Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master

Duration: 3 years

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master

Duration: 3 År

Campus
Tromsø, Kirkenes, Narvik
Application deadline

Opptak annet hvert år. Neste opptak er høsten 2025.

Søking og opptak
How to apply?

De mest krevende lederstillingene i dag finnes i offentlig sektor. Lederne er utsatt for en rekke motstridende krav. De skal gjennomføre ambisiøse politiske vedtak, men holde seg innenfor økonomiske rammer. For brukerne skal de skal sørge for effektivitet, kvalitet og fleksibilitet, men forholde seg til lovverket. De skal ta raske beslutninger, og samtidig ta hensyn til krav fra profesjonelle ansatte om delegering og selvstyre. Målet for studiet er å utvikle kompetanse som setter ledere i stand til å takle de spesielle utfordringer som er knyttet til utforming, styring og endring av offentlige organisasjoner. Etablering av nettverk mellom deltakerne inngår som et viktig mål for studiet.

Opptak annet hvert år. Neste opptak er høsten 2025.

Questions about the study
E-mail: aisi@hjelp.uit.no
Telephone: 77660793

Hanne C. Gabrielsen
Hanne Cathrin Gabrielsen

Seniorrådgiver

 • Campus: Tromsø

Erfaringsbasert master i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (MPA) vil gi studentene innsikt i de sentrale forskningsspørsmål knyttet til utforming, styring og endring av offentlige organisasjoner. Studiet kombinerer forskningsbasert viten om organisasjonsmodeller, prosesser, lederskap og utviklings- og endringsstrategier og anvender denne på praktiske problemstillinger i offentlig sektor. Kunnskapsutviklingen i studiet tar utgangspunkt i studentenes arbeidslivserfaring. Nettverksbygging, diskusjon og erfaringsutveksling inngår derfor som vesentlige elementer i kunnskapsutviklingen.

Mastergradsprogrammet gir studentene innsikt i vitenskapsteori, forskningsdesign og dataanalyser og etablerer forståelse for de forskjellige metoders styrker og svakheter i forhold til arbeidet med egen masteroppgave. Studentene vil gjennom masteroppgaven videreutvikle sine analytiske evner og vil oppøve evnen til å ta kunnskapsbaserte beslutninger. Gjennom de nettbaserte læringsformene som benyttes i studiet vil studentene også utvikle sin digitale kompetanse.

Mastergradsprogrammet består av fire obligatoriske fagspesifikke emner (totalt 60 stp.) og en masteroppgave (30 stp). De fagspesifikke emnene skal sikre et godt faglig og metodisk grunnlag for arbeid med masteroppgaven, mens masteroppgaven gir studentene mulighet til å fordype seg i noen av de utfordringer som er forbundet med ledelse og organisering av offentlig sektor. Studiet forutsettes gjennomført på tre år, hvorav to år medgår til de fagspesifikke emnene og ett år til skriving av masteroppgaven. Det er mulig å ta fagspesifikke emner i programmet selv om man ikke er tatt opp som programstudent (jamfør punktet oppbygging under). Det avlegges eksamen i hvert emne.

Masteroppgaven er et selvstendig faglig arbeid som tar utgangspunkt i et tema og en problemstilling som faller innenfor programmets overordnede faglige profil. Det stilles krav til presist faglig arbeid. Hovedvekten av arbeidet skal gjøres i 5. og 6. semester.

Oppbygging av studiet

Oppbygging:

De fagspesifikke emnene bygger progressivt på hverandre. For programstudenter er alle emnene obligatoriske. Det er likevel mulig å ta delemner i programmet selv om man ikke er tatt opp som programstudent.

 • Semester 1: STV-3033: Organisasjonsmodeller og prosesser i offentlig sektor (15 stp.).

Emnet danner grunnlaget for de andre obligatoriske emnene gjennom at det undervises i begreper og grunnleggende strukturer og prosesser i offentlig sektor.

 • Semester 2: STV-3034: Lederskap i offentlig sektor (20 stp.).

Emnet bygger på de begreper, strukturer og prosesser som er gjennomgått i emnet STV3033 eller tilsvarende emner. Emnet består av både klassiske og nyere tilnærminger til lederskap.

 • Semester 3: STV-3035: Utviklings- og endringsstrategier i offentlige organisasjoner (15 stp.).

Dette emnet bygger naturlig på de to foregående emnene (eller tilsvarende emner), ettersom endringer og utvikling er knyttet til eksisterende strukturer og prosesser, samt at ledelse er et viktig element i slike strategier. Emnet vil sentreres rundt tre analytiske temaer: endringens begrep, endringens begrunnelser og endringens grep.

 • Semester 4: STV-3036: Metode (10 stp.).

Metodeemnet er både en naturlig avslutning på teorigjennomgangen og en innledning til siste del av mastergradsprogrammet som er skriving av masteroppgaven. Emnet er bygd opp rundt tre hovedbolker: Vitenskapsteori, forskningsdesign og dataanalyser.

 • Semester 5/6 (evt. starte semester 4): STV-3909: Masteroppgaven i organisasjon og ledelse for offentlig sektor (30 stp.).

Masteroppgaven innebærer anvendelse av de kunnskaper som er ervervet gjennom de fire fagspesifikke emnene. Masteroppgaven kan skrives alene eller i gruppe på to personer. Veiledningen kan både være kollektiv og individuell. Arbeidet med masteroppgaven kan også påbegynnes tidligere i studiet, men veiledning vil ikke bli gitt før alle obligatoriske emner er bestått.

Etter endt studium og oppnådd grad skal de uteksaminerte kandidatene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • fagområdet organisasjon og ledelse på avansert nivå, og spesialisert innsikt om offentlig sektor
 • de viktigste forskningsspørsmål som er forbundet med ledelse og organisering innenfor offentlig sektor, samt inngående kunnskap om de ulike organisasjons- og ledelsesvitenskaplige perspektiver rettet mot denne sektoren og de skoleretninger som er dominerende innen disse
 • hvordan faglige problemstillinger kan analyseres med utgangspunkt i organisasjons- og ledelsesvitenskapens historie, tradisjon og egenart, og gjennom det tilegne seg kunnskap på nye områder innenfor offentlig sektor
 • vitenskapelig teori og metode på høyere nivå, inkludert forskningsetikk

Ferdigheter

 • Kandidaten kan:
 • analysere offentlige organisasjoner og arbeide selvstendig med problemløsning på grunnlag av faglige kunnskaper
 • benytte relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • anvende faglige kunnskaper kritisk, reflektere over egen faglig praksis og opptre som rådgivere i spørsmål som har med organisering og ledelse å gjøre
 • gjennomføre selvstendige, avgrensede forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende faglige standarder og forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • anvende teoretisk og metodisk kompetanse for å gjennomføre avanserte utviklingsoppgaver og prosjekter innen offentlig sektor
 • formidle omfattende selvstendig arbeid på en faglig forsvarlig måte
 • kommunisere og formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor faget, både med spesialister og til allmennheten
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen offentlig sektor

Studiet kvalifiserer for lederstillinger innen all virksomhet i offentlig sektor.

Opptak til masterutdanninger er regulert av Forskrift om opptak til UiT §§ 12.-16. Du må være kvalifisert innen søknadsfristen

Bachelorgrad og yrkespraksis:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

I tillegg kreves det relevant yrkespraksis tilsvarende 2 år i fulltidsstilling. Med relevant yrkespraksis menes at søkeren har ledererfaring, erfaring fra andre ansvarsfulle stillinger fra offentlig eller privat virksomhet, eller annen arbeidslivserfaring som kan knyttes til oppgaver relatert til programmets profil innenfor organisasjon og ledelse i offentlig sektor.

Praksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attesten skal inneholde stillingstittel, stillingsprosent samt start og evt. sluttdato. Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med likningsattest. Relevant yrkeserfaring dokumenteres med firmaattest fra Foretaksregisteret.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om plass.

Undervisningen består av nettbaserte forelesninger og seminarer, fysiske samlinger og veiledning. Nettbaserte læringsformer anvendes i studiet. Undervisningsform og omfang er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelsene. Dersom antallet studenter blir under 10 ved campus Narvik og campus Kirkenes vil det bli faglig tilrettelegging ved bruk av teknologi.

Eksamens- og vurderingsformene er redegjort for i emnebeskrivelsene for hvert av delemnene.

Eksamensformene består av ulike typer hjemmeeksamen med oppgitt eller selvvalgt oppgave, mens muntlig eksamen benyttes i forbindelse med masteroppgaven.

For å kunne fremstille seg til eksamen i de ulike delemnene må et arbeidskrav være bestått. Dette er en skriftlig eller muntlig fremstilling basert på en gitt problemstilling. Arbeidskravet er redegjort for i de enkelte emnebeskrivelsene.

For vurdering av eksamen benyttes en karakterskala fra A-F, der F er stryk. Kontinuasjonseksamen er særskilt omtalt i de enkelte emnebeskrivelser.

Undervisningsspråket er norsk. Masteroppgaven skrives på norsk eller annet skandinavisk språk, eventuelt på engelsk etter søknad til instituttet.

Delstudier i utlandet er mulig. UiT og HSL-fakultetet har flere åpne avtaler med universiteter verden rundt. Utenlandsopphold må godkjennes av Institutt for samfunnsvitenskap før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.


Søknadsfrist for utveksling: Vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret: 1. februar

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.