Statsvitenskap - master

Duration: 2 years

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Statsvitenskap - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Mastergrad i statsvitenskap på UiT gir deg en unik innsikt i hvordan samfunn og stater styres og samhandler seg imellom. Studiet gir deg en dyp teoretisk og metodisk innsikt i hvordan analysere politikk på forskjellige områder som demokrati, krig og konflikter, miljø og klima, lokalpolitikk og Nordområdepolitikk. Studiet kjennetegnes av et godt samarbeid mellom undervisere og studenter, og studenter inviteres med i pågående forskningsprosjekter og får god veiledning i sitt eget masterprosjekt. Studenter med mastergrad i statsvitenskap fra UiT får svært gode og attraktive jobber innenfor politikk, media, offentlig forvaltning og privat næringsliv både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Rasmus Gjedssø Bertelsen

Professor of Northern Studies, Barents Chair in Politics

 • Campus: Tromsø

Information about semester start

Statsvitenskap tar for seg politikk i alle sine former og på alle nivå: internasjonalt, nasjonalt, regionalt og kommunalt. Dette åpner for stor spennvidde, med politisk samhandling, makt, demokrati og organisasjon som sentrale tema. Gjennom emnene og masteroppgaven får studentene mulighet til å spesialisere seg i en av statsvitenskapens subdisipliner, internasjonal politikk, offentlig politikk, komparativ politikk eller politisk teori, samt fordype seg i et nærmere avgrenset forskningsområde. Mastergradsprogrammet vil også gi studentene innsikt i statsvitenskapelig metode og forskningsetikk og dessuten søke å skape forståelse for de forskjellige metoders styrker og svakheter i forhold til subdisipliner og forskningsprosjekter.

Mastergradsprogrammet i statsvitenskap består av fagspesifikke emner og en masteroppgave. Opplæringsdelen inneholder 30 studiepoeng obligatoriske emner og 40 studiepoeng valgfrie emner. De obligatoriske emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Valgemnene gir studentene mulighet til å velge et fagområde som de ønsker å fordype eller spesialisere seg i, bl.a. med henblikk på masteroppgaven. Emner fra andre institutter / utdanningsinstitusjoner kan, etter søknad, godkjennes som valgfrie emner.

Masteroppgaven har et omfang på 50 studiepoeng. Oppgaven gjennomføres som et enkelt forskningsprosjekt og kan enten være en drøfting av en problemstilling på grunnlag av studier av relevant litteratur, eller en analyse av et tema med utgangspunkt i innsamlede data. Hovedvekten av arbeidet skal gjøres i 3. og 4. semester.

For infomasjon om emner se "Oppbygging av studiet".


Etter bestått studieprogram skal kandidatene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om:

• politikkens ulike uttrykksformer på den nasjonale og den internasjonale arena, i avansert forstand, og spesialisert innsikt innenfor et avgrenset politikkområde

• hvordan analysere avanserte problemstillinger innenfor fagområdet statsvitenskap, med utgangspunkt i statsvitenskapens historie og fagtradisjoner

• aktuelle fagdebatter innen statsvitenskapen nasjonalt og internasjonalt

• hvordan tilegne seg og anvende kunnskap på nye områder innenfor faget

• statsvitenskapens teorier og metoder på høyere nivå, inkludert forskningsetikk

Ferdigheter

Kandidaten kan:

• formulere selvstendige resonnementer innenfor det statsvitenskapelige fagområdet og knytte disse til arbeid med praktisk og teoretisk problemløsning

• bruke fagets metoder innenfor prosjekter og til utviklingsarbeid

• reflektere bredt rundt egen faglig praksis

• reflektere kritisk i forhold til ulike informasjonskilder og anvendelsen av disse

• gjennomføre et avgrenset veiledet forskningsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer

Kompetanse

Kandidaten kan:

• analysere relevante fag-, yrkes-, og forskningsetiske problemstillinger

• anvende kunnskaper, forståelse og ferdigheter til nytenkning og innovasjon

• formidle eget selvstendig arbeid og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med ulike publikum

• forstå den samfunnsmessige relevansen av statsvitenskap som fag og betydningen av utdanningen

Studiet vil være relevant for jobber innen offentlig forvaltning og privat næringsliv, i nasjonale og internasjonale organisasjoner, for undervisning, og for formidling og informasjonsarbeid eksempelvis innenfor media.


Studiet består av 80 studiepoeng obligatoriske emner og 40 studiepoeng valgemner.

Det tilbys en rekke forskjellige valgemner av ISV. Disse vil rulleres noe
og vil ikke nødvendigvis tilbys hvert år. Vi tar forbehold om at emner kan
legges ned og nye kan komme til.


Høst (1. og 3. semester)
• STV-3045 Lokalstyret: verdier, utfordringer og endringer
• STV-3040 Northern Governance
• STV-3005 Internasjonal politikk
• STV-3057 Organisatorisk omdømme og strategisk
kommunikasjon


Vår (2. og 4. semester)
• STV-3014 Nordområdepolitikk
• STV-3019 Comparative Political Economy
• STV-3020 Indigenous Peoples - Politics, Institutions and Tools
• STV-3059 Beslutningsteori: begreper, modeller og prosesser
• STV-3062 Praksis
• SVF-3006 Energiomstilling: Fra teori til praksis


I tilllegg vil SVF-3021 Integrated Peace and Conflict Studies
godkjennes. Andre emner fra UiT og andre utdanningsinstitusjoner kan
godkjennes som innpass av valgemner i statsvitenskap etter søknad.


Opptak til masterprogrammet er regulert etter Forskrift om opptak til studier ved UiT.

Bachelorgrad og faglig fordypning:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

Graden må ha en faglig fordypning på minimum 90 studiepoeng innenfor statsvitenskap. Fordypningen må inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå (påbygningsnivå) eller tilsvarende. Se bachelorprogram i statsvitenskap.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Antall studieplasser:

Studiet er åpnet. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og veiledning. Forelesningene gis av instituttets ansatte, av ansatte fra andre institutter der det er formålstjenlig, og i noen grad av forelesere fra andre institusjoner. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Eksamen og vurdering
I hovedsak vil følgende eksamensformer benyttes:

 • hjemme-eksamen med oppgitt tema
 • hjemme-eksamen med selvvalgt tema
 • skriftlig skoleeksamen
 • muntlig eksamen

Eksamensformene er valgt for å prøve studentene i forskjellige typer kunnskap, både relatert til gjengivelse og beskrivelse av teoretiske perspektiver og begreper, og til refleksjon og anvendelse av disse perspektivene på faglige og praktiske problemstillinger. Videre gir det studentene mulighet til å utvikle sin skriftlige og muntlige kompetanse, og til å fremstille sin kunnskap på ulike måter. Mens skoleeksamen er valgt for å kontrollere at studentene har tilegnet seg oversikt og breddekunnskap i emnet, brukes hjemmeeksamen for å teste evnen til faglig fordypning i en problemstilling og til å besvare slike problemstillinger på en selvstendig måte. Muntlig eksamen benyttes på enkelte emner for å prøve studentenes evne til muntlig fremstilling og til å reflektere over en gitt problemstilling i direkte dialog med en samtalepartner. Muntlig eksamen kan også brukes til å teste breddekunnskap i det aktuelle emnet og for å utdype og supplere skriftlige besvarelser. Noen emner har arbeidskrav som må være avlagt og godkjent før endelig eksamen i emnet kan leveres.

Eksamen vurderes med bokstavkarakterer (A-F) der F er stryk. Kontinuasjonseksamen omtales særskilt i de enkelte emnebeskrivelser.

Evaluering av studiet

Studieprogrammet blir evaluert årlig. Emnene som inngår i studieprogrammet blir evaluert minimum en gang i løpet av programperioden. I emneevalueringen inngår både student- og faglærerevaluering.

Språket er hovedsakelig norsk, med engelsk for en del valgfrie emner. Masteroppgaven skrives på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å få skrive masteroppgaven på engelsk.

Mastergraden kvalifiserer for søknad om opptak til doktorgradsstudiet i statsvitenskap.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet!
Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv, se her: Studentutveksling

Bilde av Bertelsen, Rasmus Gjedssø
Bertelsen, Rasmus Gjedssø

Professor of Northern Studies, Barents Chair in Politics

2022-2023 Nansen Professor of Arctic Studies, University of Akureyri

Arctic International Relations, International Political Economy, International Security, Science Diplomacy, Geopolitics, Geoeconomics, Geostrategy, Space, (Natural) Sciences, Technology, and International Affairs.

Chinese name: 贝牧思 [PEI MuSi]

Bilde av Lanteigne, Marc
Lanteigne, Marc

Marc Lanteigne (兰马克)

Teaching in Political Science, including international relations, comparative politics (China, Asia-Pacific, Oceania, Polar Regions), security studies and comparative political economy.

Citizenship - Canadian, also New Zealand residency

Current Research Interests

 • China (domestic and international politics) and East Asia (Japan, Korea, Southeast Asia, Pacific Islands), Polar Politics (Arctic and Antarctica)
 • Traditional / non-traditional security studies, including economic security
 • Comparative international and regional organisation, theory and practice
 • Comparative Asian approaches to international relations and international political economy

Current Projects

 • Identity-building processes and norm entrepreneurship of non-Arctic states in Arctic diplomacy
 • Comparative development of the political economy of the Belt and Road
 • Security questions of state digital currencies and cryptocurrencies within the framework of weaponised interdependence
 • Blog: Over the Circle - Arctic News and Analysis

Research Groups

Media 

Interviewed for Agence France-Presse, BBCCBC News, CNBCCNN, The Economist, The New York TimesQuartz as well as news services in Norway and elsewhere in Europe. 

Guest Courses

 • Diplomatic Academy of Vietnam (DAV) - Asian Security
 • Royal Brunei Armed Forces Defence Academy - Asia-Pacific Security
 • Peking University - Asia-Pacific Security, Polar Politics
 • University of Iceland - Political Economy
 • University of Sichuan, Chengdu - International Relations

Select Fieldwork

 • Argentina (2018) - Antarctic Treaty System; Sino-Argentina relations
 • Greenland (2013) - Chinese investment politics
 • Myanmar (2014-5) China diplomacy, democratisation
 • Pacific Islands (2010-3) - China-Taiwan aid policies, regional cooperation, external cooperation (Fiji, Hawai'i, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu; also Australia)
 • Switzerland (2017-8) - Arctic politics and identity-buiding (subsequent fieldwork in Estonia, 2020)
 • Taiwan (2019) - Hybrid threats and regional security
Bilde av Stein, Jonas
Stein, Jonas

Associate Professor in Political Science. Works mainly with Norwegian and European politics. Teaches statistics and quantitative methods, comparative politics and European Union. Has experience as guest researcher at Sciences Po - Paris and University of Melbourne. Has published on political behaviour, political trust and policy analyses in journals like Urban Studies, Regional & Federal Studies, Territory, Politics, Governance, Local Government Studies, Politics & Policy, Norwegian Journal of Political Studies, Arctic Review of Law and Politics, and Marine Policy.

In 2024 Stein is on a sabbatical at the University of Melbourne.

Bilde av Rossi, Christopher Robert
Rossi, Christopher Robert

Books:

 •  Remoteness Reconsidered: The Atacama Desert and International Law. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2021.
 •  Whiggish International Law: Elihu Root, the Monroe Doctrine, and International Law in the Americas. Leiden and Boston: Brill/Nijhoff, 2019.
 •  Sovereignty and Territorial Temptation: The Grotian Tendency. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2017.
 •  Broken Chain of Being: James Brown Scott and the Origins of Modern International Law. The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 1998.
 •  Equity and International Law: A Legal Realist Approach to International Decisionmaking. Irvington-on-Hudson, N.Y.: Transnational Publishers, 1993.
 •  Co-editor, II Temas de derecho internacional 1996. Caracas, Venezuela: García-Diffendini &Asociados, 1996.
 •  Assistant co-editor, Towards Nuclear Disarmament and Global Security. Boulder: Westview Press, 1984.

Journal Articles (available at: http://ssrn.com/author=2503793):

 • "Arctic Anadromy and Congested Governance." 52(3) Environmental Law Reporter 10193-10210 (2022). http://ssrn.com/abstract=3979519.
 • "Water Security and Hydro-Egoism: Endogenous Hegemony and the Grand Ethiopian Renaissance Dam." __ Indiana International &Comparative Law Review __-__ (2022). http://ssrn.com/abstract=3921624.
 • "Interstitial Space and the High Himalayan Dispute between China and India." 62(2) Harvard International Law Journal, 429-468 (2021). 40 pages. http://ssrn.com/abstract=3759916.
 • "The Blind Eye: Jus Soli and the "Pretended" Treaty of New Echota." 9(2) American Indian Law Journal, 402-433 (2021). 31 pages. http://ssrn.com/abstract=3818266.
 • "The Widening Gyre: Legal Formalism and International Law's Sense of Place," 11(1) Notre Dame Journal of International and Comparative Law, 107-137 (2021). 30 pages. http://ssrn.com/abstract=3615091.
 • "Blood, Water, and the Indus Waters Treaty." 29(2) Minnesota Journal of International Law,103-158 (2020). 56 pages. http://ssrn.com/abstract=3510327.
 • "Game of Thrones: The Qatar Crisis and Forced Expulsion on the Arabian Peninsula." 7(1) Penn State Journal of Law & International Affairs,1-52 (2019). 52 pages. http://ssrn.com/abstract=3262649.
 • "Asia-Pacific Interests in the Emerging Arctic." 9(1) Yonsei Law Journal, 1-21 (2018). 21 pages. http://ssrn.com/abstract=3209391.
 • "The Nomos of Climate Change and the Sociological Refugee in a Sinking Century." 50(3) George Washington International Law Review, 101-138 (2018). 38 pages. http://ssrn.com/abstract=3055415.
 • "Hauntings, Hegemony, and the Threatened African Exodus from the International Criminal Court." 40(2) Human Rights Quarterly, 369-405 (2018). 37 pages. http://ssrn.com/abstract=2969130; http://muse.jhu.edu/article/694701/pdf.
 • "The Gulf of Fonseca and International Law: Condominium or Imperial Anticolonialism?" 3(1) Law Gentium: Journal of International Legal History, 115-153 (2018). 39 pages. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3055424.
 • "The Migingo Island Dispute between Uganda and Kenya." 42(2) Brooklyn Journal of International Law, 659-693 (2017). 34 pages. http://ssrn.com/abstract=2819216.
 • "Norway's Imperiled Sovereignty Claim over Svalbard's Adjacent Waters." 18(6) German Law Journal, 1497-1530 (2017). 34 pages. http://ssrn.com/abstract=3072570.
 • "Treaty of Tordesillas Syndrome: Sovereignty ad Absurdum and the South China Sea Arbitration." 50(2) Cornell International Law Journal, 232-283 (2017). 52 pages. http://ssrn.com/abstract=2896098.
 • "Nagorno-Karabakh and the Minsk Group: The Imperfect Appeal of Soft Law in an Overlap Neighborhood." 52(1) Texas International Law Journal, 45-70 (2017). 26 pages. http://ssrn.com/abstract=2954185.
 • "The Transboundary Dispute over the Waters of the Silala/Siloli: Legal Vandalism and Goffmanian Metaphor." 53(1) Stanford Journal of International Law, 55-87 (2017). 33 pages. http://ssrn.com/abstract=2951271.
 • "A Case Ill Suited for Judgment: Constructing 'A Sovereign Access to the Sea' in the Atacama Desert." 48(2) Inter-American Law Review, 28-86 (2017). 58 pages. http://ssrn.com/abstract=2764459.
 • "The International Community, South Sudan, and the Responsibility to Protect." 49(1) New York University Journal of International Law & Politics, 129-180 (2016). 51 pages. http://ssrn.com/abstract=2764600.
 • "'A Unique International Problem': The Svalbard Treaty, Equal Enjoyment, and Terra Nullius: Lessons of Territorial Temptation from History." 15(1) Washington University Global Studies Law Review, 93-136 (2016). 44 pages. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2764452.
 • "Impaled on Morton's Fork: Kosovo, Crimea and the Sui Generis Circumstance." 30(3) Emory International Law Review, 353-390 (2016). 38 pages. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2735171.
 • "Ex Injuria Law Non Oritur, Ex Factis Law Oritur and the Elusive Search for Equilibrium after Ukraine," 24(1) Tulane Journal of International &comparative Law, 143-173 (2015). 30 pages. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2723675.
 • "The Club Within the Club: The Challenge of a Soft Law Framework in a Global Arctic Context," 5(1) Polar Journal, 8-34 (2015). 26 pages. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2723644.
 • "Jura Novit Curia? Condominium in the Gulf of Fonseca and the 'Local Illusion' of a Pluri-State Bay," 37(3) Houston Journal of International Law, 793-840 (2015). 48 pages. http://ssrn.com/abstract=2723676.
 • "A Particular Kind of Dominium: The Grotian 'Tendency' and the Global Commons in a Time of High Arctic Change," 11(1) University of Toronto Journal of International Law & International Relations, 1-60 (2015). 60 pages. http://ssrn.com/abstract=2723678.
 • "Russian Arctic Straits and the Temptation of Uti Possidetis." 24(1) Transnational Law & Contemporary Problems, 19-68 (2014). 49 pages. http://ssrn.com/abstract=2723627.
 • "The Responsibility to Protect and the Plenitudinal Mindset of International Humanitarian Law," 5(1-2) Journal of International Humanitarian Legal Studies, 352-395 (2014). 44 pages. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2723655.
 • "The Northern Sea Route and the Seaward Extension of Uti Possidetis (Juris). 83(4) Nordic Journal of International Law," 476-508 (2014). 32 pages. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2737420.
 • Guest Editor, 17(1) Transnational Law & Contemporary Problems. War Crimes Symposium. University of Iowa College of Law (2008). 305 pages. http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/tlcp17&div=3&g_sent=1&collection=journals.
 • "Introduction: Qui Tolis Pecatta Mundi? Lebanon's Hybrid Tribunal." 17(1) Transnational Law & Contemporary Problems, 1-7 (2008). 7 pages. https://heinonline.org/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/tlcp17&div=4&start_page=1&collection=journals&set_as_cursor=21&men_tab=srchresults.
 • "Law ad Bellum in the Shadow of the 20th Century," 15(1) New York Law School Journal of International &comparative Law, 49-82 (1994). 33 pages. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2723664.
 • Co-author, "Arms Control Treaties: Review and Revision," 26(3) Bulletin of the International Atomic Energy Agency, 37-40 (1984). 4 pages. http://ssrn.com/abstract=3615127.

Book Chapters/Policy Publications:

 • "Presentacion." In Paula Younes, La Negociación como medio de solución de controversias den el derecho internacional: El caso de Bolivia c. Chile ante la Corte Internacional de Justicia 9-10. Bogotá, D.C., Colombia: Grupo Editorial Ibáñez, 2022.
 • "Sclerotic Soft Law: Understanding the Role of the Minsk Group in the Nagorno-Karabakh Conflict." EUROPP: European Politics and Policy. London School of Economics. October 27, 2020. https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2020/10/27/sclerotic-soft-law-understanding-the-role-of-the-minsk-group-in-the-nagorno-karabakh-conflict/.
 • "Burying the Undertaker: The Concept of Civilization in the Hemispheric Relations of the Americas." In Latin America and International Law (Matthias Packeiser &José Manuel Barreto, eds., ____) (forthcoming).
 • "Somalia tra elezioni e petrolio, con L'Italia sfocata di Silvia Romano." L'Indro, May 27, 2020. https://www.lindro.it/somalia-tra-elezioni-e-petrolio-con-litalia-sfocata-di-silvia-romano/.
 • "Rethinking the Whiggish Narrative: The Monroe Doctrine and Condominium in Latin America/Repensando la Narrativa Whiggish: La Doctrina Monroe y el Condominio en América Latina." In Derecho internacional: investigación, estudia y enseñanza, 161-99 (Paola Andrea Acosta-Alvarado, Laura Betancur-Restrepo, and Enrique Priéto-Ríos, eds., Bogotá: Universidad del Rosario, 2020). 38 pages. https://editorial.urosario.edu.co/gpd-derecho-internacional-investigacion-estudio-y-ensenanza.html.
 • "Kenya and Somalia Row over Offshore Rights is Rooted in the Carve Up of Africa." The Conversation (Global Perspectives) (March 4, 2019). https://theconversation.com/kenya-and-somalia-row-over-offshore-rights-is-rooted-in-the-carve-up-of-africa-112627.
 • "What Migingo, The World's Tiniest Border Dispute, Tells Us About International Law." The Conversation (Global Perspectives) (December 6, 2017). https://theconversation.com/what-migingo-the-worlds-tiniest-disputed-island-tells-us-about-international-law-88536.
 • "The Big Political and Legal Stakes of a Feud Over a Tiny South American River." World Politics Review (July 18, 2017). http://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/22737/the-big-political-and-legal-stakes-of-a-feud-over-a-tiny-south-american-river.
 • "No Joy in Juba: South Sudan and the Search for R2P's International Community." Oxford Research Group, Division of Sustainable Security. 6 pages. (2016). https://sustainablesecurity.org/2016/08/16/no-joy-in-juba-south-sudan-and-the-r2p/; https://sustainablesecurity.org/showcase-page/articles/.
 • "The Case Concerning Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua." In Historic U.S. Court Cases: An Encyclopedia (rev. ed., John W. Johnson, editor), New York: Garland Publishing, 228-232 (2001). 4 pages.
 • "El Arbitraje Venezolano de 1903: Vuelta al Futoro al Final de Siglo XX?," in II Temas de derecho internacional 1996, 105-123 (1996). 18 pages.

 

 

 

Bilde av Saghaug Broderstad, Troy
Saghaug Broderstad, Troy

Associate professor in comparative politics

Bilde av Bjørnå, Hilde
Bjørnå, Hilde

POLITICAL SCIENCE; Lectures in local politics, democratic theory and democratic innovations, democracy and social media, political representation, the relationship between administration and politics, local government reforms, EU