Forfatterstudium 1 - årsstudium

Duration: 1 År

Photo: Live Grinden
Photo: Live Grinden

Forfatterstudium 1 - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline
1. mars 2020.
Søking og opptak
How to apply?

Forfatterstudium 1 er rettet mot studenter som ønsker å utvikle sitt skrivetalent og evne til å vurdere litterær tekst. I løpet av studiet vil studentene skrive tekster i ulike sjangrer og tradisjoner og få tilbakemeldinger fra medstudenter og forfattere på egne tekster. Studiet har 8 samlinger i løpet av studieåret.

Forfatterstudiet ved UiT Norges arktiske universitet ligger på Kunstakademiet midt i Tromsø sentrum, og er det første forfatterstudiet i Norge som har utviklet et studieprogram i skrivekunst ved et kunstakademi. Forfatterstudiet er samlingsbasert, noe som gjør at studiet tiltrekker seg studenter med stor variasjon i alder, bosted og erfaring. Studiet består av intensive samlinger med tekstverkstedet i sentrum kombinert med lengre lese- og skriveperioder. Til tekstverkstedet inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Forfatterstudiet tilbyr i øyeblikket tre årsstudier: Forfatterstudium 1, Forfatterstudium 2 og Forfatterstudium 3 . Forfatterstudium 3 er foreløpig en del av en prøveordning som skal evalueres før det konkluderes om videreføring.

Forfatterstudium 1 og 3 tilbys samme år: 2020, 2022, 2024 osv (her tas det igjen forbehold om hvorvidt Forfatterstudium 3 videreføres), mens Forfatterstudium 2 tilbys 2021, 2023, 2025 osv. Forfatterstudium 1 og 3 vil ha samlinger i samme uke, med 1-2 felles undervisningsdager.

Questions about the study
Oterholm, Anne

Førsteamanuensis


Bilde til UiT (2).jpg
Blichfeldt, Merete Elise

Rådgiver


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

Studiet tar sikte på å utvikle den enkelte students skapende skriveevne og evne til å vurdere litterær tekst. Studentene vil i løpet av året få i oppgave å skrive tekster i ulike sjangere og tradisjoner, og sjangerrelevante problemstillinger vil bli drøftet i møte med den enkelte students tekst. Det vil være størst fokus på poesi og prosa.

«Ureine» skrivepraksiser som bevisst jobber kontrært i forhold til sjangrene tas opp i løpet av året. Studiet gir grunnleggende kjennskap til det litterære språkets virkemidler og egenart, utviklingen av de ulike litterære sjangrene og kjennskap til ulik lese- og skrivepraksis.

 

Sjangre det gis undervisning i:

 • Lyrikk (2 samlinger)
 • Essayistikk (1 samling)
 • Prosa (novelle/roman/kortprosa) (2 samlinger)
 • Dramatikk (1 samling)
 • Sjangeruavhengige skrivepraksiser/konseptuell skriving/digital litteratur (1 samling)
 • Kreativ lesning/kritikk (1 samling)

Etter bestått studium skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Studenten skal ha grunnleggende kjennskap til:Det litterære språkets virkemidler og egenart
 • Utviklingen av de ulike litterære sjangrene, og forståelse for hvordan de er blitt praktisert og praktiseres
 • Ulike skrive- og lesepraksiser
 • Digital publisering
 • De grunnleggende rammebetingelsene i det norske bokmarkedet, og vilkårene for forfattere og utgivere i Norge

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne benytte ulike litterære sjangre i egen skriving
 • Vise dristighet og evne til å eksperimentere i skriveprosessen
 • Kunne reflektere om forholdet mellom den litterære formen og stoffet
 • Ha erfaring med fremføring av egne tekster

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne lese og gi relevant tilbakemelding på uferdig tekst i en gruppe
 • Kunne nyttiggjøre seg tilbakemeldinger på egen tekst i videre skrivearbeid

Studiet er relevant for arbeid som skjønnlitterær forfatter, litteratur- og kulturformidler, journalistikk og litteraturkritikk, bibliotek, media, forlag, reklame eller skoleverket

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Bestått opptaksprøve

Opptaksprøven består av:

 • 10 - 15 sider skjønnlitterær tekst
 • Motivasjonsbrev på maksimum to sider, inneholdende:
  • Kort kommentar til innsendt tekst; er teksten(e) ferdig(e), under arbeid, hvordan søkeren har jobbet med dem
  • Kort beskrivelse av hva lesning betyr og har betydd for søkeren og egen skriving
  • Kort beskrivelse av eventuelle erfaringer fra litterære sammenhenger
  • Kort beskrivelse av forventninger til studiet

Tekst og motivasjonsbrev skal være skrevet på et nordisk språk.

Dersom grafiske/visuelle/formelle avvik ikke er en del av uttrykket, ønskes følgende formatering: 4,8 cm øvre og nedre marg, 4,4 cm venstre og høyre marg, rett høyre marg, 12 pkt. tegn, linjeavstand 1,5.

Vennligst last opp tekstprøve og motivasjonsbrev som et samlet dokument i PDF-format på Søknadsweb.

 

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år

For studiet Forfatterstudium 1 regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Utgivelse av en skjønnlitterær bok som er innkjøpt av Norsk kulturråd
 • Skriveerfaring generelt
 • Publisering av tekster i tidsskrift,
 • Antologier
 • Konsulentuttalelser fra forlag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Eller tilsvarende kompetanse i norsk og engelsk.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Studiet er adgangsregulert.

 

 

Studiet er samlingsbasert, med åtte samlinger av fire dagers varighet i løpet av studieåret. Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer, verksgjennomganger og tekstverksted. Med verksgjennomgang menes kollektive nærlesinger av etablerte forfatterskap. Tekstverkstedet utgjør kjernen i undervisningen. Det blir gitt sjangerrelevante skriveoppgaver mellom samlingene. I tekstverkstedene blir nyskrevne tekster lest kritisk av medstudenter, lærere og gjesteforelesere. Til verksgjennomgangene og arbeidet i tekstverkstedene inviteres etablerte skandinaviske forfattere.

Arbeidskrav som må være oppfylt før studenten kan avlegge eksamen:

 • Deltakelse i minst 80 % av undervisningen
 • Innlevering av 10 - 15 sider nyskrevet/bearbeidet tekst til hver samling

Eksamen består av:

 • Innlevering av 20 - 30 sider bearbeidet litterær tekst.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Ved kontinuasjonseksamen skal kandidaten levere en bearbeidet versjon av den teksten/de tekstene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen.

Norsk

Forfatterstudiet kan bygges ut med Forfatterstudium 2 og Forfatterstudium 3

Hvem kan gå på Forfatterstudiet i Tromsø?