Russlandsstudier - master

Duration: 2 years

Photo: Jon Terje Hellgren Hansen
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen

Russlandsstudier - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Master i russlandsstudier retter seg mot studenter som ønsker å spesialisere seg i historien, kulturen og samfunnet til Russland og de andre østslaviske landene, og som samtidig vil utvikle og aktivt bruke sin språklige kompetanse i russisk. Utdannelsen vil være relevant for arbeid på en rekke områder med fokus på Russland og den russiske interessesfæren: diplomati og sikkerhet, ressursforvaltning og miljø, administrasjon, medier, forskning og undervisning samt fremtidig offentlig bilateralt samarbeid, kultur- og næringslivs-prosjekter.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Master i russlandsstudier tilbyr et variert utvalg i obligatoriske emner og valgemner i faglig-tematisk spesialisering for den enkelte studenten. Studiet tilrettelegger også for temaer innen nordområdepolitikk. De obligatoriske emnene skal sikre et godt faglig grunnlag for arbeidet med masteroppgaven på tre plan: gjennom styrking og utvikling av språkkunnskaper med sikte på arbeid med russiskspråklig kildemateriale og eventuell formidling på russisk; gjennom en dypere innsikt i teori og metode innen historie, samfunns- og kulturstudier; og gjennom tilegnelse av kunnskap om og analytisk innsikt i samtidens russiske kulturkontekst. Dette vil sikre et solid faglig fellesgrunnlag for studentene, samtidig som studentene gis muligheter for spesialisering i sine valgemner.

Programmets 120 stp. fordeles som følger:

 • Masteroppgave (45 stp).
 • Obligatoriske emner (45 stp).
 • Valgfrie emner innen historie, statsvitenskap og russisk (30 stp).

Obligatoriske emner:

 • HIS-3301: Forskningsdesign, historisk teori og metode, 15 stp.
 • RUS-3115: Russisk kultur etter 1985, 10 stp
 • RUS-3041, RUS-3042, RUS-3043 og RUS-3044: Praktisk russisk, 4 emner à 5 stp.
  Emnene i praktisk russisk bygger på hverandre over 4 semester.
 • SVF-3906: Mastergradsoppgave i russlandsstudier, 45 stp.

Valgemner:
Studentene kan velge emner som tilbys innen historie, statsvitenskap eller russisk. Både historie og statsvitenskap tilbyr i russlandsrelaterte emner. Det er i tillegg mulig å velge emner inntil 10 studiepoeng i annet fag med særlig relevans for masteroppgaven. Studentene stilles fritt til å velge emner med særlig relevans for den enkeltes masteroppgave. Dette gir muligheter for spesialisering og variasjon. Det er imidlertid et krav at kombinasjonen samlet sett skal inneholde minimum 10 studiepoeng fra henholdsvis historie eller statsvitenskap og at studiets læringsutbytte ivaretas.

Etter endt studium og oppnådd grad har du følgende læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten har:

 • inngående kunnskap i russisk områdestudium, med fokus på kulturkretsen Russland og det russiskspråklige området, historisk, samfunnsmessig, og i et samtidsperspektiv, herunder også av russisk-nordiske forbindelser, samt teoretiske tilnærminger til disse
 • avansert kunnskap og forståelse av russisk samtidskultur (litteratur, film, kunst, musikk) og dens rolle som arena for aktuell samfunnsdebatt i Russland og det russiskspråklige området
 • inngående kunnskap i teori og metode knyttet til kultur- og samfunnsvitenskapelig russlandsforskning, med særlig vekt på sivilsamfunn, identitet, etnisitet og nasjonalisme. Det gis innføring i aktuell vitenskapsteoretisk og metodisk litteratur knyttet til representasjons- og kulturanalyse, samt kvalitativ og kvantitativ statsvitenskapelig metode
 • kunnskaper i russisk språk på avansert nivå

Ferdigheter
Studenten kan:

 • gjennom arbeidet med masteroppgaven, anvende en tverrfaglig tilnærming til tema innenfor russisk områdestudium med fokus på kulturkretsen Russland og det russiskspråklige område. Dette utføres innenfor gjeldende forskningsetiske normer.
 • arbeide selvstendig og forholde seg kritisk til russisk og vestlig kildemateriale og fremstillinger
 • anvende russiskspråklig kildemateriale, samt analysere og formidle dette på russisk
 • bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte

Generell kompetanse
Studenten kan:

 • foreta en selvstendig analyse av russiske kultur- og samfunnsforhold i synkront og diakront perspektiv
 • studenten kan problematisere og reflektere rundt aktuelle begreper, teorier og metoder innenfor hhv. statsvitenskap, historie og kulturstudier med særlig relevans for russlandsforskningen
 • gjennomføre et avgrenset, selvstendig forskningsarbeid under veiledning og kan utrede, analysere og strukturere kompleksinformasjon, også på andre fagområder
 • formidle avanserte problemstillinger innen russlandsforskningen, skriftlig så vel som muntlig på russisk og norsk og på et høyt faglig og språklig nivå
 • bidra til nytenking og utviklingsprosesser innenfor forskning om russlandstematikk

Programmet kvalifiserer for arbeid på en rekke områder med fokus på Russland og den russiske interessesfæren: diplomati, sikkerhetstjenesten og forsvaret, internasjonalt arbeid, informasjonsarbeid, litteratur- og kulturformidling, forlag, offentlig forvaltning, oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, og på sikt næringsliv og reiseliv.

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

Følgende utdanning kvalifiserer for opptak til master i russlandsstudier:

 • Fullført bachelorgrad i russlandsstudier med faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i russisk.
 • Fullført bachelorgrad i russisk med faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i russisk samt minimum 40 studiepoeng i historie og statsvitenskapelige emner, eller tilsvarende.

Det kreves et faglig minstekrav for opptak på karakteren C (2,5) eller bedre. Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emner som inngår i opptaksgrunnlaget (bachelor/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk "bestått" blir ikke inkludert i beregningen. Anbefalte forkunnskaper er minimum C i emner i praktisk russisk.

Opptak til masterutdanninger er regulert av Forskrift om opptak til UiT §§ 12.-16.

Studiet har varierte undervisningsformer, blant annet forelesning, seminar og gruppearbeid. Undervisningsformen er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene.

Emnene har ulike eksamensformer, blant annet skoleeksamen og hjemmeeksamen. Eksamensform er spesifisert i de enkelte emnebeskrivelsene. Alle emner, bortsett fra RUS-3041 og RUS-3043 vurderes etter karakterskalaen A-F, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F er stryk (ikke bestått). Emnene RUS-3041 og RUS-3043 vurderes med bestått/ikke bestått

Det gis anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen ved karakteren F.

Undervisningsspråket er norsk. Undervisnings- og eksamensspråk er norsk, russisk og engelsk.

Oppnådd master i russlandsstudier kvalifiserer for å søke om opptak til ph.d.-utdanning.

Ved UiT, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL), blir det stilt krav om et karaktersnitt på B (eller tilsvarende) på mastergraden for å bli tatt opp.

Det gis mulighet for studentutveksling i det tredje semesteret.

Studenter som ønsker å reise til utlandet, kan gjøre det i forbindelse med feltarbeid og arbeidet med masteroppgaven.

Studenter som drar på utveksling kan enten melde seg opp i RUS-3043 eller ta et tilsvarende emne under utvekslingsoppholdet som innpasses som RUS-3043. Valgemnet tas ved det utenlandske universitetet. Studenten velger i samråd med faglærer et emne på rett nivå og søker om forhåndsgodkjenning før avreise. Endelig godkjenning søkes etter bestått eksamen.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområder.

Institute Country
Tallinn University Estland
University of Latvia Latvia
Bilde av Nesset, Tore
Nesset, Tore

Meritorious teacher at UiT The Arctic University of Norway

Leader of the research group CLEAR – Cognitive Linguistics: Empirical Approaches to Russian

Member of the university board 2017-2021

shrunk-janda.jpg
Janda, Laura Alexis

Meritorious teacher since 2017

My personal website: https://lajanda.github.io/

My Teaching portfolio: https://www.uvett.uit.no/dm-backup/lja001/

Bilde av Mankova, Petia
Mankova, Petia

Associate Professor in modern history with special focus on the Arctic and Norwegian - Russian history

Bilde av Myklebost, Kari Aga
Myklebost, Kari Aga

Barents Chair in Russian Studies, Professor of History