Filosofi - master

Duration: 2 År

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Filosofi - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april/1. november
Søking og opptak
How to apply?

Filosofi studerer de mest grunnleggende tema i livet, som etikk, mening, rettferdighet, lykke, kunnskap, eksistens, sannhet og identitet. En master i filosofi i Tromsø fokuserer på praktisk filosofi, der filosofien anvendes på høyaktuelle spørsmål, så som: Finnes alternative fakta? Er harmen #metoo utløser uttrykk for universelle etiske prinsipper eller bare kulturrelative følelser? Utsettes kvinner eller minoriteter for en epistemisk urett dersom de ikke blir trodd? Kan krig eller terror forsvares politisk og moralsk? Kan grupper og selskaper, så som Google eller Facebook, ha politiske rettigheter og ansvar på lik linje med individer? Har vi et spesielt ansvar for klimaflyktninger og global ulikhet? Bør vi tillate Muhammed-tegninger eller hatytringer mot homofile?

Som master i filosofi i Tromsø vil du inngå i en eller flere av forskningsgruppene i henholdsvis Etikk (ERG), Politisk filosofi (PDJ), Feministisk filosofi (FemPhil) og Miljøfilosofi (EPRG). Du trenes opp i avansert filosofisk metodologi og lærer å anvende filosofisk forskning og teori på dagsaktuelle problemer. Med dette bidrar du til å øke refleksjonsevnen i samfunnet. Livet blir rikt med en master i filosofi!

Questions about the study
Lundestad, Erik

Professor


KARI REFSDAL
Refsdal, Kari

Førstekonsulent


Herbjørg-Kristiansen
Herbjørg Anie Hansen

Førstekonsulent


IFF, Pål Bye jensen
Jensen, Pål Bye

Kontorsjef


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

Filosofi drives av undring og jobber med spørsmål som utfordrer det vi tror vi vet om livet, oss selv og verden. Det er et problemorientert studie, som ved kritisk refleksjon, analyse og argumentasjon søker å forstå mer. Filosofi er også et kreativt studie der du er med å utfordre rådende forestillinger og komme med nye perspektiv.

Som master i filosofi i Tromsø øver du opp en avansert analytisk og argumentativ spisskompetanse, slik at du er i stand til håndtere komplekse problemer og avansert filosofisk teori på en slik måte at du kan anvende dette på høyaktuelle problemstillinger som preger vår egen tid. Studiet har en særskilt satsing på praktisk filosofi, med forskningsgrupper i henholdsvis etikk (Ethics Research Group) ERG, politisk filosofi (Pluralism, Democracy and Justice), feministisk filosofi (FemPhil - Forskningsgruppe i Feministisk Filosofi) FemPhilog miljøfilosofi (Environmental Philosophy Research Group) EPRG. Et mål ved vårt studie er å anvende filosofi på aktuelle tema og gjøre de filosofiske teoriene relevante og interessante for viktige samfunnsproblemer, så som klima og miljø, kvinneundertrykking og hatkriminalitet, rasisme og immigrasjon, urfolk og minoriteter, global urettferdighet og fattigdom, populisme og anti-demokratiske tendenser, relativisme og nihilisme. Programmet fokuserer derfor på å orientere seg bredt i nyere filosofisk teori i metaetikk, moralpsykologi, metafysikk, språkfilosofi, erkjennelsesteori, politisk teori, miljøfilosofi og feministisk filosofi.

Som masterstudent i Tromsø møter du engasjert og forskningsbasert undervisning og er en del av et fagmiljø der du kan bidra til forskningsfronten i filosofi. Du inkluderes dessuten gjennom mange sosiale tiltak: du deltar i organisert mentorordning og er med på forskningsaktiviteter. Du deltar i kollokvie- og seminargrupper og utvikler deg muntlig og skriftlig. Du bidrar til forskningsvirksomheten ved at eksamen og arbeidskrav er forskningsorientert. En master innebærer dessuten at du gjennom den veiledede masteroppgaven, som er et ca. 80 siders skriftlig arbeid med selvvalgt tema og bakgrunnslitteratur, utvikler deg til å utøve selvstendig filosofisk forskningsvirksomhet, analyse og argumentasjon. Å studere filosofi i Tromsø er derfor ikke bare faglig unikt og rikt, men bidrar til at du utvikler deg som person.

Oppbygging

Studiet er toårig (fulltid) med undervisning på campus i Tromsø. Totalt har studiet 120 studiepoeng og består av en opplæringsdel på 60 studiepoeng og en tilsvarende del til masteroppgaven.

Opplæringsdelen består av seks masteremner à 10 studiepoeng. Ett av disse er obligatorisk (FIL-3007 Prosjektseminar). De øvrige velges blant de masteremnene som det undervises i de ulike semestrene. Hvert slikt emne innebærer 10-12 forelesninger per semester og de har et pensum på 7-800 sider. Det inngår et arbeidskrav i form av en øvingsoppgave på 5 sider eller muntlig presentasjon over oppgitt emne. Eksamen er en semesteroppgave på 10-12 sider, der tema og problemstilling avklares med faglærer.

Masteroppgaven (FIL-3900) FIL-3900 er et selvstendig arbeid på ca. 80 sider der du velger tema og problemstilling, men hvor dette må godkjennes av din faglige veileder på oppgaven. Du får tildelt faglig veileder, gjerne i samråd med faglærer i løpet av prosjektseminaret (FIL-3007 Prosjektseminar) FIL-3007. I tillegg legger du opp et fordypningspensum på 7-800 sider der minst halvparten er originallitteratur.

Vi anbefaler deg å arbeide med masteroppgaven parallelt med at du tar emner i opplæringsdelene i de tre første semestrene, for så å konsentrere deg om masteroppgaven i det siste, avsluttende semesteret. Ideelt bør du begynne å samarbeide med veileder allerede fra første semester. Dette samarbeidet kan begynne ved deltagelse på prosjektseminaret.

Studiet bruker sentrale teorier og debatter innenfor alle de sentrale områdene i filosofi og anvender disse på høyaktuelle problemstillinger. Vi har likevel en særskilt satsing på praktisk filosofi - etikk, politisk filosofi, miljøfilosofi og feministisk filosofi - så på vårt studie er fordypningen konsentrert om dette.

Etter studiet har kandidaten derfor følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • Har avansert kunnskap om de sentrale klassiske og samtidige teoriene og tradisjonene i filosofi, og har inngående kunnskap om både fagets historie og sentrale politiske, filosofiske, etiske og analytiske teorier.
 • Har spesialisert kunnskap om det emnet og de filosofiske problem som blir drøftet i masteroppgaven.
 • Kan bruke filosofifagets teorier og tradisjoner i selvstendige og kritiske diskusjoner og analyser av nye områder innenfor fagområdet.
 • Kan analysere faglig relevante problemstillinger og praktiske etiske og politiske spørsmål, med utgangspunkt i filosofifagets metoder, begrep, tradisjon og egenart.

Ferdigheter

Studenten

 • Kan analysere og stille seg kritisk til ulike filosofiske teorier både i klassisk og samtidig filosofi, samt ulike vitenskapelige tradisjoner.
 • Kan bruke ferdighetene til kritisk analyse av filosofiske spørsmål og til å formulere selvstendige problemstillinger og argument.
 • Kan gjennomføre selvstendig kritisk refleksjon og argumentasjon over ulike filosofiske problemstillinger, teorier og metoder, samt praktiske etiske og politiske problemstillinger, slik at det er grunnlag for videre arbeid med filosofiske problemer på en selvstendig og vitenskapelig måte.
 • Kan gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt med veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan identifisere og analysere relevante praktisk-filosofiske, kunnskapsteoretiske og vitenskapsteoretiske problemstillinger.
 • Kan benytte kunnskapene og ferdighetene til forskningsaktivitet og på andre områder som krever argumentative og analytiske ferdigheter.
 • Kan formidle egne filosofiske refleksjoner og løsningsforslag ved hjelp av filosofiske begreper.
 • Kan formidle og kommunisere klassiske og samtidige filosofiske teorier og problemstillinger, både fra et historisk og et analytisk perspektiv, til både spesialister og andre, for eksempel elever og studenter på lavere nivå som examen philosophicum.

I en omskiftelig og globalisert verden, der informasjonsmengden er stadig mer kompleks og ulike motstridende informasjonskanaler øker voldsomt i antall, er den analytiske og argumentative spisskompetansen du utvikler i filosofi stadig mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Filosofer er effektive informasjonsbehandlere og analytikere som raskt kan få overblikk over komplekse problemfelt, samt se gode løsninger. Som filosof kan du derfor fungere godt i en rekke svært ulike jobber og funksjoner.

Studiet er derfor relevant kompetanse for yrker innen skole og utdanning, kulturinstitusjoner, politiske organisasjoner, naturforvaltning, ideelle organisasjoner, offentlig forvaltning og administrasjon, journalistikk, forlags-, medie- og formidlingsbransjen og i næringslivet. Folk med grad i filosofi jobber i regjeringsdepartement, i byutvikling i Tromsø, i Store Norske Leksikon, i selvutviklings- og motivasjonsbransjen, i politiske partier og som bønder. En er ettertraktet med en grad i filosofi!

Om du kombinerer mastergraden med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og har minst 30 studiepoeng fordypning i religionsfaglige emner, kvalifiserer du også til å undervise som faglærer med undervisningsfaget Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) i ungdomsskolen. Du kvalifiserer da også til å undervise i fag som Religion og etikk, samt Historie og filosofi på videregående skole. Opptak til PPU ved UiT krever mastergrad fra 2019, samt et visst antall studiepoeng fra religionsfag.

For å se noen eksempler på hva folk jobber med etter studiet, se karriereintervju (se link til høyre på siden).

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
Valgemne
2. sem (vår)
Valgemne
Valgemne
3. sem (høst)
Valgemne
Valgemne
4. sem (vår)

Avlagt bachelorgrad eller tilsvarende i filosofi med fordypning på minimum 80 studiepoeng i filosofi. Fordypningen skal ha en studieprogresjon der minimum 20 studiepoeng er på 2000-nivå eller tilsvarende. Det er et faglig minstekrav på karakteren C for opptak, som blir regnet ut fra et gjennomsnitt av karakterene i de 80 studiepoengene med fordypning i filosofi.

Undervisning

Studiet er normert som heltidsstudier og du forventes å arbeide 35-40 timer i uken for å nå læringsmålene. Dette inkluderer forelesninger, seminarer, skrive- og diskusjonsseminar, kollokviegrupper, ekskursjoner og selvstudium.

På emnene i opplæringsdelen er det forelesninger. Hvert emne innebærer 10-12 studentaktive forelesninger per semester der det forventes at du møter godt forberedt, slik at de ulike temaene kan diskuteres. Her er studentpresentasjoner enten individuelt eller i gruppe sentralt både som læringsaktivitet og arbeidskrav for å få gå opp til eksamen.

Det er individuell veiledning på emnene. Enkelte emner har også ekskursjoner, organisasjons- og næringslivsbesøk, samt andre former for off-campus-aktiviteter som en del av sin undervisning.

Du inngår i studiets mentorprogram, der du har en mentor blant de ansatte på instituttet som vil være en sosial, faglig og rådgivende medspiller.

I tillegg deltar du i forskningsgruppenes konferanser og workshops, der internasjonale gjesteforelesere eller utenlandske studenter er med. Disse forskningsgruppene har knyttet til seg et nettverk av forskere, som du kan ta kontakt med i forbindelse med eget arbeid.

 

Eksamen og arbeidskrav

Det inngår et arbeidskrav i form av en øvingsoppgave på 5 sider eller muntlig presentasjon over oppgitt emne på emnene i opplæringsdelen. Arbeidskravene er forberedelse til eksamen og står i forhold til eksamensform.

Eksamen på disse emnene er en semesteroppgave på 10-12 sider, der tema og problemstilling avklares med faglærer.

Til masteroppgaven hører det også muntlig eksamen.

Mer detaljert informasjon foreligger under de ulike emnebeskrivelsene.

Norsk eller engelsk.

Studiet er i utgangspunktet norskspråklig. Pensumlitteraturen er likevel ofte på engelsk og du har som student anledning til å velge om du besvarer eksamen på engelsk eller norsk/skandinavisk.

For å styrke internasjonalisering har likevel enkelte emner engelsk som undervisningsspråk. Undervisning, pensumlitteratur og eksamen er da på engelsk, men du kan velge å besvare eksamen på norsk/skandinavisk.

Dersom et nærmere angitt karakterkrav oppfylles, kvalifiserer en mastergrad i filosofi for opptak til ph.d. i filosofi og eventuelt andre, relevante fag.

Masteroppgaven må avlegges ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF), men du kan inkludere filosofiemner fra samarbeidsuniversiteter, så som Malaga eller Umeå. Vi anbefaler at du tar utenlandsopphold tidlig i studiet. Godkjenning av utenlandsstudier skjer etter søknad.