attachment.jpg
Photo: Hans Jørgen Brun
attachment.jpg
Faculty of Law jon.p.johansen@uit.no +4777623208 479 65545 Tromsø TEO-H4 4.520

Rui, Jon Petter • Hjelmeng, Erling Johan; Søreide, Tina; Jacobsen, Jørn; Rui, Jon Petter. Sanksjonsregimer for foretak. Tidsskrift for strafferett 2021; Volum 21 (3). ISSN 1502-685X.s 273 - 299.s doi: 10.18261/issn.0809-9537-2021-03-04.
 • Rui, Jon Petter. Om skillet mellom overtreder og medvirker i strafferetten. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 9788205554245.s 155 - 172.
 • Rui, Jon Petter; Knust, Nandor; Billis, Emmanouil. Künstliche Intelligenz und der Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Duncker & Humblot 2021 ISBN 9783428559718.s 693 - 725.
 • Rui, Jon Petter; Knust, Nandor; Billis, Emmanouil. The Typology of Proportionality. Hart Publishing Ltd 2021 ISBN 9781509938605.s 3 - 28.
 • Rui, Jon Petter. Fra menneskerettighetsdomstolen: Grenser for kriminalisering og bruk av straff i konkrete saker. Lacatus mot Sveits, søkenummer 14965/15, dom av 19. januar 2021. Tidsskrift for strafferett 2021. ISSN 1502-685X.s 191 - 198.
 • Rui, Jon Petter. Fra menneskerettighetsdomstolen. Unntak fra bevisumiddelbarhetsprinsippet ved opplesing av vitneforklaring under hovedforklaring avgitt av vitne som møter, men ikke vil forklare seg. Tidsskrift for strafferett 2020. ISSN 1502-685X.s 92 - 99.
 • Rui, Jon Petter; Søreide, Tina. Governments' Enforcement of Corporate Bribery Laws: A Call for a Two-Track Regulatory Regime. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2019; Volum 132 (2). ISSN 0040-7143.s 132 - 162.s doi: 10.18261/issn.1504-3096-2019-02-02.
 • Rui, Jon Petter. Fra menneskerettighetsdomstolen: G.I.E.M. og andre mot Italia. Ingen straff uten skyld (nulla poena sine culpa).. (fulltekst) Tidsskrift for strafferett 2018; Volum 3. ISSN 1502-685X.s 202 - 215.
 • Rui, Jon Petter. Fra EU-domstolen: Grenser for myndighetenes lagring av og tilgang til trafikk- og lokaliseringsdata. Tele2 Sverige og Watson og andre, C-203/15 og C-698/15, storkammerdom 21. desember 2016. Tidsskrift for strafferett 2017 (2). ISSN 1502-685X.s 146 - 168.s doi: 10.18261/issn.0809-9537-2017-02-06.
 • Rui, Jon Petter. Retten til en rettferdig rettergang i straffesaker anno 2017. Jussens venner 2017; Volum 52 (3). ISSN 0022-6971.s 123 - 184.s doi: 10.18261/issn.1504-3126-2017-03-01.
 • Rui, Jon Petter. Fra menneskerettighetsdomstolen. Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning: Prinsipiell strorkammerdom mot Norge. Tidsskrift for strafferett 2017 (1). ISSN 1502-685X.s 57 - 68.s doi: 10.18261/issn.0809-9537-2017-01-07.
 • Rui, Jon Petter; Sieber, Ulrich. Chapter 10. Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Bringing the Picture Together.. Duncker & Humblot 2015 ISBN 978-3-428-14883-7.s 245 - 304.s doi: 10.30709/978-3-86113-809-9.
 • Rui, Jon Petter. Chapter 1. Introduction. Duncker & Humblot 2015 ISBN 978-3-428-14883-7.s 1 - 11.
 • Rui, Jon Petter. Om rammene for siling av bevisanker etter straffeprosessloven § 321 annet ledd. Lov og Rett 2014. ISSN 0024-6980.s 33 - 44.
 • Rui, Jon Petter. Straffeprosessen i perspektiv. Jussens venner 2014 (6). ISSN 0022-6971.s 382 - 443.
 • Rui, Jon Petter. Uskyldspresumsjonens vern mot omtale av straffesaker før straffedom og etter frifinnelse. Tidsskrift for strafferett 2014; Volum 2014 (2). ISSN 1502-685X.s 119 - 143.
 • Rui, Jon Petter. Om advokaters taushetsplikt og ransaking og beslag ved advokatkontor. Tidsskrift for strafferett 2013; Volum 13 (3). ISSN 1502-685X.s 296 - 340.
 • Rui, Jon Petter. "Fra menneskerettighetsdomstolen: Rettssikkerhetsgarantier ved advokaters rapporteringsplikt til myndighetene ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering". Tidsskrift for strafferett 2013 (1). ISSN 1502-685X.s 117 - 126.s doi: 10.18261/issn.0809-9537-2020-01-07.
 • Rui, Jon Petter. "Mer effektiv gjennomføring av hovedforhandling i storestraffesaker - Bruk av saksdokumenter, skriftlige redegjørelser og forberedende rettsmøte". Lov og Rett 2013 (3). ISSN 0024-6980.s 248 - 253.
 • Rui, Jon Petter. The Interlaken, Izmir and Brighton declarations : towards a paradigm shift in the Strasbourg Court's interpretation of the European convention of human rights?. Nordic Journal of Human Rights 2013; Volum 31 (1). ISSN 1891-8131.s 28 - 54.
 • Rui, Jon Petter. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett 2012 (1). ISSN 1502-685X.s 108 - 132.
 • Rui, Jon Petter. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett 2012 (2). ISSN 1502-685X.s 235 - 247.
 • Rui, Jon Petter. "Non Conviction Based Confiscation in the EU: an assessment of Art. 4 in the Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the freezing and confiscation of proceeds of crime in the European Union". ERA Forum. Journal of the Academy of European Law 2012 (3). ISSN 1612-3093.s 349 - 360.s doi: 10.1007/s12027-012-0269-5.
 • Rui, Jon Petter. Inndragning av utbytte fra alvorlig organisert kriminalitet: Nye strategier er nødvendig. Tidsskrift for strafferett 2012; Volum 12 (4). ISSN 1502-685X.s 424 - 454.
 • Rui, Jon Petter. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett 2011 (3). ISSN 1502-685X.s 328 - 337.s doi: 10.18261/issn.0809-9537-2018-03-06.
 • Rui, Jon Petter. "The Civil Asset Forfeiture Approach on Organised Crime: Exploring the Possibilities for an European Model". eucrim (The European Criminal Law Associations´Forum 2011 (3). ISSN 1862-6947.s 153 - 161.
 • Rui, Jon Petter. EMK-retten frem mot 2020. Tidsskrift for strafferett 2010; Volum 4. ISSN 1502-685X.s 366 - 384.
 • Rui, Jon Petter. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett 2010 (3). ISSN 1502-685X.s 290 - 299.
 • Rui, Jon Petter. "Ne bis in idem". Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2010 (3). ISSN 0029-1528.s 496 - 506.
 • Rui, Jon Petter. Den norske juryordningen anno 2010: Moden for revisjon. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 ISBN 978-87-574-2279-5.s 411 - 429.
 • Rui, Jon Petter. Internationalisation of National Law: Latest Developments and the Road Ahead. 2009 ISBN 978-5-88086-868-1.s 52 - 63.
 • Johansen, Jon Petter Rui. Kriminalomsorgens adgang til å kontrollere innsattes kommunikasjon. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3.s 246 - 260.
 • Rui, Jon Petter. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett 2009 (4). ISSN 1502-685X.s 434 - 468.
 • Rui, Jon Petter. "Komparasjon innen strafferett og -prosess". Tidsskrift for strafferett 2009 (4). ISSN 1502-685X.s 504 - 518.
 • Rui, Jon Petter. "Hvilken vekt må norske domstoler legge på internasjonale domstolers avgjørelser?". Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2009; Volum 126 (3). ISSN 0105-1121.
 • Rui, Jon Petter. "Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem) i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon protokoll 7 artikkel 4 - på ny. Lov og Rett 2009; Volum 48 (5). ISSN 0024-6980.s 283 - 298.
 • Rui, Jon Petter. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett 2009 (2). ISSN 1502-685X.s 229 - 251.
 • Johansen, Jon Petter Rui. Fra menneskerettighetsdomstolen. Tidsskrift for strafferett 2009 (1). ISSN 1502-685X.s 112 - 129.
 • Johansen, Jon Petter Rui. Om retten til å forholde seg taus og retten til ikke å måtte bidra til egen domfellelse. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2009; Volum 122 (1). ISSN 0040-7143.s 47 - 68.
 • Johansen, Jon Petter Rui. Fra menneskerettighetsdomstolen. Tidsskrift for strafferett 2008 (1). ISSN 1502-685X.s 92 - 102.
 • Johansen, Jon Petter Rui. "Fra menneskerettighetsdomstolen". Tidsskrift for strafferett 2008 (3). ISSN 1502-685X.s 348 - 364.
 • Johansen, Jon Petter Rui. La prohibición de procesamientos múltiples en el derecho Noruego ("Ne bis in idem"). Estudios Penales y Criminológicos 2007; Volum XXVII (1). ISSN 1137-7550.s 395 - 431.
 • Johansen, Jon Petter Rui. Fra menneskrettighetsdomstolen (3). Tidsskrift for strafferett 2007 (3). ISSN 1502-685X.s 322 - 337.
 • Johansen, Jon Petter Rui. Fra menneskerettighetsdomstolen (2). Tidsskrift for strafferett 2007 (2). ISSN 1502-685X.s 181 - 196.
 • Johansen, Jon Petter Rui. Fra menneskerettighetsdomstolen (1). Tidsskrift for strafferett 2007 (1). ISSN 1502-685X.s 92 - 98.
 • Johansen, Jon Petter Rui. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 31. juli - 8. november 2006. Tidsskrift for strafferett 2006; Volum 6 (4). ISSN 1502-685X.s 327 - 340.
 • Johansen, Jon Petter Rui. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 12. april - 30. juli 2006. Tidsskrift for strafferett 2006; Volum 6 (3). ISSN 1502-685X.s 198 - 215.
 • Johansen, Jon Petter Rui. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser fra perioden 22. desember 2005 - 11. april 2006. Tidsskrift for strafferett 2006; Volum 6 (2). ISSN 1502-685X.s 193 - 205.
 • Johansen, Jon Petter Rui. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Utvalgte avgjørelser for perioden 1. oktober 2005 til 22. desember 2005. Tidsskrift for strafferett 2006 (1). ISSN 1502-685X.s 54 - 67.
 • Johansen, Jon Petter Rui. Det materielle straffebegrepet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2005; Volum 2005 (3). ISSN 0040-7143.s 294 - 369.
 • Johansen, Jon Petter Rui. "Fra menneskerettighetsdomstolen", Rapport for perioden 1. april 2005 til 30. september 2005. Tidsskrift for strafferett 2005 (4). ISSN 1502-685X.s 404 - 417.
 • Johansen, Jon Petter Rui. Ikke inkorporert folkerett i konflikt med norsk rett. 2004.s 117 - 131.
 • Billis, Emmanouil; Knust, Nandor; Rui, Jon Petter. Proportionality in Crime Control and Criminal Justice. Hart Publishing Ltd 2021 ISBN 9781509938605.s 3 - 28.
 • Rui, Jon Petter; Ringen, Gunnar Holm; Rørholt, Kristine Frivold. Hvitvaskingsloven. Lovkommentar. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215029887.
 • Rui, Jon Petter; Sieber, Ulrich. Non-Conviction-Based Confiscation in Europe. Possibilities and Limitations on Rules Enabling Confiscation without a Criminal Conviction.. Duncker & Humblot 2015 ISBN 978-3-428-14883-7.s 1 - 11.
 • Rui, Jon Petter. Hvitvasking: Fenomenet, regelverket, nye strategier. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02054-9.
 • Rui, Jon Petter. "Geldwäsche in norwegischen Recht: Eine Übersicht und Bewertung der repressiven und präventiven Massnahmen". 2011 ISBN 9789636424282.
 • Johansen, Jon Petter Rui. Fra kyst til vidde - Festskrift til Jusshjelpa i Nord-Norge. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3.s 397 - 407.
 • Johansen, Jon Petter Rui. Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning (ne bis in idem). Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01283-4.
 • Johansen, Jon Petter Rui; Lie, Markus hoel; Haagensen, Thorbjørn Riise. Kommenterte høyesterettsavgjørelser i forvaltningsrett. Fagbokforlaget 2008 ISBN 9788245004861.
 • Wernø, Ida Lyngstad; Rui, Jon Petter; Holmboe, Morten. Et historisk notat for de rusavhengige. 2022.
 • Holter, Katrine; Holmboe, Morten; Rui, Jon Petter. Rett og Slett: #28: Domstolenes «rusreform». (data) 2022.
 • Holter, Katrine; Rui, Jon Petter. Rett og Slett: #22: Rus og tvang. (data) 2022.
 • Holter, Katrine; Rui, Jon Petter. Rett og Slett: #21: Rus og straff. (data) 2022.
 • Rui, Jon Petter. Slik jages verdens rikeste. 2022.
 • Rui, Jon Petter. Professor mener straffedommer mot tungt rusavhengige må gjenåpnes. 2022.
 • Rui, Jon Petter. Jusprofessor: -Straff mot rusmisbrukere bryter Grunnloven. 2022.
 • Rui, Jon Petter. Danske Bank betaler hver dag bøder for hvidvaskrod. 2022.
 • Rui, Jon Petter. Alt for Kina. Smuglerruta. 2022.
 • Rui, Jon Petter. Straff av tunge rusmisbrukere for bruk av narkotika og besittelse til eget bruk. - Grunnloven § 102 som skranke mot straff uten legitimt formål. Lov og Rett 2022. ISSN 0024-6980.s 53 - 58.
 • Rui, Jon Petter. Bitcoinbedrift i Alvdal fikk bankkontoen avsluttet. 2022.
 • Rui, Jon Petter. Utbyggeren deres ble tatt for underbetaling og farlige arbeidsforhold. 2022.
 • Rui, Jon Petter. Rekordmange personer er rapportert for hvitvasking. 2021.
 • Rui, Jon Petter. Jusprofessor: Stortinget risikerer bøter og straffeskatt. 2021.
 • Rui, Jon Petter. Kan Jan Helge Andersen dømmes for et drap han er frikjent for å ha medvirket til?. 2021.
 • Rui, Jon Petter. Rettslige rammer for selvrapportering ved bruk av foretaksstraff. Rundebordskonferansen om økonomisk kriminalitet 2021-11-18 - 2021-11-18 2021.
 • Rui, Jon Petter. Rettspolitisk metode (eller rettskritisk metode). Seminar, rettspolitisk forening 2021-09-17 - 2021-09-17 2021.
 • Rui, Jon Petter. Ropstad risikerer straffeforfølgelse etter ny avsløring, mener jusprofessor. 2021.
 • Rui, Jon Petter. Jus-eksperter mener norske myndigheter tar feil om etterretningstjenestens overvåkingssystem. 2021.
 • Rui, Jon Petter. Klokt å lytte til etaten. 2021.
 • Rui, Jon Petter; Coll, Inger A. E.. Nytt verktøy må til i kampen mot kriminaliteten. Dagens næringsliv 2021. ISSN 0803-9372.
 • Rui, Jon Petter; Knust, Nandor; Billis, Emmanouil. Book launch and panel discussion: Proportionality in Crime Control and Criminal Justice. Boklansering og paneldebatt 2021-06-17 - 2021-06-17 2021.
 • Rui, Jon Petter. Den mislykkede pengejakten. 2021.
 • Rui, Jon Petter. Lovforslag om sivilrettslig inndragning. Norsl Økrimforenings seminarrekke 2021-06-18 - 2021-06-18 2021.
 • Rui, Jon Petter. Privatising the Rule of Law: legal, ethical and social implications. LUXCORE Workshop: Towards Critical Corruption Studies (prosjekt) 2021-06-09 - 2021-06-09 2021.
 • Rui, Jon Petter; Søreide, Tina. Granskere, rapporteringsplikt og konfidensialitet. Dagens næringsliv 2021. ISSN 0803-9372.
 • Rui, Jon Petter. Økonomisk kriminalitet som samfunnsproblem. 2021.
 • Rui, Jon Petter. Svenske storbanker fikk milliardbøter etter hvitvaskingsrefs - DNB måtte ut med 400 millioner kroner. 2021.
 • Rui, Jon Petter. Ledere sørger for å ikke vite om korrupsjon, mener jusprofessor. 2021.
 • Rui, Jon Petter. Politiet overlater etterforskningen av økonomisk kriminalitet til de mistenkte. 2021.
 • Rui, Jon Petter. Jusprofessor ber Stortinget revurdere skatteamnestiet: -Det er ikke likhet for loven. 2021.
 • Rui, Jon Petter; Stridbeck, Ulf. Temanummer om strafferettslig medvirkning. Tidsskrift for strafferett 2020. ISSN 1502-685X.s 337 - 338.
 • Rui, Jon Petter. Administrativ inndragning etter havressursloven § 54: pønal reaksjon uten skyld og forholdsmessighet?. Norges Råfusklags seminar i fiskerirett 2020-10-28 - 2020-10-28 2020.
 • Rui, Jon Petter. Endret politikerne loven slik at de kan lyve til velgerne?. 2020.
 • Rui, Jon Petter. Oljefondet har eierandeler i bankene omfattet av hvitvaskings-lekkasje. 2020.
 • Rui, Jon Petter. Skandaleomsust gråmegler selger igjen - under falskt navn. 2020.
 • Rui, Jon Petter. Avslører mistanke om hvitvasking over hele verden. 2020.
 • Rui, Jon Petter. Forholdsmessighetsprinsippet ved bruk av straff. Lov og Rett 2020. ISSN 0024-6980.s 323 - 324.
 • Rui, Jon Petter. Professor: -Direktoratets inndragninger er straff som mangler legitimitet. 2020.
 • Rui, Jon Petter. Tangens skattetvist i England: Brukte skatteparadis til bonus-milliard. 2020.
 • Rui, Jon Petter. Tviler på lovligheten av landlovsnekten. 2020.
 • Rui, Jon Petter. Danske Bank nedprioriterte norske hvitvask-regler - får flengende kritikk. 2020.
 • Rui, Jon Petter. Forsvinningsdramaet: Reagerer på politiets utspill: -Spesielt. 2020.
 • Myreng, Jørn K; Johansen, Håvard D.; Rui, Jon Petter. UiT-professor skeptisk til smitte-appen: – Råder alle til å sette seg inn i hvordan den fungerer. 2020.
 • Rui, Jon Petter. Agencies Assess Post-COVID Future of Organised Crime. 2020.
 • Rui, Jon Petter. Kan ikke vurdere Hagen-bevisene. 2020.
 • Rui, Jon Petter. Tangen stod ikke på søkerlisten: -Åpenbart et lovbrudd. 2020.
 • Rui, Jon Petter. Tangen-saken. 2020.
 • Rui, Jon Petter. Ansettelsen bør granskes. 2020.
 • Rui, Jon Petter. UiT-professor skeptisk til smitteappen: -Råder alle til å sette seg inn i hvordan den fungerer. 2020.
 • Rui, Jon Petter. Professor: Ulovlig å bruke inndragning som straff. 2020.
 • Rui, Jon Petter; Søreide, Tina. Tiltakene mot hvitvasking koster mer enn de smaker. Dagens næringsliv 2020. ISSN 0803-9372.s 30 - 30.
 • Rui, Jon Petter. Bill Browder mener kriminelle i russland brukte en liten norsk sparebank til å hvitvaske penger. 2020.
 • Rui, Jon Petter. Professorer: Kurdiske IS-domstoler hindrer ikke ny straff i Norge. 2020.
 • Rui, Jon Petter. Onsdag kan Nordea sperre din konto. 2020.
 • Rui, Jon Petter. Advokatbladet: Finansdepartmentets lovtolking fremstår som uriktig. Advokatbladet 2020. ISSN 0801-3020.
 • Rui, Jon Petter. Flere overføringer fra DNB-kontoer: Penger skal ha gått direkte til ministerens svigersønn. 2019.
 • Rui, Jon Petter. Tror Samherji-saken kan få store konsekvenser for nordnorske Nergård. 2019.
 • Rui, Jon Petter. Uten sidestykke den største saken som har rammet en bank i Norge.. 2019.
 • Rui, Jon Petter. Det er et svart hull i hvitvaskingsloven. 2019.
 • Rui, Jon Petter. Effectiveness and Proportionality. Modern Challenges in Security Law and Criminal Justice: bringing the picture together and the road ahead.. Effectiveness and Proportionality. Modern Challenges in Security Law and Criminal Justice. 2019-10-17 - 2019-10-18 2019.
 • Rui, Jon Petter. Introduction: Effectiveness and proportionality - typological considerations.. Effectiveness and Proportionality. Modern Challenges in Security Law and Criminal Justice. 2019-10-17 - 2019-10-18 2019.
 • Rui, Jon Petter. Lekkelandet. 2019.
 • Rui, Jon Petter. Bankene dobler innsatsen mot hvitvasking - og nå kommer bøtene. 2019.
 • Rui, Jon Petter. Finanstilsynet refser Vipps i en fersk tilsynsrapport: -Det er oppsiktsvekkende. 2019.
 • Rui, Jon Petter. Derfor kan det være lurt å vedta fartsboten på stedet. 2019.
 • Rui, Jon Petter. Kan ta lang tid å få mulla Krekar utlevert fra Norge. 2019.
 • Rui, Jon Petter. Dette kan skje med mulla Krekar. 2019.
 • Sandhaug, Ingvild; Rui, Jon Petter; Jacobsen, Jørn. Korrupsjonsbekjempelse i virksomhetsforhold. (omtale) 2019 ISBN 9788230862964.
 • Rui, Jon Petter. Få rapporter. 2019.
 • Rui, Jon Petter. Høyesterett i "skyen". Lov og Rett 2019. ISSN 0024-6980.s 261 - 262.
 • Rui, Jon Petter. Jeg tror dette sender et sterkt signal til banksjefer i mange land. 2019.
 • Rui, Jon Petter. Exploring the Legal Architecture in Next Generation Technologies. -Privacy, Security and the Rule of Law.. Corporo Sano Workshop 2019 2019-04-09 - 2019-04-09 2019.
 • Rui, Jon Petter. Mor dømt for å legge ut bilder av datteren (7) på Facebook.. 2019.
 • Rui, Jon Petter. Taushetsplikt og hvitvaskingslov: Om Tilsynsrådets uholdbare rettsoppfatninger og trussel mot advokater. Advokatbladet 2019. ISSN 0801-3020.s 50 - 51.
 • Rui, Jon Petter. Kritiserer Tilsynsrådets nye veileder om hvitvasking. 2019.
 • Rui, Jon Petter. Kjennelsen blir satt til side. 2019.
 • Rui, Jon Petter. Eirik Jensen-saken - Dette mener ekspertene om Jensen-dramaet. 2019.
 • Rui, Jon Petter. Jusprofessor tviler på Jensens sjanser i ny rettssak. 2019.
 • Rui, Jon Petter. Her havnet penger som knyttes til mulig hvitvasking gjennom Nordea - ekspert mener saken må etterforskes. 2019.
 • Rui, Jon Petter. DNB kan risikere bot for dårlig hvitvaskingsarbeid - må rydde opp raskt. 2018.
 • Rui, Jon Petter. Krever at politiet etterforsker mirakelpredikant. 2018.
 • Rui, Jon Petter. Tidligere Økokrim-direktør: To grunner til at norske banker er ekstra utsatt for hvitvasking. 2018.
 • Rui, Jon Petter. Ny hvitvaskingslov trer i kraft i dag. Den kan sette advokatene i en klemme. 2018.
 • Rui, Jon Petter. Kritiserte etterforsking - ble anmeldt av politileder. 2018.
 • Rui, Jon Petter. Ekspert tror USA kan gå etter Danske Bank-toppene. 2018.
 • Rui, Jon Petter. Justisdepartementet om russisk spion. 2018.
 • Rui, Jon Petter. Aleris-ansatte måtte kjøre beboer til Oslo så hun kunne kjøpe narkotika.. 2018.
 • Rui, Jon Petter. Ekspertutvalg frarådet svartelister.. 2018.
 • Rui, Jon Petter. Jusprofessor: Å filme vold kan være psykisk medvirkning. 2018.
 • Rui, Jon Petter. Ingen i denne saken har krenket ytringsfriheten. 2018.
 • Rui, Jon Petter. Slik kan Ubåt-Madsen gå fri for drapet på Kim Wall. 2018.
 • Rui, Jon Petter. Grunnlovens krav om forholdsmessighet ved inngrep i grunnlovsfestede menneskerettigheter. Lov og Rett 2018 (3). ISSN 0024-6980.s 129 - 130.
 • Rui, Jon Petter. Venter ny legevurdering av tiltalt (46) i Valdres-saken. 2018.
 • Rui, Jon Petter. Høyesterett avviser hacking-anke i FBI-sak. 2017.
 • Rui, Jon Petter. Mye felles med Orderud-saken. 2017.
 • Rui, Jon Petter. 15 dømt etter ulovlig FBI-hacking. 2017.
 • Rui, Jon Petter. 43 nordmenn hacket ulovlig av FBI. 2017.
 • Rui, Jon Petter. Juryordningen avskaffes etter nyttår. 2017.
 • Rui, Jon Petter; Stridbeck, Ulf. NOU 2016:24 - under debatt. Tidsskrift for strafferett 2017; Volum 17 (4). ISSN 1502-685X.s doi: 10.18261/issn.0809-9537-2017-04-01.
 • Rui, Jon Petter. I dag faller jensen-dommen: Dette er de mulige utfallene. 2017.
 • Rui, Jon Petter. Jusprofessor: Jensen har bedre sjanser i lagmannsretten. 2017.
 • Rui, Jon Petter. Er misfornøyd med 15 år i fengsel - om tre uker kan han få enda mer. 2017.
 • Rui, Jon Petter. Transocean-saken, saksbehandling og prosess: Hva kan vi lære?. Foredrag, Skatterettslig forum 2017-09-20 - 2017-09-20 2017.
 • Rui, Jon Petter. Det rettsstatlige vernet av retten til konfidensiell rettslig bistand. Seminar 2017-08-31 - 2017-08-31 2017.
 • Rui, Jon Petter. Facebook som gapestokk. 2017.
 • Rui, Jon Petter. Klager staten inn til Menneskerettighetsdomstolen. 2017.
 • Rui, Jon Petter. Ambassadør-saken: Statsadvokaten vil ha svar fra UD. 2017.
 • Rui, Jon Petter. Retten godkjende politiavhøyr utan å ha sett dei. 2017.
 • Rui, Jon Petter. Forslag til ny straffeprosesslov - noen hovedlinjer. Strafferettssymposium, Bergen tingrett 2017-03-09 - 2017-03-09 2017.
 • Rui, Jon Petter. Hva sier loven om FBI-hackingen?. 2017.
 • Rui, Jon Petter. Tatt etter ulovlig politihacking. 2017.
 • Rui, Jon Petter. Alle statsadvokatene i Hordaland kan være inhabile i cruise-saken.. 2017.
 • Rui, Jon Petter. Jusprofessor: -Politiets talljuks er alvorlig. 2017.
 • Rui, Jon Petter. Professorer mener Bergen-politiet bryter loven. 2016.
 • Rui, Jon Petter. Drevland-vurderingen må ha blitt gjort grundig denne gangen. 2016.
 • Rui, Jon Petter. Jusprofessor oppfordrer til gjennomgang av reglene for innhenting og lagring av DNA. 2016.
 • Rui, Jon Petter. FNs menneskerettslige traktatorganer og norsk rett. Lov og Rett 2016; Volum 55 (7). ISSN 0024-6980.s 393 - 394.
 • Rui, Jon Petter. Krevde erstatning for kriminelle penger. 2016.
 • Rui, Jon Petter. Derfor kunne politiet ta ny DNA-prøve av den overgrepssiktede 41-åringen 16 år senere. 2016.
 • Rui, Jon Petter. Statsadvokaten kan være inhabil. 2016.
 • Rui, Jon Petter. Nå skal Transocean-saken granskes. 2016.
 • Rui, Jon Petter. Innsyn på eiernes nåde. 2016.
 • Rui, Jon Petter. Økokrim bør starte etterforsking av DNB. 2016.
 • Rui, Jon Petter. DNB: Her gjaldt ikke hvitvaskingsloven. 2016.
 • Sunde, Jørn Øyrehagen; Rui, Jon Petter; Strandbakken, Asbjørn; Marthinussen, Hans Fredrik. Manifest for en norsk grunnlovsdomstol. Morgenbladet 2016. ISSN 0805-3847.
 • Rui, Jon Petter. Preventive detention. Hearing, Committe on Human Rights and Legal Affairs 2016-03-07 - 2016-03-07 2016.
 • Rui, Jon Petter. Aktor ikke inhabil. 2016.
 • Rui, Jon Petter. Skyldprinsippet. Lov og Rett 2015; Volum 54 (9). ISSN 0024-6980.s 511 - 512.
 • Rui, Jon Petter. Cruiseturen hans kan stanse Drevland-oppdrag. 2015.
 • Rui, Jon Petter. Den som medvirker til drap kan få samme straff som den som dreper. 2015.
 • Rui, Jon Petter. Dømmer politiets lovtolking nord og ned. 2015.
 • Rui, Jon Petter. Undersøkte aldri Drevlands bindinger. 2015.
 • Rui, Jon Petter. Kan verne skattesvikere. 2015.
 • Rui, Jon Petter. Storkammersak om forbud mot gjentatt straffeforfølgning. 2015.
 • Rui, Jon Petter. Derfor kunne Kristin-siktede pågripes på nytt. 2015.
 • Rui, Jon Petter. Kristin-saken: Derfor kan politiet sikte en frikjent mann på nytt. 2015.
 • Rui, Jon Petter. Uakseptabelt at de ikke drøfter foreldelsen. 2015.
 • Rui, Jon Petter. Juss-topper uenige om Krekar-vedtak. 2015.
 • Rui, Jon Petter. Krekar sendes på landet med streng meldeplikt. 2015.
 • Rui, Jon Petter. Jus-eksperter: Forsvaret bryter menneskerettighetene. 2014.
 • Rui, Jon Petter. Bokanmeldelse: Hans Kristian Bjerke, Erik Keiserud og Knut Erik Sæther: Straffeprosessloven Kommentarutgave Bind I, 4. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 2011. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2014 (1). ISSN 0040-7143.s 95 - 102.
 • Rui, Jon Petter. Human Rights Standards in Norway. Seminar: Human Rights in Criminal Proceedings 2014-10-09 - 2014-10-10 2014.
 • Rui, Jon Petter. Human Rights in Criminal Proceedings. 2014.
 • Rui, Jon Petter. Forbudet mot gjentatt straffeforfølgning. Nordisk juristmøte 2014-08-21 - 2014-08-21 2014.
 • Rui, Jon Petter. Effektiv metode tar pengene fra forbryterne - kan bli innført i Norge. 2014.
 • Rui, Jon Petter. Vernet mot selvinkriminering og forslag til ny forsvarsundersøkelseslov. Seminar, Generaladvokaten 2014-06-06 - 2014-06-06 2014.
 • Rui, Jon Petter. Slik vil riksadvokaten slå kloa i skurkenes gods og gull. 2014.
 • Rui, Jon Petter. Kravet til effektiv etterforsking av mulige straffbare forhold etter EMK. 2014.
 • Rui, Jon Petter. Hva er hvitvasking?. 2014.
 • Rui, Jon Petter. Om gjenåpning av straffesaker. 2014.
 • Rui, Jon Petter. Varsleren må vernes. Dagens næringsliv 2014. ISSN 0803-9372.s 30 - 31.
 • Rui, Jon Petter. Administrativ inndragning/civil asset forfeiture. Seminar 2014-02-14 - 2014.
 • Rui, Jon Petter. Nytt i strafferett og -prosess. Årsseminar 2013-10-25 - 2013-10-25 2013.
 • Rui, Jon Petter. Forslag til lov om Forsvarets ansvar for å avverge luftbårne terroranslag og Forsvarets bistand til politiet: Mer demokratisk forankring er nødvendig. Lov og Rett 2013 (9). ISSN 0024-6980.s 579 - 580.
 • Rui, Jon Petter. Skitten hvitvasking. 2012.
 • Rui, Jon Petter. "Es ist schwierig, hier objektiv zu sein". 2012.
 • Rui, Jon Petter. "Non Conviction Based Confiscation in the EU". Towards More Effective Asset Recovery in the EU 2012-05-03 - 2012-05-04 2012.
 • Rui, Jon Petter. Leder: Temanummer om inndragning. Tidsskrift for strafferett 2012 (4). ISSN 1502-685X.s 373 - 374.
 • Rui, Jon Petter. Advokaters rapportering om mistanke om hvitvasking bør gjøres via Advokatforeningen. Lov og Rett 2012 (9). ISSN 0024-6980.s 513 - 514.
 • Rui, Jon Petter. "Closing Remarks". "Civil Asset Forfeiture: Exploring the Possibilities for an EU Model" 2012-06-01 - 2012-06-02 2012.
 • Rui, Jon Petter. "Introduction to the Project: Preliminary Considerations". "Civil Asset Forfeiture: Exploring the Possibilities for an EU Model" 2012-06-01 - 2012-06-02 2012.
 • Rui, Jon Petter. Ørnulf Øyen: Selvinkrimineringsvernet i straffeprosessen - bokanmeldelse. Lov og Rett 2011 (3). ISSN 0024-6980.s 183 - 186.
 • Rui, Jon Petter. "Politiets behov for støtte fra Forsvaret: Lovgivning er nødvendig". Lov og Rett 2011; Volum 50 (8). ISSN 0024-6980.s 445 - 446.
 • Rui, Jon Petter. Decisions from the European Court of Human Rights: Influence on Norwegian Criminal Law and Criminal Procedural Law. Legal Systems in the Barents Euro-Arctic Region 2010-04-27 - 2010-04-30 2010.
 • Rui, Jon Petter. "Ne bis in idem i Norden". Det 15. Nordiske Kriminalistmøde 2010-08-21 - 2010-08-21 2010.
 • Rui, Jon Petter. "Dommer får strafferåd". 2009.
 • Rui, Jon Petter. Ny straffelov. Det juridiske fakultets alumnikonferanse 2009-10-09 - 2009-10-09 2009.
 • Rui, Jon Petter. Massnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Strafrechtliche Erfassung komplexer Kriminalität, Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht/Pécs Universität 2009-06-22 - 2009-06-25 2009.
 • Rui, Jon Petter. Geldwäsche in Norwegen und Deutschland: Aktuelle rechtsvergleichenden Entwicklungen. Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Wirtschaftsstrafrecht 2009-06-27 - 2009-06-27 2009.
 • Rui, Jon Petter. "Geldwäsche im norwegischen Recht". Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht 2009-08-12 - 2009.
 • Johansen, Jon Petter Rui. Den nye kampen mot hvitvasking. Dagens næringsliv 2009. ISSN 0803-9372.s 3 - 3.
 • Johansen, Jon Petter Rui. "The Process of Internationalisation of National Law in the Scandinavian Countries". 16th Conference on Scandinavian and Finnish Studies 2008-09-09 - 2008-09-12 2008.
 • Johansen, Jon Petter Rui. "Internationalisation of International Law in Norway, Germany and the United States: Latest Developments and the Road Ahead". Gjesteforelesning 2008-09-11 - 2008-09-11 2008.
 • Johansen, Jon Petter Rui. "Betydningen av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon med særlig vekt på temaer innenfor straffeprosess og forvaltningsrett". Alumnikonferanse 2008-10-10 - 2008-10-10 2008.
 • Rui, Jon Petter. "Må vente tre uker på Hundvåg-dom". 2007.
 • Rui, Jon Petter. "Forventet drapsanke". 2006.
 • Rui, Jon Petter. "Vi skal være forsiktige med å spekulere". 2005.
 • Rui, Jon Petter. "Jusstrid om BAHR-bot". 2003.
 • Look at all works in CRIStin →  TEO-H4 4.520

  Click for bigger map