Johan Greger Aulstad • Johan Greger Aulstad :
  Kravene til overprøving av innsynskrav etter Tromsø-konvensjonen artikkel 8. Tilsvar til Jon Sverdrup Efjestad.
  Lov og Rett 2024 DOI
 • Johan Greger Aulstad :
  Innsynsrett og forvaltningens arbeidsbyrde
  Kritisk juss 2023 ARKIV / DOI
 • Johan Aulstad :
  Tromsø-konvensjonen om tilgang til det offentliges dokumenter
  Lov og Rett 2023 ARKIV / DOI
 • Johan Aulstad :
  Har befolkningen rett til innsyn i statsministerens elektroniske kalender?
  Fagbokforlaget 2019
 • Johan Aulstad :
  Allmennhetens rett til insyn hos selvstendige rettssubjekter
  Universitetsforlaget 2013
 • Johan Aulstad :
  Utfordringer i innsynsfeltet
  Fagbokforlaget 2013
 • Johan Aulstad :
  Utsatt iverksettelse etter forvaltningsloven § 42
  Jussens venner 2010
 • Johan Greger Aulstad :
  Sametinget og forvaltningsloven
  Gyldendal Akademisk 2009
 • Johan Greger Aulstad :
  Tilbakelevering av lokale
  Tidsskrift for eiendomsrett 2009
 • Johan Greger Aulstad :
  Ny høyesterettsdom som klarlegger forholdet mellom myndighetsmisbrukslæren og kravet om forholdsmessighet (HR-2008-695-A)
  Jussens venner 2008
 • Johan Greger Aulstad :
  Delingsforbudet etter jordloven § 12
  Tidsskrift for eiendomsrett 2008
 • Johan Greger Aulstad :
  Domstolprøvingen av dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven § 7
  Universitetsforlaget 2007
 • Johan Greger Aulstad :
  Bør en større del av den alminnelige forvaltningsretten lovreguleres?
  Gyldendal Akademisk 2007
 • Markus Hoel Lie, Johan Greger Aulstad :
  Rt. 2007 s. 257 - domstolprøvelsen av forvaltningsvedtak
  Jussens venner 2007
 • Johan Greger Aulstad :
  Sameierens faktiske og juridiske rådighet over boenheten og fellesarealene i et eierseksjonssameie
  Tidsskrift for eiendomsrett 2007
 • Johan Greger Aulstad :
  Rettspørsmål knyttet til planvedtak og dispensasjonsvedtak i medhold av plan- og bygningsloven der kommunen selv eier grunn eller har andre private interesser i området
  Universitetsforlaget 2006
 • Johan Greger Aulstad :
  Oppsigelse av avtaler inngått etter lov om helsetjenesten i kommunene kapittel 4
  Kritisk juss 2006
 • Johan Greger Aulstad :
  Forholdet mellom domstolene og forvaltningen i norsk rett - Særlig med henblikk på kravet om forholdsmessighet ved forvaltningens skjønnsutøvelse
  Förvaltningsrättslig Tidskrift 2005
 • Johan Greger Aulstad :
  Svar til advokatene Jørn Terje Kristensen og Helge Morten Svarva sine kommentarer i JV, hefte 5-6/2004 - særlig om utbyggingsavtaler
  Jussens venner 2005
 • Johan Greger Aulstad :
  Saksbehandling og omgjøring av avtaler som er enkeltvedtak
  Jussens venner 2004
 • Johan Greger Aulstad :
  Forholdet mellom legalitetsprinsippet og prinsippet om avtalefrihet
  Förvaltningsrättslig Tidskrift 2002
 • Johan Aulstad :
  Innsynsrett
  Fagbokforlaget 2018
 • Johan Greger Aulstad :
  Kommunale utbyggingsavtaler
  Fagbokforlaget 2005
 • Johan Greger Aulstad :
  Avtaler om utslipp av klimagasser
  2001
 • Øyvind Ravna, Johan Aulstad :
  Må driften av Fosen-kraftverkene stanses?
  Adresseavisen 22. March 2023 FULLTEKST
 • Øyvind Ravna, Johan Aulstad :
  Må driften av Fosen-kraftverkene stanses?– og hvor lang tid kan brukes på å utrede en endret konsesjon?
  Sagat 23. March 2023 FULLTEKST
 • Johan Aulstad :
  Allmennhetens rett til å få innsyn i forvaltningens interne dokumenter
  2018
 • Johan Aulstad :
  Merinnsyn etter offentleglova § 11
  2010
 • Johan Aulstad :
  Merinnsynsbestemmelsen i offentleglova § 11
  2010
 • Johan Aulstad :
  Sivilombudsmannens kontroll med forvaltningens skjønnsutøvelse
  2010
 • Johan Greger Aulstad :
  Utbyggingsavtaler mellom kommune og utbygger
  2004
 • Johan Greger Aulstad :
  Forvaltningens adgang til å motta ytelser fra private rettssubjekter ved offentlig myndighetsutøvelse - Illustrert ved utbyggingsavtaler på plan- og bygningsrettens område
  Universitetet i Oslo 2004
 • Johan Greger Aulstad :
  Kommunale utbyggingsavtaler
  2003
 • Johan Greger Aulstad :
  Kommunenes adgang til å fastsette forpliktelser for en utbygger
  2003
 • Johan Greger Aulstad :
  Utbyggingsavtalenes juridiske karakter
  2003

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →