Filosofi - bachelor

Duration: 3 År

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Filosofi - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april.
Søking og opptak
How to apply?

Filosofi studerer de mest grunnleggende tema i livet: så som etikk, mening, rettferdighet, lykke, medbestemmelse, kunnskap, eksistens, sannhet og identitet. Filosofi gir da grunnlag for å tenke systematisk og analytisk over høyaktuelle spørsmål som: Får vi moralsk ansvar for klimaendringer om vi drar på shoppingtur til New York og spiser oppdrettslaks? Bidrar du til seksuell trakassering om du ser porno eller ser intime bilder på Snapchat og Instagram? Er #metoo bevis på kjønnsbasert urettferdighet? Får vi ekte kunnskap med Wikipedia og Google? Gjør døden livet meningsløst? Med filosofi er du med på å øke refleksjonsevnen til samfunnet - enten du vil jobbe som lærer, journalist, politiker eller miljøaktivist. Livet blir rikt av filosofi!

Questions about the study

Lundestad, Erik

Professor


KARI REFSDAL
Refsdal, Kari

Førstekonsulent


Herbjørg-Kristiansen
Herbjørg Anie Hansen

Førstekonsulent


IFF, Pål Bye jensen
Jensen, Pål Bye

Kontorsjef


Filosofi utfordrer det vi tror vi vet om livet, oss selv og verden. Det handler om hvordan vi bør leve, hva vi kan vite, om vi har fri vilje, om det er mening med universet og våre liv, eller om betydningen av kjønn og seksualitet. Det er et problemorientert studie, som legger vekt på kritisk refleksjon, analyse og argumentasjon for å ta stilling til grunnleggende spørsmål. Filosofi er også et kreativt studie der du er med å utfordre rådende forestillinger og komme med nye perspektiver. Som filosof øver du derfor opp en analytisk og argumentativ spisskompetanse slik at du kan håndtere komplekse problemer som berører eget og andres liv.

En grunn til å studere filosofi i Tromsø er at studiet har en særskilt satsing på praktisk filosofi, så som etikk, politisk filosofi, feministisk filosofi, miljøfilosofi og livsfilosofi, der filosofi brukes på høyaktuelle tema. I Tromsø gjøres derfor filosofi anvendelig og interessant for aktuelle samfunnsproblem, så som klima og miljø, kvinneundertrykking og hatkriminalitet, rasisme og immigrasjon, urfolk og minoriteter, global urettferdighet og fattigdom, samt populisme og anti-demokratiske tendenser. Du møter engasjert og forskningsbasert undervisning og er del av et fagmiljø som bidrar til forskningsfronten i filosofi.

Som student inkluderes du gjennom mange sosiale tiltak: du deltar i organisert mentorordning og er med på forskningsaktiviteter. Du deltar i kollokvie- og seminargrupper og utvikler både skriftlige og muntlige ferdigheter. Du bidrar til forskning med prosjektbaserte oppgaver og mini-forskningsoppgaver. Å studere filosofi i Tromsø er derfor ikke bare faglig unikt og rikt, men bidrar til at du utvikler deg som person.

Oppbygging

Studiet er treårig (fulltid) med undervisning på campus i Tromsø. De første fire semestrene inneholder det som er felles for alle: med egen gruppe i examen philosophicum, innføringsemne i filosofi med fokus på livsfilosofi og introduksjonsemner i etikk, politisk filosofi, feministisk filosofi, miljøfilosofi, kunnskaps- og vitenskapsfilosofi, metafysikk og bevissthetsfilosofi, samt logikk og språkfilosofi. Dette sikrer breddekunnskap og gir grunnlag for valg av fordypningsemner. I tredje og fjerde semester fordyper du deg i valgfrie fordypningsemner (2000-nivå) i filosofi. Disse faller inn under satsningsområdet praktisk filosofi og du velger blant ett eller flere fokusområder, for eksempel miljøfilosofi eller etikk. I femte og sjette semester oppfordres du til å inkludere andre støttefag, som sosiologi, pedagogikk, historie, psykologi, statsvitenskap, biologi, religionsvitenskap eller språkfag. Vi anbefaler og legger til rette for at du i studiet har mulighet til å dra på utveksling, enten for å ta andre fag eller for å fordype deg ytterligere i filosofi (se punkt om utveksling). Du kan også velge å fordype deg videre i filosofi på fordypningsnivå ved UiT.

Studiet består av 180 studiepoeng totalt. 20 går med til examen philosophicum og et innføringsemne i filosofi med fokus på livsfilosofi. Begge er obligatoriske. 100 studiepoeng går med til fordypning i filosofi. Av disse er 70 studiepoeng obligatoriske introduksjonsemner på 1000-nivå, der du skaffer deg oversikt over sentrale tema og diskusjoner i filosofiens ulike delområder, samt den filosofihistoriske bakgrunnen for disse. De øvrige 30 studiepoengene disponerer du til valgfrie fordypningsemner i filosofi på 2000-nivå.

Et mulig fordypningsemne er bacheloroppgave i filosofi med selvvalgt pensum, problemstilling, hospiteringssted og prosjekt. Vi anbefaler deg å velge dette emnet, da det gir erfaring med akademisk prosjekt- og prosessarbeid og «miniforskning». Det kan erstattes med andre fordypningsemner i filosofi.

De siste 60 studiepoengene disponerer du fritt. Du kan bruke disse til fordypningsemner i filosofi, men vi anbefaler at du enten tar andre støttefag ved UiT, eller drar på utveksling.

Studiet innebærer en innføring i sentrale teorier og debatter innenfor alle disipliner i filosofi. Vi har likevel en særskilt satsing på praktisk filosofi, etikk, politisk filosofi, miljøfilosofi, feministisk filosofi og livsfilosofi, så på vårt studie er fordypningen konsentrert om dette. 

Etter studiet har kandidaten derfor følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har innsikt i viktige spørsmål og teorier innen livsfilosofi, etikk, politisk filosofi, miljøfilosofi, feministisk filosofi, metafysikk, bevissthetsfilosofi, kunnskapsfilosofi, vitenskapsfilosofi, språkfilosofi og logikk.
 • Kjenner til viktige argumentasjonstyper innen disse områdene.
 • Har god kjennskap til minst ett av de sentrale forskningsfeltene i praktisk filosofi (altså: innen etikk, politisk filosofi, feministisk filosofi, livsfilosofi, eller miljøfilosofi).
 • Forstår og kan forklare fagets sentrale begreper.
 • Kjenner til de sentrale verdiene knyttet til god argumentasjon, fagdiskusjon og meningsutveksling, så som klarhet, presisjon, saklighet, sammenheng og grundighet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan analysere, sammenligne og vurdere begreper, teorier og argumentasjonstyper innen livsfilosofi, etikk, politisk filosofi, miljøfilosofi, feministisk filosofi, metafysikk, bevissthetsfilosofi, kunnskapsfilosofi, vitenskapsfilosofi, språkfilosofi og logikk.
 • Kan identifisere posisjon, argumentasjon og struktur i ulike filosofiske tekster.
 • Kan utvikle og begrunne selvstendige løsningsforslag på betydelige problemstillinger.
 • Kan anvende filosofiske begreper, teorier og argumentasjons-typer på konkrete eksempler.
 • Kan i sitt eget arbeid oppfylle verdiene knyttet til god argumentasjon, fagdiskusjon og meningsutveksling.
 • Kan finne frem til og få oversikt over relevant faglitteratur.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan presentere sin kunnskap på en klar måte både muntlig og skriftlig.
 • Kan formidle fagstoff til personer som ikke har studert filosofi.
 • Kan fremme verdiene knyttet til god argumentasjon, fagdiskusjon og meningsutveksling.
 • Kan identifisere, analysere og vurdere muntlig og skriftlig argumentasjon i ulike sammenhenger.
 • Kan gi og ta til seg konstruktiv kritikk.
 • Kan anvende relevante begreper, teorier og argumentstyper for å forstå samfunnsrelevante problemer.
 • Kan identifisere situasjoner i eget og andres liv - både i personlig og i yrkesmessig sammenheng - som reiser filosofiske problemstillinger og anvende relevante begreper, teorier og argumentasjonstyper for å forstå disse bedre.

 

 

I en omskiftelig og globalisert verden, der informasjonsmengden er stadig mer kompleks og ulike motstridende informasjonskanaler øker voldsomt i antall, er den analytiske og argumentative spisskompetansen du utvikler i filosofi stadig mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Filosofer er effektive informasjonsbehandlere og analytikere som raskt kan få overblikk over komplekse problemfelt, samt se gode løsninger. Som filosof kan du derfor fungere godt i en rekke svært ulike jobber og funksjoner.

Studiet er derfor relevant kompetanse for yrker innen skole og utdanning, kulturinstitusjoner, politiske organisasjoner, naturforvaltning, ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning og administrasjon, journalistikk, forlags-, medie- og formidlingsbransjen og i næringslivet. Folk med grad i filosofi jobber i regjeringsdepartement, i byutvikling i Tromsø, i Store Norske Leksikon, i selvutviklings- og motivasjonsbransjen, i politiske partier og som bønder. En er ettertraktet med en grad i filosofi!

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.sem (høst)
2. sem (vår)
3. sem (høst)
FIL-1025 Kunnskaps- og vitenskapsfilosofi

FIL-1026 Metafysikk og bevissthetsfilosofi
Valgfritt/støtte-emne
4. sem (vår)
Valgfritt/støtte-emne
Valgfritt/støtte-emne
5. sem(høst)
Valgfritt/støtte-emne/utveksling
Valgfritt/støtte-emne/utveksling
Valgfritt/støtte-emne/utveksling
6. sem (vår)
Valgfritt/støtte-emne
Valgfritt/støtte-emne
Valgfritt/støtte-emne

Generell studiekompetanse eller realkompetanse (gjelder for de som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre).

Undervisning

Studiet er normert som heltidsstudier og du forventes å arbeide 35-40 timer i uken for å nå læringsmålene. Dette inkluderer forelesninger, seminarer, skrive- og diskusjonsseminar, kollokviegrupper, ekskursjoner og selvstudium.

På innføringsemner har vi forelesninger. Her hører studentdeltagelse og diskusjon naturlig med. Det er også organiserte skrive- og diskusjonsseminar og kollokviegrupper.

Fordypningsemner på 2000-nivå baserer seg på studentaktiv forelesninger, der det forventes at du møter godt forberedt, slik at de ulike temaene kan diskuteres. Her er studentpresentasjoner, enten individuelt eller i gruppe, sentralt både som læringsaktivitet og arbeidskrav for å få gå opp til eksamen.

Det er individuell veiledning og skrivetrening i mange av emnene på innføringsemner/1000-nivå og fordypningsemner/2000-nivå. Enkelte fordypningsemner har ekskursjoner, organisasjons- og næringslivsbesøk, samt andre former for off-campus-aktiviteter som en del av sin undervisning.

Som en alternativ form for bacheloroppgave kan du gjennomføre et prosjekt med hospitering hos ekstern aktør. Her har du som prosjekt å anvende filosofi, i form av begreper, argumentstyper, teorier, hos bedrifter, organisasjoner eller offentlige organer.

Du inngår i studiets mentorprogram, der du har en mentor blant de ansatte som vil være en sosial, faglig og rådgivende medspiller.

I tillegg deltar du i forskningsgruppenes konferanser og workshops, der internasjonale gjesteforelesere eller utenlandske studenter er med. Disse forskningsgruppene har knyttet til seg et nettverk av forskere, som du kan ta kontakt med i forbindelse med eget arbeid.

Eksamen

Eksamensform varierer fra emne til emne, men består som regel enten av en skriftlig- eller muntlig skoleeksamen i kombinasjon med hjemmeeksamen, semesteroppgave, prosjektoppgave eller -rapport, eller mappe av mindre skriftlige arbeider.

I alle emner er det ulike arbeidskrav som må godkjennes for å få ta eksamen. Dette kan være kortere, skriftlige oppgavetekster, individuelle- eller gruppebaserte muntlige presentasjoner av pensum, rapport fra hospitering, deltakelse på skriveseminar eller kollokvieundervisning, eller deltakelse på ekskursjon. Arbeidskravene er forberedelse til eksamen og står i forhold til eksamensform.

Mer detaljert informasjon foreligger under de ulike emnebeskrivelsene.

Norsk eller engelsk.

Studiet er norskspråklig. Undervisning og eksamensoppgaver er derfor på norsk i alle obligatoriske 1000-emner. Pensumlitteraturen er likevel ofte på engelsk og du har som student anledning til å velge om du besvarer eksamen på engelsk eller norsk/skandinavisk.

For å styrke internasjonalisering har enkelte emner på 2000-nivå engelsk som undervisningsspråk. Det vil være minst ett slikt emne per semester. Undervisning, pensumlitteratur og eksamen er da på engelsk, men du kan velge å besvare eksamen på norsk/skandinavisk.

 

Med en bachelorgrad i filosofi kvalifiserer du for å studere videre på masternivå i flere ulike masterprogram:

 • Bachelorgrad i filosofi er grunnlag for opptak til videre masterstudier i filosofi ved UiT og alle landets universiteter.
 • Graden er grunnlag for opptak til videre studier ved en del tverrfaglige masterstudier, slik som Indigenious Studies (UiT) Indigenous Studies og Peace and Conflict Transformation (UiT) Peace and Conflict.
 • Graden er dessuten grunnlag for opptak til masterstudier der du kombinerer graden med ulike former for yrkeserfaring, slik som Organisasjon og ledelse for offentlig sektor (UiT) Organisasjon og ledelse for offentlig sektor.
 • Det er også grunnlag for opptak til tverrfaglige masterstudier ved andre universiteter i Norge, så som Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU, Universitetet i Agder eller Nord Universitetet.

Vi oppfordrer deg til å dra på utveksling ett eller to semester i løpet av studiet. Vi har flere utvekslingsavtaler, som passer godt til satsningsområdene i praktisk filosofi. Avhengig av sted og tidspunkt for utveksling, studerer du filosofi eller andre relevante fag.

Studiet har utvekslingsavtale med Universitetet i California, Berkeley (U.S.A.), der du tar ulike relevante emner i sosiologi. Emnene er avtalt på forhånd, slik at du kan planlegge din utveksling i god tid.

Vi har også utvekslingsavtale med Universitetet i Malaga (Spania), der du tar emner i filosofi som undervises på engelsk. I tillegg har vi utvekslingsavtale med Universität Konstanz og med Universitetet i Umeå (Sverige), der du tar emner i filosofi.

 

Vi jobber kontinuerlig med å utvide porteføljen av utvekslingsavtaler.