Nordisk - årsstudium

Duration: 1 year

Photo: Torbein Kvil Gamst
Photo: Torbein Kvil Gamst

Nordisk - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline

15.april

1. mars for søkere med realkompetanse.

1. desember for vårsemesteret

Søking og opptak
How to apply?

Er du interessert i norsk litteratur, drama og dialekter? Eller hva med nordnorsk litteratur, dikt og språkutvikling? Dersom du er det, vil det ettårige studiet i nordisk språk og litteratur passe perfekt for deg. Årsstudium i nordisk består av seks emner, tre i språk og tre i litteratur, fordelt over to semestre. Studiet passer bra for lærere og andre som ønsker å forbedre sine kunnskaper i norsk og nordisk språk og litteratur.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Information about semester start

Årsstudium i nordisk gir deg grundige kunnskaper om norsk språk og litteratur og til dels også språket og litteraturen i andre nordiske land. I de tre språklige emnene studerer du moderne norsk språkstruktur, talemålsvariasjon og språknormering i nyere tid, og eldre språk og språkutvikling, mens de tre litterære emnene gir deg en oversikt over litteraturen fra middelalderen til i dag.

Gjennom dette nordiskstudiet får du altså grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av faget. I tillegg til at du lærer å analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale, er det et mål at du skal få en god skriftlig beherskelse av bokmål og nynorsk og være i stand til å bruke disse for å formidle den kunnskapen du har tilegnet deg. Studiet skal dermed sette deg i stand til å arbeide i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og litteratur eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene. Emnene i årsstudiet utgjør første år i en bachelorgrad i nordisk språk og litteratur.

Etter fullført årsstudium i nordisk har du følgende læringsutbytte:

Kunnskap:
Du har:

  • grunnleggende kunnskaper om norsk - og til en viss grad andre nordiske - språk og litteratur(er) i fortid og nåtid
  • god oversikt over moderne morfologi og syntaks og over variasjonen i moderne tale- og skriftspråk og bakgrunnen for denne variasjonen pluss kjennskap til norrøn grammatikk og utviklinga fra norrønt til moderne norsk
  • kunnskaper om grunnleggende metoder for litterær analyse, god oversikt over litteraturhistoria fra de eldste tider til i dag og har inngående kjennskap til et utvalg sentrale verk


Ferdigheter:
Du kan:

  • presentere de språklige og litterære kunnskapene de har skaffet seg
  • analysere både ulike typer språklig materiale og ulike typer litterære verk
  • uttrykke seg i et rett, ledig og naturlig norsk på begge de offisielle målformene
  • vurdere den måten andre bruker språket på


Kompetanse:
Du kan:

  • undervise i norsk - og eventuelt andre nordiske - språk og litteratur(er) i skolen
  • utføre annet arbeid der kunnskaper om språk og/eller litteratur er sentralt

Med en mastergrad i et skolefag, kan årsstudium i nordisk sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse i den norsk i skolen. Du kan også bruke faget i litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og reklame m.m.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 15.april 2023 for søkere med generell studiekompetanse og 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet er ikke adgangsbegrenset, det vil si at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak.

Studiet har oppstart både i høst- og vårsemesteret. Oppstart vår (via Lokalt opptak): Søknadsfrist 1. desember. Søknadsweb åpner i oktober.

Åsstudiet består av seks emner fordelt over to semester, og hvert emne har ca. fire timer med forelsninger per uke.

Alle emnene har arbeidskrav som må være godkjente før du kan avlegge avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen kan variere fra emne til emne, men en ukes hjemmeeksamen og skriftlig skoleeksamen (seks timer) er de mest brukte ordningene på dette studiet.

Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Norsk, bokmål og nynorsk. Undervisningen kan i noen tilfeller gis på et annet skandinavisk språk.

Målform ved skriftlig eksamen: Det kreves at eksamen besvares på en spesiell målform (bokmål eller nynorsk). Se beskrivelsene av de enkelte emnene.

Årsstudium i nordisk kan inngå i lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 og i bachelor i nordisk språk og litteratur, eller som valgfrie emner i andre studieprogram. Etter årsstudium i nordisk kan du ta et semester (30 stp) med fordypning (2000-nivå), det vil si ett semester med emner som bygger på studiet.

Dersom du fullfører en bachelorgrad i nordisk kan du søke opptak til mastergradsstudiet i nordisk språk og litteratur.

Bilde av Auklend, Morten
Auklend, Morten

Lecturer and researcher at the department of Nordic linguistics and literature

Bilde av Vangsnes, Øystein Alexander
Vangsnes, Øystein Alexander

I’m Professor of Scandinavian Linguistics at UiT The Arctic University of Norway & Professor II at Western Norway University of Applied Sciences. My PhD dissertation from 2000 (U of Bergen) dealt with noun phrase syntax across Scandinavian: two decades later I have a rather prolific research profile which includes bilingualism, multilectalism, literacy, language revitalization (Sámi in particular), language planning etc. I am the PI of the project Multilectal Literacy in Education, funded by the Research Council of Norway (2020–2025). As of January 2024 I am one of nine PIs in C-LaBL (Center for Language, Brain and Learning) from January 2024.