Religionsvitenskap - årsstudium

Duration: 1 year

Photo: MostPhotos
Photo: MostPhotos

Religionsvitenskap - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline

15.april

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søking og opptak
How to apply?

Hva er religion? Hvordan henger religioner sammen med samfunn og kultur? Hvordan skal vi forstå endring over tid og geografisk variasjon? Årsstuidet gir grunnleggende kunnskap om noen av de store religiøse tradisjonene, historisk sett og i samtiden.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Information about semester start

Religionsvitenskap gir en oversikt over religiøse tradisjoner i fortid og nåtid. Du vil få redskaper til selv å kunne tolke og analysere religiøse fenomener, deriblant hvordan religion henger sammen med samfunn og kultur. Ved UiT har vi et særlig fokus på samiske og nordnorske religiøse forhold, på religioner blant urfolk, og på forskjellige former for kristendom, nyreligiøsitet, og religioner i og fra Asia. Tematisk handler det blant annet om religioners roller i forhold til politikk, media, natur, klimautfordinger, migrasjon, mangfold og skole.

Religionsvitenskap anbefaler følgende valgemner (endringer kan forekomme):

• REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie
• REL-1019 Jesus - i historien og religionene
• REL-1022 Religion i Sápmi
• REL-1027 Religion, natur og klima
• REL-1029 Kognitiv religionsvitenskap
• REL-1032 Religion og media
• REL-1034 Religion, politikk og samfunn

Merk at ikke alle valgemner tilbys hvert semester. Hvilke valgemner som tilbys hvilket semester finnes i UiTs emnekatalog på nett.

For ytterligere detaljer om årsstudiet i religionsvitenskap, se studieplan.

Etter bestått årsstudium har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten

  • har tilegnet seg generell kunnskap om utvalgte religioner
  • er fortrolig med fagets sentrale teoretiske og metodiske tilnærminger
  • har kunnskap om fagets historie og egenart

Ferdigheter
Kandidaten

  • kan anvende faglig kunnskap på relevante teoretiske problemstillinger
  • kan anvende teori og metode for å forstå religioner i deres kulturelle og samfunnsmessige sammenhenger

Generell kompetanse
Kandidaten

  • kan formidle religionsvitenskapelig innhold både muntlig og skriftlig
  • kan arbeide selvstendig med religionsvitenskapelige problemstillinger

I et stadig mer flerkulturelt samfunn vil kompetansen fra årsstudiet i religionsvitenskap være attraktiv og nyttig i svært mange jobbsammenhenger, blant annet i internasjonalt arbeid, bistandsarbeid, arbeid med flyktninger og arbeid i hjelpeorganisasjoner eller i offentlige stillinger på alle nivå fra kommune via fylke til staten. Også ulike mediebedrifter, bibliotek og museum etterspør religionsvitenskapelig kompetanse.

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) REL-1000 Innføring i religionsvitenskap - 10 stp.
2. sem. (vår) REL-1050 Teori og metode - 10 stp.

1. og 2. semester velges i tillegg to valgfrie REL emner på 1000 nivå.

Valgfrie emner (endringer kan forekomme):
REL-1001 Kristendom I: Kristendommens opphav og historie
REL-1022 Religion i Sápmi
REL-1027 Religion, natur og klima
REL-1029 Kognitiv religionsvitenskap
REL-1032 Religion og media
REL-1034 Religion, politikk og samfunn

Se emnekatalog her


Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger, seminar og selvstendig arbeid. Gjennom de ulike undervisningsformene får studentene mulighet til å studere faget på forskjellige måter. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamensformen varierer mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen og muntlig eksamen. Eksamensformen er tilpasset emnets art og innhold, og ulike eksamensformer er valgt for å prøve studenter i forskjellige typer kunnskaper og ferdigheter, samt for å gi dem mulighet til å utvikle sin kompetanse i både skriftlig og muntlig formidling. De ulike eksamensformene er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Noen emner har obligatoriske arbeidskrav, som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres. Eksamensform og arbeidskrav er nærmere presentert i de enkelte emnebeskrivelser.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med 5 trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.

Norsk.

Enkelte forelesninger kan også bli holdt på engelsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk.

Årsstudiet kan bygges ut til en bachelor- eller mastergrad i religionsvitenskap. Det kan også inngå i lektorudanninga trinn 8-13 i språk og samfunnsfag.

Bilde av Czachesz, Istvan
Czachesz, Istvan

In my teaching and research, I combine the historical study of religion with insights from the natural sciences, including cognitive neuroscience, evolutionary theory, and computer modeling. I lecture and supervise theses in the cognitive science of religion, early Christianity, and the religious history of the ancient Mediterranean world, which often brings to my courses students from various programs. One of my passions is to introduce scientific approaches into historical research. The big question I would like to answer is whether religion has increased human wellbeing in history.

Bilde av Heneise, Michael T.
Heneise, Michael T.

Michael T. Heneise is associate professor of religious studies at UiT The Arctic University of Norway. He has conducted anthropological research in the South American Andes, and in the Indian Himalayas. His doctoral research at the University of Edinburgh explored the relationship between dreams and agency among the Nagas in the Indo-Myanmar highlands. Prior to Edinburgh he studied anthropology in Ecuador at the Latin American School of Social Sciences (FLACSO). He co-founded the Highland Institute in India, and is co-editor of the journals Himalaya and Highlander.