Kunst - bachelor

Duration: 3 År

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Kunst - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
1. mars
Søking og opptak
How to apply?

Studiet har som mål å gi studenten et bredt grunnlag for profesjonell kunstnerisk praksis. Etableringen av verk, utstillinger og andre kunstneriske uttrykk utgjør de viktigste elementene i utdanningen. Studiets lokalisering i kombinasjon med et internasjonalt perspektiv på kunstfeltet, utgjør rammen for å skape stor bredde i undervisning, kunstnerisk forskning og forberedelse til å bli profesjonell kunstner.

Questions about the study
Bilde til UiT (2).jpg
Blichfeldt, Merete Elise

Rådgiver


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

Studiet er bygd opp på følgende måte:


1. og 2. semester:

Studenten skal få en grunnleggende introduksjon til planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid. De blir også introdusert til praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium. En stor del av undervisningen vil være i form av workshops hvor de introduseres til ulike basisverktøy og verksteder. Studenten vil også bli introdusert til metoder for dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid.

3. og 4. semester:

Større fokus på individuelt arbeid og spesifikke verktøy den enkelte trenger i egen praksis. En praksisperiode hos kunstner eller ved annen institusjon kan inngå i denne spesifikke fordypningen. Studenten vil også bli introdusert for tekst og gruppekritikk som verktøy både i utdanning og i kunstnerisk praksis. Kuratoriske praksiser og kunstens institusjoner er temaer dette året. Kunstnerisk refleksjon blir introdusert. 

5. og 6. semester:

Fokus på individuelt arbeid i 5. semester og individuelt arbeid innenfor rammen av en gruppeutstilling i 6. semester.

Visning av eget arbeid utenfor institusjonen gjennomføres i løpet av 5. semester.

Studietur som forberedelse til gruppeutstilling gjennomføres i 6. semester

Etter fullført studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper om:

 • selvstendig planlegging og gjennomføring av eget kunstnerisk arbeid
 • dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over eget og andres kunstneriske arbeid
 • basisverktøy og verksteder
 • ulike medier og spesifikke verktøy
 • tekst og gruppekritikk som verktøy
 • kuratoriske praksiser
 • kunstens institusjoner

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • selvstendig planlegge og gjennomføre eget kunstnerisk arbeid som selvstendig prosjekt og i samarbeid med andre
 • realisere sine kunstneriske intensjoner på et selvstendig nivå
 • beherske verktøy som er nødvendige i egen praksis
 • dokumentere eget arbeid
 • presentere, kontekstualisere og reflektere over eget arbeid skriftlig og muntlig
 • kontekstualisere og reflektere over andres arbeid i f. eks gruppekritikk
 • identifisere ulike kuratoriske praksiser
 • orientere seg innenfor kunstens institusjoner

Generell kompetanse

Har god forståelse for:

 • planlegging og gjennomføring av eget arbeid både selvstendig og i samarbeid med andre
 • dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over eget arbeid skriftlig og muntlig
 • kontekstualisering og refleksjon over andre arbeid
 • kuratoriske praksiser og kunstens institusjoner

Studiet er relevant for arbeid som profesjonell visuell kunstner og designer.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
SAK-1003 Kunst 3
4. sem (vår)
SAK-1004 Kunst 4
5. sem (høst)
SAK-2001 Kunst 5
6. sem (vår)
SAK-2002 Kunst 6

Opptaksprøve og generell studiekompetanse eller realkompetanse

Opptaksprøven er todelt og består av:

 • Innsendt dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet (portefølje) inneholdende:
  • Søknadsvedlegg
  • Dokumentasjon av 6-8 arbeider – se nærmere beskrivelse her
  • Kortfattet presentasjon av vedlagte arbeider (1 -2 sider)
 • Intervju

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

For studiet Kunst - bachelor regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Selvstendig praksis med billedkunst og utstillingsvirksomhet
 • Arbeid med kunst i institusjoner/ organisasjone
 • Assistent for profesjonelle kunstnere
 • Skoler med relevante fag i forhold til utdanningen, som for eksempel kunst, design og håndverksfag, grafisk design, foto osv.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Studiet er adgangsregulert.

Undervisning og arbeidsformer:

Kjernen i all undervisning er sentrert rundt den enkelte students atelierpraksis. Studenten skal i de fire første semestre planlegge og gjennomføre eget semesterprosjekt. Resultatet av prosjektet skal presenteres på en semesterutstilling.

Internasjonal utveksling kan gjennomføres i løpet av 4. semester.

De to siste semestrene fokuseres rundt eget arbeid, studietur og avsluttende gruppeutstilling.

Undervisningen har til hensikt å bygge opp studentens kompetanse til å planlegge og gjennomføre sitt eget prosjekt. Undervisningsformatene er workshops, teoriseminar, artist-talks, ateliersamtaler og veiledningssamtaler.

Undervisningen skal gi studentene redskaper som gjør dem i stand til å gå fra å kunne presentere muntlig, samt dokumentere eget arbeid, til å kunne presentere, kontekstualisere og reflektere over eget og andres arbeid både muntlig og skriftlig.

Undervisning i kunsthistorie og –teori legges opp tematisk, løper gjennom hele studiet og er felles for alle kull. Aktuelle temaer belyses utfra kunstneriske praksiser historisk og samtidig og har til hensikt å gi studenten redskaper i arbeidet med kontekstualisering og refleksjon over eget og andres arbeid.

Studiet kvalifiserer til opptak på masterstudier i visuell kunst.

Det legges til rette for utveksling i fjerde semester.

Internasjonal studentmobilitet av forskjellig varighet skjer gjennom ordninger organisert av KUNO www.kuno.ee

Hvorfor studere kunst?