved henvendelse til fagbokhandelen Akademisk Kvarter (Tromsø).

Error rendering component

 • Earlier years and semesters for this topic