Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Duration: 5 years

Photo: Tommy Hansen
Photo: Tommy Hansen

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Duration: 5 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Vil du bli en lærer som inspirerer og utfordrer?

Bli en del av det gode studiemiljøet på grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn ved UiT Norges Arktiske Universitet. Som lærer for 5.-10.trinn vil du påvirke unges liv og læring. Du kan være den som vekker nysgjerrighet, skaper engasjement og gir mestringsfølelse. Med faglig tyngde vil du være godt rustet til å formidle kunnskap på en engasjerende måte. Du kan være den som gjør en forskjell. Vår lærerutdanning er for deg som vil ha en utdanning med praksis gjennom hele studieløpet.

Dette er en masterutdanning som gir deg tittelen lektor, og god begynnerlønn. Hvis du vil ha en meningsfull og givende karriere, er lærerutdanning for 5.-10.trinn noe for deg. Bli en framtidsinfluenser. Søk i dag!

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Questions about the study
E-mail: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telephone: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Information about semester start

Fordeler med å velge grunnskolelærerutdanning

 • Tar du grunnskolelærerutdanning vil du få en startlønn på minimum 592 100 kroner i året.
 • Utdanningen er femårig. Det gir deg solid fagkunnskap, mastergrad og lektortittel.
 • Når du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 5-10  kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt!
  Les om betingelsene her
 • Begynner du å jobbe som grunnskolelærer i Nord-Norge finnes det tilleggsordninger som kan redusere studielånet ditt ytterligere.
 • Grunnskolelærerutdanningen vil gi deg viktig og etterspurt kompetanse innenfor kunnskapsformidling, relasjonsbygging og ledelse.

Grunnskolelærerutdanning 5-10 har fokus på undervisning rettet mot mellom – og ungdomstrinn. Studiet handler både om å tilegne seg faglig dybde, klasseledelse og undervisningsmetodikk.

Fordi studiet har praksis allerede fra første studieår, får du et godt innblikk i skolehverdagen, og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer. Du vil ha praksis fire til seks uker per år.

Som grunnskolelærer (lektor) for 5.-10. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre.

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

I løpet av første semester skal du velge dine tre undervisningsfag. Ved oppstart velger du ett fag fra bolk A (fag A) og ett fag fra bolk B (fag B). I november velger du ett fag fra blokk A eller C (fag C). Alle fag tilbys med forbehold om nok studenter.

Blokk A Blokk B Blokk C

Engelsk
Matematikk
Norsk

KRLE
Kunst og håndverk
Mat og helse
Musikk
Kroppsøving
Naturfag
Samfunnsfag
Fremmedspråk ved HiØ (nettbasert)For å kvalifisere for opptak til grunnskolelærerutdanning må du dokumentere følgende :

 • Minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 4,0 i fellesfaget matematikk (224 timer), ELLER
 • Mimimum 40 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3,0 i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3,0 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende.

For søkere som har samisk som første- eller andrespråk, gjelder karakterkravet i norsk for gjennomsnittet av karakterene i norsk (309 timer) og samisk (309 timer).

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag, er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge fram politiattest

Studiet er adgangsbegrenset med 80 studieplasser.

Suppleringsopptak
Rammeplanen til de nye lærerutdanningene åpner opp for å søke opptak til et annet studiested fra og med 4. studieår. Ved søknad om opptak til 4. studieår søker du lokalt opptak ved UiT her med søknadskode 3115.

For å kunne søke må du ha bestått 60 studiepoeng i faget.

Ved søknaden må du legge ved følgende:

 • karakterutskrift
 • dokumentasjon på fullført praksis dersom dette ikke fremgår av din karakterutskrift

Ved innvilget opptak må politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) leveres ved studiestart.

Studiet er adgangsbegrenset med 80 studieplasser.

Søknadsfrist 15. april

Undervisning:

Studietilbudet er et fulltidsstudium med ukentlig undervisning. Det er obligatorisk oppmøte til både fysisk og digital undervisning og obligatoriske arbeidskrav i de ulike fagene. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet. Dette forutsetter at du er godt forberedt og har tilegnet deg teoristoffet på forhånd, slik at du kan delta aktivt i undervisningsaktivitetene og bidra i læringsfellesskapet.

Studiet vektlegger ulike undervisningsformer som blant annet seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid, veiledning og forelesninger. I tillegg blir det lagt vekt på at alle får erfaring med arbeidsformer som benyttes i grunnskolen, inkludert drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:
Eksamensformene vil variere mellom praktisk eksamen, muntlig eksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, skoleeksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og masteroppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen og ungdomsskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet studiet gjennomfører du minst 110 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land.

For ytterligere informasjon kan du besøke vår nettside for praksis.

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitetet:

I tillegg til å studere blir du kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser.

Utvekslingsopphold i utlandet (3-6 mnd) gjennomføres i løpet av vårsemesteret i 4. studieår.

Søknadsfrist og informasjon

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.