Nordsamisk fra begynnernivå - årsstudium

Duration: 1 year

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Nordsamisk fra begynnernivå - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline

15. april

1. mars for søkere med realkompetanse

Søking og opptak
How to apply?

Samisk er offisielt språk i Norge. Nordsamisk brukes i Norge, Sverige og Finland. Lær nordsamisk ved UiT! Det etterspørres stadig flere samisktalende i alle slags yrker, og du får umiddelbart bruk for samisk i samfunnsdebatten, sosiale media, rundt kafèbordet og på de mange festivalene i nord. Eller kanskje du ønsker å ta tilbake språket til slekten fin? Språket gir deg bedre forståelse av samiske næringer, historie, samfunn og kulturliv. Samfunnet trenger mange samisktalende. Bli med du også! Njuike fárrui don ge!

Studiet har opptak hvert annet år (høst 2024, 2026 osv.).

Tidligere het dette studieprogrammet 'Nordsamisk som fremmedspråk - årsstudium'.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Information about semester start

Årsstudiet i nordsamisk fra begynnernivå er først og fremst et språkstudium som skal gi deg en god innføring i språkets oppbygging og dets posisjon i kulturen og samfunnet. Du får øve deg på å uttrykke deg muntlig og skriftlig i et rett, ledig og naturlig samisk. Du får også trening i å forstå innholdet i samiske media og samfunnsdebatten, og skal selv kunne delta i samtaler om aktuelle saker.

Studiet består av 4 enkeltemner med et samlet omfang på 60 studiepoeng (stp) hovedsaklig innenfor språk. Studiet starter om høsten og går over to semestre.

Etter fullført årsstudium i nordsamisk fra begynnernivå har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Du skal:

 • beherske det ortografiske systemet i nordsamisk
 • ha kjennskap til og praktisere korrekt uttale
 • ha kunnskap om hovedtrekkene i grammatikken
 • aktivt beherske et grunnleggende ordforråd
 • beherske grunnleggende språkvitenskaplig terminologi og analyseverktøy, som en trenger for å studere språk på universitetsnivå
 • vite om ulikheter mellom samisk og norsk uttryksmåter
 • ha fått et innblikk i kulturelle forhold relevante for studiet i nordsamisk
 • kjenne til dialektmangfoldet i nordsamisk
 • ha kunnskap om andre samiske språk
 • ha kunnskap om ordbøker og grammatikker i bokform og digitalt, samt andre tilgjengelige digital ressurser og språklæringsverktøy for nordsamisk
 • kunne sammenligne og kritisk vurdere innholdet i orbøker, grammatikker og andre publikasjoner og ressurser
 • forstå behovet for å bruke språket aktivt muntlig og skriftlig for å beherske og utvikle det

Ferdigheter
Du kan:

 • lese og forstå ulike typer nordsamisk sak- og skjønnlitterære tekster i en vanlig språkform
 • uttrykke deg bortimot korrekt muntlig og skriftlig om dagligdagse tema og til en viss grad om fagspesifikke tema, relevante for eget yrke
 • få med deg innholdet i samiske media og delta i meningsutvekslinger om aktuelle saker
 • skrive lengre sammenhengende tekster på samisk, med et variert ordforråd, varierte setningsstrukturer og ulike typer tekstsammenbindinger
 • oversette enkle tekster der en tar hensyn til språkets syntaks og uttrykksmåter
 • presentere de kunnskapene om nordsamisk språk, litteratur og kultur som du har skaffet deg
 • bruke trykte og digitale ressurser og verktøy for samiske språk i egen språklæring og videre arbeid med språket, på en effektiv og hensiktsmessig måte
 • holde deg oppdatert på hvilke trykte og digitale ressurser som er tilgjengelig, for å være selvhjulpen i videre språklæring

Generell kompetanse
Du kan:

 • utføre arbeid der kunnskaper om nordsamisk språk og/eller kultur er relevant
 • bruke samisk i økende grad i egen yrkespraksis
 • delta aktivt i samiske språksamfunn

Årsstudiet i nordsamisk fra begynnernivå kan brukes i litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og reklame m.m.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 15.april for søkere med generell studiekompetanse og 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet er tilpasset studenter som ikke kan samisk fra før. Studiet har rask progresjon og forutsetter derfor stor egeninnsats.

Søkere som har samisk tilknytning og som søker om unntak for kravet om generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere

utdanning §3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning ved å være:

a) samisk og ha mistet språket

b) ansatt ved en offentlig institusjon i et samisk område

c) andre som vil lære språket. For eksempel vil en søker som bor i en samisk familie oppfylle vilkåret.

Søkeren må skrive et motivasjonsbrev, der søkeren forklarer hvilket av nevnte alternativ som de søker på grunnlag av.

Årsstudiet har oppstart i høstsemesteret. Det er opptak til studiet annethvert år, dvs. høsten 2024, høsten 2026 og så videre.

Studiet er ikke adgangsbegrenset, det vil si at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak.

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempel på eksamensordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én eller to uker, eller semesteroppgave. Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått.For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Kvalitetssikring

Studieprogrammet evalueres hver gang det tilbys. Programstyret avgjør hvilke metoder som skal brukes og hvordan evalueringen skal dokumenteres. Alle emner som inngår i utdanningen evalueres første gang de tilbys. Programstyret avgjør hvilke øvrige emner som skal evalueres i programperioden.

Nordsamisk og norsk.

Årsstudiet kan brukes som en del av et bachelorprogram som har valgfrie emner. Etter årsstudiet i nordsamisk fra begynnernivå kan du ta et semester med videregående kurs i nordsamisk fra begynnernivå. Dette kan gi grunnlag til videre studier i nordsamisk på morsmålsnivå.

Berit-Nystad-Eskonsipo-IS.jpg
Eskonsipo, Berit Merete Nystad

- Assistant Professor in North Sami linguistics

- I teach the courses SAM-1012 Samisk språkvitenskap: Språk i samfunnet og flerspråklighet - 10 ECTS and SAM-2031 Nordsamisk fra begynnernivå: videregående språkkurs - 15 ECTS