Bilde av Aulstad, Johan
Bilde av Aulstad, Johan
Faculty of Law johan.aulstad@uit.no +4777646362 Tromsø TEO-H4

Johan Aulstad  • Johan Aulstad :
    Har befolkningen rett til innsyn i statsministerens elektroniske kalender?
    Fagbokforlaget 2019
  • Johan Aulstad :
    Allmennhetens rett til insyn hos selvstendige rettssubjekter
    Universitetsforlaget 2013
  • Johan Aulstad :
    Utfordringer i innsynsfeltet
    Fagbokforlaget 2013
  • Johan Aulstad :
    Utsatt iverksettelse etter forvaltningsloven § 42
    Jussens venner 2010
  • Johan Greger Aulstad :
    Sametinget og forvaltningsloven
    Gyldendal Akademisk 2009
  • Johan Greger Aulstad :
    Tilbakelevering av lokale
    Tidsskrift for eiendomsrett 2009
  • Johan Greger Aulstad :
    Ny høyesterettsdom som klarlegger forholdet mellom myndighetsmisbrukslæren og kravet om forholdsmessighet (HR-2008-695-A)
    Jussens venner 2008
  • Johan Greger Aulstad :
    Delingsforbudet etter jordloven § 12
    Tidsskrift for eiendomsrett 2008
  • Johan Greger Aulstad :
    Domstolprøvingen av dispensasjonsvedtak etter plan- og bygningsloven § 7
    Universitetsforlaget 2007
  • Johan Greger Aulstad :
    Bør en større del av den alminnelige forvaltningsretten lovreguleres?
    Gyldendal Akademisk 2007
  • Markus Hoel Lie, Johan Greger Aulstad :
    Rt. 2007 s. 257 - domstolprøvelsen av forvaltningsvedtak
    Jussens venner 2007
  • Johan Greger Aulstad :
    Sameierens faktiske og juridiske rådighet over boenheten og fellesarealene i et eierseksjonssameie
    Tidsskrift for eiendomsrett 2007
  • Johan Greger Aulstad :
    Rettspørsmål knyttet til planvedtak og dispensasjonsvedtak i medhold av plan- og bygningsloven der kommunen selv eier grunn eller har andre private interesser i området
    Universitetsforlaget 2006
  • Johan Greger Aulstad :
    Oppsigelse av avtaler inngått etter lov om helsetjenesten i kommunene kapittel 4
    Kritisk juss 2006
  • Johan Greger Aulstad :
    Forholdet mellom domstolene og forvaltningen i norsk rett - Særlig med henblikk på kravet om forholdsmessighet ved forvaltningens skjønnsutøvelse
    Förvaltningsrättslig Tidskrift 2005
  • Johan Greger Aulstad :
    Svar til advokatene Jørn Terje Kristensen og Helge Morten Svarva sine kommentarer i JV, hefte 5-6/2004 - særlig om utbyggingsavtaler
    Jussens venner 2005
  • Johan Greger Aulstad :
    Saksbehandling og omgjøring av avtaler som er enkeltvedtak
    Jussens venner 2004
  • Johan Greger Aulstad :
    Forholdet mellom legalitetsprinsippet og prinsippet om avtalefrihet
    Förvaltningsrättslig Tidskrift 2002
  • Johan Aulstad :
    Innsynsrett
    Fagbokforlaget 2018
  • Johan Greger Aulstad :
    Kommunale utbyggingsavtaler
    Fagbokforlaget 2005
  • Johan Greger Aulstad :
    Avtaler om utslipp av klimagasser
    2001
  • Johan Aulstad :
    Allmennhetens rett til å få innsyn i forvaltningens interne dokumenter
    2018
  • Johan Aulstad :
    Merinnsyn etter offentleglova § 11
    2010
  • Johan Aulstad :
    Merinnsynsbestemmelsen i offentleglova § 11
    2010
  • Johan Aulstad :
    Sivilombudsmannens kontroll med forvaltningens skjønnsutøvelse
    2010
  • Johan Greger Aulstad :
    Forvaltningens adgang til å motta ytelser fra private rettssubjekter ved offentlig myndighetsutøvelse - Illustrert ved utbyggingsavtaler på plan- og bygningsrettens område
    2004
  • Johan Greger Aulstad :
    Utbyggingsavtaler mellom kommune og utbygger
    2004
  • Johan Greger Aulstad :
    Kommunale utbyggingsavtaler
    2003
  • Johan Greger Aulstad :
    Kommunenes adgang til å fastsette forpliktelser for en utbygger
    2003
  • Johan Greger Aulstad :
    Utbyggingsavtalenes juridiske karakter
    2003

  • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →    TEO-H4