Personkort bilde
Professor

Øyvind Ravna

Professor Faculty of Law
Norwegian flag icon Sami flag icon

Indigenous people’s law, human rights law, property law, land consolidation, legal history.

Research and teaching

 • Ravna, Øyvind. Den grenseoverskridende reindriften og beiterettighetene. (fulltekst) Lov og Rett 2020; Volum 59 (8). ISSN 0024-6980.s 474 - 492.s doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2020-08-03.

 • Ravna, Øyvind. Den tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark: Jordfellesskap fremfor statlig eiendom?. (fulltekst) Tidsskrift for Rettsvitenskap 2020; Volum 133 (2-3). ISSN 0040-7143.s 219 - 263.s doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3096- 2020-02-03-03.

 • Ravna, Øyvind. Ansvar for skade forårsaket av rein: om gjerdehold, objektivt ansvar og medvirkning. (fulltekst) Lov og Rett 2019; Volum 58 (1). ISSN 0024-6980.s 48 - 63.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-01-05.

 • Allen, Stephen; Bankes, Nigel; Enyew, Endalew Lijalem; Ravna, Øyvind. Introduction. Hart Publishing Ltd 2019 ISBN 978-1-5099-2864-4.s 1 - 14.

 • Ravna, Øyvind; Kalak, Line. Legal Protection of Coastal Sámi Culture and Livelihood in Norway. (data) Hart Publishing Ltd 2019 ISBN 978-1-5099-2864-4.s 213 - 236.s doi: 10.5040/9781509928675.ch-009.

 • Ravna, Øyvind; Nesvik, Uno. Adgangen til å regulere svensk reinbeiting i Norge med norsk reindriftslov. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2018 (4). ISSN 0105-1121.s 51 - 69.

 • Ravna, Øyvind. Samerett og rettsvern for samisk kultur. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 263 - 287.

 • Ravna, Øyvind; Bankes, Nigel. Recognition of Indigenous Land Rights in Norway and Canada. (fulltekst) International Journal on Minority and Group Rights 2017; Volum 24 (1). ISSN 1385-4879.s 70 - 117.s doi: 10.1163/15718115-02401001.

 • Ravna, Øyvind. Links between Lands, Territories, Envirinment and Cultural Heritage - The Recognition of Sámi Lands in Norway. (data) Brill|Nijhoff 2017 ISBN 978-90-04-34218-7.s 175 - 198.s doi: 10.1163/9789004342194_009.

 • Ravna, Øyvind; Svendsen, Kristoffer. Securing the Coastal Sámi Culture and Livelihood. Routledge 2017 ISBN 9781472471505.s doi: 10.4324/9781315585475-11.

 • Ravna, Øyvind. Nye bidrag til eiendomshistorien i Finnmark. (fulltekst) Heimen - Lokal og regional historie 2017; Volum 54 (1). ISSN 0017-9841.s 6 - 27.s doi: 10.18261/issn.1894-3195-2017-01-02.

 • Ravna, Øyvind. A Cold Rain on the Parade When the Sámi Celebrate 100th Anniversary. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2017; Volum 8. ISSN 1891-6252.s doi: 10.23865/arctic.v8.684.

 • Ravna, Øyvind. Norway and Its Obligations under ILO 169 – Some Considerations after the Recent Stjernøy Supreme Court Case. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2016; Volum 7 (2). ISSN 1891-6252.s 201 - 204.s doi: 10.17585/arctic.v7.583.

 • Ravna, Øyvind; Samson, Colin. Civil liberties of indigenous people have long been suppressed at Standing Rock. (fulltekst) The Conversation 2016. ISSN 2201-5639.

 • Ravna, Øyvind. ILO 169 and Securing of Sámi Rights to Lands, Nature-based Livelihood, and Natural Resources. (data) Brill Nijhoff 2016 ISBN 978-90-04-31438-2.s 173 - 189.s doi: 10.1163/9789004314399_012.

 • Ravna, Øyvind. Rettslige disposisjoner som grunnlag for bortfall av rettigheter. (fulltekst) Tidsskrift for eiendomsrett 2016; Volum 12 (1). ISSN 1504-3495.s 50 - 67.s doi: 10.18261/issn.0809-9529-2016-01-03.

 • Ravna, Øyvind. Utmarksdomstolen for Finnmark - og dens utfordringer. Kritisk juss 2016; Volum 42 (2). ISSN 0804-7375.s 158 - 162.s doi: 10.18261/issn.2387-4546-2016-02-04.

 • Ravna, Øyvind. Utmarksdomstolen for Finnmarks saklige kompetanse. (fulltekst) Lov og Rett 2016; Volum 55 (2). ISSN 0024-6980.s 67 - 81.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2016-02-02.

 • Ravna, Øyvind. The Sámi Influence in legislative Processes. (data) University of Arizona Press 2015 ISBN 978-0-8165-3152-3.s 189 - 210.

 • Ravna, Øyvind. Recognition of Indigenous Lands Through the Norwegian 2005 Finnmark Act: An Important Example for Other Countries with Indigenous People?. (data) Springer 2015 ISBN 978-3-319-25035-9.s 189 - 208.s doi: 10.1007/978-3-319-25035-9_10.

 • Ravna, Øyvind. Disposisjonsprinsippets plass i jordskifteloven av 2013. (data) Kart og plan 2015; Volum 75, årg. 108 (2). ISSN 0047-3278.s 121 - 132.

 • Ravna, Øyvind. Sami Rights to Natural Resources and Lands in Norway. (fulltekst) 2015 ISBN 978‐92‐893‐4081‐6.s 63 - 77.s doi: 10.1163/9789004314399_012.

 • Ravna, Øyvind. Rettskartleggingen i Finnmark og reglene om alders tids bruk. (fulltekst) Tidsskrift for Rettsvitenskap 2015; Volum 128 (1). ISSN 0040-7143.s 53 - 90.s doi: 10.18261/issn.1504-3096-2020-02-03-03.

 • Bankes, Nigel; Koivurova, Timo; Allard, Christina; Baker, Betsy; Duyck, Sebastian; Ford, Violet; Henriksen, Tore; Joona, Juha; Khryazkov, Vladimir; Loukacheva, Natalia; VanderZwaag, David; Ravna, Øyvind. 6. Legal Systems. (data) (fulltekst) 2014 ISBN 978-92-893-3881-3.s 221 - 252.s doi: http://dx.doi.org/10.6027/TN2014-567.

 • Ravna, Øyvind. Bruksordning etter jordskifteloven på Finnmarkseiendommens grunn. (omtale) Kart og plan 2014; Volum 74 (3). ISSN 0047-3278.s 186 - 197.

 • Ravna, Øyvind. The Fulfilment of Norway’s International Legal Obligations to the Sámi – Assessed by the Protection of Rights to Lands, Waters and Natural Resources. (fulltekst) (omtale) International Journal on Minority and Group Rights 2014; Volum 21 (3). ISSN 1385-4879.s 297 - 329.s doi: 10.1163/15718115-02103001.

 • Ravna, Øyvind. Utredning av beiterettigheter på Finnmarkseiendommens grunn. Kritisk juss 2014; Volum 40 (1). ISSN 0804-7375.s 6 - 25.

 • Ravna, Øyvind. Der eiendommen «går til høyeste fjell» – om fastlegging av eiendomsgrenser oppad i fjellheimen. (omtale) Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 308 - 326.

 • Ravna, Øyvind. I hvilken utstrekning er samenes rett til reindrift vernet av EMK, P1-1?. (omtale) Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 287 - 307.

 • Ravna, Øyvind. Jordbrukeres rettslige stilling under finnmarksloven, sammenliknet med andre liknende forvaltningsordninger. (omtale) Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 249 - 286.

 • Ravna, Øyvind. Rett til småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn – og adgangen til å regulere denne. (omtale) Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 229 - 248.

 • Ravna, Øyvind. Rett til beite for jordbrukseiendom på Finnmarkseiendommens grunn. (omtale) Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 211 - 228.

 • Ravna, Øyvind. Alders tids bruk og hevd som ervervsgrunnlag i samiske områder. (omtale) Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 179 - 210.

 • Ravna, Øyvind. The legal Protection of the Rights and Culture of Indigenous Sámi People in Norway. (fulltekst) (omtale) Journal of Siberian Federal University 2013; Volum 6 (11). ISSN 1997-1370.s 1575 - 1591.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarkskommisjonens bevisvurderinger og rettsanvendelse – drøftet ut fra dens to første rapporter. (fulltekst) Lov og Rett 2013; Volum 52 (8). ISSN 0024-6980.s 555 - 574.

 • Ravna, Øyvind. Permanent Participants: Heeding their voices. (fulltekst) The Circle 2013 (1). ISSN 2073-980X.s 11 - 12.

 • Ravna, Øyvind. The First Investigation Report of the Norwegian Finnmark Commission. (data) (fulltekst) (omtale) International Journal on Minority and Group Rights 2013; Volum 20 (3). ISSN 1385-4879.s 443 - 457.s doi: 10.1163/15718115-02003005.

 • Ravna, Øyvind. Innledning. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 21 - 33.

 • Ravna, Øyvind. Noen forslag de lege ferenda. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 448 - 461.

 • Ravna, Øyvind. Betraktninger om bruks- og eiendomsrett på Finnmarkseiendommens grunn, og om hensiktsmessighetskravet i ILO-konvensjon nr. 169. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 429 - 447.

 • Ravna, Øyvind. Noen andre prosessuelle spørsmål. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 411 - 425.

 • Ravna, Øyvind. Rettergang innen rimelig tid. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 391 - 410.

 • Ravna, Øyvind. Rettsvirkningen av rettskartleggings- og anerkjennelsesprosessen i Finnmark. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 371 - 390.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarkslovens regler om kartlegging og anerkjennelse av eksisterende rettigheter. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 329 - 370.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven er vedtatt. Om de vesentligste endringene i loven i forhold til regjeringens lovforslag. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 167 - 176.

 • Ravna, Øyvind. Sverre Tønnesens forslag til rettsavklaring og finnmarkslovgivning. (sammendrag) Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 154 - 166.

 • Ravna, Øyvind. Forslaget til «finnmarkslov» og bygdefolks rettigheter. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 129 - 153.

 • Ravna, Øyvind. Hensynet til samisk språk og kultur ved organiseringen av domstolene. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 109 - 125.

 • Ravna, Øyvind. Samisk rettskultur og dens plass i norsk rett – før og nå. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 79 - 108.

 • Ravna, Øyvind. Rettsvernet for samiske rettigheter fram til siste halvdel av 1700-tallet – og betydningen av dette i dag. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 59 - 78.

 • Ravna, Øyvind. Samenes rett til land og vann, sett i lys av vekslende oppfatninger om samisk kultur i retts- og historievitenskapene. Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 37 - 58.

 • Ravna, Øyvind. Sámi Rights and Sámi Law in Norway. (data) (fulltekst) (omtale) 2013 ISBN 978-92-893-2550-9.s 280 - 293.

 • Ravna, Øyvind. The Draft Nordic Saami Convention and the Assessment of Evidence of Saami Use of Land. Hart Publishing Ltd 2013 ISBN 9781849462723.s 177 - 205.

 • Ravna, Øyvind. The protection of Sámi People's language, culture and way of life in Norwegian Constitution and other legislation. (data) Karthala 2012 ISBN 978-2811107628.s 265 - 280.

 • Ravna, Øyvind. Er rettskartleggingen i Finnmark en hensiktsmessig ordning i nasjonal rett? – sett i lys av Finnmarkskommisjonens mandattolkning. (fulltekst) Lov og Rett 2012; Volum 51 (12). ISSN 0024-6980.s 612 - 631.

 • Ravna, Øyvind. Legal Protection of Coastal Sámi Culture and Livelihood in Norway. (data) The Yearbook of Polar Law 2012; Volum 4. ISSN 1876-8814.s 261 - 278.s doi: 10.1163/22116427-91000093.

 • Ravna, Øyvind. Reglene for rettskartleggingen på Finnmarkseiendommens grunn – og noen betraktninger om forutsigbarhet, partsdisposisjoner og ankeordning. (fulltekst) Tidsskrift for eiendomsrett 2012; Volum 6 (3). ISSN 1504-3495.s 153 - 182.

 • Ravna, Øyvind. Samerett og samiske rettigheter i Norge. (fulltekst) Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 9788205431744.s 148 - 173.

 • Ravna, Øyvind. The Protection of Sámi People's Rights to Languge, Culture and Way of Life in the Norwegian Constitution /Zastsja prav Saamskogo Naroda na Sobstvennye jazyk, kulturu i obraz zjizni soglasno konctitutsuu Norvegii. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 173 - 207 (bind II) no/ru.

 • Ravna, Øyvind. Pravovaja kultura saamskogo obsjstva v protsecce ukrupnija regionov Severnoi Norvegia (Samisk rettskultur under [norsk]ekspansjon i den nordnorske regionen). 2012 ISBN 978-5-98450-192-7.s 198 - 215.

 • Ravna, Øyvind. Samenes rett til land og vann, sett i lys av vekslende oppfatninger om samisk kultur i retts- og historievitenskapene. (fulltekst) Historisk Tidsskrift (Norge) 2011; Volum 90 (2). ISSN 0018-263X.s 189 - 212.

 • Ravna, Øyvind. Statoil admits guilt in a preliminary oil sands trial. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 222 - 224.

 • Ravna, Øyvind. Retten til domstoler med kvalifikasjoner i samisk rett :. (fulltekst) Kritisk juss 2011; Volum 37 (4). ISSN 0804-7375.s 219 - 242.

 • Ravna, Øyvind. The Finnmark act 2005 clarification process and trial "within a reasonable time". Nordic Journal of Human Rights 2011; Volum 29 (2-3). ISSN 1891-8131.s 184 - 205.

 • Ravna, Øyvind. Der eiendommen «går til høyeste fjell» – om fastlegging av eiendomsgrenser oppad i fjellheimen. (fulltekst) Lov og Rett 2011; Volum 50 (8). ISSN 0024-6980.s 472 - 491.

 • Ravna, Øyvind. The Process of Identifying Land Rights in parts of Northern Norway: Does the Finnmark Act Prescribe an Adequate Procedure within the National Law?. Brill Academic Publishers 2011; Volum 3 (0) ISBN 9789004210776. ISSN 1876-8814.s 423 - 453.s doi: 10.1163/22116427-91000066.

 • Ravna, Øyvind. Some important observations on the UN Report on the situation of the Sámi peoplein the Nordic Countries as it relates to the Sámi in Norway. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (1). ISSN 1891-6252.s 117 - 120.

 • Ravna, Øyvind. Om rettsfastsettende vedtak, semjedom og rettskraft i jordskifteprosessen. (fulltekst) Lov og Rett 2011; Volum 50 (4). ISSN 0024-6980.s 213 - 219.

 • Ravna, Øyvind. Rettsvirkningen av rettskartleggings og anerkjennelsesprosessen i Finnmark. (fulltekst) Lov og Rett 2011; Volum 50 (4). ISSN 0024-6980.s 220 - 240.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2019-01-05.

 • Ravna, Øyvind. Bruksordning av reindriftsrettigheter i utkast til ny jordskiftelov. (fulltekst) Kart og plan 2011; Volum 71, årg. 104 (1). ISSN 0047-3278.s 22 - 34.

 • Ravna, Øyvind. Saamelaisoikeus ja saamelaisten oikeudet Norjassa. 2010 ISBN 978-952-484-373-7.s 199 - 223.

 • Ravna, Øyvind. Taking Northern knowledge to the next level - from the lecture by the Norwegian Foreign Minister, Jona Gahr Støre, at Northern Arctic Federal University after opening the Norwegian Honorary Consulate in Arkhangelsk. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (2). ISSN 1891-6252.s 329 - 335.

 • Ravna, Øyvind. A renewed Northern Russian-Norwegian co-operation in law. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (2). ISSN 1891-6252.s 319 - 321.

 • Ravna, Øyvind. Правовая культура саамского общества в процессе укрупнения Северной Норвегии в период XIX - XXI вв [The position of Sámi legal culture during the enlargement of North Norway, 19th to 21st century]. 2010 ISBN 5-7536-0377-7.s 110 - 122.

 • Ravna, Øyvind. Alders tids bruk og hevd som ervervsgrunnlag i samiske områder - Særlig med vekt på kravet til aktsom god tro ved rettsidentifiseringen i Finnmark. (fulltekst) Tidsskrift for Rettsvitenskap 2010; Volum 123 (3). ISSN 0040-7143.s 464 - 504.

 • Ravna, Øyvind. Jordbrukeres rettslige stilling under finnmarksloven, sammenliknet med andre liknende forvaltningsordninger. Tidsskrift for eiendomsrett 2010; Volum 6 (1). ISSN 1504-3495.s 29 - 69.

 • Ravna, Øyvind. Lappekodisillen av 1751 og dens rettslige betydning i dag. Lov og Rett 2010; Volum 49 (7). ISSN 0024-6980.s 392 - 406.

 • Ravna, Øyvind. Adgangen til å regulere småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn. Lov og Rett 2010; Volum 49 (1-2). ISSN 0024-6980.s 27 - 46.

 • Ravna, Øyvind. Sámi Legal Culture - and its Place in Norwegian Law. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-0840-1.s 149 - 165.

 • Ravna, Øyvind. I hvilken utstrekning er samenes rett til reindrift vernet av EMK P1-1. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2009; Volum 32 (2/125). ISSN 0105-1121.s 24 - 45.

 • Ravna, Øyvind. Hvordan skrive bedre rettsvitenskap. Kritisk juss 2009; Volum 35 (4). ISSN 0804-7375.s 307 - 320.

 • Ravna, Øyvind. Hensynet til samisk språk og kultur ved organiseringen av domstolene. Kart og plan 2009; Volum 69 (4). ISSN 0047-3278.s 205 - 215.

 • Ravna, Øyvind. Behovet for en jordskifteutdanning i Nord-Norge. Kart og plan 2009; Volum 69 (4). ISSN 0047-3278.s 225 - 235.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven og rettsidentifiseringsprosessen. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39224-3.s 217 - 237.

 • Ravna, Øyvind; Prestbakmo, Arnulf. Utfordringer for jordskifterettene i de samiske områdene. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39080-5.s 215 - 231.

 • Ravna, Øyvind. Skiftegrunnlaget i sameie. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39080-5.s 284 - 310.

 • Ravna, Øyvind. Sami peoples rights to land and natural resources in Norway - with focus on the Finnmark act. 2009 ISBN 978-5-88086-868-1.s 173 - 188.

 • Ravna, Øyvind. Kan bruksordning etter jordskifteloven skape tjenelige forhold i reindriftsområder?. (fulltekst) Kart og plan 2008; Volum 68 (4). ISSN 0047-3278.s 235 - 240.

 • Ravna, Øyvind. Rett til beite for jordbrukseiendom på Finmarkseiendommens grunn. (fulltekst) Tidsskrift for Rettsvitenskap 2008; Volum 121 (4/5). ISSN 0040-7143.s 561 - 579.

 • Ravna, Øyvind. Kan reindriftssamenes bruks- og beiterett gjøres mer tjenlig ved bruk av jordskiftelovens virkemidler?. (fulltekst) Tidsskrift for eiendomsrett 2008; Volum 4 (4). ISSN 1504-3495.s 296 - 310.

 • Ravna, Øyvind. Hva må til for at finnmarksloven skal lede til at samene får anerkjent sine landrettigheter?. (fulltekst) Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2008; Volum 31 (2/121). ISSN 0105-1121.s 26 - 57.

 • Mjøs, Leiv Bjarte; Ravna, Øyvind. En antologisk hyllest til en verdig hundreårsjubilant. Historien om arbeidet relatert til utviklingen av en mer tjenlig eiendomsstruktur i Norge. Universitetsforlaget 2007.s 15 - 18.

 • Ravna, Øyvind. Ny reindriftslov er vedtatt som lov 15. juni 2007 nr. 4 (notis). Kart og plan 2007; Volum 67 (3). ISSN 0047-3278.s 192 - 192.

 • Ravna, Øyvind. Ansvar for skade forårsaket av rein. Lov og Rett 2007 (3). ISSN 0024-6980.s 171 - 184.

 • Ravna, Øyvind. Reindriftssamenes bruksrettigheter og jordskifterettens saklige kompetanse. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2007 (1-2). ISSN 0040-7143.s 220 - 251.

 • Ravna, Øyvind. Gjerdehold til støtte for reineiers driveplikt etter reindriftsloven § 26 tredje ledd. Kart og plan 2007 (2). ISSN 0047-3278.s 88 - 100.

 • Ravna, Øyvind. Jordskifterettens saklige kompetanse i grensegangssaker. (fulltekst) Kart og plan 2007; Volum 67 (4). ISSN 0047-3278.s 211 - 231.

 • Ravna, Øyvind; Mjøs, Leiv Bjarte. En antologisk hyllest til en verdig hundreårsjubilant. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01006-9.s 15 - 18.

 • Ravna, Øyvind; Reiten, Magne. Grensegang og rettsavklaring i utmark og høyfjell. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01006-9.s 483 - 510.

 • Ravna, Øyvind. Reindrift og jordskiftelovgivningen. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01006-9.s 415 - 432.

 • Ravna, Øyvind. Den eiendomsrettslige utviklingen i Tromsdalstindområdet: fra samisk allmenning via kirkegods til privat sameie. 2007 (2007:14). ISSN 0333-2306.s 413 - 425.

 • Ravna, Øyvind. Forvaltningspraksis, rettsoppfatninger og løsningsmodeller i konflikter mellom bufehold og reindrift i områder sør for Finnmark 1938-1978. 2007 (2007:14). ISSN 0333-2306.s 547 - 605.

 • Ravna, Øyvind. Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms og de samiske interessene. 2007 (2007:14). ISSN 0333-2306.s 609 - 723.

 • Ravna, Øyvind. Fra rettspraksis: Varierende rettsoppfatning og strid om jordskifterettens kompetanse i bruksordning i reinbeiteområde. Kart og plan 2006; Volum 66 (2). ISSN 0047-3278.s 94 - 97.

 • Ravna, Øyvind. Recognition of Indigenous Peoples’ Land Rights through Modern Legislation. The Case of the Sami People in Norway. 2006 ISBN 82-7177-056-X.s 65 - 89.

 • Ravna, Øyvind. Avgjørelsesformene i jordskifteprosessen � med vekt på lovrevisjonen av 1998 og noen utilsiktede virkninger. Kart og plan 2005; Volum 65 (2). ISSN 0047-3278.s 87 - 97.

 • Ravna, Øyvind. Retten til jorden i Finnmark, samenes rettigheter og forslaget til Finnmarkslov. Kritisk juss 2005; Volum 31 (2). ISSN 0804-7375.s 200 - 211.

 • Ravna, Øyvind. ”Finnelinja” – historisk kuriositet eller rettslig realitet? Reindriftssamenes arealrettigheter i det sørsamiske området drøftet ut fra jordskifterettslig praksis. Rangifer Report 2005 (10). ISSN 0808-2359.s 31 - 38.

 • Ravna, Øyvind. Oppfatningen av samiske reinbeiterettigheter som "tålt bruk" i jordskiftesaker. Lov og Rett 2005 (Årg. 44, nr 10). ISSN 0024-6980.s 602 - 619.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven er vedtatt. Om de vesentligste endringene i loven i forhold til regjeringens lovforslag i Ot.prp. nr. 53 (2002 - 2003). Kart og plan 2005; Volum 65 (4). ISSN 0047-3278.s 224 - 228.

 • Ravna, Øyvind. Er reindriftsrettens karakter et hinder for at reindriftsutøvere kan kreve bruksordning? Synet på reindriftssamers arealrettigheter før og nå. 2004.s 173 - 187.

 • Ravna, Øyvind. Can Land Consolidation Principles Improve the Land Use Situation in Reindeer Husbandry?. Juridica Lapponica 2004 (29). ISSN 0783-4144.s 216 - 230.

 • Ravna, Øyvind. Forslag til endringer i reindriftsloven og konsekvenser for jordskifterettenes oppgaver. Kart og plan 2004 (2). ISSN 0047-3278.s 82 - 90.

 • Ravna, Øyvind. "Finnelinja" - historisk kuriositet eller rettslig realitet? Reindriftssamenes arealrettigheter i det sørsamiske området drøftet ut fra jordkifterettslig praksis. Rangifer 2004 (9). ISSN 0333-256X.s 85 - 91.

 • Ravna, Øyvind. En sammenlikning av prosessforutsetninger i sivilprosessen og i jordskifteprosessen. Kart og plan 2004 (1). ISSN 0047-3278.s 20 - 34.

 • Ravna, Øyvind. Forslag til "Finnmarkslov" og bygdefolks rettigheter. Kritisk juss 2004 (1). ISSN 0804-7375.s 35 - 57.

 • Sky, Per Kåre; Ravna, Øyvind. Eiendomsutforming og landskapsendring i det nordlige Spania - kan Galicias totusenårige landskap overleve det tredje årtusen? Engelsk tittel: Property structures and landscape changes in Galicia: Will it survive the third century?. Kart og plan 2003; Volum 63 (1). ISSN 0047-3278.s 47 - 56.

 • Ravna, Øyvind. Same- og reindriftsrett. (data) Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019 ISBN 978-82-05-50953-5.

 • Bankes, Nigel; Ravna, Øyvind; Allen, Stephen. The Rights of Indigenous Peoples in Marine Areas. Hart Publishing Ltd 2019 ISBN 978-1-5099-2864-4.s 45 - 68.

 • Ravna, Øyvind. Սիբիրի միջոցով Նանսենի հետ/Gjennom Sibir med Nansen. 2018 ISBN 978-9939-0-2886-6.

 • Ravna, Øyvind. Fra Little Bighorn til Standing Rock. En moderne indianerhistorie. (data) Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-335-0.

 • Ravna, Øyvind. Через Сибирь c Нансеном (Tsjerez Sibir s Nansenom). (omtale) 2017 ISBN 978-5-98797-150-5.

 • Ravna, Øyvind. Gjennom Sibir ned Nansen. (data) (omtale) Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-250-6.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven - og retten til jorden i Finnmark. (omtale) Gyldendal Juridisk 2013 ISBN 978-82-05-42505-7.s 37 - 58.

 • Henriksen, Tore; Ravna, Øyvind. Juss i nord: Hav, fisk og urfolk. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 978-82-05-43174-4.s 198 - 223.

 • Ravna, Øyvind; Shinkareva, Elena. Cross-Border Law in the North / Pravovye problemy Norvegii i Rossii: Severnoe Izmerenie (Rettslig problemstillinger Norge og Russland: Fokusert mot nord) Part I og II. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 173 - 207 (bind II) no/ru.

 • Ravna, Øyvind; Shinkareva, Elena. Family Placement or Children "Left without Parental Care" in Norway: Law and Practice. 2011 ISBN 978-5-261-00662-6.

 • Ravna, Øyvind; Shinkareva, Elena. Children's Rights and Guarantees in Norwegian Legislation - an overview. 2011 ISBN 978-5-261-00662-6.

 • Ravna, Øyvind; Olli, Jan J.. Sedvanerettslig oppfatninger om arealbruk blant reindriftsutøvere. 2011 (2/2011) ISBN 978-82-7367-027-4. ISSN 0332-7779.

 • Ravna, Øyvind. Perspektiver på jordskifte. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39080-5.s 27 - 31.

 • Ravna, Øyvind. Rettsutgreiing og bruksordning i reindriftsområder. En undersøkelse med henblikk på bruk av jordskiftelovgivningens virkemidler. (omtale) Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 978-82-05-38730-0.

 • Ravna, Øyvind. Areal og eiendomsrett. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01006-9.s 415 - 432.

 • Ravna, Øyvind. Areal og eiendomsrett / Øyvind Ravna (red.). Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01006-9.s 39 - 62.

 • Ravna, Øyvind. Reindriftssamer - Fire århundrer og åtte årstider med Varangersiidaene / Boazodoallosámit - Njeallje jahkecuodi ja gávcci jagiáiggi Várjjatsiiddaiguin. DAT os 2007 ISBN 978-82-90625-57-8.

 • Ravna, Øyvind. Borba za tundru. Nentsij i ikh istorija (Kampen om tundraen. Nenretserne og deres historie). 2006 (3/2005) ISBN 82-7367-009-0. ISSN 0332-7779.

 • Ravna, Øyvind. A Sámi Community Wins Case against the Swedish State in the Supreme Court. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2020; Volum 11. ISSN 1891-6252.s 19 - 21.s doi: https://doi.org/10.23865/arctic.v11.2173.

 • Ravna, Øyvind. Non-Territorial Autonomy for the Indigenous Sámi in Norway. First ENTAN Training School 2020-09-09 - 2020-09-09 2020.

 • Ravna, Øyvind. Restitusjon – en rettsregel for å reparere urett overfor urfolk. (fulltekst) iTromsø 2020.

 • Ravna, Øyvind; Biti Ness, Oscar. Sametinget kan ved en feil ha forhandlet bort samers eiendom. (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind. Ny nordområdepolitikk og samisk kultur, næringer og naturressurser. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Biti Ness, Oscar. Reineiere tjente i snitt 33 kroner i timen. (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind. Restitusjon – en rettsregel for å reparere urett overfor urfolk. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Beitestrid (Saarivuoma). (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind. Professor överraskad över Saarivuomadomen. (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind. Restitusjon – en rettsregel for reparere urett overfor urfolk. (fulltekst) Sagat 2020.

 • Ravna, Øyvind. Studenter trues med bøter og får vektere på uanmeldt besøk: – Kneblet i vårt eget hjem. (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind. Om rettsgrunnlag for lokale karanteneregler. 2020.

 • Ravna, Øyvind. Ministrene bør lytte til dem som vet hvor skoen trykker. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Ministrene bør lytte til dem som vet hvor skoen trykker. (fulltekst) Sagat 2020.

 • Ravna, Øyvind. Lokale karantenetiltak og lovlighet. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Lokale karantenetiltak og lovlighet. (fulltekst) Sagat 2020.

 • Ravna, Øyvind. Ros til FeFo. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Ros til FeFo for å hjelpe i beitekrisa. (fulltekst) Sagat 2020.

 • Ravna, Øyvind. Har vi ikke lært noe?. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Karakterdrap, juss og journalistikk. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. UiT-ansattes roller i samfunnsdebatten. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Statens eiendomskupp i 1863 – datidas NAV-skandale?. (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind; Kveseth, Magne. – Staten eide aldri grunnen i Finnmark. (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind. Den tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark: Jordfellesskap fremfor statlig eiendom?. 2020.

 • Ravna, Øyvind; Kveseth, Magne. – Myndighetene bryr seg lite om at reindrifta sliter. (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind. FeFo for alle for alltid – Stortingets vilje?. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Når FeFo blir såret .... (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Historisk dom forankret i ILO 169 og FNs urfolkserklæring. (fulltekst) Sagat 2020.

 • Ravna, Øyvind. Sameby har vunnet over den svenske staten. Historisk dom forankret i ILO 169 og FNs urfolkserklæring. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. A legal perspective on how Norway has interpreted the right to culture and language as it relates to Sami people. a legal perspective on how Norway has interpreted the right to culture and language as it relates to Sami people 2020-02-06 - 2020-02-06 2020.

 • Ravna, Øyvind. Indigenous rights, human rights and UN Sustainable Development Goals under the Northern Lights. NORSIL Workshop - The Way Forward: Rights, Knowledge and Data to ensure the inclusion of the Sámi People in the Sustainable Nordic Transition 2020-01-09 - 2020-01-09 2020.

 • Ravna, Øyvind. Girjas-saken: Får enerett til småviltjakt og fiske etter ti år med rettssak. 2020.

 • Ravna, Øyvind; Boine Verstad, Anders. Får enerett til småviltjakt og fiske etter ti år med rettssak. (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind. UiT-debatten, voksenmobbing og Einar Niemi. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Tenk deg om, Einar. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Takk til Einar. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Samene som urfolk – en følge av feil oversettelse av ILO 169?. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Samene som urfolk– en følge av feil oversettelse av ILO 169?. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. Kollektiv eiendomsrett for folket i Karasjok. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Godt nytt tiår til FeFo og folk i Finnmark!. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Godt nytt tiår til FeFo og folk i Finnmark!. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. Finnmarkskommisjonen: Her anerkjennes befolkningens rettigheter, mener professor. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind; Nystad, Marie Elise. Thoralf frykter at lokalbefolkningen likevel ikke får være med å bestemme. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. Svenske samer krever landområde i Norge. 2019.

 • Ravna, Øyvind. Svenske samer krever landområde i Norge. 2019.

 • Ravna, Øyvind; Johan Ante, Utsi. Svenske samer krever landområde i Norge. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. – Høyt under taket når EDL er invitert. 2019.

 • Ravna, Øyvind. Reindriftslovens formål og reindrifta som samisk kulturbærer. Samekonferansen 2019 2019-11-26 - 2019-11-26 2019.

 • Ravna, Øyvind; Kveseth, Magne. – Høyt under taket når EDL er invitert. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. En jaktforvaltning i samsvar med finnmarkslovens formål?. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. En jaktforvaltning i samsvar med finnmarkslovens formål?. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind; Kveseth, Magne. Reindrifts- og samerett for et større publikum. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. En menneskerett å få jakte med hund?. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. En menneskerett å få jakte med hund?. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Menneske­rettig­heter og moral ofres for statlig prestisje. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. Menneskerettigheter ofres for statlig prestisje. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Norge nekter å følge FN-råd –Jovssets reinflokk skal slaktes. 2019.

 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Norge nekter å følge FN-råd –Jovssets reinflokk skal slaktes. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. Vindkraftverk, inngrep i beiteland, lovlighet og avtaler om utbygging. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la 1. april fram sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. NVEs nasjonale rammer for vindkraft og folkerettslige forpliktelser overfor samisk reindrift. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Vindkraftverk, inngrep i beiteland, lovlighet og avtaler om utbygging. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Når domstolene svikter: Reindrømmen og Per Kittis kamp. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Reindrømmen og Per Kittis kamp: Når domstolene og NRK svikter. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Reindrømmen og reinvirkeligheten. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Å prosedere egen sak er sjelden et godt advokatgrep. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Samehets, desinformasjon og «uskyldige» krenkelser. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Takk til Oddmund Enoksen. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Konsultasjonslov, forpliktelser og nedbygging av norsk demokrati. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. Konsultasjonslov, forpliktelser og demokrati. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. En høyest ualminnelig ekstra høringsrunde. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. En høyst ualminnelig høring. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Gratulerer med ILO-dagen!. (fulltekst) Arbeidets Rett 2019.

 • Ravna, Øyvind. Gratulerer med ILO-dagen!. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. Bokomtale: Et skrikende eksempel på selvfornektelse: Samer og samepolitikk. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. Gratulerer med ILO-dagen!. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Et skrikende eksempel på selvfornektelse: Samer og samepolitikk av Jarl T. Hellesvik. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Hva er Sápmi om 40 år?. Festspillene i Nord-Norge (data) 2019-06-26 - 2019-06-26 2019.

 • Ravna, Øyvind. Samiske rettigheter i lys av nyere Høyesterettsdommer. Samepolitikk og samiske rettigheter i et aktuelt urfolksperspektiv i urfolksspråkåret (data) 2019-07-04 - 2019-07-04 2019.

 • Ravna, Øyvind. indigenous Activism: From Little Bighorn to Standing Rock. Riddu-Riddu festival (data) 2019-07-13 - 2019-07-13 2019.

 • Ravna, Øyvind; Rensberg, Vaino. Løste årelang konflikt ved å gi en pengegave til kirka. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. Synspunkt | Klimaendringer og klimakamp – universitetenes og andres ansvar. (fulltekst) Bladet Vesterålen 2019. ISSN 1891-6147.

 • Ravna, Øyvind. Skrem ikke folk bort fra klimadebatten - verken ved UiT eller andre steder. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Klimaendringer og klimakamp - universitetenes og andres ansvar. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Climate Change and Climate Responsibility. Our Responsibility.. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2019; Volum 10. ISSN 1891-6252.s 53 - 55.s doi: http://dx.doi.org/10.23865/arctic.v10.1610.

 • Ravna, Øyvind; Olsen, Per Kristian. Hva skjer med Norges troverdighet i internasjonale menneskerettighetsspørsmål?. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. 40 år siden Alta-aksjonene og sultestreiken. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. Fra Little Bighorn til Standing Rock - en bokpresentasjon. Bokpresentasjon 2019-02-27 - 2019-02-27 2019.

 • Ravna, Øyvind. Reindriftsfamilier lover gruvekamp i retten – får støtte fra jussprofessor. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. Ansvar for skade forårsaket av rein: om gjerdehold, objektivt ansvar og medvirkning del 2. Sagat 2019 (31).s 16 - 17.

 • Ravna, Øyvind. Ansvar for skade forårsaket av rein: om gjerdehold, objektivt ansvar og medvirkning del 1. (data) (fulltekst) Sagat 2019 (30).s 18 - 19.

 • Ravna, Øyvind. The Global Situation Demands More Research and Dissemination in 2019. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2019; Volum 10. ISSN 1891-6252.s 1 - 2.s doi: https://doi.org/10.23865/arctic.v10.1555.

 • Ravna, Øyvind; Kristensen, Nils Martin. Om Unjarga / Nesseby-saken i Høyesterett i plenum. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Wersland, Elin Margrethe. Ny bok "Fra Little Bighorn til Standing Rock" ... I verste fall kunne dette ha skjedd i Sápmi. 2018.

 • Ravna, Øyvind. Vuođavuona duopma - Debatt om Gulgofjorddommen. Noen tanker om UTMAs dom 10. okt. 2018.. Debatt om Gulgofjord-dommen 2018-11-03 - 2018-11-03 2018.

 • Ravna, Øyvind; Heikki, Jörgen. Efter Saarivuomadomen - rättsprofessor ser öpning för överklagande. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Heikki, Jörgen. Efter Saarivuomadomen - rättsprofessor ser öppningar för överklagande. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind. Gulgofjord-dommen under lupen. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Rypeng, Lisa. Dette 250 år gamle dokumentet kan løse en årelang strid mellom Norge og Sverige. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind. En jordutvisningsresolusjon fra 1775 og en doktorgrad fra 1973. Fortsatt relevante for rettskartleggingen i Finnmark?. (fulltekst) Sagat 2018.

 • Ravna, Øyvind. Rettskartlegginga i Finnmark, historiefortolkning og feilaktig faktum. (fulltekst) Sagat 2018.

 • Ravna, Øyvind. En 243 år gammel resolusjon og en doktorgrad fra 1973. Fortsatt relevante for Finnmark?. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Rettskartlegginga i finnmark, historiefortolkning og feilaktig faktum. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. – Virker litt underlig å ikke spørre om eiendomsrettigheter. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Å endre spillereglene underveis. (fulltekst) Sagat 2018.

 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Å endre spillereglene underveis. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Sweden and Norway locking horns over reindeer. (data) (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind. Unjárgga / Nesseby-saken - Noen refleksjoner rundt Høyesteretts dom 9. mars 2018. Forskerlunsj 2018-05-24 - 2018-05-24 2018.

 • Ravna, Øyvind; Østgård, Brynjar. Unjárrga/Nesseby-dommen. Noen refleksjoner rundt Høyesteretts dom 9. mars 2018.. Kurs i samiske rettsspørsmål 2018-03-15 - 2018-03-15 2018.

 • Ravna, Øyvind. Fjelloven i Troms. 2018.

 • Ravna, Øyvind. Er same- og urfolksrett viktig?. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. En Rehnquist-periode i norsk sameret. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. En Rehnquist-periode i norsk samerett?. (fulltekst) Sagat 2018.

 • Ravna, Øyvind. Nedvurdering og marginalisering av samisk bruk og sedvaner i Høyesterett. Sagat 2018; Volum Nr. 16.s 10 - 10.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Setter Sametinget i forlegenhet. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Regjeringa har ikke noe valg, sier jusprofessor: Må be Stortinget omgjøre. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Rapp, Ole Magnus. Opprør mot privat eier. 2018.

 • Ravna, Øyvind. Samisk kultur – drivkraft eller bremsekloss. Lørdagsuniversitetet 2018-02-10 - 2018-02-10 2018.

 • Ravna, Øyvind. Samisk kultur – drivkraft eller bremsekloss. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Hauan, Marit Anne. Observatoriet - møte med jusprofessor Øyvind Ravna. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Bårdsgård, Hans. Rett, rett langt mot nord. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind. Stort oppmøte og engasjement på UiTs samerettsseminar i Oslo. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Ittelin, Torbjørn. Nesseby bygdelag versus FeFo i Høyesterett: Kritisk til FeFos strategi. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Sárá Máret Rávdná, Oskal. – Juohke unna vuittoža ávvudit. (fulltekst) 2018.

 • Eide, Wenche; Carina, E.; Keskitalo, H.; Kovacs, Kit M.; Ingvalsen, Randi; Petrov, Andrey N.; Pettersson, Maria; Solbär, Lovisa; Anisimova, Natalia; Arbo, Peter; Avango, Dag; Axelsson, Per; Benestad, Rasmus; Dalpadado, Padmini; Dolgov, Andrey; Eklund, Niklas; Eriksen, Elena; Forsius, Martin; Frie, Anne Kirstine Højholt; Hannukkala, Antti; Hansen, John Richard; Isaksen, Ketil; Johannesen, Edda; Jørgensen, Lis Lindal; Kamrul, Hossain; Kietäväinen, Asta; Knutsen, Tor; Korneev, Oleg; Lajus, Dmitry; Lehtonen, Kari; Ljubin, Pavel; Lyubin, Pavel; Luszczuk, Michal; Müller, Dieter; Orlova, Emma L.; Østreng, Willy; Ottersen, Geir; Patin, Stanislav; Pavlov, Vladimir; Pettersson, Örjan; Ravna, Øyvind; Roberts, Peder; Skjoldal, Hein Rune; Sköld, Peter; Soppela, Päivi; Stepien, Adam; Stjernström, Olof; Vihervaara, Petteri; van Oort, Bob; Quillfeldt, Cecilie von; Warde, Paul. Status of the natural and human environments. 2017 ISBN 9788279711025.s 5 - 46.

 • Ravna, Øyvind; Varsi, Silje Malene. – Dehálaš diga­štallamat Nobel-doaluin. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Dallawara, Werner Wilh. Deltar i panel for å se på urfolks rett. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Aste, Ruud. Flere samerettslige spørsmål for domstolene?. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Henriksen, Thor Harald. UiT-professor i nobelt selskap. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Pedersen, Anniken. Om urfolkskampen mot oljerørledningen "Black Snake" og Nussirs gruveplaner.. 2017.

 • Ravna, Øyvind; Kristensen, Nils Martin. Plass i Nobel-forumet. (data) (omtale) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Haugseth Moe, Trude. UiT-professor invitert som ekspert til Nobel Peace Prize Forum. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Kemi, Marit Elin. – Váttis beassat fas boazodollui. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Kemi, Marit Elin. Siidaoasseeaiggátduopmu:Ii jáhke duomus stuora váikkuhusaid earáide. (data) 2017.

 • Ravna, Øyvind. Land Rights and Property Situation in North Norway. Particularly about The Survey and recognition of existing rights in Finnmark. Masterprogram i Landskapsarkitektur i Tromsø 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.

 • Ravna, Øyvind. Arctic extractive industries: Intervention in Indigenous & Minority Culture & Livelihood. Public Participation in Arctic Extractive Industries (fulltekst) 2017-10-17 - 2017-10-17 2017.

 • Ravna, Øyvind; Bratberg, Une. ‘Kostyme­krig er kulturkrig’. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind. How Norway Meets its Commitments to the Sámi under International Law: assessed by the most recent case law.. 2017 Arctic Circle Assembly (data) 2017-10-13 - 2017-10-13 2017.

 • Ravna, Øyvind. Norway and Sweden in quarrel over cross-border reindeer grazing. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Asplid, Åsa. Norska ilskan mot svenska renarna. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Nilsen, Thomas. Norway, Sweden in quarrel over cross-border reindeer grazing. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Dan Robert. Jussprofessor: – Tvilsomt om Norge kan innskrenke svenske reineieres rettigheter. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Thrane, Thor. Lappekodisillen - Kan landbruksministeren regulere svensk reindrift. 2017.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Dan Robert. Lappekodisillens rettslige betydning i dag. 2017.

 • Ravna, Øyvind; Hansen, Christine Kristoffersen. På barrikadene. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Ittelien, Torbjørn. Nesseby-saken til Høyesterett. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Ittelien, Torbjørn. Nesseby-saken til Høyesterett: Viktig prinsippiell sak. 2017.

 • Ravna, Øyvind. Rettshistorie og samiske rettigheter. Tjaktjen Tjåanghkoe – sørsamisk høstfestival (data) 2017-09-28 - 2017-09-28 2017.

 • Ravna, Øyvind; Brenli, Erik. Livet er kort og utredningen er lang. 2017.

 • Ravna, Øyvind. Samisk selvbestemmelse?. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 30 - 30.

 • Ravna, Øyvind. I hvilken annen organisasjon ville direktøren avslå å møte eierne?. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. FeFo og anerkjennelse av eksisterende rettigheter. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Haugseth Moe, Trude. Forsker i kryssilden. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Haugseth Moe, Trude. – Det blir feil av forskere å ikke delta i samfunnsdebatten. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind. Utryddingen av bisonen var en ønsket handling - del 2. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind. Utryddingen av bisonen var en ønsket handling - del 1. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind; Sveen, Eirik Hind. Kampen om fjelloven. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind. Three New Articles for Spring 2017: Cooperation and Impact Assessment in Extractive Industries and Implementation of Arctic Council Soft Law. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2017; Volum 8. ISSN 1891-6252.s doi: /10.23865/arctic.v8.741.

 • Ravna, Øyvind. A standing Rock story. 4th International Indigenous Voices In Social Work Conference 2017-06-12 - 2017-06-14 2017.

 • Ravna, Øyvind; Sveen, Eirik Hind. – Vi føler en dyp urettferdighet. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Sveen, Eirik Hind. Professor: – Regjeringspartienes fjellov-vedtak er håpløst. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Solaas, Steinar. Sametinget kan stoppe fjellova. 2017.

 • Ravna, Øyvind. Rett basert på tvilsomme salg og forgangne tiders dogmer. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind. Om samer og urfolk – enda en gang – svar til arkeolog Pedersen Leijon. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind. Rett basert på forgagne tiders dogmer. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Ravna, Øyvind. Kongen var blakk og solgte unna Nordland og Troms. Det var starten på en kronglete eiendomshistorie i nord.. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Urfolk i Norge – en innspill til avklaring. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind. ILO 169 gjelder for samer i Troms og Finnmark – og øvrige steder i landet – et nytt innspill til avklaring. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Urfolk i Norge – et innspill til avklaring. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Bjørklund, Ivar. To nordnorske regioner - hva med FeFo?. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. FN-konvensjon beskytter mot inngrep i samiske næringer. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind. Ønsker tordenen og våren velkommen - del 2. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind. Til lakotaenes hellige fjell del I. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind. Til lakotaenes hellige fjell for å ønske tordenen, våren og vannet velkommen tilbake. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Hind Sveen, Eirik. Der loven ikke gjelder. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind. Reintallsreduksjon, sabotører og professoral uvitenhet. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Trump-supporternes nye våpenlover: Mer våpengalskap enn i det gamle vesten. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Forskjellene i forvaltning av utmarka i Nord-Norge – og bakgrunnen for den. (fulltekst) Sagat 2017.s 16 - 16.

 • Ravna, Øyvind. Forskjellene i forvaltning av utmarka i Nord-Norge – og bakgrunnen for den. (fulltekst) Sagat 2017.s 16 - 16.

 • Ravna, Øyvind. Et langt skritt videre innen norsk same- og urfolksrett. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Et velbegrunnet skritt videre innen norsk same- og urfolksrett. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Setter grenser for statlige inngrep i samiske rettigheter. 2017.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Setter grenser for statlig inngrep i samiske rettigheter. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Haugseth Moe, Trude. Lesertallene har skutt i været for UiT- tidsskrift. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind. Hvorfor er fjelloven ikke gjort gjeldende i Nord-Norge - om forskjellene i eiendomshistorien i Nord- og Sør-Norge. 2017.

 • Ravna, Øyvind. Malurt i champagneglassene. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind. Høvding Big Foots minneritt. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Dommerne – de nye heltene i Trumps USA. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Trumps USA. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Malurt i champagneglassene når samene feirer 100-årsjubileum. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Faster Access to New Knowledge through Continuous Publication. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2017; Volum 8. ISSN 1891-6252.s 1 - 2.s doi: 10.23865/arctic.v8.675.

 • Ravna, Øyvind; Solaas, Steinar. Endring i Finnmarksloven: En betydelig innskrenking. 2017.

 • Ravna, Øyvind; Lieungh, Erik. Nytt lovforslag kan bryte folkeretten. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Lysvold, Susanne Skjåstad. Kommunene gir blaffen i Høies bønn – svarer med å utvide «søringkarantene». (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Rettskartleggingen i Finnmark og forpliktelsene i ILO 169. (data) (omtale) Ottar 2016 (313). ISSN 0030-6703.s 41 - 47.

 • Ravna, Øyvind. Innledning. (fulltekst) Ottar 2016 (313). ISSN 0030-6703.s 2 - 4.

 • Ravna, Øyvind. Vitnesbyrd om eldre private eiendommer i Finnmark. (data) (omtale) Ottar 2016 (313). ISSN 0030-6703.s 12 - 19.

 • Ravna, Øyvind. The Paris Agreement Enters Into Force. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2016; Volum 7 (2). ISSN 1891-6252.s doi: 10.17585/arctic.v7.584.

 • Ravna, Øyvind. Ban Ki-moon Urges Leaders to Ensure that Indigenous Peoples’ Rights and Cultural Contributions Remain Central in Combating Climate Change. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2016; Volum 7 (2). ISSN 1891-6252.s 199 - 200.s doi: 10.17585/arctic.v7.581.

 • Ravna, Øyvind; Henriksen, Tore. Stewardship, Transformational Change, and Regime Shifts in the Arctic. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2016; Volum 7 (2). ISSN 1891-6252.s doi: 10.17585/arctic.v7.580.

 • Ravna, Øyvind. Urfolksseier eller bare et røykteppe: Med Army veteraner til frontlinja. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Standing Rock: DNB et eksempel for amerikanske banker. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Standing Rock 20. november: Gummikuler og tåregass mot urfolk, naturvernere og vannbeskyttere. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Solstad, Silje. Øyvind sjokkert øyenvitne da politiet gikk til angrep. - Utrolig at ingen ble drept. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Nystad, Marja Liisa. Standing Rock. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Grant, Clark. KBMF Standing Rock Documentary [FULL AUDIO] Land rights, int' law. (data) (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Tor-Emil, Schanche. Beskylder utmarksforvalter for å «gå i klinsj» med FN-rapportør. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Solaas, Steinar. Bruksrett har en innebygd styringsrett. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Nilsen, Thomas. Ban Ki-moon: Indigenous Peoples’ knowledge can help us prevent climate changes. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. Viktig budskap til verdens ledere. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Jussprofessor om Stjernøy-dommen: Gir flere viktige føringer. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Lanes, Laila. Jussprofessor kommenterer Kvænangensaken. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Norway and the obligations under ILO 169 – the latest development: The Stjernøya SC Case. 9th Polar Law Symposium 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.

 • Ravna, Øyvind. Sternøya-dommen er avsagt. 2016.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Jusprofessor om Stjernøy-dommen: – Gir flere viktige føringer. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Stjernøya-dommen og noen sentrale rettslige spørsmål. (fulltekst) Sagat 2016.

 • Ravna, Øyvind. Norsk samepolitikk under lupen. (fulltekst) nrk.no/ytring 2016.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl Gøran. FNs spesialrapportør kritiserer Norge. 2016.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl Gøran. FN-topp ber Norge skjerpe seg i samepolitikken. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl Gøran. Håper FN-rapport kan endre flere lover i Norden. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Samisk eiendomsrett i Høyesterett. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Stjernøya-saken til høyesterett. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Høyesterett avgjør eiendomsrett på Stjernøya. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Stjernøyasaken bewhandles av Høyesterett. 2016.

 • Ravna, Øyvind; Henley, Jon. Norway considers giving mountain to Finland as 100th birthday present. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Misforstått ansvar for fellesskapet. (fulltekst) Sagat 2016.

 • Ravna, Øyvind; Kim, Daria; Kwanwoo, Nam. Halti as anniversary gift to Finland. (data) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Johansen, Oddgeir. Jussprofessor Øyvind Ravna om finnmarksloven: Fungerer ikke godt nok. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Informasjon om jordskiftegruppens forslag til endringer av jordskifteloven og reindriftsloven. NRLs tillitsvalgtskonferanse 2016-06-10 - 2016-06-10 2016.

 • Ravna, Øyvind; Nergård, Liv; skum, randi; Falch, Torvald; hætta, johan ingvald; wahl moen, hilde; kjøllesdal, tor; floor, morten. Jordskifterettens kompetanse knyttet til interne forhold i reindriften. Forslag til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for bruk av jordskifteretten på interne forhold i reindriften. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Tradisjonelt sjøsamisk fiske med moderne utstyr - noen betraktninger om folkerettslig beskyttelse i lys av Kystfiskeutvalgets innstilling (del 2). (fulltekst) Ságat - Samisk avis 2016.

 • Ravna, Øyvind. Tradisjonelt sjøsamisk fiske med moderne utstyr - noen betraktninger om folkerettslig beskyttelse i lys av Kystfiskeutvalgets innstilling (del 1). (fulltekst) Ságat - Samisk avis 2016.s 20 - 20.

 • Ravna, Øyvind; Johansen, Bjørn Arne. FeFo-Olli på krigsstien. 2016.

 • Ravna, Øyvind; Johansen, Bjørn Arne. Forskjeller på bygdefolks rettigheter i nord og i sør. 2016.

 • Ravna, Øyvind. Greenland, Business in the Arctic, the Polar Code and Coast Guard Cooperation. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2016; Volum 7 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 2.s doi: 10.17585/arctic.v7.445.

 • Ravna, Øyvind. Lokal bruk og forvaltning av utmarka i Nesseby - et historisk tilbakeblikk. Seminar om lokal bruk og forvaltning av utmarka i Nesseby 2016-04-12 - 2016-04-12 2016.

 • Ravna, Øyvind. Bruks- og eierrettigheter for fastboende bygdefolk i Finnmark. Seminar om fastboende bygdefolks bruksrettigheter 2016-05-24 - 2016-05-24 2016.

 • Ravna, Øyvind. Moderne fiske som grunnlag for samisk kulturutøvelse. Konferanse om sjøsamenes rettighetssituasjon 2016-05-25 - 2016-05-25 2016.

 • Ravna, Øyvind; Skum, Heika. Ovttasbargu SPR ja Davviriikkaid Ráđi gaskkas / Manahit vuoigatvuođaid (Mister rettigheter). (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Skum, Heika. Ovttasbargu SPR ja Davviriikkaid Ráđi gaskkas /Manahit vuoigatvuođaid (Mister rettigheter). 2016.

 • Ravna, Øyvind; Rapp, Ole Magnus. Å gi en fjelltopp i gave til Finland skaper strid. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Wallace, Scott. Dodging Wind Farms and Bullets in the Arctic. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Utmarksdomstolen - bakgrunn og status pr. januar 2016 (innledning). Rettighetskartleggingen i Finnmark - egnet til å oppfylle ILO 169? ved Nils A. Engstad (data) 2016-02-04 - 2016-02-04 2016.

 • Ravna, Øyvind. The legal identification process in the Sámi Areas of Finnmark – an example for other nations or indigenous communities?. Arctic Frontiers: Sustainable Development of the Arctic Indigenous Peoples and Asian Observer States 2016-01-28 - 2016-01-28 2016.

 • Ravna, Øyvind. Lovendringsforslag kan stoppe rettsavklaringsprosessen i Finnmark (del I). Sagat 2016.

 • Ravna, Øyvind. Lovendringsforslag kan stoppe rettsavklaringsprosessen i Finnmark (del II). Sagat 2016.

 • Ravna, Øyvind; Lieungh, Erik. Forslag til endring av finnmarksloven. 2016.

 • Ravna, Øyvind. Rettsavklaringen i Finnmark. Et tilbakeblikk på 2015 og noen betraktninger om hva 2016 vil bringe.. (data) (fulltekst) Sagat 2016.

 • Ravna, Øyvind; Lieungh, Erik. Dette blir de viktigste rettighetssakene i 2016. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Lieungh, Erik. Finnmarksloven på høring. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Alexandersen, Rune S.. Bok fra nordøstpassasjen. 2015.

 • Ravna, Øyvind; Lieungh, Erik. Mener FeFo burde betale rettssakene selv. (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind. Operation of the Uncultivated Land Tribunal for Finnmark Has Ceased Due to Lack of Funds. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2015; Volum 6 (2). ISSN 1891-6252.s doi: 10.17585/arctic.v6.183.

 • Ravna, Øyvind. Arctic Policy, Fisheries Management, Traditional Knowledge, and Protection of Indigenous Peoples’ Languages. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2015; Volum 6 (2). ISSN 1891-6252.s doi: 10.17585/arctic.v6.202.

 • Ravna, Øyvind; Dropkin, Alex. The Last Reindeer of Norway. (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind. The ILO 169 and the Sámi rights to lands and natural resources. The Norwegian experience: Protection or Pitfall?. Eighth Polar Law Symposium (data) 2015-09-25 - 2015-09-25 2015.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarkseiendommens handlingsrom vedr. regulering av de fornybare ressursene på Finnmarkseiendommens grunn. Arbeidsseminar for FeFos ledelse 2015-10-29 - 2015-10-29 2015.

 • Ravna, Øyvind. Samiske og ande bygdefolks rett til egen utmark. Om Finnmarkskommisjonen, utmarksdomstolen og kollektive bruks- og eierrettigheter i Finnmark. Landsmøtet til Samenes folkeforbund 2015-10-23 - 2015-10-23 2015.

 • Ravna, Øyvind; Måsø, Nils H. Vil vite hvorfor de mister retten til å disponere naturherlighetene. (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind; Måsø, Nils H. Gauslaa: – Eat leat moiven. (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind. Honnør til Finnmarkskommisjonen. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3(del B) - 3(del B).

 • Ravna, Øyvind. Medalje til Finnmarkskommisjonen. (data) Sagat 2015 (203).s 16 - 16.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Gøran. Finnmarkskommisjonen: – En diskusjon vi er ferdig med. (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind; Måsø, Nils H. Snubler i oppløpet. 2015.

 • Ravna, Øyvind; Måsø, Nils H. Professor: - Fraflyttede utsettes for dobbeltstraff. (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind; Helander, Astrid. – Boastut «ráŋggáštit» giliássiid guktii [feil å "dobbeltstraffe" lokalbefolkningen]. (data) 2015.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl Gøran. Urfolksorganisasjon får stempelet «utenlandsk agent». (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. FN-kritikken rammer FeFo og Finnmarkskommisjonen. 2015.

 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for den samiske lokalbefolkningen – forvaltning og rettsavklaring i Finnmark. Norske samers riksforbund. Tillittsmannskonferanse 2015-09-06 - 2015-09-06 2015.

 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for lokalbefolkningen i Finnmark del 3. Sagat 2015.s 22 - 22.

 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for lokalbefolkningen i Finnmark del 2. Sagat 2015.s 22 - 22.

 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for lokalbefolkningen i Finnmark del 1. Sagat 2015.s 23 - 23.

 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. Fremdeles store forskjeller. (data) 2015.

 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. Finnmarkskommisjonen imponerer ikke. (data) 2015.

 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for lokalbefolkningen i Finnmark. Folkemøte 2015-08-20 - 2015-08-20 2015.

 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for lokalbefolkningen i Finnmark. Folkemøte 2015-08-19 - 2015-08-19 2015.

 • Ravna, Øyvind; Ittelien, Torbjørn. FeFo kan ikke stille seg som motpart. 2015.

 • Ravna, Øyvind. Eiendoms- og rettshistorie i Nordland og Troms – og betydningen for dagens rettssituasjon. Åpent informasjonsmøte 2015-06-22 - 2015-06-22 2015.

 • Ravna, Øyvind. Historisk utvikling fram til finnmarksloven – og om rettslige begreper og temaer. Åpent informasjonsmøte 2015-06-17 - 2015-06-17 2015.

 • Ravna, Øyvind; Sætermo, Stian. Om utmarksstolen og bruks- og eierrettigheter. 2015.

 • Ravna, Øyvind. Reindriftsloven, reintallsreduksjoner og menneskerettigheter. Fagseminar i anledning professor Kirsti Strøm Bulls 70-års dag 2015-05-07 - 2015-05-07 2015.

 • Ravna, Øyvind; Vars, Nils Johan. Árbevirolaš johtingeaidnu vai ii [Tradisjonell flyttevei eller ikke]. 2015.

 • Aarskog, Karine Nigar; Ravna, Øyvind. Forsking til alle. (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind. Areal- og ressursforvaltning og reindriftsproblematikk (oppgitt tema). Geonor-konferansen 2015 2015-03-25 - 2015-03-25 2015.

 • Ravna, Øyvind. Accessible worldwide – and higher ambitions. Arctic Review on Law and Politics 2015; Volum 6 (1). ISSN 1891-6252.s doi: 10.3402/arctic.v6.88.

 • Ravna, Øyvind. Links between lands, territories, environment and cultural heritage - the recognition of Sami lands. UN Expert Seminar on the Promotion and Protection of the Rights of Indigenous Peoples with Respect to their Cultural Heritage (data) 2015-02-27 - 2015-02-27 2015.

 • Solaas, Steinar; Ravna, Øyvind. Fylkesmannen bryterurfolksrett. 2015.

 • Ravna, Øyvind. "Herre i eget hus" Har Finnmarkseiendommen gitt mer eller mindre medbestemmelse og demokrati?. UiT-frokost om Finnmarkseiendommen – på samefolkets dag 2015-02-06 - 2015-02-06 2015.

 • Ravna, Øyvind; Alexandersen, Rune S.. Nansen var nødt til å snu. men vi seilte videre. 2015.

 • Ravna, Øyvind; Alexandersen, Rune S.. Jeg kan ikke tenke meg at denne reisen hadde blitt gjennomført i dag. (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind. The fulfillment of Norway's legal obligations to the Sámi - also a question of live, work and stay healthy in Sápmi?. Arctic Frontier 2014 2014-01-22 - 2014-01-24 2014.

 • Ravna, Øyvind; Eilertsen, Tobias Stein. Skrev bok om å følge Nansen. 2014.

 • Ravna, Øyvind; Eilertsen, Tobias Stein; Myreng, Kent-Einar. Solte seg på dekk da Nansen måtte snu. (fulltekst) 2014.

 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Reintallsreduksjon og lovhjemmel. 2014.

 • Ravna, Øyvind. Into the Open Access World. (data) Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (2). ISSN 1891-6252.s 153 - 154.

 • Ravna, Øyvind; Guttorm, Anna Anita. Juridihka professor Øyvind Ravna:- Sámediiggi berre doarjut guolásteaddjiid lágásteami. 2014.

 • Ravna, Øyvind; Utsi, Johan Ante. Tirpitz snudde livet til den dødssyke gutten. (fulltekst) 2014.

 • Ravna, Øyvind; Bjercke, Bente. - Kvalsund bryter loven når de gir Nussir kjøretillatelse. (fulltekst) 2014.

 • Ravna, Øyvind. Reindriften i Varanger - rettshistorie. (omtale) Ottar 2014; Volum 302 (4). ISSN 0030-6703.s 23 - 29.

 • Ravna, Øyvind. Landrettigheter Gjennomgang av sentrale materielle regler og prinsipper. Særlig om betydningen av samiske sedvaner og rettsoppfatninger. Den samiske dimensjon i rettspleien – praktisk rettskildebruk og metode, Tromsø 2014-09-26 - 2014-09-26 2014.

 • Ravna, Øyvind. The Clarification of Property rights to Natural Resource in the Finnmark Commons. Property rights in Natural Resource Governance 2014-08-28 - 2014-08-28 2014.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarkskommisjonens bevisvurderinger og rettsanvendelse Del 2. Sagat 2014 (65).

 • Ravna, Øyvind. Finnmarkskommisjonens bevisvurderinger og rettsanvendelse Del 1. Sagat 2014 (64).

 • Ravna, Øyvind. The Kautokeini muncipal Council voted against mining plans in Sapmi. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1). ISSN 1891-6252.s 152 - 152.

 • Ravna, Øyvind. Cooperation between University of Tromsø and the Siberian Federal University is formalized. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1). ISSN 1891-6252.s 152 - 152.

 • Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian. An important contribution to Research on fisheries Law and Law of the sea. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 2.

 • Ravna, Øyvind. Retten til land og vann i Finnmark - har et halvt århundres samisk kamp ført fram?. Ottar 2014 (2). ISSN 0030-6703.s 32 - 38.

 • Ravna, Øyvind. Kongelige disposisjoner på 1600-tallet og betydningen for bygdefolks adgang til å eie og forvalte utmark i Nord-Norge. Ottar 2014 (2). ISSN 0030-6703.s 19 - 25.

 • Ravna, Øyvind; Henriksen, Tore. Innledning. Ottar 2014 (2). ISSN 0030-6703.s 2 - 3.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven og Finnmarkskommisjonens arbeid. SVF-6001 Samisk kulturkunnskap 2014-03-14 - 2014-03-14 2014.

 • Ravna, Øyvind; Bjercke, Bente. Sanners gruve-ja strider mot folkeretten. (fulltekst) 2014.

 • Ravna, Øyvind. Kongelige disposisjoner på 1600-tallet – og betydningen for bygdefolks adgang til å eie egen utmark i Nord-Norge. Vin & Viten - “Rett og rettshistorie(r) fra Nord-Norge og havet utenfor 2014-03-07 - 2014-03-07 2014.

 • Ravna, Øyvind. Nytt i sameretten. Kurs i reindriftsrett 2014-03-27 - 2014-03-27 2014.

 • Ravna, Øyvind. Der eiendommen «går til høyeste fjell» – om fastlegging av eiendomsgrenser oppad i fjellet. Dømesamlig, jordskiftedomstolene i Frostating og Hålogaland, 2014-03-26 - 2014-03-26 2014.

 • Ravna, Øyvind; Nergard, Vegard; Kristofferen, Berit; Kramvig, Britt; Johnsen, Jahn Petter; Joks, Solveig; Huse, Tone. Om urfolks viten og professoral ignoranse. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.

 • Ravna, Øyvind. Patterns of Reasoning in Sami Law Questions. To Be or Not To Be Sámi – Sámi Law Research Seminar / Methodology of Sámi Law 2014-01-29 - 2014-01-29 2014.

 • Ravna, Øyvind. The Norwegian doctrine of sources of law - The Eckhoff doctrine. To Be or Not To Be Sámi – Sámi Law Research Seminar / Methodology of Sámi Law 2014-01-29 - 2014-01-29 2014.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Gøran. Finner to forskjellige konklusjoner i fiskerapport. (data) 2014.

 • Ravna, Øyvind; Matre, Lars Marius. En debatt om nasjon eller folk. 2013.

 • Rosenvinge, Jan H; Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve. Universitetet i Tromsø - hva nå. 2013.

 • Ravna, Øyvind. Faculty of Law / Studies in law at UiT - The Arctic University of Norway. Møte med det Sibirske føderale universitetet 2013-12-16 - 2013-12-16 2013.

 • Ravna, Øyvind. The K. G. Jebsen Centre for the Law of the Sea is established at UiT - The Arctic University of Norway. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 259 - 259.

 • Ravna, Øyvind. The University of Tromsø turns into the Arctic University of Norway. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 258 - 258.

 • Ravna, Øyvind. The 2013 Nansen Memorial Expedition opens for Cooperation with The Siberian Federal University. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 257 - 258.

 • Ravna, Øyvind. The New Norwegian Government: Continuing cooperation with Russia, but with an eye on human rights. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 256 - 257.

 • Ravna, Øyvind. RAIPON and the Berezhkov Case. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 256 - 256.

 • Ravna, Øyvind. The significance of Indigenous issues. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 137 - 138.

 • Ravna, Øyvind. Cooperation with Russian Universities in the field of law / A need for study indigenous people law. Barents Peace Education Network - Start-up conference 2013-11-20 - 2013-11-20 2013.

 • Ravna, Øyvind. Extractive Industries in Indigenous circumpolar areas – current Practice and application of law. Extractive Industries in the North – what about Environmental Law and Indigenous Peoples Rights? (omtale) 2013-11-18 - 2013-11-18 2013.

 • Ravna, Øyvind. Jordskifte på FeFo-grunn i lys av Finnmarkskommisjonens arbeid. Finnmark jordskifterett 75 år 2013-11-07 - 2013-11-07 2013.

 • Ravna, Øyvind. Finnmark jordskifterett gjennom 75 år. Finnmark jordskifterett 75 år 2013-11-07 - 2013-11-07 2013.

 • Ravna, Øyvind. The Finnmark Commission investigation: A suitable way of completing Norway's obligations to identify Sámi rights to lands and waters?. Forum for Development Cooperation with Indigenous Peoples, Forum Conference 2013 2013-10-31 - 2013-10-31 2013.

 • Ravna, Øyvind; Dahle, Salve. Viste verden veien mot øst. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Ravna, Øyvind. The fulfillment of Norway’s legal obligations to the Sámi - assessed by recent developments. Oovtâst – Together, New concepts, thories and methodoligies on Sámi studies, (data) 2013-09-27 - 2013-09-27 2013.

 • Ravna, Øyvind. Etter Nansen gjennom Sibir. Vin og viten, hav og juss, Bidrag fra det juridiske fakultet under forskningsdagene 2013 2013-09-23 - 2013-09-23 2013.

 • Ravna, Øyvind. Nansen and the Nenets – and Current Situation of Indigenous People (Нансен u ненцы - и современное положение коренных народов). Nansen Memorial Expedition August 5 to 22, 2013-08-10 - 2013-08-10 2013.

 • Ravna, Øyvind; Engdal, Eskil. Isbryterne. (data) 2013.

 • Ravna, Øyvind. Nansen, urfolk og menneskerettigheter. (fulltekst) Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Ravna, Øyvind; Nilsen, Geir Bjørn. Lønnsom industri, eller ulønnsom reindrift?. (fulltekst) 2013.

 • Ravna, Øyvind; Alexandersen, Rune S.. En øy full av kontraster. 2013.

 • Nikolajev, Aleksandr; Ravna, Øyvind. По ступеням, помнящим Нансена [på trappetrinnet til Nansens minne]. (fulltekst) 2013.

 • Ravna, Øyvind; Berg, Rune. Forskjellsbehandles i rettighetsspørsmål. (fulltekst) 2013.

 • Ravna, Øyvind; Vermes, Thomas. Tromsø-politiet arresterte russisk urfolksaktivist. (fulltekst) 2013.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Gøran. Lokale forvalter på Hardangervidda – men finnmarkinger får ikke forvalte sin vidde. (fulltekst) 2013.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Gøran. Slår ring om urfolksforkjemperen. (fulltekst) 2013.

 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. Lukter politikk. 2013.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Rettskartleggingen gir status quo. 2013.

 • Ravna, Øyvind. A good source for news from the Barents Region and Northern Russia. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 136 - 136.

 • Ravna, Øyvind. A master's degree in Northern and Indigenous Innovation is on the way. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 135 - 135.

 • Ravna, Øyvind. The Norwegian Foreign Minister is concerned about human rights in Russia. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 134 - 134.

 • Ravna, Øyvind. Russia criticizes U.S. for violating hum rights at home. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 133 - 133.

 • Ravna, Øyvind. Chief Theresa Spence hunger strikes for indigenous rights in Canada. UN Special Rapporteur asks the government to take responsibility. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 132 - 132.

 • Ravna, Øyvind. Mining, human rights, and local autonomy in Sápmi. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 125 - 127.

 • Ravna, Øyvind. Human rights at stake in the Circumpolar Regions. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 3.

 • Ravna, Øyvind. Sámi law and Sámi rights in Norway. Seminat for studenter fra Nordeuropa-instituttet, Berlin, Tyskland 2013-05-31 - 2013-05-31 2013.

 • Ravna, Øyvind. Mining, human rights, and local autonomy in Sápmi. Cumulative Effects of Arctic Extractive Industrial Development – an interdisciplinary approach (data) 2013-05-27 - 2013-05-27 2013.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarkskommisjonens rettsanvendelse og bevisvurderinger – og noen betraktninger om Svartskog-dommen. Seminar om Finnmarkskommisjonens to første rapporter 2013-05-16 - 2013-05-16 2013.

 • Ravna, Øyvind; Ballari, Aslak. Jusprofessor: – Fisket kan stoppes. (fulltekst) 2013.

 • Ravna, Øyvind; Ballari, Aslak. Jusprofessor: – Fisket kan stoppes. 2013.

 • Ravna, Øyvind. What is Sami Law?. Visit of a journalist delegation from Sterneins Medienbueros, Germany 2013-03-11 - 2013-03-11 2013.

 • Ravna, Øyvind. Recognition of collective Sámi property rights in the investigation of the Finnmark Commission. Beyond the individual: the notion of group in human rights research (omtale) 2013-04-12 - 2013-04-12 2013.

 • Ravna, Øyvind. Cooperative projects with Russia (NARFU)/Faculty of Law. Meeting with the Ambassador of the Russian Federation to the Kingdom of Norway V. A. Pavlovsky at UiT, April 4, 2013 2013-04-04 - 2013-04-04 2013.

 • Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve; Rosenvinge, Jan H. Forskning fremfor tvang i reindriften. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Andersen, Siv Irene. Jusprofessor: – Betenkelig fra Finnmarkskommisjonen. (fulltekst) 2013.

 • Andersen, Siv Irene; Ravna, Øyvind. Betenkelig,sier jus-professor. (data) 2013.

 • Ravna, Øyvind. Rettsavklaringsprosessen i Finnmark:Blir rettighetene anerkjent?. SESAM forskningsseminar under den samiske uka 2013-02-09 - 2013-02-09 2013.

 • Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve; Rosenvinge, Jan H. Universitetet i Tromsø – hva nå?. (fulltekst) Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Ravna, Øyvind. The indigenous Sámi in the Nordic Countries - culture, livelihood and legal protection. Celebration of the Sámi National Day 2012-02-06 - 2012-02-06 2012.

 • Ravna, Øyvind. Bruks- og eierrettigheter for fastboende bygdefolk i Finnmark. Seminar om fasatboende bygdefolks bruksrettigheter 2012-05-25 - 2012-05-25 2012.

 • Ravna, Øyvind. La tanaloven leve?. Sagat 2012 (227).s 22 - 22.

 • Ravna, Øyvind. Der eiendommen «går til høyeste fjell» – om fastlegging av eiendomsgrenser oppad i fjellheimen. Nasjonalt tingsrettsforum 2012-12-03 - 2012-12-03 2012.

 • Ravna, Øyvind; Loukacheva, Natalia. Findings of the Second Conference on the Legal Systems in the Barents Region. Arctic Review on Law and Politics 2012; Volum 3 (2). ISSN 1891-6252.s 147 - 149.

 • Ravna, Øyvind. The UN Special Rapporteur is inquiring the Human Rights situation of the US First Nations. Arctic Review on Law and Politics 2012; Volum 3 (2). ISSN 1891-6252.s 280 - 282.

 • Ravna, Øyvind. Aiming to prevent the plundering of Arctic resources. Arctic Review on Law and Politics 2012; Volum 3 (2). ISSN 1891-6252.s 280 - 280.

 • Ravna, Øyvind. Shortage of women may be a greater threat than climate change to social progress in the Arctic Region. Arctic Review on Law and Politics 2012; Volum 3 (2). ISSN 1891-6252.s 279 - 279.

 • Ravna, Øyvind. Settling Indigenous Land Claims: A common indigenous title?. 5th Polar Law Symposium 2012-09-08 - 2012-09-08 2012.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven og rettsavklaringsprosessen / Hva vet du egentlig om finnmarksloven. Todagers kurs om Finnmarksloven 2012-10-03 - 2012-10-04 2012.

 • Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian; Jacobsen, Liss. Har vi for høye forventinger til at utbyttet fra naturressursene skal bli i landsdelen eller i lokalsamfunnene?. 2012.

 • Ravna, Øyvind. Mineralutvinning, menneskerettigheter og lokalt selvstyre i Sápmi. Ságat - Samisk avis 2012 (215).s 19 - 19.

 • Ravna, Øyvind; Hætta, Kenneth. Frykter lav valgdeltagelse også i år. (fulltekst) 2012.

 • Ravna, Øyvind. Mineraler og lokalt selvstyre. (fulltekst) Nordlys 2012; Volum 111 (259). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Ravna, Øyvind; Henriksen, Tore. En faglig hyllest til en verdi 25-årsjubilant. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 9788205431744.s 9 - 12.

 • Ravna, Øyvind; Gaup, Ovvla. Lohká jus duopmu bissu de addá dat čielga signálaid [hvis dommen blir stående gir det klare signaler]. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Lian, Svein. Anker dom om bruk av beiteområde. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Brenli, Erik. Vant fram med krav om beitenekt - viktig dom for reindriftsnæringen. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T.. Frykter tanafiskernes rettigheter svekkes - rettsprofessor Ravna advarer. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Norvang, Elvi Rosita. – Laksefiskerne er ikke blitt hørt. (fulltekst) 2012.

 • Ravna, Øyvind; Karstensen, Kari. Professor fra Tana til Montana. 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Northern Russian-Norwegian cooperation in law. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 9 - 11 (bind I).

 • Ravna, Øyvind. About the research conference "Legal systems in the Barents Euro-Arctic Region" (Arkhangelsk, 2010). Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 5 - 6 (bind I).

 • Ravna, Øyvind; Endresen, Rune. Gjør krav på store eiendomsområder - et puslespill. 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Sámi in the Nordic Countries - legal protection and rights to land and natural ressources. Summer School / Native American day at University of Saskatchewan 2012-06-22 - 2012-06-22 2012.

 • Ravna, Øyvind. Rapport fra Pine Ridge (del 4): Black Hills tilbake til Lakotaene. Ságat - Samisk avis 2012 (154).s 10 - 11.

 • Ravna, Øyvind. Rapport fra Pine Ridge (del 3): Wounded Knee; massakeren i 1890 og drapene i 1973. Ságat - Samisk avis 2012 (153).s 14 - 15.

 • Ravna, Øyvind. Rapport fra Pine Ridge (del 2): En dyster statistikk. Ságat - Samisk avis 2012 (152).s 10 - 11.

 • Ravna, Øyvind. Rapport fra Pine Ridge (del 1): Wounded Knee og Black Hills. Ságat - Samisk avis 2012 (151).s 10 - 11.

 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T.. FN ettergår Obamas urfolkspolitikk. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Kritisk blikk på Finnmarkskommisjonen (del 5): Urimelig om Finnmark må betale for grenseavklaring. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Kritisk blikk på Finnmarkskommisjonen (del 4): Uklare FeFo-grenser må avklares. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Kritisk blikk på Finnmarkskommisjonen (del 3): Også gammeretten kan ha et eget rettsgrunnlag. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Kritisk blikk på Finnmarkskommisjonen (del 2): Trenger nye hevdsregler. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Kritisk blikk på Finnmarkskommisjonen (del 1): Lokale utmarksstyrer en naturlig konsekvens. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T.. Øyvind Ravna blir professor. (fulltekst) 2012.

 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T.. Tanamann blir jussprofessor. (data) 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Indigenous Sámi of the Nordic Countries: livelihood, culture and history. The Indigenous Sámi of the Nordic Countries 2012-05-07 - 2012-05-07 2012.

 • Ravna, Øyvind. Northern Eurasian Indigenous People. Graduate Seminar in American Literature, ecologics of Peace: Pluralism and Animism in Native American Literatures (LIT 521) 2012-05-03 - 2012-05-03 2012.

 • Ravna, Øyvind. Indigenous Peoples of the Arctic: livelihood, culture and meeting with the majoriy societies. Native American literature, NASX 340 2012-05-01 - 2012-05-01 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Sámi in the Nordic Countries: Livelihood, culture, relegion and legal protection. International and Development Communication(COMM 251X) 2012-04-11 - 2012-04-11 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Sámi in the Nordic Countries: Livelihood, legal protection and rights to land and natural resources. The Sámi in the Nordic Countries 2012-03-26 - 2012-03-26 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Sámi in the Nordic Countries: Culture, livelihood, legal protection and land right. The Sámi People in the Nordic Countries 2012-03-23 - 2012-03-23 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Sámi People: The First Nation of Scandinavia – history, lands and livelihood. Intro to Native American Studies 2012-03-12 - 2012-03-12 2012.

 • Ravna, Øyvind. Sovereignty: a question of self-determination over lands and natural resources. Indian Sovereignty and Policy (NASX 360) 2012-03-19 - 2012-03-21 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Sámi struggle for the rights to lands and waters - Illustrated by the Alta case. Indigenous People and global development (NAS/ANTY 326) 2012-03-19 - 2012-03-19 2012.

 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T.. Brennpunkt vraket samerettsekspert. 2012.

 • Ravna, Øyvind. Working with Indigenous (Sámi) Land Law Topics at University of Tromsø, Norway. Brown bag presentation 2012-02-29 - 2012-02-29 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Sámi Reindeer husbandry in the Nordic Countries - history, use of land and livelihood. Forelesning for studenter ved Department of Geography, Mountains & Society Geography Course 2012-02-21 - 2012-02-21 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Influence of Human Rights Treaties on Norwegian Legislation Impacting The Indigenous Sámi. Bringing International Human Rights Home - International Human Rights CLE 2012-02-16 - 2012-02-16 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Norwegian legal system. Gjesteforelesning ved Law School, University of Montana 2012-02-15 - 2012-02-15 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Sámi in the Nordic Countries - Lands, culture and livelihood. Temakveld for Sons of Norway, Missoula, MT, knyttet til samefolkets dag 2012-02-11 - 2012-02-11 2012.

 • Ravna, Øyvind; Bankes, Nigel. Indigenous title & use rights. Norway and Canada. Meeting to establish a research project on Indigenous land rights in Norway and Canada 2012-02-07 - 2012-02-07 2012.

 • Ravna, Øyvind; Somby, Liv Inger. FNs spesialrapportør er misfornøyd med Norges Fiskeripolitikk - sjøsamekulturen kan forsvinne. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind. The Sami people's rights to property and natural resources seen in relation to changing viewpoints in the science of history and law. Historisk Tidsskrift (Norge) 2011; Volum 90 (2). ISSN 0018-263X.s 189 - +.

 • Eythórsson, Einar; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Ravna, Øyvind. Felt 1. Stierdná/Stjernøya og Sievju/Seiland. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (42/2011).

 • Ravna, Øyvind. Recognition of Sámi Land Rights and livelihood – The Finnmark Act 2005. The Future of Indigenous Rights in Norway, lecture at University of Saskatchewan, Canada 2011-11-15 - 2011-11-15 2011.

 • Ravna, Øyvind. The New Danish government aims for closer Arctic co-operation. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 242 - 242.

 • Ravna, Øyvind. The Final conference on Indigenous Property systems within Arctic States. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 242 - 242.

 • Ravna, Øyvind. The fourth Polar Law Symposium. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 240 - 240.

 • Ravna, Øyvind. Protest against nature protection plans in the Sápmi. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 237 - 238.

 • Ravna, Øyvind. To Canada to promote traditional Sámi spring hunting. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 235 - 236.

 • Myrvoll, Marit; Eythorsson, Einar; Thuestad, Alma; Bjerkli, Bjørn; Dalsbø, Elisabeth T; Eira, Ravdna Biret Marja; Evjen, Bjørg; Ravna, Øyvind. Felt 3 Sállan/Sørøya Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (241/2011).s 101 - 178.

 • Ravna, Øyvind. Legal and political challenges in governance of Northern natural resources. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 135 - 137.

 • Ravna, Øyvind. Norwegian situation [in the process of adopting the Nordic Saami Convention] – Remarks from the Norwegian interdepartmental working group. The 3rd Conference on Indigenous Property systems within Arctic States 2011-09-19 - 2011-09-19 2011.

 • Ravna, Øyvind; Shinkareva, Elena yurevna. The 2nd Conference on Legal Systems in the Barents Euro-Arctic Region - Experience from the first legal conference. The 2nd Conference on Legal Systems in the Barents Euro-Arctic Region 2011-09-14 - 2011-09-14 2011.

 • Ravna, Øyvind. Some main aspect of the last year’s development of indigenous people law in Norway. The 2nd Conference on Legal Systems in the Barents Euro-Arctic Region 2011-09-15 - 2011-09-15 2011.

 • Ravna, Øyvind. The protection of Sámi Culture and livelihood in Norwegian law – with focus on the recent situation of the costal Sámi. Fourt Akureyri Symposium on Polar Law 2011-09-09 - 2011-09-09 2011.

 • Ravna, Øyvind. Teaching in Sami law, the Sámi People's legal status in Norway and co-operation between the Universities of Arkhangelsk and Tromsø. Lecture for the delegation of Russian Journalists visiting University of Tromsø 2011-07-20 - 2011-07-20 2011.

 • Ravna, Øyvind. Legislation on management of natural resources in the Norwegian High North including the Sámi areas. Presentation for journalists on “The Press trip to the High North”, 2011-08-17 - 2011-08-17 2011.

 • Ravna, Øyvind. The UN Special Rapporteur releases his report on the situation of the Sámi people in the Nordic contries in Tromsø. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (1). ISSN 1891-6252.s 105 - 106.

 • Ravna, Øyvind. Seminar on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (1). ISSN 1891-6252.s 102 - 102.

 • Ravna, Øyvind. Mattias Åhrén defended his Ph.D degree in law. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (1). ISSN 1891-6252.s 102 - 103.

 • Ravna, Øyvind. The second conference on Recognition of Indigenous Property Systems within Arctic States. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (1). ISSN 1891-6252.s 102 - 102.

 • Ravna, Øyvind. The third issue of Arctic Review on Law and Politics. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 3.

 • Ravna, Øyvind; Rasmus, Jenna. Konflikt om reinbeiterett ved Altevatn. 2011.

 • Ravna, Øyvind. Reindriftsrettens innhold. Fagdag, Norske Reindriftssamers landsforbunds landsmøte 2011 2011-06-09 - 2011-06-09 2011.

 • Ravna, Øyvind. Noen Aktuelle samerettslige temaer. Foredrag for Fornyings og administrasjonsdepartemetet 2011-05-04 - 2011-05-04 2011.

 • Ravna, Øyvind; Schanche, Tor Emil. Sliter med å få finansiert urfolksprosjekt/Rahčá ruhtadit eamiálbmotprošeavtta. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind; Utsi, Johan Ante. 23 evrre guođohanvuoigátvuohtá/23 øre for beiterettighet. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind. Indigenous peoples’ rights in Norway and Russia, with focus on the two reports of the UN Special Rapporteur, James Anaya, concerning the situation of indigenous peoples in Russia and Scandinavia. Round table conference in Arkhangelsk (data) 2011-02-17 - 2011-02-17 2011.

 • Ravna, Øyvind. Altasaken og samiske rettigheter - hvordan gikk det?. Vin&Viten-kveld på Tromsø Museum om Altasaken (30 år etter) (fulltekst) 2011-02-02 - 2011-02-02 2011.

 • Ravna, Øyvind. I vilken utsträckning är reinbeitesdistrikt och siida innehavare av en kollektiv rätt till land enligt norsk rätt?. Seminar om samiske kollektive rettigheter (data) 2011-02-03 - 2011-02-03 2011.

 • Ravna, Øyvind; Utsi, Johan Ante. Reinbeitekonflikt i Troms: Ávgolat njárggas ii leat lohppi bohccuid guođohit, muhto saarivuomi čearru čujuha lappecodicillen láhká čállosii/Det er ikke tillatt å beite med rein på Ávgolat njárga, men Saarivuoma siida viser til Lappekodisillen (NRK Sápmi - Oddasat norsk/samisk[radio] 3. mai 2011). (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind; Utsi, Johan Ante. Tamokrein. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind; Larsen, Dan Robert. Nominert til formidlingspris. (fulltekst) 2011.

 • Eythorsson, Einar; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Ravna, Øyvind. Felt 2 Unjargga gielda/Nesseby kommune. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (43/2011).

 • Eythórsson, Einar; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Ravna, Øyvind. Felt 1 Stierdna/Stjernøya og Sievju/Seiland. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (42/2011).s 92 - 156.

 • Maja, Sojtaric; Ravna, Øyvind. Det spirer i Russland. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind; Sara, Klemet Anders. Kollektiv samisk rett til land. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind; Søbstad, Tom. Finnmarksloven: Om Finnmarksloven med dokumentarfilmen Fjellfinnhua og debatt. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind; Pulk, Åse. Første FN-rapport om samenes situasjon:FNs første rapport om samenes situasjon i de nordiske landene offentliggjøres på Universitet i Tromsø torsdag 13. januar. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind; Vik, Kjell. FN-rapport om nordiske samer. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Norge får same-refs: FNs urfolksrapportør mener fiskeriforvaltningen ikke tar nok hensyn til samene. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind. Indigenous rights, human rights and UN Sustainable Development Goals under the Northern Lights.  19th Informal ASEM Seminar on Human Rights:  Human Rights Education & Training  2010-11-06 - 2019-11-06 2010.

 • Ravna, Øyvind; Johansen, Ann Helen Guttorm. ON Hearrá galledeame Romssa [FN leder på besøk i Tromsø]. 2010.

 • Ravna, Øyvind; Tapio, Hans-Petter. Kan ikke se at det er begått feil. 2010.

 • Ravna, Øyvind. Co-operation agreement between the Northern Arctic Federal University and the University of Tromsø. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (2). ISSN 1891-6252.s 328 - 329.

 • Ravna, Øyvind. The safty in North seminar. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (2). ISSN 1891-6252.s 324 - 324.

 • Ravna, Øyvind. An Honorary Doctoral Degree for Professor Nigel Bankes. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (2). ISSN 1891-6252.s 322 - 324.

 • Ravna, Øyvind; Hoel, Alf Håkon. The New Age of the Arctic. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (1). ISSN 1891-6252.s 159 - 163.

 • Ravna, Øyvind; Schulstad, Tor. Staten må opprette sæedomstol for reindriften/Stáhta ferte ásahit sierra duopmostuolu boazodoulu váste. (fulltekst) 2010.

 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Anarki på vidda: I nærmere 140 år har reindriftsfamilien Gaup holdt sin flokk på vinterbeite sør for Kautokeino. Nå frykter de å bli presset ut. (fulltekst) 2010.

 • Ravna, Øyvind; Utsi, Johan Ante. Barmarkskjøring forbudt for elgjegere. (fulltekst) 2010.

 • Ravna, Øyvind; Aslaksen, Eilif; Måsø, Nils H.. Frykter flere konflikter: Flere rein på vinterbeite øker faren for konflikter mellom reineiere. Årsaken er at grensene mellom siidaene ikke er avklart. (fulltekst) 2010.

 • Allard, Christina; Henriksen, Tore; Ravna, Øyvind. Arctic Dimensions in Law - Current Research and Education at the Facutly of Law, the University of Tromsø. Brill Nijhoff 2010; Volum 2 (2) ISBN 978-90-04-18787-0. ISSN 1876-8814.s 315 - 322.

 • Ravna, Øyvind. A new academic journal is born. (omtale) (prosjekt) Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 3.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarkskommisjonen,fornorskning og samisk rettskultur. Ságat - Samisk avis 2010.

 • Ravna, Øyvind. Kommisjon for fornorskning?. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. SusannFunderund Skogvang: Samerett. 2. utg. Universitetsforlaget Oslo 2009. 332 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2010; Volum 123 (1). ISSN 0040-7143.s 215 - 221.

 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Frykter vold på vidda. 2010.

 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T. FeFo kan innskrenke jakt for utenbygds. (fulltekst) 2010.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Jøran. Boazodoallu ii heive boazodoaloláhkii. 2010.

 • Ravna, Øyvind; Johansen, Oddgeir. Norske og russiske rettsforskere møttes: - Viktig for sameksisten. 2010.

 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Finnmark er en skattkiste verdt 100 milliarder. (fulltekst) 2010.

 • Solhaug, Randi Merete; Ravna, Øyvind. Lanserte nytt tidsskrift: Universitetet i Tromsø har fått et nytt vitenskapelig tidsskrift, Arctic Review on Law and Politics. (fulltekst) 2010.

 • Nicolaisen, Christian; Ravna, Øyvind. Tana-forsker som redaktør. 2010.

 • Ravna, Øyvind; Mjøen, Jarle. – Historisk rett til «eget jaktområde». 2010.

 • Ravna, Øyvind; Forberg, Leif E.. Adgang til småviltjakt i Finnmark. 2010.

 • Ravna, Øyvind; Nystad, Marie Elise. Særegne rettigheter til småviltjakt. (fulltekst) 2010.

 • Ravna, Øyvind; Brenli, Erik. FeFo-styret har ikke vurdert særbehandling. 2010.

 • Ravna, Øyvind; Maja, Sojtaric. Monstermaster på vidda. 2010.

 • Ravna, Øyvind. Indigenous people's right to land and natural resources. 2010.

 • Ravna, Øyvind. The protection of Sámi People's rights to language, culture and way of life in the Norwegian Constitution - with a side glance to Russia. Legal systems in the Barents Euro-Arctic Region (prosjekt) 2010-04-27 - 2010-04-29 2010.

 • Ravna, Øyvind. Reindrift og jordskifte – Hva kan gjøres?. Reindriftsrettskurs 2010-03-11 - 2010-03-12 2010.

 • Ravna, Øyvind. Sámi legal culture – and its place in Norwegian law. International summer campus on indigenous peoples 2010 2010-07-08 - 2010-07-08 2010.

 • Ravna, Øyvind. The protection of Sámi People's rights to culture and way of life - in the Norwegian Constitution, international law and national legislation. International summer campus on indigenous peoples 2010, 8 June 2010 2010-07-09 - 2010-07-09 2010.

 • Ravna, Øyvind. Adgangen til å regulere småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn. Folkemøte om framtidig strategi i forvaltningen av Finnmarkseiendommen 2010-08-26 - 2010-08-26 2010.

 • Ravna, Øyvind. Teaching in Sami law and the Sámi People's legal status in Norway. A visit of the Delegation of Russian Journalists to the University of Tromsø 2010-07-20 - 2010-07-20 2010.

 • Ravna, Øyvind; Riise Pedersen, Jan. FeFo kan ikke holde noen utenfor. (fulltekst) 2009.

 • Ravna, Øyvind. Hensynet til samisk kultur. Nordlys 2009; Volum 108 (90 (20.04.2009)). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Skogvang, Susann Funderud; Ravna, Øyvind. Dialog framfor konflikt. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Skogvang, Susann Funderud; Ravna, Øyvind. Hvorfor samiske rettigheter?. Altaposten 2009.

 • Ravna, Øyvind. Rett til beite for jordbrukseiendom på Finnmarkseiendommens grunn. Ságat - Samisk avis 2009 (50mfl.).

 • Ravna, Øyvind. Drama eller journalistikk på vidda?. (fulltekst) Nordlys 2009; Volum 108 (299 (23.12.09)). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Ravna, Øyvind. Ny utgave av Samerett (Susann Funderud Skogvang). Kart og plan 2009; Volum 69 (2). ISSN 0047-3278.s 127 - 128.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven. Kart og plan 2009; Volum 69 (4). ISSN 0047-3278.s 249 - 251.

 • Ravna, Øyvind; Ruud, Åste R.. Perspektiver på jordskifte. 2009.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Gøran. Cuvegemin sámi -riddovuoigatvuodaid. 2009.

 • Ravna, Øyvind; Helander, Astrid. EANAJUOHKINRIEVTTIT: Badjelgeahččá sámiid. 2009.

 • Ravna, Øyvind; Brenli, Erik. Faktisk bruk har stor betydning. 2009.

 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Ønsker reindriftsdomstol. (data) 2009.

 • Ravna, Øyvind; Nilsen, Jon Are. Vil nekte deg i å gå i fjellet. (data) 2009.

 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T. Finnmark jordskifterett bør styrkes. 2009.

 • Ravna, Øyvind. Utfordringer for jordskifterettene i de samiske områdene. Jordskiftedomstolenes 150 års jubileum 2009-10-30 - 2009-10-30 2009.

 • Ravna, Øyvind. Application of national property law by recognition of Sámi rights to land and natural resources in Norway. The Recognition of Indigenous Property Systems within Arctic States 2009-10-17 - 2009-10-17 2009.

 • Ravna, Øyvind. Landbrukets eiendomsrettslige stilling i samiske områder i historisk perspektiv. Møte for arbeidsgruppe under FoU programmet i Nordnorsk landbruksråd 2009-09-07 - 2009-09-07 2009.

 • Ravna, Øyvind. The position of Sámi legal culture during the territory enlargement of North Norway (19th to 21st century). Processes of territory enlargement and their influence on the European North development in Arkhangelsk 8th of October 2009. 2009-10-08 - 2009-10-08 2009.

 • Ravna, Øyvind. Lappekodisillen fra 1751, tilblivelse, motivasjon og rettslig betydning i dag. Nord-nordiske juristmøte 2009-06-11 - 2009-06-11 2009.

 • Ravna, Øyvind. Hvordan fortolke og bruke tradisjonell kunnskap ved fastsettelse av eiendoms- og bruksrettigheter?. Samiske rettsspørsmål i kystlandskap og kystvannskap 2009-04-23 - 2009-04-23 2009.

 • Ravna, Øyvind. Urfolk og sannheter. Lørdagsuniversitetet 2009-12-12 - 2009.

 • Ravna, Øyvind. Innledning - jordskifterettene er 150 år. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39080-5.s 27 - 31.

 • Ravna, Øyvind. Trenger Nord-Norge et juridisk fakultet?”. (fulltekst) Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Hva må til for at finnmarksloven skal lede til at samene får anerkjent sine landrettigheter?. Ságat - Samisk avis 2008 (155mfl.).

 • Ravna, Øyvind. Ansvar for skade forårsaket av rein. Ságat - Samisk avis 2008.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Egen hevdslov for Finnmark. (sammendrag) 2008.

 • Ravna, Øyvind; Burgess, Philip. Oyvind Ravna - A Critical Evaluation of the Land Consolidation Act and Reindeer Husbandry. (fulltekst) 2008.

 • Ravna, Øyvind; Borøchstein, Tage. Anbefaler egne reindriftsdomstoler. (fulltekst) 2008.

 • Ravna, Øyvind; Hætta Guttorm, Anna Anita. Vil ha egen reindriftsdomstol. (data) 2008.

 • Ravna, Øyvind; Jystad, Per Torbjørn. Hvordan løse beitekonflikter i reindriften. (fulltekst) 2008.

 • Ravna, Øyvind; Jystad, Per Torbjørn. Siidaens rettigheter sterkest i nord. (fulltekst) 2008.

 • Ravna, Øyvind. Bruksordning og rettsutgreiing i reindriftsområder. Åpent foredrag avholdt i Tana i regi av Indre Finnmark tingrett og Tana kommune 2008-06-23 - 2008-06-23 2008.

 • Ravna, Øyvind. Alders tids bruk og hevd som ervervsgrunnlag i samiske områder - Særlig om betydningen av Selbu- og Svartskog- dommen for Finnmarkskommisjonens arbeid. Konferanse: Finnmarkskommisjonen – deres mandat og våre forventninger (data) 2008-10-29 - 2008-10-29 2008.

 • Ravna, Øyvind. Rett til beite for jordbrukseiendom på Finnmarkseiendommens grunn. Prøveforelesning for den juridiske doktorgraden (valgfritt emne) 2008-04-21 - 2008-04-21 2008.

 • Ravna, Øyvind. I hvilken utstrekning er samenes rett til reindrift vernet av Den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 1 artikkel 1, og hva innebærer dette vernet?. Prøveforelesning for den juridiske doktorgraden (oppgitt emne) 2008-04-21 - 2008-04-21 2008.

 • Ravna, Øyvind. Indigenous peoples rights to land and natural resources in Scandinavia. Gjesteforelesning på Pomor state University, Arkangelsk 2008-09-14 - 2008-09-14 2008.

 • Ravna, Øyvind. Status on Indigenous peoples land rights in Scandinavia. XVI Conference on Scandinavian and Finnish studies at Pomor state University, Arkhangelsk 2008-09-14 - 2008-09-14 2008.

 • Ravna, Øyvind. Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms og de samiske interessene. Samerettsutvalgets forslag fra Troms og sørover 2007-12-11 - 2007-12-11 2007.

 • Ravna, Øyvind. Ny reindriftslov og betydningen for jordskifterettene. Nordenfjeldske jordskiftedommerkonferanse 2007-10-02 - 2007-10-02 2007.

 • Ravna, Øyvind. Gjerdeskjønn etter reindriftsloven § 69, 1.ledd. Nordenfjeldske jordskiftedommerkonferanse 2007-10-01 - 2007-10-01 2007.

 • Ravna, Øyvind. Regler om skadeansvar og gjerdehold for reineiere kontra bufeholdere - konsekvenser for reindrift i samiske bruksområder. Foredrag holdt under Midtnorske dager på Steinkjær – Samisk kultur – midtnorsk ressurs 2007-04-19 - 2007-04-19 2007.

 • Sky, Per Kåre; Ravna, Øyvind. The Land Consolidation Court of Norway - A Court for Landed Property and Land Rights. XXIII FIG-kongress (omtale) 2006-10-11 - 2006-10-11 2006.

 • Sky, Per Kåre; Ravna, Øyvind. The land consolidation court of Norway. A court for landed property and land rights. 2006.

 • Ravna, Øyvind. Elina Helander: "Samiska rättsuppfattningar" Juridica Lapponica 30, Nordiska instituttet för miljö- och minoritetsrätt. Roavaniemi 2004. 125 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2006; Volum 119 (2/3). ISSN 0040-7143.s 443 - 453.

 • Ravna, Øyvind. Samiska rättsuppfatningar [Sámi Legal Conceptions], Juridica Lapponia 30 Elina Helander. (fulltekst) Acta Borealia 2006; Volum 23 (1). ISSN 0800-3831.s 81 - 90.

 • Ravna, Øyvind. Tvist om beiterett i jordskiftesak. (fulltekst) Reindriftsnytt : Boazodoallu-Oddasat 2006; Volum 40 (1). ISSN 0333-4031.s 40 - 43.

 • Ravna, Øyvind. Arealrettigheter innen samiske reinbeiteområder, og mulighet for å gjennomføre bruksordninger knyttet til dette. Presentasjon av doktorgradsprosjekt for tverrfaglig forskergruppe v/Senter for samiske studier 2005-06-02 - 2005-06-02 2005.

 • Sky, Per Kåre; Ravna, Øyvind. Såleis skal jord skiftast. 2005.

 • Sky, Per Kåre; Ravna, Øyvind. Om å kreve sak for jordskifteretten. (omtale) 2005.

 • Ravna, Øyvind; Sky, Per Kåre. Land Consolidation and Landscape Changes in Galicia. 2005.

 • Ravna, Øyvind. Retten til jorden i Finnmark. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Ravna, Øyvind. Samenes rettigheter og "finnmarksloven" sett i forhold til Tønnesens avhandling Retten til jorden i Finnmark. Ságat - Samisk avis 2005.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven er vedtatt. Litt om de vesentligste endringene i forhold til Ot.prp. nr. 53 (2002 -2003). Jus't. Tidsskrift for jusstudentene i Tromsø 2005; Volum 13 (2).s 32 - 37.

 • Ravna, Øyvind. Samenes rettigheter til naturresursene i Finnmark. Foredrag for pensjonerte akademikere, akademikere og studenter 2005-10-05 - 2005-10-05 2005.

 • Ravna, Øyvind. The land rights of the Saami people - with emphasis on the last decades disputes about the recently adopted "Finnmark act". Willem Barentsz Festival 2005, heden, verleden en toekomst van inheemse arctische volken 2005-10-27 - 2005-10-27 2005.

 • Ravna, Øyvind. The land rights of the Saami people - with emphasis on the last decades disputes about the recently adopted "Finnmark act". Willem Barentsz Festival 2005, heden, verleden en toekomst van inheemse arctische volken 2005-10-28 - 2005-10-28 2005.

 • Ravna, Øyvind. May principles from Land consolidation solve conflicts and improve the land use situation in Sami reindeer husbandry areas. Annual Conference of The Norwegian Association for Development Research (NFU) 2005 2005-06-20 - 2005-06-21 2005.

 • Ravna, Øyvind. Reindriftsrettens karakter; et hinder for bruksordning ved jordskifterettene?. Presenetasjon av egen tekst på leseseminar 2004-03-11 - 2004.

 • Ravna, Øyvind. Forslag til endringer i reindriftsloven og konsekvenser for jorsdkifterettenes oppgaver. Foredrag for Nordenfjelske samling for jordskiftedommer 2004-04-20 - 2004.

 • Ravna, Øyvind. Siidaens etablering av rettigheter. Foredrag for reindriftsforvaltningen, reindriftssjef, LD, og områdestyrene 2004-06-07 - 2004-06-07 2004.

 • Ravna, Øyvind. "Finnelinja" - historisk kuriositet eller rettslig realitet? Reindriftssamenes arealrettigheter i det sørsamiske området drøftet ut fra jordskifterettslig praksis. Foredrag for NOR's 13 forskningskonf. 2004-08-23 - 2004.

 • Ravna, Øyvind. Arealrettigheter of bruksordning i reinbeiteområder. Prosjektpresentasjon på forskerlunsj, Det juridiske fakultet 2004-09-07 - 2004-09-07 2004.

 • Ravna, Øyvind. Arealrettigheter og bruksordning i reinbeiteområder. Prosjektpresentasjon på Det nasjonale doktorandseminar 2004-09-21 - 2004-09-21 2004.

 • Ravna, Øyvind. Arealrettigheter innen samiske reinbeiteområder. Presentasjon av forskningsarbeid for Rettshistorisk Samling 2004-10-20 - 2004-10-20 2004.

 • Ravna, Øyvind. Arealrettigheter og bruksordning i reinbeiteområder. Presentasjon av forskning poå NORSEL-seminar in Enviromental and Indigenous Peoples Law etc. 2004-11-18 - 2004-11-18 2004.

 • Ravna, Øyvind. One year with the Marros Siida. 2004.

 • Ravna, Øyvind. Eiendomsforming og landskapsendring i Galicia. 2004.

 • Ravna, Øyvind. Ny "Finnmarkslov" og bygdefolks rettigheter. Nordlys 2004. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Ravna, Øyvind. Forslag til "Finnmarkslov" og bygdefolks rettigheter. Finnmarken 2004. ISSN 0805-4681.

 • Ravna, Øyvind. A Sámi Community Wins Case against the Swedish State in the Supreme Court. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2020; Volum 11. ISSN 1891-6252.s 19 - 21.s doi: https://doi.org/10.23865/arctic.v11.2173.

 • Ravna, Øyvind. Non-Territorial Autonomy for the Indigenous Sámi in Norway. First ENTAN Training School 2020-09-09 - 2020-09-09 2020.

 • Ravna, Øyvind. Restitusjon – en rettsregel for å reparere urett overfor urfolk. (fulltekst) iTromsø 2020.

 • Ravna, Øyvind; Biti Ness, Oscar. Sametinget kan ved en feil ha forhandlet bort samers eiendom. (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind. Ny nordområdepolitikk og samisk kultur, næringer og naturressurser. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Biti Ness, Oscar. Reineiere tjente i snitt 33 kroner i timen. (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind. Restitusjon – en rettsregel for å reparere urett overfor urfolk. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Beitestrid (Saarivuoma). (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind. Professor överraskad över Saarivuomadomen. (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind. Restitusjon – en rettsregel for reparere urett overfor urfolk. (fulltekst) Sagat 2020.

 • Ravna, Øyvind. Studenter trues med bøter og får vektere på uanmeldt besøk: – Kneblet i vårt eget hjem. (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind. Om rettsgrunnlag for lokale karanteneregler. 2020.

 • Ravna, Øyvind. Ministrene bør lytte til dem som vet hvor skoen trykker. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Ministrene bør lytte til dem som vet hvor skoen trykker. (fulltekst) Sagat 2020.

 • Ravna, Øyvind. Lokale karantenetiltak og lovlighet. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Lokale karantenetiltak og lovlighet. (fulltekst) Sagat 2020.

 • Ravna, Øyvind. Ros til FeFo. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Ros til FeFo for å hjelpe i beitekrisa. (fulltekst) Sagat 2020.

 • Ravna, Øyvind. Har vi ikke lært noe?. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Karakterdrap, juss og journalistikk. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. UiT-ansattes roller i samfunnsdebatten. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Statens eiendomskupp i 1863 – datidas NAV-skandale?. (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind; Kveseth, Magne. – Staten eide aldri grunnen i Finnmark. (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind. Den tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark: Jordfellesskap fremfor statlig eiendom?. 2020.

 • Ravna, Øyvind; Kveseth, Magne. – Myndighetene bryr seg lite om at reindrifta sliter. (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind. FeFo for alle for alltid – Stortingets vilje?. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Når FeFo blir såret .... (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Historisk dom forankret i ILO 169 og FNs urfolkserklæring. (fulltekst) Sagat 2020.

 • Ravna, Øyvind. Sameby har vunnet over den svenske staten. Historisk dom forankret i ILO 169 og FNs urfolkserklæring. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. A legal perspective on how Norway has interpreted the right to culture and language as it relates to Sami people. a legal perspective on how Norway has interpreted the right to culture and language as it relates to Sami people 2020-02-06 - 2020-02-06 2020.

 • Ravna, Øyvind. Indigenous rights, human rights and UN Sustainable Development Goals under the Northern Lights. NORSIL Workshop - The Way Forward: Rights, Knowledge and Data to ensure the inclusion of the Sámi People in the Sustainable Nordic Transition 2020-01-09 - 2020-01-09 2020.

 • Ravna, Øyvind. Girjas-saken: Får enerett til småviltjakt og fiske etter ti år med rettssak. 2020.

 • Ravna, Øyvind; Boine Verstad, Anders. Får enerett til småviltjakt og fiske etter ti år med rettssak. (fulltekst) 2020.

 • Ravna, Øyvind. UiT-debatten, voksenmobbing og Einar Niemi. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Tenk deg om, Einar. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Takk til Einar. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Samene som urfolk – en følge av feil oversettelse av ILO 169?. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Samene som urfolk– en følge av feil oversettelse av ILO 169?. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. Kollektiv eiendomsrett for folket i Karasjok. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Godt nytt tiår til FeFo og folk i Finnmark!. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Godt nytt tiår til FeFo og folk i Finnmark!. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. Finnmarkskommisjonen: Her anerkjennes befolkningens rettigheter, mener professor. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind; Nystad, Marie Elise. Thoralf frykter at lokalbefolkningen likevel ikke får være med å bestemme. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. Svenske samer krever landområde i Norge. 2019.

 • Ravna, Øyvind. Svenske samer krever landområde i Norge. 2019.

 • Ravna, Øyvind; Johan Ante, Utsi. Svenske samer krever landområde i Norge. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. – Høyt under taket når EDL er invitert. 2019.

 • Ravna, Øyvind. Reindriftslovens formål og reindrifta som samisk kulturbærer. Samekonferansen 2019 2019-11-26 - 2019-11-26 2019.

 • Ravna, Øyvind; Kveseth, Magne. – Høyt under taket når EDL er invitert. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. En jaktforvaltning i samsvar med finnmarkslovens formål?. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. En jaktforvaltning i samsvar med finnmarkslovens formål?. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind; Kveseth, Magne. Reindrifts- og samerett for et større publikum. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. En menneskerett å få jakte med hund?. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. En menneskerett å få jakte med hund?. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Menneske­rettig­heter og moral ofres for statlig prestisje. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. Menneskerettigheter ofres for statlig prestisje. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Norge nekter å følge FN-råd –Jovssets reinflokk skal slaktes. 2019.

 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Norge nekter å følge FN-råd –Jovssets reinflokk skal slaktes. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. Vindkraftverk, inngrep i beiteland, lovlighet og avtaler om utbygging. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la 1. april fram sitt forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. NVEs nasjonale rammer for vindkraft og folkerettslige forpliktelser overfor samisk reindrift. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Vindkraftverk, inngrep i beiteland, lovlighet og avtaler om utbygging. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Når domstolene svikter: Reindrømmen og Per Kittis kamp. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Reindrømmen og Per Kittis kamp: Når domstolene og NRK svikter. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Reindrømmen og reinvirkeligheten. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Å prosedere egen sak er sjelden et godt advokatgrep. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Samehets, desinformasjon og «uskyldige» krenkelser. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Takk til Oddmund Enoksen. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Konsultasjonslov, forpliktelser og nedbygging av norsk demokrati. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. Konsultasjonslov, forpliktelser og demokrati. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. En høyest ualminnelig ekstra høringsrunde. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. En høyst ualminnelig høring. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Gratulerer med ILO-dagen!. (fulltekst) Arbeidets Rett 2019.

 • Ravna, Øyvind. Gratulerer med ILO-dagen!. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. Bokomtale: Et skrikende eksempel på selvfornektelse: Samer og samepolitikk. (fulltekst) Sagat 2019.

 • Ravna, Øyvind. Gratulerer med ILO-dagen!. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Et skrikende eksempel på selvfornektelse: Samer og samepolitikk av Jarl T. Hellesvik. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Hva er Sápmi om 40 år?. Festspillene i Nord-Norge (data) 2019-06-26 - 2019-06-26 2019.

 • Ravna, Øyvind. Samiske rettigheter i lys av nyere Høyesterettsdommer. Samepolitikk og samiske rettigheter i et aktuelt urfolksperspektiv i urfolksspråkåret (data) 2019-07-04 - 2019-07-04 2019.

 • Ravna, Øyvind. indigenous Activism: From Little Bighorn to Standing Rock. Riddu-Riddu festival (data) 2019-07-13 - 2019-07-13 2019.

 • Ravna, Øyvind; Rensberg, Vaino. Løste årelang konflikt ved å gi en pengegave til kirka. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. Synspunkt | Klimaendringer og klimakamp – universitetenes og andres ansvar. (fulltekst) Bladet Vesterålen 2019. ISSN 1891-6147.

 • Ravna, Øyvind. Skrem ikke folk bort fra klimadebatten - verken ved UiT eller andre steder. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Klimaendringer og klimakamp - universitetenes og andres ansvar. (fulltekst) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Climate Change and Climate Responsibility. Our Responsibility.. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2019; Volum 10. ISSN 1891-6252.s 53 - 55.s doi: http://dx.doi.org/10.23865/arctic.v10.1610.

 • Ravna, Øyvind; Olsen, Per Kristian. Hva skjer med Norges troverdighet i internasjonale menneskerettighetsspørsmål?. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. 40 år siden Alta-aksjonene og sultestreiken. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. Fra Little Bighorn til Standing Rock - en bokpresentasjon. Bokpresentasjon 2019-02-27 - 2019-02-27 2019.

 • Ravna, Øyvind. Reindriftsfamilier lover gruvekamp i retten – får støtte fra jussprofessor. (fulltekst) 2019.

 • Ravna, Øyvind. Ansvar for skade forårsaket av rein: om gjerdehold, objektivt ansvar og medvirkning del 2. Sagat 2019 (31).s 16 - 17.

 • Ravna, Øyvind. Ansvar for skade forårsaket av rein: om gjerdehold, objektivt ansvar og medvirkning del 1. (data) (fulltekst) Sagat 2019 (30).s 18 - 19.

 • Ravna, Øyvind. The Global Situation Demands More Research and Dissemination in 2019. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2019; Volum 10. ISSN 1891-6252.s 1 - 2.s doi: https://doi.org/10.23865/arctic.v10.1555.

 • Ravna, Øyvind; Kristensen, Nils Martin. Om Unjarga / Nesseby-saken i Høyesterett i plenum. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Wersland, Elin Margrethe. Ny bok "Fra Little Bighorn til Standing Rock" ... I verste fall kunne dette ha skjedd i Sápmi. 2018.

 • Ravna, Øyvind. Vuođavuona duopma - Debatt om Gulgofjorddommen. Noen tanker om UTMAs dom 10. okt. 2018.. Debatt om Gulgofjord-dommen 2018-11-03 - 2018-11-03 2018.

 • Ravna, Øyvind; Heikki, Jörgen. Efter Saarivuomadomen - rättsprofessor ser öpning för överklagande. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Heikki, Jörgen. Efter Saarivuomadomen - rättsprofessor ser öppningar för överklagande. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind. Gulgofjord-dommen under lupen. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Rypeng, Lisa. Dette 250 år gamle dokumentet kan løse en årelang strid mellom Norge og Sverige. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind. En jordutvisningsresolusjon fra 1775 og en doktorgrad fra 1973. Fortsatt relevante for rettskartleggingen i Finnmark?. (fulltekst) Sagat 2018.

 • Ravna, Øyvind. Rettskartlegginga i Finnmark, historiefortolkning og feilaktig faktum. (fulltekst) Sagat 2018.

 • Ravna, Øyvind. En 243 år gammel resolusjon og en doktorgrad fra 1973. Fortsatt relevante for Finnmark?. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Rettskartlegginga i finnmark, historiefortolkning og feilaktig faktum. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. – Virker litt underlig å ikke spørre om eiendomsrettigheter. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Å endre spillereglene underveis. (fulltekst) Sagat 2018.

 • Ravna, Øyvind; Somby, Ande. Å endre spillereglene underveis. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Sweden and Norway locking horns over reindeer. (data) (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind. Unjárgga / Nesseby-saken - Noen refleksjoner rundt Høyesteretts dom 9. mars 2018. Forskerlunsj 2018-05-24 - 2018-05-24 2018.

 • Ravna, Øyvind; Østgård, Brynjar. Unjárrga/Nesseby-dommen. Noen refleksjoner rundt Høyesteretts dom 9. mars 2018.. Kurs i samiske rettsspørsmål 2018-03-15 - 2018-03-15 2018.

 • Ravna, Øyvind. Fjelloven i Troms. 2018.

 • Ravna, Øyvind. Er same- og urfolksrett viktig?. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. En Rehnquist-periode i norsk sameret. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. En Rehnquist-periode i norsk samerett?. (fulltekst) Sagat 2018.

 • Ravna, Øyvind. Nedvurdering og marginalisering av samisk bruk og sedvaner i Høyesterett. Sagat 2018; Volum Nr. 16.s 10 - 10.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Setter Sametinget i forlegenhet. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Regjeringa har ikke noe valg, sier jusprofessor: Må be Stortinget omgjøre. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Rapp, Ole Magnus. Opprør mot privat eier. 2018.

 • Ravna, Øyvind. Samisk kultur – drivkraft eller bremsekloss. Lørdagsuniversitetet 2018-02-10 - 2018-02-10 2018.

 • Ravna, Øyvind. Samisk kultur – drivkraft eller bremsekloss. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Hauan, Marit Anne. Observatoriet - møte med jusprofessor Øyvind Ravna. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Bårdsgård, Hans. Rett, rett langt mot nord. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind. Stort oppmøte og engasjement på UiTs samerettsseminar i Oslo. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Ittelin, Torbjørn. Nesseby bygdelag versus FeFo i Høyesterett: Kritisk til FeFos strategi. (fulltekst) 2018.

 • Ravna, Øyvind; Sárá Máret Rávdná, Oskal. – Juohke unna vuittoža ávvudit. (fulltekst) 2018.

 • Eide, Wenche; Carina, E.; Keskitalo, H.; Kovacs, Kit M.; Ingvalsen, Randi; Petrov, Andrey N.; Pettersson, Maria; Solbär, Lovisa; Anisimova, Natalia; Arbo, Peter; Avango, Dag; Axelsson, Per; Benestad, Rasmus; Dalpadado, Padmini; Dolgov, Andrey; Eklund, Niklas; Eriksen, Elena; Forsius, Martin; Frie, Anne Kirstine Højholt; Hannukkala, Antti; Hansen, John Richard; Isaksen, Ketil; Johannesen, Edda; Jørgensen, Lis Lindal; Kamrul, Hossain; Kietäväinen, Asta; Knutsen, Tor; Korneev, Oleg; Lajus, Dmitry; Lehtonen, Kari; Ljubin, Pavel; Lyubin, Pavel; Luszczuk, Michal; Müller, Dieter; Orlova, Emma L.; Østreng, Willy; Ottersen, Geir; Patin, Stanislav; Pavlov, Vladimir; Pettersson, Örjan; Ravna, Øyvind; Roberts, Peder; Skjoldal, Hein Rune; Sköld, Peter; Soppela, Päivi; Stepien, Adam; Stjernström, Olof; Vihervaara, Petteri; van Oort, Bob; Quillfeldt, Cecilie von; Warde, Paul. Status of the natural and human environments. 2017 ISBN 9788279711025.s 5 - 46.

 • Ravna, Øyvind; Varsi, Silje Malene. – Dehálaš diga­štallamat Nobel-doaluin. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Dallawara, Werner Wilh. Deltar i panel for å se på urfolks rett. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Aste, Ruud. Flere samerettslige spørsmål for domstolene?. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Henriksen, Thor Harald. UiT-professor i nobelt selskap. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Pedersen, Anniken. Om urfolkskampen mot oljerørledningen "Black Snake" og Nussirs gruveplaner.. 2017.

 • Ravna, Øyvind; Kristensen, Nils Martin. Plass i Nobel-forumet. (data) (omtale) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Haugseth Moe, Trude. UiT-professor invitert som ekspert til Nobel Peace Prize Forum. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Kemi, Marit Elin. – Váttis beassat fas boazodollui. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Kemi, Marit Elin. Siidaoasseeaiggátduopmu:Ii jáhke duomus stuora váikkuhusaid earáide. (data) 2017.

 • Ravna, Øyvind. Land Rights and Property Situation in North Norway. Particularly about The Survey and recognition of existing rights in Finnmark. Masterprogram i Landskapsarkitektur i Tromsø 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.

 • Ravna, Øyvind. Arctic extractive industries: Intervention in Indigenous & Minority Culture & Livelihood. Public Participation in Arctic Extractive Industries (fulltekst) 2017-10-17 - 2017-10-17 2017.

 • Ravna, Øyvind; Bratberg, Une. ‘Kostyme­krig er kulturkrig’. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind. How Norway Meets its Commitments to the Sámi under International Law: assessed by the most recent case law.. 2017 Arctic Circle Assembly (data) 2017-10-13 - 2017-10-13 2017.

 • Ravna, Øyvind. Norway and Sweden in quarrel over cross-border reindeer grazing. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Asplid, Åsa. Norska ilskan mot svenska renarna. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Nilsen, Thomas. Norway, Sweden in quarrel over cross-border reindeer grazing. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Dan Robert. Jussprofessor: – Tvilsomt om Norge kan innskrenke svenske reineieres rettigheter. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Thrane, Thor. Lappekodisillen - Kan landbruksministeren regulere svensk reindrift. 2017.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Dan Robert. Lappekodisillens rettslige betydning i dag. 2017.

 • Ravna, Øyvind; Hansen, Christine Kristoffersen. På barrikadene. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Ittelien, Torbjørn. Nesseby-saken til Høyesterett. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Ittelien, Torbjørn. Nesseby-saken til Høyesterett: Viktig prinsippiell sak. 2017.

 • Ravna, Øyvind. Rettshistorie og samiske rettigheter. Tjaktjen Tjåanghkoe – sørsamisk høstfestival (data) 2017-09-28 - 2017-09-28 2017.

 • Ravna, Øyvind; Brenli, Erik. Livet er kort og utredningen er lang. 2017.

 • Ravna, Øyvind. Samisk selvbestemmelse?. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 30 - 30.

 • Ravna, Øyvind. I hvilken annen organisasjon ville direktøren avslå å møte eierne?. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. FeFo og anerkjennelse av eksisterende rettigheter. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Haugseth Moe, Trude. Forsker i kryssilden. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Haugseth Moe, Trude. – Det blir feil av forskere å ikke delta i samfunnsdebatten. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind. Utryddingen av bisonen var en ønsket handling - del 2. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind. Utryddingen av bisonen var en ønsket handling - del 1. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind; Sveen, Eirik Hind. Kampen om fjelloven. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind. Three New Articles for Spring 2017: Cooperation and Impact Assessment in Extractive Industries and Implementation of Arctic Council Soft Law. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2017; Volum 8. ISSN 1891-6252.s doi: /10.23865/arctic.v8.741.

 • Ravna, Øyvind. A standing Rock story. 4th International Indigenous Voices In Social Work Conference 2017-06-12 - 2017-06-14 2017.

 • Ravna, Øyvind; Sveen, Eirik Hind. – Vi føler en dyp urettferdighet. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Sveen, Eirik Hind. Professor: – Regjeringspartienes fjellov-vedtak er håpløst. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Solaas, Steinar. Sametinget kan stoppe fjellova. 2017.

 • Ravna, Øyvind. Rett basert på tvilsomme salg og forgangne tiders dogmer. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind. Om samer og urfolk – enda en gang – svar til arkeolog Pedersen Leijon. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind. Rett basert på forgagne tiders dogmer. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Ravna, Øyvind. Kongen var blakk og solgte unna Nordland og Troms. Det var starten på en kronglete eiendomshistorie i nord.. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Urfolk i Norge – en innspill til avklaring. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind. ILO 169 gjelder for samer i Troms og Finnmark – og øvrige steder i landet – et nytt innspill til avklaring. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Urfolk i Norge – et innspill til avklaring. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Bjørklund, Ivar. To nordnorske regioner - hva med FeFo?. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. FN-konvensjon beskytter mot inngrep i samiske næringer. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind. Ønsker tordenen og våren velkommen - del 2. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind. Til lakotaenes hellige fjell del I. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind. Til lakotaenes hellige fjell for å ønske tordenen, våren og vannet velkommen tilbake. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Hind Sveen, Eirik. Der loven ikke gjelder. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind. Reintallsreduksjon, sabotører og professoral uvitenhet. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Trump-supporternes nye våpenlover: Mer våpengalskap enn i det gamle vesten. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Forskjellene i forvaltning av utmarka i Nord-Norge – og bakgrunnen for den. (fulltekst) Sagat 2017.s 16 - 16.

 • Ravna, Øyvind. Forskjellene i forvaltning av utmarka i Nord-Norge – og bakgrunnen for den. (fulltekst) Sagat 2017.s 16 - 16.

 • Ravna, Øyvind. Et langt skritt videre innen norsk same- og urfolksrett. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Et velbegrunnet skritt videre innen norsk same- og urfolksrett. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Setter grenser for statlige inngrep i samiske rettigheter. 2017.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Setter grenser for statlig inngrep i samiske rettigheter. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind; Haugseth Moe, Trude. Lesertallene har skutt i været for UiT- tidsskrift. (fulltekst) 2017.

 • Ravna, Øyvind. Hvorfor er fjelloven ikke gjort gjeldende i Nord-Norge - om forskjellene i eiendomshistorien i Nord- og Sør-Norge. 2017.

 • Ravna, Øyvind. Malurt i champagneglassene. (fulltekst) Sagat 2017.

 • Ravna, Øyvind. Høvding Big Foots minneritt. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Dommerne – de nye heltene i Trumps USA. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Trumps USA. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Malurt i champagneglassene når samene feirer 100-årsjubileum. (fulltekst) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Faster Access to New Knowledge through Continuous Publication. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2017; Volum 8. ISSN 1891-6252.s 1 - 2.s doi: 10.23865/arctic.v8.675.

 • Ravna, Øyvind; Solaas, Steinar. Endring i Finnmarksloven: En betydelig innskrenking. 2017.

 • Ravna, Øyvind; Lieungh, Erik. Nytt lovforslag kan bryte folkeretten. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Lysvold, Susanne Skjåstad. Kommunene gir blaffen i Høies bønn – svarer med å utvide «søringkarantene». (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Rettskartleggingen i Finnmark og forpliktelsene i ILO 169. (data) (omtale) Ottar 2016 (313). ISSN 0030-6703.s 41 - 47.

 • Ravna, Øyvind. Innledning. (fulltekst) Ottar 2016 (313). ISSN 0030-6703.s 2 - 4.

 • Ravna, Øyvind. Vitnesbyrd om eldre private eiendommer i Finnmark. (data) (omtale) Ottar 2016 (313). ISSN 0030-6703.s 12 - 19.

 • Ravna, Øyvind. The Paris Agreement Enters Into Force. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2016; Volum 7 (2). ISSN 1891-6252.s doi: 10.17585/arctic.v7.584.

 • Ravna, Øyvind. Ban Ki-moon Urges Leaders to Ensure that Indigenous Peoples’ Rights and Cultural Contributions Remain Central in Combating Climate Change. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2016; Volum 7 (2). ISSN 1891-6252.s 199 - 200.s doi: 10.17585/arctic.v7.581.

 • Ravna, Øyvind; Henriksen, Tore. Stewardship, Transformational Change, and Regime Shifts in the Arctic. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2016; Volum 7 (2). ISSN 1891-6252.s doi: 10.17585/arctic.v7.580.

 • Ravna, Øyvind. Urfolksseier eller bare et røykteppe: Med Army veteraner til frontlinja. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Standing Rock: DNB et eksempel for amerikanske banker. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Standing Rock 20. november: Gummikuler og tåregass mot urfolk, naturvernere og vannbeskyttere. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Solstad, Silje. Øyvind sjokkert øyenvitne da politiet gikk til angrep. - Utrolig at ingen ble drept. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Nystad, Marja Liisa. Standing Rock. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Grant, Clark. KBMF Standing Rock Documentary [FULL AUDIO] Land rights, int' law. (data) (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Tor-Emil, Schanche. Beskylder utmarksforvalter for å «gå i klinsj» med FN-rapportør. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Solaas, Steinar. Bruksrett har en innebygd styringsrett. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Nilsen, Thomas. Ban Ki-moon: Indigenous Peoples’ knowledge can help us prevent climate changes. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. Viktig budskap til verdens ledere. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Jussprofessor om Stjernøy-dommen: Gir flere viktige føringer. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Lanes, Laila. Jussprofessor kommenterer Kvænangensaken. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Norway and the obligations under ILO 169 – the latest development: The Stjernøya SC Case. 9th Polar Law Symposium 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.

 • Ravna, Øyvind. Sternøya-dommen er avsagt. 2016.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Jusprofessor om Stjernøy-dommen: – Gir flere viktige føringer. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Stjernøya-dommen og noen sentrale rettslige spørsmål. (fulltekst) Sagat 2016.

 • Ravna, Øyvind. Norsk samepolitikk under lupen. (fulltekst) nrk.no/ytring 2016.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl Gøran. FNs spesialrapportør kritiserer Norge. 2016.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl Gøran. FN-topp ber Norge skjerpe seg i samepolitikken. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl Gøran. Håper FN-rapport kan endre flere lover i Norden. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Samisk eiendomsrett i Høyesterett. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Stjernøya-saken til høyesterett. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Høyesterett avgjør eiendomsrett på Stjernøya. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Stjernøyasaken bewhandles av Høyesterett. 2016.

 • Ravna, Øyvind; Henley, Jon. Norway considers giving mountain to Finland as 100th birthday present. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Misforstått ansvar for fellesskapet. (fulltekst) Sagat 2016.

 • Ravna, Øyvind; Kim, Daria; Kwanwoo, Nam. Halti as anniversary gift to Finland. (data) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Johansen, Oddgeir. Jussprofessor Øyvind Ravna om finnmarksloven: Fungerer ikke godt nok. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Informasjon om jordskiftegruppens forslag til endringer av jordskifteloven og reindriftsloven. NRLs tillitsvalgtskonferanse 2016-06-10 - 2016-06-10 2016.

 • Ravna, Øyvind; Nergård, Liv; skum, randi; Falch, Torvald; hætta, johan ingvald; wahl moen, hilde; kjøllesdal, tor; floor, morten. Jordskifterettens kompetanse knyttet til interne forhold i reindriften. Forslag til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for bruk av jordskifteretten på interne forhold i reindriften. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Tradisjonelt sjøsamisk fiske med moderne utstyr - noen betraktninger om folkerettslig beskyttelse i lys av Kystfiskeutvalgets innstilling (del 2). (fulltekst) Ságat - Samisk avis 2016.

 • Ravna, Øyvind. Tradisjonelt sjøsamisk fiske med moderne utstyr - noen betraktninger om folkerettslig beskyttelse i lys av Kystfiskeutvalgets innstilling (del 1). (fulltekst) Ságat - Samisk avis 2016.s 20 - 20.

 • Ravna, Øyvind; Johansen, Bjørn Arne. FeFo-Olli på krigsstien. 2016.

 • Ravna, Øyvind; Johansen, Bjørn Arne. Forskjeller på bygdefolks rettigheter i nord og i sør. 2016.

 • Ravna, Øyvind. Greenland, Business in the Arctic, the Polar Code and Coast Guard Cooperation. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2016; Volum 7 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 2.s doi: 10.17585/arctic.v7.445.

 • Ravna, Øyvind. Lokal bruk og forvaltning av utmarka i Nesseby - et historisk tilbakeblikk. Seminar om lokal bruk og forvaltning av utmarka i Nesseby 2016-04-12 - 2016-04-12 2016.

 • Ravna, Øyvind. Bruks- og eierrettigheter for fastboende bygdefolk i Finnmark. Seminar om fastboende bygdefolks bruksrettigheter 2016-05-24 - 2016-05-24 2016.

 • Ravna, Øyvind. Moderne fiske som grunnlag for samisk kulturutøvelse. Konferanse om sjøsamenes rettighetssituasjon 2016-05-25 - 2016-05-25 2016.

 • Ravna, Øyvind; Skum, Heika. Ovttasbargu SPR ja Davviriikkaid Ráđi gaskkas / Manahit vuoigatvuođaid (Mister rettigheter). (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Skum, Heika. Ovttasbargu SPR ja Davviriikkaid Ráđi gaskkas /Manahit vuoigatvuođaid (Mister rettigheter). 2016.

 • Ravna, Øyvind; Rapp, Ole Magnus. Å gi en fjelltopp i gave til Finland skaper strid. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Wallace, Scott. Dodging Wind Farms and Bullets in the Arctic. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind. Utmarksdomstolen - bakgrunn og status pr. januar 2016 (innledning). Rettighetskartleggingen i Finnmark - egnet til å oppfylle ILO 169? ved Nils A. Engstad (data) 2016-02-04 - 2016-02-04 2016.

 • Ravna, Øyvind. The legal identification process in the Sámi Areas of Finnmark – an example for other nations or indigenous communities?. Arctic Frontiers: Sustainable Development of the Arctic Indigenous Peoples and Asian Observer States 2016-01-28 - 2016-01-28 2016.

 • Ravna, Øyvind. Lovendringsforslag kan stoppe rettsavklaringsprosessen i Finnmark (del I). Sagat 2016.

 • Ravna, Øyvind. Lovendringsforslag kan stoppe rettsavklaringsprosessen i Finnmark (del II). Sagat 2016.

 • Ravna, Øyvind; Lieungh, Erik. Forslag til endring av finnmarksloven. 2016.

 • Ravna, Øyvind. Rettsavklaringen i Finnmark. Et tilbakeblikk på 2015 og noen betraktninger om hva 2016 vil bringe.. (data) (fulltekst) Sagat 2016.

 • Ravna, Øyvind; Lieungh, Erik. Dette blir de viktigste rettighetssakene i 2016. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Lieungh, Erik. Finnmarksloven på høring. (fulltekst) 2016.

 • Ravna, Øyvind; Alexandersen, Rune S.. Bok fra nordøstpassasjen. 2015.

 • Ravna, Øyvind; Lieungh, Erik. Mener FeFo burde betale rettssakene selv. (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind. Operation of the Uncultivated Land Tribunal for Finnmark Has Ceased Due to Lack of Funds. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2015; Volum 6 (2). ISSN 1891-6252.s doi: 10.17585/arctic.v6.183.

 • Ravna, Øyvind. Arctic Policy, Fisheries Management, Traditional Knowledge, and Protection of Indigenous Peoples’ Languages. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2015; Volum 6 (2). ISSN 1891-6252.s doi: 10.17585/arctic.v6.202.

 • Ravna, Øyvind; Dropkin, Alex. The Last Reindeer of Norway. (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind. The ILO 169 and the Sámi rights to lands and natural resources. The Norwegian experience: Protection or Pitfall?. Eighth Polar Law Symposium (data) 2015-09-25 - 2015-09-25 2015.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarkseiendommens handlingsrom vedr. regulering av de fornybare ressursene på Finnmarkseiendommens grunn. Arbeidsseminar for FeFos ledelse 2015-10-29 - 2015-10-29 2015.

 • Ravna, Øyvind. Samiske og ande bygdefolks rett til egen utmark. Om Finnmarkskommisjonen, utmarksdomstolen og kollektive bruks- og eierrettigheter i Finnmark. Landsmøtet til Samenes folkeforbund 2015-10-23 - 2015-10-23 2015.

 • Ravna, Øyvind; Måsø, Nils H. Vil vite hvorfor de mister retten til å disponere naturherlighetene. (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind; Måsø, Nils H. Gauslaa: – Eat leat moiven. (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind. Honnør til Finnmarkskommisjonen. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3(del B) - 3(del B).

 • Ravna, Øyvind. Medalje til Finnmarkskommisjonen. (data) Sagat 2015 (203).s 16 - 16.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Gøran. Finnmarkskommisjonen: – En diskusjon vi er ferdig med. (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind; Måsø, Nils H. Snubler i oppløpet. 2015.

 • Ravna, Øyvind; Måsø, Nils H. Professor: - Fraflyttede utsettes for dobbeltstraff. (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind; Helander, Astrid. – Boastut «ráŋggáštit» giliássiid guktii [feil å "dobbeltstraffe" lokalbefolkningen]. (data) 2015.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl Gøran. Urfolksorganisasjon får stempelet «utenlandsk agent». (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. FN-kritikken rammer FeFo og Finnmarkskommisjonen. 2015.

 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for den samiske lokalbefolkningen – forvaltning og rettsavklaring i Finnmark. Norske samers riksforbund. Tillittsmannskonferanse 2015-09-06 - 2015-09-06 2015.

 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for lokalbefolkningen i Finnmark del 3. Sagat 2015.s 22 - 22.

 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for lokalbefolkningen i Finnmark del 2. Sagat 2015.s 22 - 22.

 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for lokalbefolkningen i Finnmark del 1. Sagat 2015.s 23 - 23.

 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. Fremdeles store forskjeller. (data) 2015.

 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. Finnmarkskommisjonen imponerer ikke. (data) 2015.

 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for lokalbefolkningen i Finnmark. Folkemøte 2015-08-20 - 2015-08-20 2015.

 • Ravna, Øyvind. Kollektive eiendoms- og bruksrettigheter for lokalbefolkningen i Finnmark. Folkemøte 2015-08-19 - 2015-08-19 2015.

 • Ravna, Øyvind; Ittelien, Torbjørn. FeFo kan ikke stille seg som motpart. 2015.

 • Ravna, Øyvind. Eiendoms- og rettshistorie i Nordland og Troms – og betydningen for dagens rettssituasjon. Åpent informasjonsmøte 2015-06-22 - 2015-06-22 2015.

 • Ravna, Øyvind. Historisk utvikling fram til finnmarksloven – og om rettslige begreper og temaer. Åpent informasjonsmøte 2015-06-17 - 2015-06-17 2015.

 • Ravna, Øyvind; Sætermo, Stian. Om utmarksstolen og bruks- og eierrettigheter. 2015.

 • Ravna, Øyvind. Reindriftsloven, reintallsreduksjoner og menneskerettigheter. Fagseminar i anledning professor Kirsti Strøm Bulls 70-års dag 2015-05-07 - 2015-05-07 2015.

 • Ravna, Øyvind; Vars, Nils Johan. Árbevirolaš johtingeaidnu vai ii [Tradisjonell flyttevei eller ikke]. 2015.

 • Aarskog, Karine Nigar; Ravna, Øyvind. Forsking til alle. (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind. Areal- og ressursforvaltning og reindriftsproblematikk (oppgitt tema). Geonor-konferansen 2015 2015-03-25 - 2015-03-25 2015.

 • Ravna, Øyvind. Accessible worldwide – and higher ambitions. Arctic Review on Law and Politics 2015; Volum 6 (1). ISSN 1891-6252.s doi: 10.3402/arctic.v6.88.

 • Ravna, Øyvind. Links between lands, territories, environment and cultural heritage - the recognition of Sami lands. UN Expert Seminar on the Promotion and Protection of the Rights of Indigenous Peoples with Respect to their Cultural Heritage (data) 2015-02-27 - 2015-02-27 2015.

 • Solaas, Steinar; Ravna, Øyvind. Fylkesmannen bryterurfolksrett. 2015.

 • Ravna, Øyvind. "Herre i eget hus" Har Finnmarkseiendommen gitt mer eller mindre medbestemmelse og demokrati?. UiT-frokost om Finnmarkseiendommen – på samefolkets dag 2015-02-06 - 2015-02-06 2015.

 • Ravna, Øyvind; Alexandersen, Rune S.. Nansen var nødt til å snu. men vi seilte videre. 2015.

 • Ravna, Øyvind; Alexandersen, Rune S.. Jeg kan ikke tenke meg at denne reisen hadde blitt gjennomført i dag. (fulltekst) 2015.

 • Ravna, Øyvind. The fulfillment of Norway's legal obligations to the Sámi - also a question of live, work and stay healthy in Sápmi?. Arctic Frontier 2014 2014-01-22 - 2014-01-24 2014.

 • Ravna, Øyvind; Eilertsen, Tobias Stein. Skrev bok om å følge Nansen. 2014.

 • Ravna, Øyvind; Eilertsen, Tobias Stein; Myreng, Kent-Einar. Solte seg på dekk da Nansen måtte snu. (fulltekst) 2014.

 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Reintallsreduksjon og lovhjemmel. 2014.

 • Ravna, Øyvind. Into the Open Access World. (data) Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (2). ISSN 1891-6252.s 153 - 154.

 • Ravna, Øyvind; Guttorm, Anna Anita. Juridihka professor Øyvind Ravna:- Sámediiggi berre doarjut guolásteaddjiid lágásteami. 2014.

 • Ravna, Øyvind; Utsi, Johan Ante. Tirpitz snudde livet til den dødssyke gutten. (fulltekst) 2014.

 • Ravna, Øyvind; Bjercke, Bente. - Kvalsund bryter loven når de gir Nussir kjøretillatelse. (fulltekst) 2014.

 • Ravna, Øyvind. Reindriften i Varanger - rettshistorie. (omtale) Ottar 2014; Volum 302 (4). ISSN 0030-6703.s 23 - 29.

 • Ravna, Øyvind. Landrettigheter Gjennomgang av sentrale materielle regler og prinsipper. Særlig om betydningen av samiske sedvaner og rettsoppfatninger. Den samiske dimensjon i rettspleien – praktisk rettskildebruk og metode, Tromsø 2014-09-26 - 2014-09-26 2014.

 • Ravna, Øyvind. The Clarification of Property rights to Natural Resource in the Finnmark Commons. Property rights in Natural Resource Governance 2014-08-28 - 2014-08-28 2014.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarkskommisjonens bevisvurderinger og rettsanvendelse Del 2. Sagat 2014 (65).

 • Ravna, Øyvind. Finnmarkskommisjonens bevisvurderinger og rettsanvendelse Del 1. Sagat 2014 (64).

 • Ravna, Øyvind. The Kautokeini muncipal Council voted against mining plans in Sapmi. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1). ISSN 1891-6252.s 152 - 152.

 • Ravna, Øyvind. Cooperation between University of Tromsø and the Siberian Federal University is formalized. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1). ISSN 1891-6252.s 152 - 152.

 • Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian. An important contribution to Research on fisheries Law and Law of the sea. Arctic Review on Law and Politics 2014; Volum 5 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 2.

 • Ravna, Øyvind. Retten til land og vann i Finnmark - har et halvt århundres samisk kamp ført fram?. Ottar 2014 (2). ISSN 0030-6703.s 32 - 38.

 • Ravna, Øyvind. Kongelige disposisjoner på 1600-tallet og betydningen for bygdefolks adgang til å eie og forvalte utmark i Nord-Norge. Ottar 2014 (2). ISSN 0030-6703.s 19 - 25.

 • Ravna, Øyvind; Henriksen, Tore. Innledning. Ottar 2014 (2). ISSN 0030-6703.s 2 - 3.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven og Finnmarkskommisjonens arbeid. SVF-6001 Samisk kulturkunnskap 2014-03-14 - 2014-03-14 2014.

 • Ravna, Øyvind; Bjercke, Bente. Sanners gruve-ja strider mot folkeretten. (fulltekst) 2014.

 • Ravna, Øyvind. Kongelige disposisjoner på 1600-tallet – og betydningen for bygdefolks adgang til å eie egen utmark i Nord-Norge. Vin & Viten - “Rett og rettshistorie(r) fra Nord-Norge og havet utenfor 2014-03-07 - 2014-03-07 2014.

 • Ravna, Øyvind. Nytt i sameretten. Kurs i reindriftsrett 2014-03-27 - 2014-03-27 2014.

 • Ravna, Øyvind. Der eiendommen «går til høyeste fjell» – om fastlegging av eiendomsgrenser oppad i fjellet. Dømesamlig, jordskiftedomstolene i Frostating og Hålogaland, 2014-03-26 - 2014-03-26 2014.

 • Ravna, Øyvind; Nergard, Vegard; Kristofferen, Berit; Kramvig, Britt; Johnsen, Jahn Petter; Joks, Solveig; Huse, Tone. Om urfolks viten og professoral ignoranse. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.

 • Ravna, Øyvind. Patterns of Reasoning in Sami Law Questions. To Be or Not To Be Sámi – Sámi Law Research Seminar / Methodology of Sámi Law 2014-01-29 - 2014-01-29 2014.

 • Ravna, Øyvind. The Norwegian doctrine of sources of law - The Eckhoff doctrine. To Be or Not To Be Sámi – Sámi Law Research Seminar / Methodology of Sámi Law 2014-01-29 - 2014-01-29 2014.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Gøran. Finner to forskjellige konklusjoner i fiskerapport. (data) 2014.

 • Ravna, Øyvind; Matre, Lars Marius. En debatt om nasjon eller folk. 2013.

 • Rosenvinge, Jan H; Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve. Universitetet i Tromsø - hva nå. 2013.

 • Ravna, Øyvind. Faculty of Law / Studies in law at UiT - The Arctic University of Norway. Møte med det Sibirske føderale universitetet 2013-12-16 - 2013-12-16 2013.

 • Ravna, Øyvind. The K. G. Jebsen Centre for the Law of the Sea is established at UiT - The Arctic University of Norway. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 259 - 259.

 • Ravna, Øyvind. The University of Tromsø turns into the Arctic University of Norway. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 258 - 258.

 • Ravna, Øyvind. The 2013 Nansen Memorial Expedition opens for Cooperation with The Siberian Federal University. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 257 - 258.

 • Ravna, Øyvind. The New Norwegian Government: Continuing cooperation with Russia, but with an eye on human rights. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 256 - 257.

 • Ravna, Øyvind. RAIPON and the Berezhkov Case. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 256 - 256.

 • Ravna, Øyvind. The significance of Indigenous issues. (fulltekst) Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (2). ISSN 1891-6252.s 137 - 138.

 • Ravna, Øyvind. Cooperation with Russian Universities in the field of law / A need for study indigenous people law. Barents Peace Education Network - Start-up conference 2013-11-20 - 2013-11-20 2013.

 • Ravna, Øyvind. Extractive Industries in Indigenous circumpolar areas – current Practice and application of law. Extractive Industries in the North – what about Environmental Law and Indigenous Peoples Rights? (omtale) 2013-11-18 - 2013-11-18 2013.

 • Ravna, Øyvind. Jordskifte på FeFo-grunn i lys av Finnmarkskommisjonens arbeid. Finnmark jordskifterett 75 år 2013-11-07 - 2013-11-07 2013.

 • Ravna, Øyvind. Finnmark jordskifterett gjennom 75 år. Finnmark jordskifterett 75 år 2013-11-07 - 2013-11-07 2013.

 • Ravna, Øyvind. The Finnmark Commission investigation: A suitable way of completing Norway's obligations to identify Sámi rights to lands and waters?. Forum for Development Cooperation with Indigenous Peoples, Forum Conference 2013 2013-10-31 - 2013-10-31 2013.

 • Ravna, Øyvind; Dahle, Salve. Viste verden veien mot øst. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Ravna, Øyvind. The fulfillment of Norway’s legal obligations to the Sámi - assessed by recent developments. Oovtâst – Together, New concepts, thories and methodoligies on Sámi studies, (data) 2013-09-27 - 2013-09-27 2013.

 • Ravna, Øyvind. Etter Nansen gjennom Sibir. Vin og viten, hav og juss, Bidrag fra det juridiske fakultet under forskningsdagene 2013 2013-09-23 - 2013-09-23 2013.

 • Ravna, Øyvind. Nansen and the Nenets – and Current Situation of Indigenous People (Нансен u ненцы - и современное положение коренных народов). Nansen Memorial Expedition August 5 to 22, 2013-08-10 - 2013-08-10 2013.

 • Ravna, Øyvind; Engdal, Eskil. Isbryterne. (data) 2013.

 • Ravna, Øyvind. Nansen, urfolk og menneskerettigheter. (fulltekst) Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Ravna, Øyvind; Nilsen, Geir Bjørn. Lønnsom industri, eller ulønnsom reindrift?. (fulltekst) 2013.

 • Ravna, Øyvind; Alexandersen, Rune S.. En øy full av kontraster. 2013.

 • Nikolajev, Aleksandr; Ravna, Øyvind. По ступеням, помнящим Нансена [på trappetrinnet til Nansens minne]. (fulltekst) 2013.

 • Ravna, Øyvind; Berg, Rune. Forskjellsbehandles i rettighetsspørsmål. (fulltekst) 2013.

 • Ravna, Øyvind; Vermes, Thomas. Tromsø-politiet arresterte russisk urfolksaktivist. (fulltekst) 2013.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Gøran. Lokale forvalter på Hardangervidda – men finnmarkinger får ikke forvalte sin vidde. (fulltekst) 2013.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Gøran. Slår ring om urfolksforkjemperen. (fulltekst) 2013.

 • Ravna, Øyvind; Svala, Stein Torger. Lukter politikk. 2013.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Rettskartleggingen gir status quo. 2013.

 • Ravna, Øyvind. A good source for news from the Barents Region and Northern Russia. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 136 - 136.

 • Ravna, Øyvind. A master's degree in Northern and Indigenous Innovation is on the way. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 135 - 135.

 • Ravna, Øyvind. The Norwegian Foreign Minister is concerned about human rights in Russia. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 134 - 134.

 • Ravna, Øyvind. Russia criticizes U.S. for violating hum rights at home. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 133 - 133.

 • Ravna, Øyvind. Chief Theresa Spence hunger strikes for indigenous rights in Canada. UN Special Rapporteur asks the government to take responsibility. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 132 - 132.

 • Ravna, Øyvind. Mining, human rights, and local autonomy in Sápmi. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 125 - 127.

 • Ravna, Øyvind. Human rights at stake in the Circumpolar Regions. Arctic Review on Law and Politics 2013; Volum 4 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 3.

 • Ravna, Øyvind. Sámi law and Sámi rights in Norway. Seminat for studenter fra Nordeuropa-instituttet, Berlin, Tyskland 2013-05-31 - 2013-05-31 2013.

 • Ravna, Øyvind. Mining, human rights, and local autonomy in Sápmi. Cumulative Effects of Arctic Extractive Industrial Development – an interdisciplinary approach (data) 2013-05-27 - 2013-05-27 2013.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarkskommisjonens rettsanvendelse og bevisvurderinger – og noen betraktninger om Svartskog-dommen. Seminar om Finnmarkskommisjonens to første rapporter 2013-05-16 - 2013-05-16 2013.

 • Ravna, Øyvind; Ballari, Aslak. Jusprofessor: – Fisket kan stoppes. (fulltekst) 2013.

 • Ravna, Øyvind; Ballari, Aslak. Jusprofessor: – Fisket kan stoppes. 2013.

 • Ravna, Øyvind. What is Sami Law?. Visit of a journalist delegation from Sterneins Medienbueros, Germany 2013-03-11 - 2013-03-11 2013.

 • Ravna, Øyvind. Recognition of collective Sámi property rights in the investigation of the Finnmark Commission. Beyond the individual: the notion of group in human rights research (omtale) 2013-04-12 - 2013-04-12 2013.

 • Ravna, Øyvind. Cooperative projects with Russia (NARFU)/Faculty of Law. Meeting with the Ambassador of the Russian Federation to the Kingdom of Norway V. A. Pavlovsky at UiT, April 4, 2013 2013-04-04 - 2013-04-04 2013.

 • Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve; Rosenvinge, Jan H. Forskning fremfor tvang i reindriften. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind; Andersen, Siv Irene. Jusprofessor: – Betenkelig fra Finnmarkskommisjonen. (fulltekst) 2013.

 • Andersen, Siv Irene; Ravna, Øyvind. Betenkelig,sier jus-professor. (data) 2013.

 • Ravna, Øyvind. Rettsavklaringsprosessen i Finnmark:Blir rettighetene anerkjent?. SESAM forskningsseminar under den samiske uka 2013-02-09 - 2013-02-09 2013.

 • Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve; Rosenvinge, Jan H. Universitetet i Tromsø – hva nå?. (fulltekst) Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Ravna, Øyvind. The indigenous Sámi in the Nordic Countries - culture, livelihood and legal protection. Celebration of the Sámi National Day 2012-02-06 - 2012-02-06 2012.

 • Ravna, Øyvind. Bruks- og eierrettigheter for fastboende bygdefolk i Finnmark. Seminar om fasatboende bygdefolks bruksrettigheter 2012-05-25 - 2012-05-25 2012.

 • Ravna, Øyvind. La tanaloven leve?. Sagat 2012 (227).s 22 - 22.

 • Ravna, Øyvind. Der eiendommen «går til høyeste fjell» – om fastlegging av eiendomsgrenser oppad i fjellheimen. Nasjonalt tingsrettsforum 2012-12-03 - 2012-12-03 2012.

 • Ravna, Øyvind; Loukacheva, Natalia. Findings of the Second Conference on the Legal Systems in the Barents Region. Arctic Review on Law and Politics 2012; Volum 3 (2). ISSN 1891-6252.s 147 - 149.

 • Ravna, Øyvind. The UN Special Rapporteur is inquiring the Human Rights situation of the US First Nations. Arctic Review on Law and Politics 2012; Volum 3 (2). ISSN 1891-6252.s 280 - 282.

 • Ravna, Øyvind. Aiming to prevent the plundering of Arctic resources. Arctic Review on Law and Politics 2012; Volum 3 (2). ISSN 1891-6252.s 280 - 280.

 • Ravna, Øyvind. Shortage of women may be a greater threat than climate change to social progress in the Arctic Region. Arctic Review on Law and Politics 2012; Volum 3 (2). ISSN 1891-6252.s 279 - 279.

 • Ravna, Øyvind. Settling Indigenous Land Claims: A common indigenous title?. 5th Polar Law Symposium 2012-09-08 - 2012-09-08 2012.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven og rettsavklaringsprosessen / Hva vet du egentlig om finnmarksloven. Todagers kurs om Finnmarksloven 2012-10-03 - 2012-10-04 2012.

 • Ravna, Øyvind; Arntzen, Svein kristian; Jacobsen, Liss. Har vi for høye forventinger til at utbyttet fra naturressursene skal bli i landsdelen eller i lokalsamfunnene?. 2012.

 • Ravna, Øyvind. Mineralutvinning, menneskerettigheter og lokalt selvstyre i Sápmi. Ságat - Samisk avis 2012 (215).s 19 - 19.

 • Ravna, Øyvind; Hætta, Kenneth. Frykter lav valgdeltagelse også i år. (fulltekst) 2012.

 • Ravna, Øyvind. Mineraler og lokalt selvstyre. (fulltekst) Nordlys 2012; Volum 111 (259). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Ravna, Øyvind; Henriksen, Tore. En faglig hyllest til en verdi 25-årsjubilant. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 9788205431744.s 9 - 12.

 • Ravna, Øyvind; Gaup, Ovvla. Lohká jus duopmu bissu de addá dat čielga signálaid [hvis dommen blir stående gir det klare signaler]. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Lian, Svein. Anker dom om bruk av beiteområde. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Brenli, Erik. Vant fram med krav om beitenekt - viktig dom for reindriftsnæringen. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T.. Frykter tanafiskernes rettigheter svekkes - rettsprofessor Ravna advarer. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Norvang, Elvi Rosita. – Laksefiskerne er ikke blitt hørt. (fulltekst) 2012.

 • Ravna, Øyvind; Karstensen, Kari. Professor fra Tana til Montana. 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Northern Russian-Norwegian cooperation in law. Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 9 - 11 (bind I).

 • Ravna, Øyvind. About the research conference "Legal systems in the Barents Euro-Arctic Region" (Arkhangelsk, 2010). Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 5 - 6 (bind I).

 • Ravna, Øyvind; Endresen, Rune. Gjør krav på store eiendomsområder - et puslespill. 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Sámi in the Nordic Countries - legal protection and rights to land and natural ressources. Summer School / Native American day at University of Saskatchewan 2012-06-22 - 2012-06-22 2012.

 • Ravna, Øyvind. Rapport fra Pine Ridge (del 4): Black Hills tilbake til Lakotaene. Ságat - Samisk avis 2012 (154).s 10 - 11.

 • Ravna, Øyvind. Rapport fra Pine Ridge (del 3): Wounded Knee; massakeren i 1890 og drapene i 1973. Ságat - Samisk avis 2012 (153).s 14 - 15.

 • Ravna, Øyvind. Rapport fra Pine Ridge (del 2): En dyster statistikk. Ságat - Samisk avis 2012 (152).s 10 - 11.

 • Ravna, Øyvind. Rapport fra Pine Ridge (del 1): Wounded Knee og Black Hills. Ságat - Samisk avis 2012 (151).s 10 - 11.

 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T.. FN ettergår Obamas urfolkspolitikk. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Kritisk blikk på Finnmarkskommisjonen (del 5): Urimelig om Finnmark må betale for grenseavklaring. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Kritisk blikk på Finnmarkskommisjonen (del 4): Uklare FeFo-grenser må avklares. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Kritisk blikk på Finnmarkskommisjonen (del 3): Også gammeretten kan ha et eget rettsgrunnlag. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Kritisk blikk på Finnmarkskommisjonen (del 2): Trenger nye hevdsregler. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Kritisk blikk på Finnmarkskommisjonen (del 1): Lokale utmarksstyrer en naturlig konsekvens. 2012.

 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T.. Øyvind Ravna blir professor. (fulltekst) 2012.

 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T.. Tanamann blir jussprofessor. (data) 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Indigenous Sámi of the Nordic Countries: livelihood, culture and history. The Indigenous Sámi of the Nordic Countries 2012-05-07 - 2012-05-07 2012.

 • Ravna, Øyvind. Northern Eurasian Indigenous People. Graduate Seminar in American Literature, ecologics of Peace: Pluralism and Animism in Native American Literatures (LIT 521) 2012-05-03 - 2012-05-03 2012.

 • Ravna, Øyvind. Indigenous Peoples of the Arctic: livelihood, culture and meeting with the majoriy societies. Native American literature, NASX 340 2012-05-01 - 2012-05-01 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Sámi in the Nordic Countries: Livelihood, culture, relegion and legal protection. International and Development Communication(COMM 251X) 2012-04-11 - 2012-04-11 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Sámi in the Nordic Countries: Livelihood, legal protection and rights to land and natural resources. The Sámi in the Nordic Countries 2012-03-26 - 2012-03-26 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Sámi in the Nordic Countries: Culture, livelihood, legal protection and land right. The Sámi People in the Nordic Countries 2012-03-23 - 2012-03-23 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Sámi People: The First Nation of Scandinavia – history, lands and livelihood. Intro to Native American Studies 2012-03-12 - 2012-03-12 2012.

 • Ravna, Øyvind. Sovereignty: a question of self-determination over lands and natural resources. Indian Sovereignty and Policy (NASX 360) 2012-03-19 - 2012-03-21 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Sámi struggle for the rights to lands and waters - Illustrated by the Alta case. Indigenous People and global development (NAS/ANTY 326) 2012-03-19 - 2012-03-19 2012.

 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T.. Brennpunkt vraket samerettsekspert. 2012.

 • Ravna, Øyvind. Working with Indigenous (Sámi) Land Law Topics at University of Tromsø, Norway. Brown bag presentation 2012-02-29 - 2012-02-29 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Sámi Reindeer husbandry in the Nordic Countries - history, use of land and livelihood. Forelesning for studenter ved Department of Geography, Mountains & Society Geography Course 2012-02-21 - 2012-02-21 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Influence of Human Rights Treaties on Norwegian Legislation Impacting The Indigenous Sámi. Bringing International Human Rights Home - International Human Rights CLE 2012-02-16 - 2012-02-16 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Norwegian legal system. Gjesteforelesning ved Law School, University of Montana 2012-02-15 - 2012-02-15 2012.

 • Ravna, Øyvind. The Sámi in the Nordic Countries - Lands, culture and livelihood. Temakveld for Sons of Norway, Missoula, MT, knyttet til samefolkets dag 2012-02-11 - 2012-02-11 2012.

 • Ravna, Øyvind; Bankes, Nigel. Indigenous title & use rights. Norway and Canada. Meeting to establish a research project on Indigenous land rights in Norway and Canada 2012-02-07 - 2012-02-07 2012.

 • Ravna, Øyvind; Somby, Liv Inger. FNs spesialrapportør er misfornøyd med Norges Fiskeripolitikk - sjøsamekulturen kan forsvinne. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind. The Sami people's rights to property and natural resources seen in relation to changing viewpoints in the science of history and law. Historisk Tidsskrift (Norge) 2011; Volum 90 (2). ISSN 0018-263X.s 189 - +.

 • Eythórsson, Einar; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Ravna, Øyvind. Felt 1. Stierdná/Stjernøya og Sievju/Seiland. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (42/2011).

 • Ravna, Øyvind. Recognition of Sámi Land Rights and livelihood – The Finnmark Act 2005. The Future of Indigenous Rights in Norway, lecture at University of Saskatchewan, Canada 2011-11-15 - 2011-11-15 2011.

 • Ravna, Øyvind. The New Danish government aims for closer Arctic co-operation. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 242 - 242.

 • Ravna, Øyvind. The Final conference on Indigenous Property systems within Arctic States. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 242 - 242.

 • Ravna, Øyvind. The fourth Polar Law Symposium. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 240 - 240.

 • Ravna, Øyvind. Protest against nature protection plans in the Sápmi. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 237 - 238.

 • Ravna, Øyvind. To Canada to promote traditional Sámi spring hunting. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 235 - 236.

 • Myrvoll, Marit; Eythorsson, Einar; Thuestad, Alma; Bjerkli, Bjørn; Dalsbø, Elisabeth T; Eira, Ravdna Biret Marja; Evjen, Bjørg; Ravna, Øyvind. Felt 3 Sállan/Sørøya Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (241/2011).s 101 - 178.

 • Ravna, Øyvind. Legal and political challenges in governance of Northern natural resources. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (2). ISSN 1891-6252.s 135 - 137.

 • Ravna, Øyvind. Norwegian situation [in the process of adopting the Nordic Saami Convention] – Remarks from the Norwegian interdepartmental working group. The 3rd Conference on Indigenous Property systems within Arctic States 2011-09-19 - 2011-09-19 2011.

 • Ravna, Øyvind; Shinkareva, Elena yurevna. The 2nd Conference on Legal Systems in the Barents Euro-Arctic Region - Experience from the first legal conference. The 2nd Conference on Legal Systems in the Barents Euro-Arctic Region 2011-09-14 - 2011-09-14 2011.

 • Ravna, Øyvind. Some main aspect of the last year’s development of indigenous people law in Norway. The 2nd Conference on Legal Systems in the Barents Euro-Arctic Region 2011-09-15 - 2011-09-15 2011.

 • Ravna, Øyvind. The protection of Sámi Culture and livelihood in Norwegian law – with focus on the recent situation of the costal Sámi. Fourt Akureyri Symposium on Polar Law 2011-09-09 - 2011-09-09 2011.

 • Ravna, Øyvind. Teaching in Sami law, the Sámi People's legal status in Norway and co-operation between the Universities of Arkhangelsk and Tromsø. Lecture for the delegation of Russian Journalists visiting University of Tromsø 2011-07-20 - 2011-07-20 2011.

 • Ravna, Øyvind. Legislation on management of natural resources in the Norwegian High North including the Sámi areas. Presentation for journalists on “The Press trip to the High North”, 2011-08-17 - 2011-08-17 2011.

 • Ravna, Øyvind. The UN Special Rapporteur releases his report on the situation of the Sámi people in the Nordic contries in Tromsø. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (1). ISSN 1891-6252.s 105 - 106.

 • Ravna, Øyvind. Seminar on the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (1). ISSN 1891-6252.s 102 - 102.

 • Ravna, Øyvind. Mattias Åhrén defended his Ph.D degree in law. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (1). ISSN 1891-6252.s 102 - 103.

 • Ravna, Øyvind. The second conference on Recognition of Indigenous Property Systems within Arctic States. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (1). ISSN 1891-6252.s 102 - 102.

 • Ravna, Øyvind. The third issue of Arctic Review on Law and Politics. Arctic Review on Law and Politics 2011; Volum 2 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 3.

 • Ravna, Øyvind; Rasmus, Jenna. Konflikt om reinbeiterett ved Altevatn. 2011.

 • Ravna, Øyvind. Reindriftsrettens innhold. Fagdag, Norske Reindriftssamers landsforbunds landsmøte 2011 2011-06-09 - 2011-06-09 2011.

 • Ravna, Øyvind. Noen Aktuelle samerettslige temaer. Foredrag for Fornyings og administrasjonsdepartemetet 2011-05-04 - 2011-05-04 2011.

 • Ravna, Øyvind; Schanche, Tor Emil. Sliter med å få finansiert urfolksprosjekt/Rahčá ruhtadit eamiálbmotprošeavtta. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind; Utsi, Johan Ante. 23 evrre guođohanvuoigátvuohtá/23 øre for beiterettighet. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind. Indigenous peoples’ rights in Norway and Russia, with focus on the two reports of the UN Special Rapporteur, James Anaya, concerning the situation of indigenous peoples in Russia and Scandinavia. Round table conference in Arkhangelsk (data) 2011-02-17 - 2011-02-17 2011.

 • Ravna, Øyvind. Altasaken og samiske rettigheter - hvordan gikk det?. Vin&Viten-kveld på Tromsø Museum om Altasaken (30 år etter) (fulltekst) 2011-02-02 - 2011-02-02 2011.

 • Ravna, Øyvind. I vilken utsträckning är reinbeitesdistrikt och siida innehavare av en kollektiv rätt till land enligt norsk rätt?. Seminar om samiske kollektive rettigheter (data) 2011-02-03 - 2011-02-03 2011.

 • Ravna, Øyvind; Utsi, Johan Ante. Reinbeitekonflikt i Troms: Ávgolat njárggas ii leat lohppi bohccuid guođohit, muhto saarivuomi čearru čujuha lappecodicillen láhká čállosii/Det er ikke tillatt å beite med rein på Ávgolat njárga, men Saarivuoma siida viser til Lappekodisillen (NRK Sápmi - Oddasat norsk/samisk[radio] 3. mai 2011). (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind; Utsi, Johan Ante. Tamokrein. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind; Larsen, Dan Robert. Nominert til formidlingspris. (fulltekst) 2011.

 • Eythorsson, Einar; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Ravna, Øyvind. Felt 2 Unjargga gielda/Nesseby kommune. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (43/2011).

 • Eythórsson, Einar; Bjerkli, Bjørn; Evjen, Bjørg; Joks, Solveig; Myrvoll, Elin Rose; Myrvoll, Marit; Thuestad, Alma; Ravna, Øyvind. Felt 1 Stierdna/Stjernøya og Sievju/Seiland. Sakkyndig utredning for Finnmarkskommisjonen. 2011 (42/2011).s 92 - 156.

 • Maja, Sojtaric; Ravna, Øyvind. Det spirer i Russland. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind; Sara, Klemet Anders. Kollektiv samisk rett til land. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind; Søbstad, Tom. Finnmarksloven: Om Finnmarksloven med dokumentarfilmen Fjellfinnhua og debatt. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind; Pulk, Åse. Første FN-rapport om samenes situasjon:FNs første rapport om samenes situasjon i de nordiske landene offentliggjøres på Universitet i Tromsø torsdag 13. januar. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind; Vik, Kjell. FN-rapport om nordiske samer. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Norge får same-refs: FNs urfolksrapportør mener fiskeriforvaltningen ikke tar nok hensyn til samene. (fulltekst) 2011.

 • Ravna, Øyvind. Indigenous rights, human rights and UN Sustainable Development Goals under the Northern Lights.  19th Informal ASEM Seminar on Human Rights:  Human Rights Education & Training  2010-11-06 - 2019-11-06 2010.

 • Ravna, Øyvind; Johansen, Ann Helen Guttorm. ON Hearrá galledeame Romssa [FN leder på besøk i Tromsø]. 2010.

 • Ravna, Øyvind; Tapio, Hans-Petter. Kan ikke se at det er begått feil. 2010.

 • Ravna, Øyvind. Co-operation agreement between the Northern Arctic Federal University and the University of Tromsø. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (2). ISSN 1891-6252.s 328 - 329.

 • Ravna, Øyvind. The safty in North seminar. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (2). ISSN 1891-6252.s 324 - 324.

 • Ravna, Øyvind. An Honorary Doctoral Degree for Professor Nigel Bankes. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (2). ISSN 1891-6252.s 322 - 324.

 • Ravna, Øyvind; Hoel, Alf Håkon. The New Age of the Arctic. Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (1). ISSN 1891-6252.s 159 - 163.

 • Ravna, Øyvind; Schulstad, Tor. Staten må opprette sæedomstol for reindriften/Stáhta ferte ásahit sierra duopmostuolu boazodoulu váste. (fulltekst) 2010.

 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Anarki på vidda: I nærmere 140 år har reindriftsfamilien Gaup holdt sin flokk på vinterbeite sør for Kautokeino. Nå frykter de å bli presset ut. (fulltekst) 2010.

 • Ravna, Øyvind; Utsi, Johan Ante. Barmarkskjøring forbudt for elgjegere. (fulltekst) 2010.

 • Ravna, Øyvind; Aslaksen, Eilif; Måsø, Nils H.. Frykter flere konflikter: Flere rein på vinterbeite øker faren for konflikter mellom reineiere. Årsaken er at grensene mellom siidaene ikke er avklart. (fulltekst) 2010.

 • Allard, Christina; Henriksen, Tore; Ravna, Øyvind. Arctic Dimensions in Law - Current Research and Education at the Facutly of Law, the University of Tromsø. Brill Nijhoff 2010; Volum 2 (2) ISBN 978-90-04-18787-0. ISSN 1876-8814.s 315 - 322.

 • Ravna, Øyvind. A new academic journal is born. (omtale) (prosjekt) Arctic Review on Law and Politics 2010; Volum 1 (1). ISSN 1891-6252.s 1 - 3.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarkskommisjonen,fornorskning og samisk rettskultur. Ságat - Samisk avis 2010.

 • Ravna, Øyvind. Kommisjon for fornorskning?. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. SusannFunderund Skogvang: Samerett. 2. utg. Universitetsforlaget Oslo 2009. 332 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2010; Volum 123 (1). ISSN 0040-7143.s 215 - 221.

 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Frykter vold på vidda. 2010.

 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T. FeFo kan innskrenke jakt for utenbygds. (fulltekst) 2010.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Jøran. Boazodoallu ii heive boazodoaloláhkii. 2010.

 • Ravna, Øyvind; Johansen, Oddgeir. Norske og russiske rettsforskere møttes: - Viktig for sameksisten. 2010.

 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Finnmark er en skattkiste verdt 100 milliarder. (fulltekst) 2010.

 • Solhaug, Randi Merete; Ravna, Øyvind. Lanserte nytt tidsskrift: Universitetet i Tromsø har fått et nytt vitenskapelig tidsskrift, Arctic Review on Law and Politics. (fulltekst) 2010.

 • Nicolaisen, Christian; Ravna, Øyvind. Tana-forsker som redaktør. 2010.

 • Ravna, Øyvind; Mjøen, Jarle. – Historisk rett til «eget jaktområde». 2010.

 • Ravna, Øyvind; Forberg, Leif E.. Adgang til småviltjakt i Finnmark. 2010.

 • Ravna, Øyvind; Nystad, Marie Elise. Særegne rettigheter til småviltjakt. (fulltekst) 2010.

 • Ravna, Øyvind; Brenli, Erik. FeFo-styret har ikke vurdert særbehandling. 2010.

 • Ravna, Øyvind; Maja, Sojtaric. Monstermaster på vidda. 2010.

 • Ravna, Øyvind. Indigenous people's right to land and natural resources. 2010.

 • Ravna, Øyvind. The protection of Sámi People's rights to language, culture and way of life in the Norwegian Constitution - with a side glance to Russia. Legal systems in the Barents Euro-Arctic Region (prosjekt) 2010-04-27 - 2010-04-29 2010.

 • Ravna, Øyvind. Reindrift og jordskifte – Hva kan gjøres?. Reindriftsrettskurs 2010-03-11 - 2010-03-12 2010.

 • Ravna, Øyvind. Sámi legal culture – and its place in Norwegian law. International summer campus on indigenous peoples 2010 2010-07-08 - 2010-07-08 2010.

 • Ravna, Øyvind. The protection of Sámi People's rights to culture and way of life - in the Norwegian Constitution, international law and national legislation. International summer campus on indigenous peoples 2010, 8 June 2010 2010-07-09 - 2010-07-09 2010.

 • Ravna, Øyvind. Adgangen til å regulere småviltjakt på Finnmarkseiendommens grunn. Folkemøte om framtidig strategi i forvaltningen av Finnmarkseiendommen 2010-08-26 - 2010-08-26 2010.

 • Ravna, Øyvind. Teaching in Sami law and the Sámi People's legal status in Norway. A visit of the Delegation of Russian Journalists to the University of Tromsø 2010-07-20 - 2010-07-20 2010.

 • Ravna, Øyvind; Riise Pedersen, Jan. FeFo kan ikke holde noen utenfor. (fulltekst) 2009.

 • Ravna, Øyvind. Hensynet til samisk kultur. Nordlys 2009; Volum 108 (90 (20.04.2009)). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Skogvang, Susann Funderud; Ravna, Øyvind. Dialog framfor konflikt. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.

 • Skogvang, Susann Funderud; Ravna, Øyvind. Hvorfor samiske rettigheter?. Altaposten 2009.

 • Ravna, Øyvind. Rett til beite for jordbrukseiendom på Finnmarkseiendommens grunn. Ságat - Samisk avis 2009 (50mfl.).

 • Ravna, Øyvind. Drama eller journalistikk på vidda?. (fulltekst) Nordlys 2009; Volum 108 (299 (23.12.09)). ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Ravna, Øyvind. Ny utgave av Samerett (Susann Funderud Skogvang). Kart og plan 2009; Volum 69 (2). ISSN 0047-3278.s 127 - 128.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven. Kart og plan 2009; Volum 69 (4). ISSN 0047-3278.s 249 - 251.

 • Ravna, Øyvind; Ruud, Åste R.. Perspektiver på jordskifte. 2009.

 • Ravna, Øyvind; Larsson, Carl-Gøran. Cuvegemin sámi -riddovuoigatvuodaid. 2009.

 • Ravna, Øyvind; Helander, Astrid. EANAJUOHKINRIEVTTIT: Badjelgeahččá sámiid. 2009.

 • Ravna, Øyvind; Brenli, Erik. Faktisk bruk har stor betydning. 2009.

 • Ravna, Øyvind; Pettersen, Egil. Ønsker reindriftsdomstol. (data) 2009.

 • Ravna, Øyvind; Nilsen, Jon Are. Vil nekte deg i å gå i fjellet. (data) 2009.

 • Ravna, Øyvind; Trosten, Leif T. Finnmark jordskifterett bør styrkes. 2009.

 • Ravna, Øyvind. Utfordringer for jordskifterettene i de samiske områdene. Jordskiftedomstolenes 150 års jubileum 2009-10-30 - 2009-10-30 2009.

 • Ravna, Øyvind. Application of national property law by recognition of Sámi rights to land and natural resources in Norway. The Recognition of Indigenous Property Systems within Arctic States 2009-10-17 - 2009-10-17 2009.

 • Ravna, Øyvind. Landbrukets eiendomsrettslige stilling i samiske områder i historisk perspektiv. Møte for arbeidsgruppe under FoU programmet i Nordnorsk landbruksråd 2009-09-07 - 2009-09-07 2009.

 • Ravna, Øyvind. The position of Sámi legal culture during the territory enlargement of North Norway (19th to 21st century). Processes of territory enlargement and their influence on the European North development in Arkhangelsk 8th of October 2009. 2009-10-08 - 2009-10-08 2009.

 • Ravna, Øyvind. Lappekodisillen fra 1751, tilblivelse, motivasjon og rettslig betydning i dag. Nord-nordiske juristmøte 2009-06-11 - 2009-06-11 2009.

 • Ravna, Øyvind. Hvordan fortolke og bruke tradisjonell kunnskap ved fastsettelse av eiendoms- og bruksrettigheter?. Samiske rettsspørsmål i kystlandskap og kystvannskap 2009-04-23 - 2009-04-23 2009.

 • Ravna, Øyvind. Urfolk og sannheter. Lørdagsuniversitetet 2009-12-12 - 2009.

 • Ravna, Øyvind. Innledning - jordskifterettene er 150 år. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39080-5.s 27 - 31.

 • Ravna, Øyvind. Trenger Nord-Norge et juridisk fakultet?”. (fulltekst) Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Ravna, Øyvind. Hva må til for at finnmarksloven skal lede til at samene får anerkjent sine landrettigheter?. Ságat - Samisk avis 2008 (155mfl.).

 • Ravna, Øyvind. Ansvar for skade forårsaket av rein. Ságat - Samisk avis 2008.

 • Ravna, Øyvind; Wulff, Geir. Egen hevdslov for Finnmark. (sammendrag) 2008.

 • Ravna, Øyvind; Burgess, Philip. Oyvind Ravna - A Critical Evaluation of the Land Consolidation Act and Reindeer Husbandry. (fulltekst) 2008.

 • Ravna, Øyvind; Borøchstein, Tage. Anbefaler egne reindriftsdomstoler. (fulltekst) 2008.

 • Ravna, Øyvind; Hætta Guttorm, Anna Anita. Vil ha egen reindriftsdomstol. (data) 2008.

 • Ravna, Øyvind; Jystad, Per Torbjørn. Hvordan løse beitekonflikter i reindriften. (fulltekst) 2008.

 • Ravna, Øyvind; Jystad, Per Torbjørn. Siidaens rettigheter sterkest i nord. (fulltekst) 2008.

 • Ravna, Øyvind. Bruksordning og rettsutgreiing i reindriftsområder. Åpent foredrag avholdt i Tana i regi av Indre Finnmark tingrett og Tana kommune 2008-06-23 - 2008-06-23 2008.

 • Ravna, Øyvind. Alders tids bruk og hevd som ervervsgrunnlag i samiske områder - Særlig om betydningen av Selbu- og Svartskog- dommen for Finnmarkskommisjonens arbeid. Konferanse: Finnmarkskommisjonen – deres mandat og våre forventninger (data) 2008-10-29 - 2008-10-29 2008.

 • Ravna, Øyvind. Rett til beite for jordbrukseiendom på Finnmarkseiendommens grunn. Prøveforelesning for den juridiske doktorgraden (valgfritt emne) 2008-04-21 - 2008-04-21 2008.

 • Ravna, Øyvind. I hvilken utstrekning er samenes rett til reindrift vernet av Den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 1 artikkel 1, og hva innebærer dette vernet?. Prøveforelesning for den juridiske doktorgraden (oppgitt emne) 2008-04-21 - 2008-04-21 2008.

 • Ravna, Øyvind. Indigenous peoples rights to land and natural resources in Scandinavia. Gjesteforelesning på Pomor state University, Arkangelsk 2008-09-14 - 2008-09-14 2008.

 • Ravna, Øyvind. Status on Indigenous peoples land rights in Scandinavia. XVI Conference on Scandinavian and Finnish studies at Pomor state University, Arkhangelsk 2008-09-14 - 2008-09-14 2008.

 • Ravna, Øyvind. Utmarkskommisjonen for Nordland og Troms og de samiske interessene. Samerettsutvalgets forslag fra Troms og sørover 2007-12-11 - 2007-12-11 2007.

 • Ravna, Øyvind. Ny reindriftslov og betydningen for jordskifterettene. Nordenfjeldske jordskiftedommerkonferanse 2007-10-02 - 2007-10-02 2007.

 • Ravna, Øyvind. Gjerdeskjønn etter reindriftsloven § 69, 1.ledd. Nordenfjeldske jordskiftedommerkonferanse 2007-10-01 - 2007-10-01 2007.

 • Ravna, Øyvind. Regler om skadeansvar og gjerdehold for reineiere kontra bufeholdere - konsekvenser for reindrift i samiske bruksområder. Foredrag holdt under Midtnorske dager på Steinkjær – Samisk kultur – midtnorsk ressurs 2007-04-19 - 2007-04-19 2007.

 • Sky, Per Kåre; Ravna, Øyvind. The Land Consolidation Court of Norway - A Court for Landed Property and Land Rights. XXIII FIG-kongress (omtale) 2006-10-11 - 2006-10-11 2006.

 • Sky, Per Kåre; Ravna, Øyvind. The land consolidation court of Norway. A court for landed property and land rights. 2006.

 • Ravna, Øyvind. Elina Helander: "Samiska rättsuppfattningar" Juridica Lapponica 30, Nordiska instituttet för miljö- och minoritetsrätt. Roavaniemi 2004. 125 s. Tidsskrift for Rettsvitenskap 2006; Volum 119 (2/3). ISSN 0040-7143.s 443 - 453.

 • Ravna, Øyvind. Samiska rättsuppfatningar [Sámi Legal Conceptions], Juridica Lapponia 30 Elina Helander. (fulltekst) Acta Borealia 2006; Volum 23 (1). ISSN 0800-3831.s 81 - 90.

 • Ravna, Øyvind. Tvist om beiterett i jordskiftesak. (fulltekst) Reindriftsnytt : Boazodoallu-Oddasat 2006; Volum 40 (1). ISSN 0333-4031.s 40 - 43.

 • Ravna, Øyvind. Arealrettigheter innen samiske reinbeiteområder, og mulighet for å gjennomføre bruksordninger knyttet til dette. Presentasjon av doktorgradsprosjekt for tverrfaglig forskergruppe v/Senter for samiske studier 2005-06-02 - 2005-06-02 2005.

 • Sky, Per Kåre; Ravna, Øyvind. Såleis skal jord skiftast. 2005.

 • Sky, Per Kåre; Ravna, Øyvind. Om å kreve sak for jordskifteretten. (omtale) 2005.

 • Ravna, Øyvind; Sky, Per Kåre. Land Consolidation and Landscape Changes in Galicia. 2005.

 • Ravna, Øyvind. Retten til jorden i Finnmark. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Ravna, Øyvind. Samenes rettigheter og "finnmarksloven" sett i forhold til Tønnesens avhandling Retten til jorden i Finnmark. Ságat - Samisk avis 2005.

 • Ravna, Øyvind. Finnmarksloven er vedtatt. Litt om de vesentligste endringene i forhold til Ot.prp. nr. 53 (2002 -2003). Jus't. Tidsskrift for jusstudentene i Tromsø 2005; Volum 13 (2).s 32 - 37.

 • Ravna, Øyvind. Samenes rettigheter til naturresursene i Finnmark. Foredrag for pensjonerte akademikere, akademikere og studenter 2005-10-05 - 2005-10-05 2005.

 • Ravna, Øyvind. The land rights of the Saami people - with emphasis on the last decades disputes about the recently adopted "Finnmark act". Willem Barentsz Festival 2005, heden, verleden en toekomst van inheemse arctische volken 2005-10-27 - 2005-10-27 2005.

 • Ravna, Øyvind. The land rights of the Saami people - with emphasis on the last decades disputes about the recently adopted "Finnmark act". Willem Barentsz Festival 2005, heden, verleden en toekomst van inheemse arctische volken 2005-10-28 - 2005-10-28 2005.

 • Ravna, Øyvind. May principles from Land consolidation solve conflicts and improve the land use situation in Sami reindeer husbandry areas. Annual Conference of The Norwegian Association for Development Research (NFU) 2005 2005-06-20 - 2005-06-21 2005.

 • Ravna, Øyvind. Reindriftsrettens karakter; et hinder for bruksordning ved jordskifterettene?. Presenetasjon av egen tekst på leseseminar 2004-03-11 - 2004.

 • Ravna, Øyvind. Forslag til endringer i reindriftsloven og konsekvenser for jorsdkifterettenes oppgaver. Foredrag for Nordenfjelske samling for jordskiftedommer 2004-04-20 - 2004.

 • Ravna, Øyvind. Siidaens etablering av rettigheter. Foredrag for reindriftsforvaltningen, reindriftssjef, LD, og områdestyrene 2004-06-07 - 2004-06-07 2004.

 • Ravna, Øyvind. "Finnelinja" - historisk kuriositet eller rettslig realitet? Reindriftssamenes arealrettigheter i det sørsamiske området drøftet ut fra jordskifterettslig praksis. Foredrag for NOR's 13 forskningskonf. 2004-08-23 - 2004.

 • Ravna, Øyvind. Arealrettigheter of bruksordning i reinbeiteområder. Prosjektpresentasjon på forskerlunsj, Det juridiske fakultet 2004-09-07 - 2004-09-07 2004.

 • Ravna, Øyvind. Arealrettigheter og bruksordning i reinbeiteområder. Prosjektpresentasjon på Det nasjonale doktorandseminar 2004-09-21 - 2004-09-21 2004.

 • Ravna, Øyvind. Arealrettigheter innen samiske reinbeiteområder. Presentasjon av forskningsarbeid for Rettshistorisk Samling 2004-10-20 - 2004-10-20 2004.

 • Ravna, Øyvind. Arealrettigheter og bruksordning i reinbeiteområder. Presentasjon av forskning poå NORSEL-seminar in Enviromental and Indigenous Peoples Law etc. 2004-11-18 - 2004-11-18 2004.

 • Ravna, Øyvind. One year with the Marros Siida. 2004.

 • Ravna, Øyvind. Eiendomsforming og landskapsendring i Galicia. 2004.

 • Ravna, Øyvind. Ny "Finnmarkslov" og bygdefolks rettigheter. Nordlys 2004. ISSN 0805-5440.s 3 - .

 • Ravna, Øyvind. Forslag til "Finnmarkslov" og bygdefolks rettigheter. Finnmarken 2004. ISSN 0805-4681.

 • Academic publications in full text can be found here: http://site.uit.no/ravna/

  Øyvind Ravna is a documentary author publishing books on indigenous peoples, culture and societies, especially from the Russian and Scandinavian North, see http://www.ravna.no/english/Default.htm

  Øyvind Ravna is member of The Norwegian Non-fiction Writers And Translators Association (NFF), see: www.nffo.no/eway/default.aspx?pid=276&trg=MainContent_6107&MainContent_6107=6129:0:

  [Loading...]

  Member of research group
  Attachments: