Logopedi - master

Duration: 4 years

Photo: Colourbox
Photo: Colourbox

Logopedi - master

Duration: 4 År

Campus
Tromsø
Application deadline
Ingen utlysning for høsten 2024
Søking og opptak
How to apply?

Studiet har ikke opptak høsten 2024. Neste opptak er høsten 2025

Master i logopedi er et studium som gir teoretisk og praksisrelevant innsikt i språk-, tale- og kommunikasjonsforstyrrelser, samt spise- og svelgevansker, hos barn, ungdom og voksne.

Studiet tilbys som et deltidsstudium over fire år.

Questions about the study
E-mail: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telephone: 77620900

Master i logopedi er et profesjonsstudium innen spesialpedagogikk som gir teoretisk og praksisrelevant innsikt i språk-, tale- og kommunikasjonsvansker, samt svelgevansker, hos barn, ungdom og voksne.

Studiet har basis i sosiokulturelt perspektiv på kommunikasjon, læring, mestring og helse. Kommunikasjon, språk, tale og svelging ses dermed i et relasjonelt perspektiv – hvor miljø, kontekst og relasjoner må vurderes og inkluderes for å forstå funksjon og samhandling for den enkelte person med vansker innen språk-, tale-, kommunikasjon, og/eller svelging. Dette samsvarer med International classification of function and disability (ICF), (WHO, 2001).

Etter endt studium og oppnådd grad skal kandidaten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Kandidaten skal ha:

 • Avansert kunnskap om normal språk-, tale-, og kommunikasjonsutvikling, svelgfunksjon, og forhold som påvirker disse.
 • Avansert kunnskap om hvordan vansker innen språk-, tale- og kommunikasjon, og svelging kan arte seg, samt kunnskap om kartlegging og tiltak for vanskene.
 • Innsikt i språkvitenskapelige, nevrologiske, helsemessige og spesialpedagogiske forhold relevant for det logopediske fagområdet
 • God oversikt over aktuelle instanser for faglig samarbeid
 • Innsikt i vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk grunnlag for praktisk og teoretisk evidensbasert arbeid med språk-, tale- og kommunikasjonsvansker
 • Innsikt i perspektiver og prinsipper om veiledning og veilederroller som logoped
 • Dyptgående forståelse for grunnlagstenkning og etiske utfordringer innen det logopediske fagfeltet

Ferdigheter

Gjennom studiet skal kandidaten bli i stand til å:

 • Kartlegge, analysere og klassifisere vansker med språk, tale, kommunikasjon og svelging
 • Utarbeide og gjennomføre behandlingstiltak på grunnlag av kartlegging og utredning
 • Ta initiativ til tverrfaglig samarbeid der det er naturlig
 • Planlegge og gjennomføre logopedisk forsknings- og utviklingsarbeid
 • Veilede de som mottar logopediske tjenester, samt veilede nærpersoner og aktuelt fagmiljø
 • Identifisere og imøtekomme etiske utfordringer i det logopediske arbeidet

Kompetanse

Studiet skal gjøre kandidaten i stand til å reflektere, analysere og forstå sammenhenger mellom kunnskaper og ferdigheter i:

 • Effekt av igangsatte behandlingstiltak for språk-, tale- og kommunikasjonsvansker, samt svelgevansker
 • Ulike tilnærminger til logopedisk kartlegging og behandling
 • Logopedisk kompetanse i tverrfaglig samarbeid
 • Gjennomføring av og rapportering fra logopediske forskningsprosjekt
 • Veiledningsprinsipper som støtte til logopedfaglig, etisk og personlig bevissthet
 • Etiske utfordringer i det logopediske fagområdet

Studiet kvalifiserer for arbeid som logoped i pedagogisk-psykologisk tjeneste, spesialpedagogiske kompetansesentre, rehabiliteringsteam i sykehus, voksenopplæring og for privat praksis gjennom avtale med NAV.

Se studieplan for oppbygging av studietStudiet har ikke opptak høsten 2024. Neste opptak er høsten 2025

For å bli tatt opp på master i logopedi må man ha fullført en av følgende utdanninger:

 • Bachelorgrad i spesialpedagogikk
 • Bachelorgrad i psykologi eller annen helsefaglig utdanning med minimum 30 studiepoeng spesialpedagogikk
 • Bachelorgrad i førskole- eller barnehagelærerutdanning
 • Lærerutdanning på minimum 4 år
 • Bachelorgrad eller mastergrad med praktisk-pedagogisk utdanning
 • Annen utdanning som tilsvarer ovenfor nevnte utdanninger
 • Minimum gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

Anbefalt forkunnskaper er 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode. De som ikke har anbefalte forkunnskaper vil måtte gjennomføre et kurs i statistikk og kvantitativ metode.

Det kreves gyldig politiattest ved opptak (jf. Forskrift for opptak til høyere utdanning kap. 6 § 6-3).

Opptak til masterstudiet foretas annen hver høst og er begrenset til 15 studenter.

Det sosiokulturelle perspektivet gjenspeiles i studiets undervisningsmåter. Studentaktive arbeidsmetoder som inkluderer samhandlingsprosesser med refleksjon, drøfting og oppgaveløsning, anses som sentralt for god læring. Gjennom variert arbeid med emnene; undervisning, seminarer, gruppeoppgaver, yrkesrelatert praksis og arbeid med masteroppgaven, skal studentene kunne knytte teoretisk kunnskap til praktisk-pedagogisk yrkespraksis. I praksisperiodene skal studentene bli kjent med institusjoner og tverrfaglig arbeid innen opplæring og behandling.

Masteroppgaven er en fordypning innenfor det logopediske fagfeltet. Gjennom fordypningen skal studenten få innsikt i teoridannelse og forskningsmetode, og lære hvordan forskningsbasert kunnskap tilegnes og formidles gjennom analyse og drøfting.

Studenten skal gjennom studiet utvikle et konstruktivt kritisk blikk på forskning og eksisterende praksis. Dette skal medvirke til god kvalitet og utvikling av det logopediske fagområdet.

Alle emner er obligatoriske.

Praksis organiseres gjennom praksiskonferanse, observerende og/eller deltagende praksis i det logopediske fagfeltet. To emner organiseres som workshop ved UiT. Til sammen utgjør praksis og veiledning 50 dager (ca. 300 timer). Studenten må regne med måtte reise fra hjemstedet for gjennomføring av praksis. Se øvrige emnebeskrivelser for mer informasjon.

Undervisningsspråket er primært norsk, men mulig svensk, dansk eller engelsk. Pensumlitteratur, og skriftlige eksamensbesvarelser kan være på norsk, engelsk, svensk eller dansk.