Bilde av Skogdal, Stine
Photo: Stina Guldbrandsen

Stine Skogdal