autumn 2022
FAR-2301 Legemiddelkjemi og naturstoffkjemi - 15 stp

Type of course

Emnet er forbeholdt studenter på bachelor i farmasi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatory prerequisites

FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1302 Farmasøytisk organisk kjemi, FAR-1401 Fysikalsk farmasi, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologieller FAR-1101 Farmasi grunnemne, FAR-1201 Cellebiologi og biokjemi, FAR-1301 Farmasøytisk kjemi, HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi

Course overlap

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FAR-2011 Legemiddelkjemi / Naturstoffkjemi / Cellulær farmakologi 15 stp

Course content

 • Molekylære virkningsmekanismer for legemidler
 • Målmolekyler, biokjemiske klasser
 • Intermolekylære interaksjoner
 • Effekter på målmolekyl (reversibel vs. irreversibel binding, ortosterisk vs. allosterisk binding, agonisme vs. antagonisme)
 • Legemiddelutvikling
 • Drug discovery: identifisering av idé-substans (hit/lead)
 • Drug design
 • Drug development
 • Eksempler: Sentrale legemiddelgrupper
 • Utvikling av legemidlet
 • Molekylær virkningsmekanisme
 • Karakteristiske strukturtrekk
 • Struktur-aktivitets sammenheng (SAR)
 • Metabolisme
 • Drug discovery fra naturlige kilder
 • Naturlige versus syntetiske forbindelser
 • Bioprospektering: Fordeler og ulemper
 • Trinn i bioprospektering
 • Farmasøytisk viktige naturstoffer/naturstoffklasser
 • Karakteristiske strukturtrekk
 • Biosyntetisk opprinnelse
 • Kilde
 • Medisinsk anvendelse


Objective of the course

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

- har inngående kunnskap om karakteristiske strukturtrekk, biosyntetisk opprinnelse, kilde og medisinsk anvendelse av farmasøytisk viktige naturstoffer/naturstoffklasser

- kan beskrive de viktigste molekylære virkningsmekanismer for legemidler

- kan beskrive basale legemiddelkjemiske prinsipper for utvikling av nye legemidler

- har kunnskap om valg og utførelse av sentrale legemiddelanalytiske metoder

- har kjennskap til klinisk utprøving av legemidler

- har kunnskap om relevante kvalitative og kvantitative forskningsmetoder

Ferdighet

Kandidaten

- kan utføre isolering og karakterisering av naturstoffer under veiledning

- kan utføre kjemisk syntese av et legemiddel

- kan reflektere over og anvende ulike faglige informasjonskilder.

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan gjøre rede for utvikling, karakteristiske strukturtrekk, struktur-aktivitetssammenheng og metabolitter hos sentrale legemiddelgrupper

- kan formidle sin farmasøytiske kunnskap med faglig trygghet, både skriftlig og muntlig, til alle aktuelle grupper

- kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser og kan bidra til entreprenørskap, og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser


Language of instruction and examination

Norsk

Teaching methods

Forelesninger

Gruppearbeid (obligatorisk)

Seminarer (obligatorisk)

Laboratorieøvelser (obligatorisk)


Examination

Examination: Duration: Grade scale:
Muntlig eksamen 30 Minutter A–E, fail F

Coursework requirements:

To take an examination, the student must have passed the following coursework requirements:

Laboratoriekurs / Gruppearbeid / Deltagelse Approved – not approved
UiT Exams homepage

More info about the coursework requirements

Godkjent laboratoriekurs

Godkjent gruppearbeid med muntlig fremlegg

Obligatorisk oppmøte og aktiv deltakelse på seminar


Re-sit examination

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består siste avholdte ordinære eksamen gis adgang til kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen avholdes ved begynnelsen av påfølgende semester etter siste ordinære eksamen. Kandidater som anses for å ha trukket seg fra eksamen etter § 16 i Forskrift for eksamen, har ikke rett til kontinuasjonseksamen.


 • Earlier years and semesters for this topic