autumn 2019
MAT-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk - 10 stp

Last changed: 02.03.2020

Type of course

Kan ikke tas som enkeltemne

Course content

Emnet er delt i to deler;

  • Statistikk: Deskriptiv statistikk. Sannsynlighetsregning. Diskrete sannsynlighetsfordelinger. Kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger. Estimering og konfidensintervall. Hypotesetesting. Ikke-parametriske tester. Korrelasjon og regresjon.
  • Beregningsorientert programmering: Grunnleggende innføring i programmering i MATLAB. Tallfølger (differenslikninger) og induksjonsbevis. Vi skal lære mer om algoritmene og metodene som blir behandlet i matematikk 1 for ingeniører og i statistikkdelen av dette kurset.


Objective of the course

Emnet skal gi studenten kunnskap om statistikk, programmering, algoritmer og numeriske metoder som viktige verktøy i ingeniørfaglig problemløsning.

Kunnskap:

  • Gode kunnskaper om statistikk, sannsynlighetsregning, hypotesetest og lineær regresjon.
  • Grunnleggende kunnskaper om numeriske løsninger av  matematiske og ingeniørfaglige problemstillinger.

Ferdigheter:

  • Kan fremstille statistisk data på en forståelig måte og vurdere gyldigheten av resonnement basert på statistiske metoder.
  • Har grunnleggende ferdigheter i MATLAB-programmering, som bruk av løkker, tester, plotting av grafer, funksjoner og enkel filhåndtering.
  • Kan lage programskisser og algoritmer ut ifra en matematisk spesifikasjon av et problem. Kandidaten kan gjennomføre induksjonsbevis og simulere differensligninger.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten har forståelse for at statistiske og beregningsorienterte metoder basert på programmering kan brukes til å beskrive og forstå ingeniørfaglige problemstillinger og kunne kommunisere om slike problemstillinger og løsninger.


Language of instruction

Norsk

Teaching methods

36 timer forelesing og 46 timer øving.

Assessment

Vurderingen består av 2 deleksamener

1. Digital hjemmeeksamen i beregningsorientert programmering (teller 25 % av sluttkarakteren),

2. Skriftlig 4 timers eksamen som omfatter både statistikk og beregningsorientert programmering (teller 75 % av sluttkarakter)

Resultater fra de to delene blir slått sammen og danner grunnlag for én karakter i emnet. Begge delene må være bestått for at sluttkarakter skal kunne settes.

Det gis en bokstavkarakter på en skala fra A til F, hvor F er stryk.

Kontinuasjonseksamen

Studenter med gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i den aktuelle delen tidlig i påfølgende semester.

Studenter som ikke har bestått tilbys kontinuasjonseksamen i den aktuelle delen tidlig i påfølgende semester.