autumn 2022
SVF-3006 Energiomstilling: Fra teori til praksis - 10 stp

Application deadline

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Type of course

Emnet kan tas som enkeltemne, men har et øvre tak på 25 plasser. Masterstudenter ved Institutt for samfunnsvitenskap vil bli prioritert. Emnet kan også tas av masterstudenter på andre relevante studieprogrammer. Ved flere kvalifiserte søkere enn plasser, rangeres søkerne etter avlagte studiepoeng som kan inngå i en grad. Det vil foretas loddtrekning ved poenglikhet.

Admission requirements

Bachelorgrad og faglig fordypning:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

Graden må ha en faglig fordypning på minimum 90 studiepoeng innenfor statsvitenskap. Fordypningen må inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå (påbygningsnivå) eller tilsvarende. Se bachelorprogram i statsvitenskap.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

 

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå


Course content

Dette samfunnsvitenskapelige emnet er knyttet til det tverrfaglige forskningssenteret ARC (Arctic Centre for Sustainable Energy) på UiT, som jobber for realisering av et fossilfritt samfunn. Emnet er intensivt, hvor studentene får en innføring i teoretiske og analytiske perspektiver på energiomstilling, før undervisningen legges tett opp til et konkrete, aktuelle case. Disse casene jobbes det videre med i prosjektoppgaver, hvor studentene gjør et feltarbeid hvor de tar del av en prosess for å løse en reell utfordring i samfunnet (energilab).  Tidligere oppgaver har eksempelvis vært knyttet til samfunnsmessige barrierer med innfasing av elektrisk luftfart, hydrogen, vindkraft, og metodiske verktøy for inkludering av lokalsamfunn og byer i energiomstillingsprosjekter.

Emnet gir en innføring i ulike teorier på energiomstilling fra et sosio-teknisk perspektiv, og hvordan institusjoner og politiske og økonomiske strukturerer påvirker energiutfordringer med utgangspunkt i dagens energisystem og forsyningssystemer. Det legges spesiell vekt på hvordan ny fornybar energi utløser konflikter og muligheter til å tenke annerledes om energiløsninger med hensyn til produksjon og eierskap, men også hvilke utfordringer som er knyttet til å ta i bruk ny teknologi og hvordan dette kan skje i samspill med samfunnet.

Undervisningen skjer i en kombinasjon av forelesninger, seminarer og feltarbeid. En viktig del av emnet er å ha direkte kontakt med aktører fra de organisasjonene og samfunnsinstitusjonene som er knyttet til den prosessen som energilaben er bygd opp rundt. De fleste oppgavene vil innebære en feltstudie som gir en innføring i feltarbeid til masteroppgaven. Undervisningen er basert på flere samfunnsvitenskapelige disipliner, og hva som vektlegges vil bli bestemt ut fra hva som er relevant for det konkrete prosjektet.

Studentene vil gjennom hele kurset arbeide sammen i grupper. Arbeidskrav og eksamensoppgave utformes/skrives i grupper. 


Objective of the course

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Studenten har:

  • Kunnskap om samfunnsmessige problemstillinger og teorier knyttet energiomstilling. Dette knyttes til fornybar energiproduksjon og transportløsninger, energisikkerhet, forhold mellom teknologi og samfunn, og vurdering av hvordan strukturer og institusjoner påvirker problemene som studeres
  • Kunnskap om sammenhengen mellom energi, innovasjon og samfunnsinstitusjoner

Kunnskap om omstilling og innovasjon i praksis Ferdighet

Studenten kan:

  • Grunnleggende kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til energiomstilling i samfunnet.
  • Analysere en gitt samfunnsmessig case med utgangspunkt i spørsmål om energiomstilling eller innovasjon
  • Sette opp og gjennomføre en gruppeoppgave knyttet til dette (energilab)

Language of instruction and examination

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Teaching methods

Undervisning skjer i form av forelesninger, seminarer og energilab.

Undervisningsomfanget er på ca. 6 dobbelttimer forelesning og seminar, i tillegg til fem hele og sammenhengende dager med energilab. 


Examination

Examination: Date: Weighting: Grade scale:
Hjemmeeksamen 07.12.2022 13:00 (Hand in) 0/1 A–E, fail F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Aktiv deltakelse i energilab Approved – not approved
UiT Exams homepage

Re-sit examination

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
  • Earlier years and semesters for this topic