autumn 2019
MAT-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk - 10 stp

Type of course

Kan ikke tas som enkeltemne

Course content

Emnet er delt i to deler;

  • Statistikk: Deskriptiv statistikk. Sannsynlighetsregning. Diskrete sannsynlighetsfordelinger. Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Estimering og konfidensintervall. Hypotesetesting. Ikke-parametriske tester. Korrelasjon og regresjon.
  • Beregningsorientert programmering: Grunnleggende innføring i programmering i MATLAB. Tallfølger (differenslikninger) og induksjonsbevis. Vi skal lære mer om algoritmene og metodene som blir behandlet i matematikk 1 for ingeniører og i statistikkdelen av dette kurset.


Objective of the course

Emnet skal gi studenten kunnskap om statistikk, programmering, algoritmer og numeriske metoder som viktige verktøy i ingeniørfaglig problemløsning.

Kunnskap:

  • Gode kunnskaper om statistikk, sannsynlighetsregning, hypotesetest og lineær regresjon.
  • Grunnleggende kunnskaper om numeriske løsninger av  matematiske og ingeniørfaglige problemstillinger.

Ferdigheter:

  • Kan fremstille statistisk data på en forståelig måte og vurdere gyldigheten av resonnement basert på statistiske metoder.
  • Har grunnleggende ferdigheter i MATLAB-programmering, som bruk av løkker, tester, plotting av grafer, funksjoner og enkel filhåndtering.
  • Kan lage programskisser og algoritmer ut ifra en matematisk spesifikasjon av et problem. Kandidaten kan gjennomføre induksjonsbevis og simulere differensligninger.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten har forståelse for at statistiske og beregningsorienterte metoder basert på programmering kan brukes til å beskrive og forstå ingeniørfaglige problemstillinger og kunne kommunisere om slike problemstillinger og løsninger.


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

36 timer forelesing og 46 timer øving.

Assessment

Vurderingen består av 2 deleksamener

1. Digital hjemmeeksamen i beregningsorientert programmering (teller 25 % av sluttkarakteren),

2. Skriftlig 4 timers eksamen som omfatter både statistikk og beregningsorientert programmering (teller 75 % av sluttkarakter)

Resultater fra de to delene blir slått sammen og danner grunnlag for én karakter i emnet. Begge delene må være bestått for at sluttkarakter skal kunne settes.

Det gis en bokstavkarakter på en skala fra A til F, hvor F er stryk.

Kontinuasjonseksamen

Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i den aktuelle delen tidlig i påfølgende semester.

Studenter som ikke har bestått tilbys kontinuasjonseksamen i den aktuelle delen tidlig i påfølgende semester.


Error rendering component

  • Earlier years and semesters for this topic