Spansk - årsstudium

Duration: 1 year

Photo: MostPhotos
Photo: MostPhotos

Spansk - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline
1. desember
Søking og opptak
How to apply?

Spansk er offisielt språk i 21 land og kommunikasjonsspråk for mer enn 500 millioner mennesker. Det er også det språket som studeres og læres mest etter engelsk, og det tredje mest brukte språket etter engelsk og kinesisk i massemedia og på Internett. I tillegg er spansk språk bærer av mange ulike kulturer og rike litterære tradisjoner. Norge etablerer stadig flere økonomiske, politiske og kulturelle bånd til Spania og spansktalende land i Amerika. Folk som har spansk som morsmål setter pris på at andre kan kommunisere med dem på deres morsmål. Gode spanskkunnskaper vil dermed gi deg et fortrinn hvis du er interessert i å bli kjent med det kulturelle mangfoldet i den spansktalende verden, hvis du planlegger å samarbeide med spanske eller latinamerikanske bedrifter og institusjoner, hvis du ønsker å jobbe innenfor et område der kompetanse i spansk språk og kunnskap om spanskspråklige kulturer er etterspurt, eller hvis du har lyst til å reise til noen av de populære reisemålene i Spania og Latin-Amerika.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Carlos F. Cabanillas Cárdenas

Associate professor, Hispanic historie, literature and culture

 • Campus: Tromsø

Petr Pitloun

Academic Programme Director for Spanish

 • Campus: Tromsø

Årsstudium i spansk gir en praktisk språkopplæring i spansk språk, grunnleggende kunnskaper i spansk grammatikk med hovedvekt på verbsystemet, en oversikt over spanskspråklig litteratur fra det 19. århundre til i dag, og den historiske bakgrunnen for aktuelle spørsmål i dagens spanske og latinamerikanske samfunn og kultur.

Studiet består av 5 enkeltemner med samlet omfang på 60 studiepoeng (stp). Tre av emnene er språklige emner, mens de to resterende omfatter spansk og latinamerikansk kultur, litteratur og historie.

Studiet har oppstart i vårsemesteret og går over to semestre, men kan også tas på deltid over tre eller fire semestre.

Undervisningen tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp). I tillegg tilbys det materiale på læringsplattformen Canvas og digital veiledning slik at studenter som ikke har anledning til å være til stede på undervisningen, kan følge med.

Etter fullført årsstudium i spansk har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • tilegnet seg grunnleggende kunnskaper i moderne spansk grammatikk og gjennom det å ha fått kjennskap til viktige forskjeller mellom norsk og spansk språk og til de ulike uttrykksmåtene i spansk, både på formelle og uformelle nivåer, med hovedvekt på det moderne ortografiske systemet, korrekt uttale og sentrale temaer i spansk grammatikk
 • tilegnet seg grunnleggende ordforråd knyttet til de viktigste sosiale temaene i dagens samfunn
 • tilegnet seg oversikt over hovedtrekkene i spansk og latinamerikansk historie, og har oppnådd forståelse for den historiske bakgrunnen for aktuelle spørsmål i dagens spanske og latinamerikanske samfunn og kultur
 • kjennskap til spanskspråklig litteraturhistorie fra det 19. århundre til i dag gjennom studiet av de sentrale forfatterne og de viktigste litterære bevegelsene: modernismen, avantgardismen, den latinamerikanske «Boom», osv.
 • kjennskap til de grunnleggende trekk og verktøy i litterær analyse

Ferdigheter

Studenten har

 • utviklet sine kommunikative ferdigheter i spansk, både skriftlig og muntlig
 • tilegnet seg ordforråd for å kunne delta i samtaler om forskjellige temaer fra dagliglivet og for å uttrykke seg om sentrale samfunnsmessige temaer
 • lært å redegjøre for sentrale trekk og sammenhenger i spansk og latinamerikansk historie
 • lært å lese og fortolke moderne litterære verk

Generell kompetanse

Studenten

 • har oppnådd kunnskaper i spansk tilsvarende nivå B1-B2 i «Det felles europeiske rammeverket for språk»
 • kan formidle sine kunnskaper om spansk språk og spansk og latinamerikansk litteratur og historie
 • kan undervise i spansk på begynnernivå
 • kan jobbe ved arbeidssteder der det kreves grunnleggende kunnskaper i spansk

Spanskunnskaper kan brukes innen litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, reiseliv og turistnæringen, internasjonalt arbeid og eksportrettet næringsliv.

Er du allerede utdannet som lærer, men ønsker et fag til? Da kan spansk være et godt valg fordi det er stor etterspørsel etter spansklærere i skolen.

Ønsker du å bli spansklærer i ungdomsskole eller videregående skole? Årsstudium i spansk inngår i lektorutdanning trinn 8-13, både som fag 1 og som fag 2. En annen måte å bli kvalifisert til arbeid i skolen er å kombinere årsstudium i spansk med en mastergrad og deretter ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Studieplan
Emnekode stp. Emnenavn Semester
1 2
SPA-1013 20 Praktisk spansk I x
SPA-1110 10 Innføring i spansk og latinamerikansk historie x
SPA-1011 10 Spansk grammatikk x
SPA-1014 10 Praktisk spansk II x
SPA-1111 10 Innføring i spanskspråklig litteratur x

Studiet har oppstart om  våren ( 1. semester = vår, 2 . semester = høst).
Se studieplan nedenfor for ytterligere detaljer.


Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det anbefales at søkeren har spansk I eller II (tidligere B- eller C-språk) fra videregående skole eller SPA-0100 Grunnkurs i spansk språk (10 stp.) som går i høstsemesteret.

Årsstudiet har oppstart i vårsemesteret og søknadsfristen er 1. desember via lokalt opptak. Søknadsweb åpner i oktober.

Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Undervisningen tilbys både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom i sanntid (dvs. undervisningen tas ikke opp), og består av forelesninger og seminarer. Det forventes at studentene deltar aktivt i undervisningen og læringsprosessen. For å nå målene er det viktig å jobbe jevnt med faget.

Alle emner har obligatoriske arbeidskrav som må være gjennomført og godkjent før studentene kan avlegge eksamen. Obligatoriske arbeidskrav består hovedsakelig i skriftlige hjemmeoppgaver, prøver i timen og muntlige presentasjoner, og evalueres med godkjent / ikke godkjent.

Vurderingsformer som brukes i studiet er hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Alle eksamener evalueres med bokstavkarakterer A-F, der A er beste karakter og F regnes som stryk. Ved karakteren F/ikke bestått tilbys det kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Spansk/norsk, for detaljer se hver emnebeskrivelse.

Etter årsstudiet i spansk er det mulig å ta et semester med fordypning i spansk (2000-nivå), som bygger på årsstudiet og består av tre emner på 10 studiepoeng hvert (undervisningen i disse emnene tilbys også både fysisk på campusen i Tromsø og digitalt via Zoom).

Årsstudiet i spansk kan inngå som del av Bachelor i spansk og latinamerikanske studier, som del av Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8–13 med spansk som fag 1 eller fag 2, eller som valgfrie emner i andre bachelorprogrammer som er åpne for valgfrie emner.

Fullført bachelorgrad gir mulighet til å søke om opptak til masterstudiet i spansk og latinamerikanske studier.

Årsstudiet i spansk gir sammen med en mastergrad og praktisk pedagogisk utdanning (PPU) undervisningskompetanse i spansk i skolen.

Bilde av Cabanillas Cárdenas, Carlos F.
Cabanillas Cárdenas, Carlos F.

Associate professor

Courses about Spanish and Latin American Literature and Culture

Research project