Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor

Duration: 3 years

Photo: David Jensen @jensenmedia
Photo: David Jensen @jensenmedia

Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15.april. 1. mars for realkompetansesøkere
Søking og opptak
How to apply?

Hvis du brenner for barns utvikling, lek og læring, og ønsker en karriere som virkelig gjør en forskjell, er dette utdanningen for deg. Som barnehagelærer får du ansvar for å utvikle samfunnets og fremtidens viktigste ressurs; barna våre! Barnehagen er det første trinnet i et langt utdanningsløp og som barnehagelærer legger du grunnlaget for barns livslange læring. I tillegg til faglig kompetanse vil du også tilegne deg kompetanse til å bli en god leder, for både deg selv, barna og medarbeidere i barnehagen.

Utdanningen er en heltidsutdanning hvor undervisningen organiseres samlingsbasert.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Questions about the study
E-mail: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telephone: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Information about semester start

Barnehagelærerutdanningen søker deg som ønsker en arbeidshverdag der du har ansvar for barns barnehagehverdag gjennom læring, lek og omsorg. Utdanningen gir blant annet kompetanse til å lede og til å samarbeide med barn, barnas familier og medarbeidere. Du trenger ikke erfaring fra arbeid i barnehage, men må være forberedt på en akademisk og praksisnær utdanning. Vi verdsetter mangfold og inkludering, og du vil lære hvordan du kan bringe disse verdiene inn i barnehagen for å skape et varmt og stimulerende miljø for alle barn. Utdanningen gir deg vinger! Du kan bli en superhelt i barnehagen og videreutdanne deg til å utvikle morgendagens helter.

Hvorfor ta bachelor som barnehagelærer ved UiT?
• Teori og praksis er tett koblet sammen
• Godt og nært samarbeid med praksisbarnehager
• Unikt studiemiljø (kort avstand mellom det meste og de fleste) i nytt og moderne bygg
-Utdanningen utvikler deg både personlig og profesjonelt

Barnehagelærerutdanningen ved UiT fokuserer på mangfold i nord. Landsdelen byr på det urbane og det rurale, og et mangfold i kultur og natur. Dette skal danne et bakteppe, gi inspirasjon og være en av flere læringsarenaer i utdanningen. UiT skal utdanne barnehagelærere som er rustet til å møte barn og familier med ulik kulturell og språklig bakgrunn, med særlig vekt på samiske forhold.

Den samlingsbaserte utdanningen er for deg som ønsker å følge undervisning samlingsbasert. Legg merke til at det fortsatt er en heltidsutdanning.

Barnehagelærerutdanningen forbereder deg på alle sider ved yrkesutøvelsen og bidrar til å utvikle din profesjonskompetanse. Dette omfatter den faglighet og de verdier, holdninger, handlinger og vurderinger som ligger til grunn for barnehagelærerens yrkesutøvelse.
Barnehagelærerutdanningen skal kvalifisere deg til å utøve barnehagelæreryrket i et samfunn som preges av mangfold og endring.
Forventet læringsutbytte fremgår av studieplanen (se nederst på siden).

Etter endt utdanning er du kvalifisert for pedagogisk lederstilling og barnehagelærerstilling, støttepedagog e.l. i barnehage, eller i annen relevant pedagogisk virksomhet for barn i barnehagealder.

1. studieår:
BLU-1014 Barns utvikling lek og læring (20 stp)
BLU-1012 Kunst, kultur og kreativitet (20 stp)
BLU-1015 Natur, helse og bevegelse (20 stp)

2. studieår Tromsø:
BLU-1223 Språk, tekst og matematikk (20 stp)
BLU-1218 Samfunn, religion, livssyn og etikk (20 stp)
BLU-1210 Språk og kommunikasjon i barnehagen (20 stp)

2. studieår Harstad:
BLU-1243 Språk, tekst og matematikk (20 stp)
BLU-1238 Samfunn, religion, livssyn og etikk (20 stp)
BLU-1220 Språk og kommunikasjon i barnehagen (20 stp)

3. studieår:
Fordypningsemne (30 stp)
BLU-2000 Bacheloroppgave med forskningsmetode og vitenskapsteori (15 stp)
BLU-2010 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (15 stp)Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanseog 15. april for søkere med generell studiekompetanse

Alle søkere som tas opp på studiet må legge fram politiattest.
Alle studenter blir skikkethetsvurdert i både undervisning og praksis gjennom hele studieforløpet

Krav til realkompetanse (alle punkt 1-4 må oppfylles):
1) Du må være minimum 25 år (eller fylle 25 år opptaksåret), og du har ikke generell studiekompetanse.

2) Du må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Minimum 3 av 5 år må være relevant yrkeserfaring, men inntil 2 av de 5 årene kan erstattes av:
• Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år.
• Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende.
• Relevant arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker, dagmamma, fritidstilbud for barn, idrettslag o.l.).
• Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år totalt (ikke ett år for hvert barn).

For barnehagelærerutdanning regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:
• Arbeid fra barnehage (assistent), barnevernsinstitusjon, skolefritidsordning eller grunnskole (assistent, lærervikar).
• Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen, som for eksempel barne- og ungdomsarbeider.

3) Videre gjelder følgende faglige krav:
• Norsk fra videregående skole (minimum grunnkurs).
• Egenerklæring på engelskkunnskaper.

4) Krav til dokumentasjon:
• Motivasjonsskriv/egenerklæring må inneholde følgende:
1: Redegjørelse for din motivasjon til å gjennomføre studiet
2: Redegjørelse for din kvalifikasjoner til å gjennomføre studiet
• Arbeidspraksis/relevant yrkeserfaring – arbeidsattester med signatur og stempel fra arbeidsgiver. Arbeidsattester må inneholde beskrivelse av arbeidet, stillingsomfang (stillingsprosent/timeantall) og varighet (startdato/sluttdato). Vi godtar ikke arbeidskontrakt som dokumentasjon.
• Videregående opplæring og høyere utdanning må dokumenteres med vitnemål eller kompetansebevis. Vi godtar ikke karakterutskrift som dokumentasjon på gjennomført utdanning (kun ved dokumentasjon på enkeltfag).
• Dersom du ikke har nordisk språk- eller utdanningsbakgrunn må du dokumentere at du dekker språkkravet i norsk og engelsk. Mer informasjon om språkkravet finner du her.

Overflytting:
Les mer her om søknad om overgangsopptak til 3. studieår.

Ved søknaden må du legge ved følgende:
- studieplan med emnebeskrivelser på den utdanningen du startet på.
- karakterutskrift (om du fullfører emner våren 2024 ettersendes karakterutskrift, legg inn en merknad om dette i din søknad).
-dokumentasjon på fullført praksis dersom dette ikke fremgår av din karakterutskrift.

Ved innvilget opptak må politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) leveres ved studiestart.

Søknadsfrist: 15. april (det er ikke mulig å innvilge overflytting midt i et studieår).

Opptak lyses ut under forutsetning av ledig studieplass.
Studieplan for utdanningen finner du nederst på nettsiden.

Det er ca. 8 fysiske samlinger pr studieår. Det vil også bli 1-2 nettsamlinger pr studieår.
Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, seminarer med studentaktivitet, øvelser, kurs, digitale verktøy, ekskursjoner, temaarbeid, individuelt og gruppebasert arbeid og veiledning. Elementer fra praksis inngår i undervisningen. Det er krav om tilstedeværelse i undervisnings- og læringsaktiviteter (minimum 70 %).
Det må påberegnes selvstudier og arbeid med arbeidskrav samt seminaroppgaver mellom samlingene.
Årsplan som viser organisering av undervisning og praksis vil bli tilgjengelig nederst på denne siden.

Praksis er obligatorisk og integrert i alle emner. Omfanget er 100 dager og emnebeskrivelsene angir hvor mange dager praksis som er integrert i de ulike emnene det enkelte studieår. Praksis gjennomføres i ulike praksisbarnehager med praksislærer som veileder. Praksissted tildeles av instituttet og avholdes i barnehager UiT har avtale med (dvs. i Troms, Finnmark og nordre del av Nordland).
Andre studieår kan studenter søke om å få gjennomføre praksis i utlandet.
For ytterligere informasjon kan du se studieplanen, eller besøke vår nettside for praksis: https://uit.no/praksis#kapittel_700711

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Barnehagelærerutdanningen kvalifiserer til videre studier både på masternivå, f.eks. master i pedagogikk (nå også med studieretning barnehagefag) og master i spesialpedagogikk, og til flere videreutdanninger innenfor relevante tema (fagområder som bygger på barnehagelærerutdanningen). Herfinner du alle videreutdanningsemner ved instituttet.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet i en stadig mer globalisert verden. Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer. Det vil også utvide din personlige og faglige horisont. Studiet legger til rette for utenlandsopphold i 4. semester (praksis) og 5. semester (internasjonalt semester.
Blant universitetets mange avtaler har utdanningen egne avtaler som du ser i neste fane.
Videre har UiT og HSL-fakultetet flere åpne avtaler med universiteter verden rundt

Søknadsfrist for utveksling i [vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar]

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Institute Country
University College Copenhagen Danmark
University of Patras Hellas

Barnehagelærer

>