Nordisk - årsstudium

Duration: 1 År

Photo: Torbein Kvil Gamst
Photo: Torbein Kvil Gamst

Nordisk - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april/1. desember
Søking og opptak
How to apply?

Er du interessert i norsk litteratur, drama og dialekter? Eller hva med nordnorsk litteratur, dikt og språkutvikling? Dersom du er det, vil det ettårige studiet i nordisk språk og litteratur passe perfekt for deg. Årsstudiet i nordisk består av seks emner, tre i språk og tre i litteratur fordelt over to semestre. Studiet passer bra for lærere og andre som ønsker å forbedre sine kunnskaper i norsk og nordisk språk og litteratur.

Questions about the study
HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg
Line Nilsen Sandanger

Student Adviser (General Literature, Nordic, common courses)


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

Årsstudiet i nordisk språk og litteratur gir deg grundige kunnskaper om norsk språk og litteratur og til dels også språket og litteraturen i andre nordiske land. I de tre språklige emnene studerer du moderne norsk språkstruktur, talemålsvariasjon og språknormering i nyere tid, og eldre språk og språkutvikling, mens de tre litterære emnene gir deg en oversikt over litteraturen fra middelalderen til i dag.

Gjennom dette nordiskstudiet får du altså grunnleggende kunnskaper i de sentrale delene av faget. I tillegg til at du lærer å analysere og tolke språklig og litterært tekstmateriale, er det et mål at du skal få en god skriftlig beherskelse av bokmål og nynorsk og være i stand til å bruke disse for å formidle den kunnskapen du har tilegnet deg. Studiet skal dermed sette deg i stand til å arbeide i yrker som krever kunnskaper i både språk, kultur og litteratur eller spesialisert kunnskaper innenfor ett av områdene. Emnene i årsstudiet utgjør første år i en bachelorgrad i nordisk språk og litteratur.

Årsstudiet består av 6 enkeltemner med et samlet omfang på 60 studiepoeng (stp). Studiet starter om høsten og går over to semestre. Nærmere informasjon om hvert enkelt emne (inkludert pensumlister) er å finne i emnekatalogen på nett.

Det er også mulig å starte på studiet i vårsemesteret. Da må du søke lokalt opptak innen 1. desember.

Etter fullført årsstudium i nordisk har du følgende læringsutbytte:

Kunnskap:
Du har:

 • grunnleggende kunnskaper om norsk - og til en viss grad andre nordiske - språk og litteratur(er) i fortid og nåtid
 • god oversikt over moderne morfologi og syntaks og over variasjonen i moderne tale- og skriftspråk og bakgrunnen for denne variasjonen pluss kjennskap til norrøn grammatikk og utviklinga fra norrønt til moderne norsk
 • kunnskaper om grunnleggende metoder for litterær analyse, god oversikt over litteraturhistoria fra de eldste tider til i dag og har inngående kjennskap til et utvalg sentrale verk


Ferdigheter:
Du kan:

 • presentere de språklige og litterære kunnskapene de har skaffet seg
 • analysere både ulike typer språklig materiale og ulike typer litterære verk
 • uttrykke seg i et rett, ledig og naturlig norsk på begge de offisielle målformene
 • vurdere den måten andre bruker språket på


Kompetanse:
Du kan:

 • undervise i norsk - og eventuelt andre nordiske - språk og litteratur(er) i skolen
 • utføre annet arbeid der kunnskaper om språk og/eller litteratur er sentralt

Årsstudium i nordisk kan inngå i lektorutdanning 8-13 og bachelor i nordisk språk og litteratur eller tilsvarende studieprogram med valgfrie emner. Med en mastergrad i et skolefag, kan årsstudiet sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse i norsk i skolen. Du kan også bruke faget i litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og reklame m.m.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Forkunnskapskrav for realkompetanse:

 • Norsk fra vgs
 • Engelsk fra vgs
 • 5 år relevant yrkeserfaring

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet har oppstart både i vår- og høstsemesteret.
Oppstart høst: Søknadsfrist 15. april (1. mars for søkere med realkompetanse.). Opptak via Samordna opptak.
Oppstart vår: Søknadsfrist 1. desember. Opptak via Lokalt opptak. Søknadsweb åpner i oktober.

Studiet er ikke adgangsbegrenset, dvs. at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak.

Åsstudiet består av 6 emner fordelt over to semester, og hvert emne har ca. 4 timer med forelsninger per uke.

Alle emnene har arbeidskrav som må være godkjente før du kan avlegge avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen kan variere fra emne til emne, men en ukes hjemmeeksamen og skriftlig skoleeksamen (seks timer) er de mest brukte ordningene på dette studiet.

Alle eksamensbesvarelsene vurderes av minimum to sensorer, hvorav én er intern (vanligvis foreleser) og éner ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Norsk, bokmål og nynorsk. Undervisningen kan i noen tilfeller gis på et annet skandinavisk språk.

Målform ved skriftlig eksamen: Det kreves at eksamen besvares på en spesiell målform (bokmål eller nynorsk). Se beskrivelsene av de enkelte emnene.

Etter årsstudiet i nordisk kan du ta et semester med fordypning (2000-nivå); det vil si ett semester med emner som bygger på studiet.

Årsstudiet kan inngå som en del av et bachelorgradsstudium eller lektorutdanning trinn 8-13. Årsstudiet inneholder ikke ex.phil. eller ex.fac., så dersom du vet at du vil ta en grad ved universitetet, vil det derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program.

Dersom du fullfører en bachelorgrad med fordypning i nordisk på minimum 80 stp., kan du søke opptak til mastergradsstudiet i noridsk språk eller litteratur. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene i nordisk.