Bioingeniørfag - bachelor

Duration: 3 years

Photo: Lars Åke Andersen
Photo: Lars Åke Andersen

Bioingeniørfag - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Ønsker du å jobbe med laboratoriemedisin og avansert teknologi? Du blir både ingeniør og helsearbeider med utdanning i bioingeniørfag ved UiT! Som bioingeniør ved et medisinsk laboratorium, blir du en nøkkelperson som bidrar til at pasienter får riktig diagnose, behandling og oppfølging. Du innhenter prøver og analyserer biologisk materiale. Fag som kjemi, biokjemi og fysiologi, laboratoriearbeid og mye praksis på sykehus, gir en variert hverdag som student. Bioingeniører jobber ofte ved medisinske laboratorier på sykehus. Men du finner også bioingeniører ved forskningslaboratorier som forskere og undervisere ved universitet og høyskoler, og i næringslivet bl.a. innenfor petroleum, fiskeri og ernæring.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Questions about the study

UlrikeGrote.JPG
Ulrike Grote

Student adviser


Information about semester start

Hva lærer du?

Bachelor i bioingeniørfag gir deg bred kunnskap om metoder, laboratorieutstyr og bioingeniørfaglige oppgaver innen de medisinske laboratoriespesialitetene: medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, patologi, hematologi, immunologi og transfusjonsmedisin.

Etter gjennomføringen av programmet skal du kunne:

 • Kunne bruke teknikker og instrumenter som anvendes i medisinske laboratorier
 • Kunne vurdere analysemetoders muligheter, pålitelighet, begrensninger og feilkilder
 • Kunne vurdere analyseresultaters medisinske betydning
 • Kunne anvende laboratoriets kvalitetssystem og informasjonssystem
 • Kunne anvende laboratoriets yrkesetiske retningslinjer og møte pasienter med respekt
 • Kunne ta blodprøver og behandle biologisk prøvemateriale
 • Kunne delta aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid innen bioingeniørfag
 • Kunne formidle fagstoff til kollegaer og andre yrkesgrupper
 • Ha trening i etisk refleksjon og tverrprofesjonelt samarbeid til beste for pasienten.
 • Være i stand til å ta i bruk ny kunnskap og delta i utviklingen ved medisinske laboratorier

Som autorisert bioingeniør, har du mange jobbmuligheter innen helse- og laboratorietjenester i Norge eller internasjonalt. Siden bioingeniørstudiet er en generell medisinsk laboratorieutdanning, kan du arbeide innen mange ulike fagfelt. Du vil kunne jobbe både i offentlig og privat sektor og på alle typer laboratorier med biologisk materiale, med undervisning eller forskning.

De fleste bioingeniører jobber i laboratorier ved små og store sykehus. På store sykehus finnes muligheter for å velge å jobbe innen en laboratoriespesialitet som medisinsk biokjemi, hematologi, immunologi og transfusjonsmedisin (blodbank), farmakologi, mikrobiologi, patologi eller medisinsk genetikk.

Noen bioingeniører jobber innen rettsgenetikk, næringsmiddelkontroll, produktspesialister innen salg av reagenser og laboratorieutstyr, legekontor, forskningslaboratorier, veterinærmedisin, undervisning og forskning ved universitet eller høgskoler.

Mulighetene er mange, noen av jobbene krever høyere utdanning på minimum masternivå.

Med bachelor i bioingeniørfag er du også kvalifisert til opptak på master i biomedisin ved UiT, og har derfra også mulighet til å gå videre med phd-utdanning (doktorgrad) og en forskerkarriere.

Generell studiekompetanse. Det kreves også matematikk (R1 eller S1+S2) og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Biologi 1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1

Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Realkompetanse
Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For bioingeniørfag regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Anbefalte faglige forkunnskaper:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk R1 eller S1+S2 og enten Biologi 1, Kjemi 1 eller Fysikk 1 (2MX/2MY og enten 2BI, 2KJ eller 2FY fra Reform -94)

Disse forkunnskapene kan også dekkes med kompetanse ervervet gjennom annen utdanning, yrkespraksis, ubetalt arbeid eller på annen måte.

Studiet har 29 studieplasser og er adgangsregulert.

Poenggrenser for opptak høsten 2022:

Førstegangsvitnemålskvote: 49,0 / førstegangsvitnemålskvote Nord-Norge: Alle

Ordinær kvote: 44,1 / ordinærkvote Nord-Norge: Alle

Undervisningen består av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer og gruppeundervisning. Praksis ved sykehus inngår også som viktig del av undervisningen.

Eksamensformer er hjemmeoppgaver, skriftlige og muntlige eksamener. Undervisnings- og eksamensformer varierer mellom de forskjellige emnene, mer informasjon om emnene i programmet finner du i emnekatalogen.

Ett år av studiet vil være praksis som fordeles over alle tre årene. Praksisstudiene gjennomføres som laboratoriekurs på universitetet og på forskjellige laboratorier ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset.

Norsk.

Bachelorprogrammet i bioingeniørfag gir autorisasjon til å jobbe som bioingeniør. De aller fleste studentene går rett ut i jobb etter fullført bachelorgrad, men det er også mulighet for videre masterstudier, for eksempel master i biomedisin ved UiTeller ytterligere spesialisering i form av spesialistgodkjenning

I 2. studieår kan du reise på utvekslingsopphold til utlandet. Bioingeniørutdanningen har utvekslingssamarbeid med utdanninger i Norden og Estland. Du finner mer informasjon om dette her.

Kjell2
Lindgård, Kjell

Teaching position which includes the following study programs (and subjects):

 • Bachelor in biomedicine (histology)
 • Bachelor in biomedical laboratory sciences (physiology, anatomy and histology)
 • Ernæringsfysiologistudiet (english title?............) (physiology, anatomy and histology)
 • Nursing studies (mainly anatomy)
 • Medical school (english title?.....) (physiology, anatomy and histology)
 • The dental school (english title?.......) (physiology, anatomy and histology)
Bilde av Dumitriu, Gianina
Dumitriu, Gianina

Work with:

 • molecular biology methods
 • cell culture (primary cells and cell lines)
 • implementing new methods
 • microtome sectioning
 • immunostaining (IHC, ICC)
 • microscopy

Other responsibilities:

 • HES and CHESS (electronic registration of chemicals)
 • safety representative
Bilde av Nilsen, Mia
Nilsen, Mia

PhD candidate with the Pharmacology and toxicology Research Group. My research focuses on the effects of persistent organic pollutants, inflammation and endocrine disruption in type 2 diabetes mellitus. 

Bilde av Ludvigsen, Maria A.
Ludvigsen, Maria A.

Head engeneer 

 • Laboratory manager
 • Teacher in laboratory courses
 • HSE responsible 
 • Superuser for the chemical database Chess
 • Health and safety representative IMB
Bilde av Hanssen, Anne-Merethe
Hanssen, Anne-Merethe

Anne-Merethe Hanssen (PhD) is associate professor in microbiology at Department for Medical Biology (IMB) in Research group Host-Microbe Interactions (HMI). Her research includes studies of host-microbe interactions, and the main focus is on bacterial colonization, virulence and pathogenesis. 

Hanssen investigates what factors the bacterium Staphylococcus aureus expresses when it colonizes the throat, and she uses e.g. transcriptomics for identifying which genes the bacterium expresses when it meets the host. The identified bacterial determinants will further be analysed based on properties such as adhesion, invasion, and immune evasion. The goal is to develop therapeutic and diagnostic strategies to prevent colonization and treat bacterial infection. 

Hanssen is teaching in medical microbiology at the bachelor programme in biomedical laboratory sciences, and she is teaching unit leader in biomedical laboratory science at department for medical biology. 

Bilde av Solli, Ann Iren
Solli, Ann Iren

Associate professor 

Biomedical laboratory science education programme 

Sangvik-Maria-Face.jpg
Sangvik, Maria

Senior lecturer, teaching biomedical laboratory scientist students

Bilde av Berg, Vivian
Berg, Vivian

Associate professor and program leader for the bachelor program in Biomedial Laboratory Sciences. Recerch group leader for Experimental and Clinical Pharmacology. 

Bilde av Akbari, Mansour
Akbari, Mansour

Senior lecturer

Bilde av Magnussen, Synnøve
Magnussen, Synnøve

Associate professor.

Research group leader of the Tumour Biology Research Group.

My teaching mainly encompasses MBI-1105 - Basal Biochemistry for the Laboratory Medical Science students and MBI-3004 - The Biology of Cancer for the Masterstudents in Biomedicine. I also supervise Bachelor-, Master-, and PhD-students.

Studentportretter

Studentprotrett Emil Johansen Beraas Studentportrett Ida-Marie Dybdahl