Sosialantropologi - master

Duration: 2 years

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Sosialantropologi - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Sosialantropologer studerer samfunn og kultur over hele verden, fra studiet av magiske ritualer på stillehavsøyer, til forbruk og matgaver i kystsamfunn i Finnmark. Menneskers forståelse av seg selv og sine omgivelser står i fokus. Master i sosialantropologi er i hovedsak bygget opp omkring studentenes masterprosjekter. Gjennom arbeidet med masteroppgaven lærer du å utvikle og gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt, og å formulere og svare på vitenskapelige problemstillinger. En viktig del av antropologisk metode er feltarbeid, noe som gir deg mulighet til å studere mennesker i forskjellige sosiale organisasjoner, miljøer og kulturer.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no

Jennifer Hays

Professor in Social Anthropology

 • Telephone: +4777644597
 • Campus: Tromsø

Information about semester start

Mastergradsprogrammet i sosialantropologi gir innsikt i fagets teoretiske utvikling og antropologisk metode. I studiet lærer du å utvikle et selvstendig forskningsprosjekt som realiseres gjennom praktisk feltarbeid. Feltarbeidet gir muligheter for nære møter med mennesker og miljøer hvor tenkemåter og praksiser ofte er ulike dine egne. Under veiledning får du innføring i hele forskningsprosessen, fra prosjektutforming, via datainnsamling og analyse til ferdigstilling av en vitenskapelig oppgave. Etiske betraktninger inkluderes i forhold til de ulike stegene i prosessen.

Det anbefales å følge progresjonen som er skissert i studieplanen.

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse
Studenten skal:

ha bred innsikt i kulturell variasjon og krysskulturelle relasjoner

 • ha særlig kunnskap og forståelse om de tematiske, regionale eller teoretiske fordypningsområdene i tilknytning til valgte masterprosjekt
 • ha kunnskap om alle trinnene i forskningsprosessen

Ferdigheter
Studenten skal:

 • kunne problematisere og formulere problemstillinger og underbygge disse teoretisk gjennom relevant faglitteratur
 • kunne operasjonalisere problemstillingene, samt velge ut og anvende relevante antropologiske metoder for å gjennomføre datainnsamling, inkludert etiske betraktninger
 • kunne bearbeide innsamlet datamateriale, analysere dette og fremstille det i skriftlig form
 • kunne forelese over sosialantropologiske tema og problemstillinger

Kompetanse
Studenten skal:

 • kunne innhente den nødvendige informasjonen som kreves for å løse en problemstilling eller utrede et saksfelt (utredningskompetanse)
 • kunne lede et individuelt forskningsprosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer, samt kunne disponere ressurser, herunder budsjett (prosjektledelse)
 • kunne samarbeide selvstendig og sammen med andre i gruppe
 • kunne påta seg oppgaver i samfunnet der sosialantropologisk ekspertise er etterspurt
 • kunne videreutvikle forskningskompetanse på PhD nivå.

En mastergrad i sosialantropologi gir deg faglige kunnskaper i generell sosialantropologi og spisskompetanse på temaet/regionen for ditt masterprosjekt. Med mastergrad i sosialantropologi kan du arbeide innenfor bistands- og interesseorganisasjoner, i offentlig forvaltning, i nasjonale og internasjonale organisasjoner, miljøvern, museer, arbeid med flyktninger og innvandrere, i næringsliv og utdanningssektoren.

Når du har fullført mastergraden har du opparbeidet deg både mye faglig kunnskap og arbeidslivsrelevant kompetanse i måter å håndtere kunnskapen på og i å arbeide disiplinert og under press. Noe av det spesielle ved utdanningen din er den analytiske kompetansen du har ervervet deg. Den analytiske kompetansen sammen med bred samfunnsvitenskapelig kunnskap og metodiske ferdigheter danner grunnlag for selvstendighet som arbeidslivet etterspør. Med en mastergrad i sosialantropologi er du godt rustet for å lykkes innen et bredt spekter av arbeidslivet.

Opptak til masterprogrammet er regulert etter forskrift om opptak til studier ved UiT.

For opptak til mastergardsprogram i sosialantropologi kreves avlagt bachelorgrad med en fordypning i sosialantropologi på minimum 80 studiepoeng.

Det kreves at minst 30 studiepoeng av fordypningen er på 2000-nivå (påbyggingsnivå). Det stilles et faglig minstekrav for opptak om karakteren C i snitt (2,5), Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag. For SOA-2004 eller SOA-2002 eller tilsvarende kreves karakteren C eller bedre.

Fordypningen i sosialantropologi bør være sammensatt som følger:
- 30 stp. innføringsemner (SOA-1000 og SOA-1001 eller tilsvarende)
- minimum 10 stp. i kvalitativ metode (SOA-2003, SOA-2001 eller tilsvarende)
- minimum 15 stp. emner med teoretisk påbygging (SOA-2004, SOA-2002 eller tilsvarende)

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, seminarer med studentfremlegg og individuell veiledning. Noen emner har obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Arbeidskrav kan for eksempel være obligatorisk deltakelse i undervisningen, oppgaveinnlevering underveis i semesteret, eller fremlegg av eget prosjekt. Slike arbeidskrav vurderes av faglærer som godkjent/ikke godkjent.

Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver og muntlig eksamen. De ulike eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap. Videre får studentene mulighet til å øke sin kompetanse i både skriftlig og muntlig framstilling. Eksamensformen er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A - E, der A er beste karakter. E er dårligste karakter og F er ikke bestått. På enkelte emner kan også bestått/ikke bestått bli benyttet.

Pensum:
Samlet pensum til mastergraden utgjør ca. 4500 sider.

Norsk.

Mastergraden legger grunnlag for en videre forskerkarriere ved å gi opptaksgrunnlag til Ph.D.-studium med fordypning i sosialantropologi eller andre studieretninger.

Globalisering fører til at internasjonale erfaringer blir viktigere.

Et studieopphold i utlandet vil kunne utvide din personlige og faglige horisont.

UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested.

Masterprogrammet i sosialantropologi er i utgangspunktet ikke tilpasset utvekslingsopphold på grunn av langvarig feltarbeid, men det er mulig å kombinere feltarbeid og utveksling i 2. semester for de som ønsker dette. Emner som planlegges tatt ved et utenlandsk universitet, må forhåndsgodkjennes for innpassing i graden og kan enten være antropologiske emner eller et valgfritt emne som støtter opp under masteroppgavens tema. Tilknytning til utenlandsk universitet i forbindelse med masterprosjektet er også mulig.

Studenter anbefales å i så fall å studere ved ett av våre samarbeidsuniversiteter, for eksempel:

University of Granada

University of Aberdeen

Bilde av Fraser, Richard
Fraser, Richard

I am an anthropologist and Associate Professor within the Department of Social Sciences. I completed my PhD at the University of Leiden and two postdoctoral projects at the Mongolia and Inner Asia Studies Unit at the University of Cambridge. 

I have carried out long-term ethnographic fieldwork with Evenki, Orochen, and Mongol communities in China’s Inner Mongolia Autonomous Region and Heilongjiang province since 2007, as well as with Darhad and Tsaatan communities in Mongolia since 2010.

More recently, I have started new fieldwork in China's Southwest - including Guizhou, Sichuan, and Yunnan. 

 

My research interests include:

Human-Environment Relations (Zoonoses, Multi-species and More-than-human, Resource Extraction)

Multimodal Anthropology and Critical Heritage Studies (Museums, Photo-Elicitation, Repatriation, and Digital Return)

- Infrastructure (Roads, Pipelines, China's Belt and Road Initiative)

Indigenous People, Ethnic Minorities, and the State

Pastoralism, Hunting and Conservation (Displacement and Resettlement, Protected Areas)

Phenomenological and Existential Anthropology (Anthropological Theory, Ethnographic Writing)

Shamanism, Animism, the Ontological Turn

Enskilment and Deskilment