Allmenn litteraturvitenskap - årsstudium

Duration: 1 year

Photo: George Dolgikh
Photo: George Dolgikh

Allmenn litteraturvitenskap - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline

15.april

1. mars for søkere med realkompetanse.

1. desember (oppstart vårsemesteret - søk via lokalt opptak)

Søking og opptak
How to apply?

Er du interessert i litteratur? Liker du å lese litterære tekster fra ulike epoker og fra alle verdenshjørner? Årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap gir ei grunnleggende innføring i verdenslitteraturen, særlig den europeiske og vestlige tradisjonen. Har du interesse for litteratur, språkbruk, kulturforståelse, litteraturformidling, fortolkning og estetikk, er dette studiet for deg.

Fra høsten 2024 kan du ta dette studiet nettbasert via Zoom.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Information about semester start

Fra antikkens lyriker Sapfo til vår tids Sylvia Plath. I årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap får du muligheten til å fordype deg i og analysere hovedverk innenfor de store sjangrene epikk, drama og lyrikk. Hva kjennetegner Virginia Woolfs fortellerteknikk i hennes roman Mrs Dalloway? Hvorfor er Gustave Flauberts roman Madame Bovary litteraturhistorisk sentral? Hvilken dramatiker skrev «Aldri var der en filosof som tålmodig kunne tåle tannverk»? Dette er bare noe av det du vil få svar på og kunnskap om ved å studere allmenn litteraturvitenskap. Årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap omfatter studier av skjønnlitteratur, litteraturhistorie, litteraturvitenskapelig teori og metode som inneholder praktisk tekst- og tolkningsarbeid og teoretiske studier.

Studiet består av seks enkeltemner med samlet omfang på 60 studiepoeng (stp).

Etter fullført årsstudium i allmenn litteraturvitenskap har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

  • en generell oversikt over vestens litteraturhistorie fra antikken og til i dag
  • kjennskap til litteraturens viktigste sjangrer (drama, lyrikk og epos/roman) og deres varianter
  • grunnleggende kunnskaper om de sentrale problemstillinger, tendenser og perioder i litteraturteori fra antikken til i dag

Ferdigheter

Du kan:

  • sette litterære verk i historisk og litteraturhistorisk kontekst på tvers av nasjonalspråkene
  • finne bestanddeler og virkemidler i litterære tekster og gi begrunnede tolkninger av litterære tekster

Kompetanse

Du:

  • har fått innsikt i kulturhistorie og forskjellige teorier om kulturelle uttrykk
  • kan formidle beskrivelser, analyser og tolkninger på en redelig, tilgjengelig og selvstendig måte

Årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap er relevant for arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, bibliotek, forlag, media, reklame og offentlig forvaltning.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 15.april 2023 for søkere med generell studiekompetanse og 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet har oppstart både i høst- og vårsemesteret. Oppstart vår (via Lokalt opptak): Søknadsfrist 1. desember. Søknadsweb åpner i oktober.

Studiet er ikke adgangsbegrenset, det vil si at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak.

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold.

Undervisning:

Undervisningen er hovedsakelig nettbasert. Undervisningen, som har form av forelesninger med gode muligheter for studentdeltakelse, foregår på Zoom og undervisningsmateriale publiseres på Canvas. Det tilbys i tillegg to til tre fysiske samlinger per semester. Disse vil også kunne følges via Zoom.

Arbeidskrav:
I alle emnene på studiet inngår arbeidskrav som må være bestått før du kan avlegge eksamen. Arbeidskrav i studiet kommer i form av skriftlige oppgaver og muntlig presentasjon. Arbeidskravene evalueres med godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsformer:
Alle de seks emnene har to dagers skriftlig hjemmeeksamen som vurderingsform. Eksamener vurderes ut fra karakterskalaen A-F.

Se den enkelte emnebeskrivelse under "Oppbygging av studiet" for nærmere informasjon om undervisning, arbeidskrav og vurderingsformer.

Norsk

Årsstudiet kan inngå som en valgfri del av en bachelorgrad ved fakultetet hvor det er rom for det.