Historie - årsstudium

Duration: 1 År

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Historie - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline
20. april 2022 kl 14.00/1. desember
Søking og opptak
How to apply?

Historie fins over alt rundt deg, og verden er i stadig endring. Gjennom å studere historie, studerer du endringer gjennom flere hundre år, og hvilken rolle enkeltmennesket, samfunnet og strukturene har for historien. Årsstudiet gir kunnskap om den historiske bakgrunnen for samfunnsfenomener både i fortid og samtid og gir kunnskap om lokale forhold så vel som regionale, nasjonale og globale. Det er også en god inngangsport til universitetet og gir deg en nyttig basiskompetanse.

Questions about the study

Årsstudiet i historie tar opp tema som spenner fra konfliktene i Midt-Østen til Romerrikets undergang, fra korstog og Svartedauden til Hitlers maktovertaking i Tyskland. Hvorfor snakker ikke alle samer samisk, og hva er «det norske»? Hvorfor feirer vi 17. mai?

 

Studiet er rettet mot alle som ønsker en bred innføring i historiefaget. Gjennom de obligatoriske emnene får du lære om historien fra middelalderen og fram til i dag med vekt på norsk og europeisk historie. Fordypning i forskjellige historiske hendelser og sammenhenger får du i de valgfrie emnene, der du kan velge mellom alt fra historie knyttet til lokalsamfunn i Nord-Norge, forholdet til Russland og russisk historie, reformasjoner og revolusjoner til enkeltskjebner og store fortellinger.

 

Ønsker du å fortsette studiene i historie? Årsstudiet kan innpasses i bachelorgraden, bare du husker å søke på bachelorstudiet innen fristen 15. april. Begynte du på vårsemesteret? Ta kontakt med en kontaktperson, så hjelper vi deg!

 

Studieprogresjon:

Studiet går over to semestre og kan startes enten høsten eller våren. Studiet har 40 studiepoeng obligatoriske emner, og 20 studiepoeng valgfrie emner.

 

Obligatoriske emner:

  • HIS-1001: Europa formes - fra antikken til 1500
  • HIS-1002: Handelskapitalisme, statsmakt og revolusjoner 1500-1850
  • HIS-1003: Nasjonalisme, imperialisme og globalisering 1850-2000
  • HIS-1000 - Introduksjonskurs i historie: Hvordan historie blir til eller HIS-1050 - Introduksjon i historie. Hvordan historie blir til - nettstudium

 

Valgemner:

Ved UiT tilbys valgemner innenfor en rekke historiske tema og epoker, slik som nordnorsk historie, politisk historie, russisk historie, middeladerens historie og kjønnsperspektiv på historie. Hvilke valgemner som tilbys varierer fra semestert til semester. Se emnekatalogen på nett for å finne ut hvilke emner som tilbys det aktuelle semesteret.

Læringsmål årsstudiet i historie:

 

Kunnskap og forståelse:

Studentene skal:

- tilegne seg kunnskap om verdenshistorie og europeisk historie sett i et komparativt perspektiv

- tilegne seg kunnskap om norsk historie, inkludert lokalhistoriske innblikk

- tilegne seg kunnskap om historiske hendelser og periodiseringen av slike innenfor kronologiske rammer

- tilegne seg dypere kunnskap om en eller flere avgrensede historiske perioder

- tilegne seg en forståelse for historiefaglige metoder og tilnærmingsmåter

- tilegne seg kunnskap om kildekritikk

 

Ferdigheter:

Studenten skal ha:

- evne til å kritisere, kommentere eller redigere tekster og dokument i tråd med historiefagets allmenne regler for kritikk

- evne til å kommunisere muntlig om faget ved hjelp av aksepterte terminologier og teknikker innen faget

- evne til å gi en faglig fremstilling av forskingsresultater i tråd med fagets fagspråk og terminologi

- evne til å organisere kompleks historisk informasjon på logisk konsekvent vis

 

Kompetanse:

Studenten skal:

- kunne formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig

- kunne jobbe selvstendig med en gitt problemstilling

- ha bevissthet om og respekt for mangfoldet av nasjonale og kulturelle perspektiver og tradisjoner

- ha en kritisk bevissthet om relasjonene mellom samtidige hendelser og prosesser og det fortidige

Gjennom studiet utvikler evne til å kritisere, kommentere, og redigere tekster, i tillegg til å orientere deg kritisk blant en stor mengde informasjon. Dette er evner som kan overføres til en rekke ulike bransjer, blant annet innen kulturliv, media, forlag, reiseliv, private organisasjoner og offentlig forvaltning.

See "Study plan" below for more information

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Anbefalte forkunnskapskrav for realkompetanse: norsk, engelsk, samfunnsfag og 5 årig relevant yrkserfaring.


Studiet har oppstart både i vår- og høstsemesteret.


Oppstart høst: Søknadsfrist 20. april 2022 kl 14.00 (1. mars for søkere med <a href="https://uit.no/utdanning/opptaksinfo#innhold_711482">realkompetanse</a>. Opptak via Samordna opptak.

Oppstart vår: Søknadsfrist 1. desember. Opptak via lokalt opptak. Søknadsweb åpner i oktober.

Undervisningen består av undervisning og seminarer med veiledning. Det gis forelesninger og/eller seminarundervisning på de enkelte emnene. Eksamensformen varierer mellom hjemmeoppgaver (essays), skoleeksamen og muntlig.

Det benyttes en karakterskala med fem trinn fra A-E for bestått eksamen, og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen vil bli særskilt omhandlet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Norsk.

Årsstudiet kan bygges ut til en bachelor- eller mastergrad i historie.

Det kan også muligens innpasses i integrert master i lektorutdanning trinn 8-13.

Med en mastergrad i et skolefag, kan årsstudiet sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse i historie på ungdoms- og videregående skole.