Pedagogikk - master

Duration: 2 År

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Pedagogikk - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Pedagogikk master gir en fordypning i pedagogiske temaer som kunnskap, utvikling og relasjoner. Mastergraden gjør deg i stand til å gjennomføre faglige analyser, utredninger og evalueringer og til å utforme og gjennomføre et eget forskningsprosjekt. I forskningsprosjektet er det valgfritt om du vil fordype deg et helt år (60 stp) eller et halvt år (30 stp).

Questions about the study
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Masterstudiet i pedagogikk sikter mot å gi inngående forskningsbasert kunnskap om det pedagogiske fag- og forskningsfeltet. Det legger til rette for studentens kritiske tenkning om hvordan man er og blir menneske. Sentrale tema i studiet er kunnskap, utvikling og relasjoner. Dette innebærer en konsentrasjon om ulike kunnskapsforståelser, kunnskapsformer og kunnskapsutvikling, om ulike syn på barn og unges sosialisering, utvikling, læring og danning, og om relasjonenes betydning i oppdragelse, undervisning og utdanning. Disse temaene belyses som grunnleggende pedagogisk-filosofiske problemstillinger, som empiriske forskningsfelt, og som aktuelle kultur- og samfunnsutfordringer.

Studiet gir gode muligheter for selv å utvikle forskningsbasert pedagogisk kunnskap gjennom et selvstendig vitenskapelig arbeid. Studentene planlegger og gjennomfører en masteroppgave på 60 eller 30 studiepoeng. Den første gir en master som primært retter seg mot videre forskning, men begge kvalifiserer til opptak på PhD program. Løpene gir faglig fordypning og støttes av et 30 poengs emne i metode og vitenskapsteori. Samlet gir dette solid grunnforståelse av forskning og et bredt grunnlag for forståelse av mer spesifikt pedagogiske forskningsprosesser. Studieprogrammet har i tillegg to obligatoriske emner på 10 studiepoeng som sammen skal gi en bredde i studentenes orientering i pedagogikk, og valgfrie emner om skal gi faglig fordypning i tråd med studentenes faglige interesser.

Programmet er et heltidsstudium ved studiested Tromsø.

En masterkandidat i pedagogikk utdannet ved UiT har avanserte kunnskaper om:

 • Pedagogisk teori og idehistore
 • Utvikling, læring, motivasjon og selvoppfatning
 • Metode og vitenskapsteori som er relevant for pedagogisk forskning

Videre har vedkommende følgende avanserte ferdigheter:

 • Kunne tilegne seg, analysere og kritisk anvende pedagogisk teori og forskningslitteratur
 • Kunne sammenfatte pedagogisk forskningslitteratur både skriftlig og muntlig
 • Kunne anvende kvalitative og kvantitative forskningstilnærminger, både på et materiale som kandidaten selv har samlet inn og på et gitt empirisk materiale
 • Kunne kritisk analysere pedagogiske utfordringer og foreslå løsninger i denne sammenheng
 • Formidle pedagogiske problemstillinger, empiri, teori og analyser gjennom masteroppgaven

Vedkommende har følgende avanserte generelle kompetanser:

 • Å kunne diskutere avanserte faglige problemstillinger
 • Å kunne skrive forskningsbaserte tekster
 • Å kunne anvende, kritisere og utvikle pedagogiske modeller til bruk i egen forskning og i forskningsfremstillinger
 • Å kunne formidle forskningsresultater både vitenskapelig og populærvitenskapelig
 • Å kunne lese og gjøre bruk av forskningslitteratur fra andre fagfelt enn kandidatens eget

Pedagogikkstudiet gir deg kunnskap om læring og samspill mellom mennesker. Det kan åpne mange muligheter i arbeidsmarkedet.

Mastergraden kvalifiserer for arbeid i oppvekst- og utdanningssektoren i offentlig og privat virksomhet. Du kan blant annet jobbe med kompetanseutvikling, organisasjonsutvikling, administrasjon, forvaltning, ledelse og med barn og unge i skolefritidsordning, tiltak for ungdom, rådgivning og frivillige organisasjoner.

Yrkesmulighetene kan og påvirkes av hvilken fordypning, hvilket forskningsområde eller forskningsmetode du har valgt i ditt masterstudium.

 • Bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning på minimum 80 studiepoeng i pedagogikk. Fordypningen skal omfatte minimum 30 studiepoeng på 2000-nivået, eller tilsvarende.
 • Allmennlærer/grunnskolelærer- eller barnehagelærer/førskolelærerutdanning av minimum 3 års varighet.
 • Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning og 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
 • Faglig minstekrav for opptak er gjennomsnittskarakteren C, utregnet på grunnlag av hel grad.
 • Obligatorisk forkunnskap i statistikk og metode fra PED-2000, SVF-1050 eller tilsvarende. De som ikke har dette minstekravet i metode må gjennomgå et forkurs i statistikk og kvantitativ metode i forkant av PED-3054 Vitenskapsteori og forskningsmetode.

Masterstudiet er begrenset til 20 studenter.

Studiet kombinerer forelesninger, seminarer med studentaktive lærings- og arbeidsformer og veiledning med litteraturstudier. Arbeidsformene fordrer aktiv deltakelse fra studentenes side. Skriving og presentasjon av forskning er en viktig del av læringsprosessen i studiet. I tilknytning til skriving av masteroppgaven gis det individuell og/eller gruppeveiledning.

I studiet benyttes ulike vurderingsformer: Skriftlig eksamen (hjemmeeksamen / skoleeksamen / mappevurdering), prosjektskisse, muntlig eksamen og masteroppgave. Der ikke annet framgår av emnebeskrivelser, er alle eksamener individuelle.

Ved sensur på de ulike emnene brukes karakterskalaen A-F eller Bestått / Ikke bestått. Kandidaten må ha bestått alle obligatoriske arbeidskrav for å kunne ta eksamen på et emne.

For masteroppgaver/ selvstendig arbeid i mastergradsprogram:

 • Studentene kan velge mellom å skrive masteroppgave på 60 eller 30 studiepoeng.
 • Når alle obligatoriske arbeidskrav og eksamener er bestått, kan studenten framstille seg til endelig eksamen. Eksamen består av masteroppgave og muntlig eksamen.
 • Masteroppgaven kan være en sammenhengende oppgave (monografi) eller skrives i artikkelformat.

Undervisningsspråket er norsk. Skriftlige eksamensbesvarelser og muntlig eksamen kan etter søknad gjennomføres på engelsk.

Mastergraden i pedagogikk kvalifiserer for opptak på ph.d.-studiet.

Masterstudenter i pedagogikk kan ha utenlandsopphold ved godkjente universiteter i utlandet.

Et utenlandsopphold gir deg gode mulighet til å investere i unik kompetanse i ditt fagfelt. Gjennom et semester i utlandet på masteren med 30 studiepoeng (her er 30 stp valgfritt), får du internasjonal erfaring og tilegner deg samtidig språkkunnskaper.

For mer informasjon om utveksling, se her.