Sosialantropologi - master

Duration: 2 År

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Sosialantropologi - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Master i sosialantropologi er i hovedsak bygget opp omkring studentenes masterprosjekter. Prosjektene har stor tematisk og regional bredde. Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du å utvikle og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt, å formulere og svare på vitenskapelige problemstillinger. Formidling av analyser og resultater på en faglig tilfredsstillende måte er en sentral del av læringsutbyttet. En viktig del av studiet er feltarbeid, noe som gir deg mulighet til å gjennomføre deltagende observasjon av mennesker i forskjellige sosiale organisasjoner, miljøer og kulturer.

Questions about the study
E-post: aisi@hjelp.uit.no

Jennifer Hays

Professor in Social Anthropology

 • Telephone: +4777644597
 • Campus: Tromsø

Mastergradsprogrammet i sosialantropologi er et forskningsbasert studieprogram, som gir innsikt i fagets teoretiske utvikling og kunnskap i sosialantropologiens metodiske framgangsmåter. I studiet lærer studenten å utvikle et selvstendig forskningsprosjekt som realiseres gjennom praktisk feltarbeid. Feltarbeidet gir muligheter for nære møter med mennesker og miljøer hvor sosiale og kulturelle forutsetninger og materielle vilkår kan være svært annerledes enn ens egne. Under veiledning gis det innføring i hele forskningsprosessen, fra prosjektutforming, via datainnsamling og analyse til ferdigstilling av en vitenskapelig oppgave. Etiske betraktninger inkluderes i forhold til de ulike stegene i prosessen.

I første semester tar studentene SOA-3001, som et intensivkurs i antropologisk teori på 20 stp. Samtidig gjennomfører studentene SOA-3002 (10 stp.), hvor de skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som gjør rede for problemstilling og metodiske fremgangsmåter for å fremskaffe datamateriale til avhandlingen.

I andre semester tar studentene SOA-3020, som er et praktisk metodekurs av to tredjedels semesters varighet der studenten gjennomfører et selvstendig antropologisk feltarbeid etter de tematiske, metodiske, etiske og regionale føringer i prosjektbeskrivelsen. Feltarbeid/datainnsamling bør planlegges tidligst mulig. I løpet av feltarbeidsperioden skal studenten holde nær kontakt med veileder, og emnet avsluttes med en feltrapport som skal være innlevert i begynnelsen av tredje semester.

Videre tilbys det et valgfritt emne på 10 stp., der tema kan variere fra år til år. Dette emnet avsluttes tidlig i vårsemesteret for å gi anledning til ca. 4 måneders feltarbeid. Valgemnet kan eventuelt også avlegges i studentens 4. semester, eller etter søknad erstattes med et emne fra et annet fag som støtter opp under masteroppgavens tema. Emnet kan også tas som del av et utenlandsopphold i tilknytning til feltarbeidet.

Tredje og fjerde semester brukes til skriving av mastergradsoppgaven (SOA-3900). I oppgaven skal studenten gjør rede for de tematiske, metodiske og teoretiske forutsetninger som arbeidet bygger på. Det empiriske materialet som analyseres, skal fremstilles på en oversiktlig måte.

I løpet av tredje semester (høst) gis det et oppgave-/skriveseminar, hvor utvalgte deler av feltarbeidsmaterialet legges frem for diskusjon.

Det anbefales at studentene til masterprosjektet velger tema og/eller region i forhold til de forskningsområder som staben dekker. Dette fremgår bl.a. av presentasjonen av staben på instituttets hjemmeside. Studenten vil bli tildelt en veileder i løpet av første halvdel av første semester på studiet.

Det anbefales å følge progresjonen som er skissert i tabellen.

 

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse
Studenten skal:

ha bred innsikt i kulturell variasjon og krysskulturelle relasjoner

 • ha særlig kunnskap og forståelse om de tematiske, regionale eller teoretiske fordypningsområdene i tilknytning til valgte masterprosjekt
 • ha kunnskap om alle trinnene i forskningsprosessen

Ferdigheter
Studenten skal:

 • kunne problematisere og formulere problemstillinger og underbygge disse teoretisk gjennom relevant faglitteratur
 • kunne operasjonalisere problemstillingene, samt velge ut og anvende relevante antropologiske metoder for å gjennomføre datainnsamling, inkludert etiske betraktninger
 • kunne bearbeide innsamlet datamateriale, analysere dette og fremstille det i skriftlig form
 • kunne forelese over sosialantropologiske tema og problemstillinger

Kompetanse
Studenten skal:

 • kunne innhente den nødvendige informasjonen som kreves for å løse en problemstilling eller utrede et saksfelt (utredningskompetanse)
 • kunne lede et individuelt forskningsprosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer, samt kunne disponere ressurser, herunder budsjett (prosjektledelse)
 • kunne samarbeide selvstendig og sammen med andre i gruppe
 • kunne påta seg oppgaver i samfunnet der sosialantropologisk ekspertise er etterspurt
 • kunne videreutvikle forskningskompetanse på PhD nivå.

En mastergrad i sosialantropologi gir deg faglige kunnskaper i generell sosialantropologi og spisskompetanse på temaet/regionen for ditt masterprosjekt. Med mastergrad i sosialantropologi kan du arbeide innenfor bistands- og interesseorganisasjoner, i offentlig forvaltning, i nasjonale og internasjonale organisasjoner, miljøvern, museer, arbeid med flyktninger og innvandrere, i næringsliv og utdanningssektoren.

Når du har fullført mastergraden har du opparbeidet deg både mye faglig kunnskap og arbeidslivsrelevant kompetanse i måter å håndtere kunnskapen på og i å arbeide disiplinert og under press. Noe av det spesielle ved utdanningen din er den analytiske kompetansen du har ervervet deg. Den analytiske kompetansen sammen med bred samfunnsvitenskapelig kunnskap og metodiske ferdigheter danner grunnlag for selvstendighet som arbeidslivet etterspør. Med en mastergrad i sosialantropologi er du godt rustet for å lykkes innen et bredt spekter av arbeidslivet.

Opptak til masterprogrammet er regulert etter forskrift om opptak til studier ved UiT.

For opptak til mastergardsprogram i sosialantropologi kreves avlagt bachelorgrad med en fordypning i sosialantropologi på minimum 80 studiepoeng.

Det kreves at minst 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå). Det stilles et faglig minstekrav for opptak om karakteren C i snitt (2,5), Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag. For SOA-2004 eller SOA-2002 eller tilsvarende kreves karakteren C eller bedre.

Fordypningen i sosialantropologi bør være sammensatt som følger:
- 30 stp. innføringsemner (SOA-1000 og SOA-1001 eller tilsvarende)
- minimum 10 stp. i kvalitativ metode (SOA-2003, SOA-2001 eller tilsvarende)
- minimum 15 stp. emner med teoretisk påbygging (SOA-2004, SOA-2002 eller tilsvarende)

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, seminarer med studentfremlegg og individuell veiledning. Noen emner har obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Arbeidskrav kan for eksempel være obligatorisk deltakelse i undervisningen, oppgaveinnlevering underveis i semesteret, eller fremlegg av eget prosjekt. Slike arbeidskrav vurderes av faglærer som godkjent/ikke godkjent.

Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver og muntlig eksamen. De ulike eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap. Videre får studentene mulighet til å øke sin kompetanse i både skriftlig og muntlig framstilling. Eksamensformen er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A - E, der A er beste karakter. E er dårligste karakter og F er ikke bestått. På enkelte emner kan også bestått/ikke bestått bli benyttet.

Pensum:
Samlet pensum til mastergraden utgjør ca. 4500 sider.

Norsk.

Mastergraden legger grunnlag for en videre forskerkarriere ved å gi opptaksgrunnlag til Ph.D.-studium med fordypning i sosialantropologi eller andre studieretninger.

Globalisering fører til at internasjonale erfaringer blir viktigere.

Et studieopphold i utlandet vil kunne utvide din personlige og faglige horisont.

UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested.

Masterprogrammet i sosialantropologi er i utgangspunktet ikke tilpasset utvekslingsopphold på grunn av langvarig feltarbeid, men det er mulig å kombinere feltarbeid og utveksling i 2. semester for de som ønsker dette. Emner som planlegges tatt ved et utenlandsk universitet, må forhåndsgodkjennes for innpassing i graden og kan enten være antropologiske emner eller et valgfritt emne som støtter opp under masteroppgavens tema. Tilknytning til utenlandsk universitet i forbindelse med masterprosjektet er også mulig.

Studenter anbefales å i så fall å studere ved ett av våre samarbeidsuniversiteter, for eksempel:

University of Granada

University of Aberdeen

Informasjon om utveksling/utenlandsopphold, søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du dlt;a href="https://uit.no/utdanning/studentutveksling"her</a>.