Sosialt arbeid - master

Duration: 2 År

Sosialt arbeid - master

Duration: 2 År

Campus
Alta
Application deadline
20. april 2022
Søking og opptak
How to apply?

Masterstudiet i sosialt arbeid skal gjennom kompetanseheving kvalifisere kandidater til å utøve sosialt arbeid i et komplekst praksisfelt, herunder å håndtere reformer, omstillinger og samarbeidsutfordringer i og på tvers av sektorer og virksomheter. Studiet har en fremtidsrettet profil, med fokus på et mangfolds- og marginaliseringsperspektiv. Det skal inspirere og motivere til forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling og sakkyndig virksomhet. Kandidater skal etter endt studium kunne imøtekomme fremtidige behov for spesialisert kunnskap på høyere nivå, både innenfor ulike fagområder for sosialt arbeid og innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Questions about the study

1220WencheKjæmpenes01.jpg
Wenche M. Kjæmpenes

Associate professor in political science


marte.jpg
Marte Thronæs Hardersen

Rådgiver


Masterstudiet i sosialt arbeid har en framtidsrettet profil, med fokus på sosialt arbeid i et mangfolds- og marginaliseringsperspektiv. Kunnskap fra ulike samfunnsteoretiske perspektiver, samt kunnskap om marginaliserings-, ekskluderings- og inkluderingserfaringer hos individer og grupper kan brukes til å utvikle ferdigheter og handlingskompetanse innen sosialfaglig virksomhet.

I studiets innledende emne "Marginalisering og sosialt arbeid" vil vi se sosialfaglige praksiserfaringer i lys av ulike perspektiver på marginalisering og menneskerettigheter. I emnet "Nyere perspektiver på sosialt arbeid" vil denne kunnskapen utvides ved å fokusere på nasjonale og regionale samfunnsendringer og reformer, sosialarbeiderens og sosialt arbeids rolle i dette, samt kompetanse om klientskapende prosesser og beredskap for myndiggjørende strategier. I det valgfrie emnet "Myndiggjørende sosialt arbeid" fokuseres det på myndiggjørende og medvirkende tilnærminger på både individ, gruppe og samfunnsplan. Slik vil studiet øke både kunnskaper, ferdigheter og kompetansen i sosialt arbeid.

Masterstudiet har to emner med fokus på vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode. Emnet "Vitenskapsteori og forskningsetikk" skal gjøre studentene i stand til å analysere og reflektere over vitenskapsteoretiske tradisjoner i et sosialfaglig perspektiv. Emnet "Forskningsmetode" gir en innføring i kvalitative og kvantitative metoder, både med henblikk på gjennomføring av undersøkelser og analyse av data.

Masterstudiets avsluttende emne er masteroppgaven. Formålet med masteroppgaven er at studenten skal planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig sosialfaglig forskningsarbeid under veiledning. Emnet skal dessuten bidra til at studentene utvikler evne til kritisk refleksjon og metodiske spørsmål, samt bidra til kunnskapsproduksjon i sosialt arbeid. Masteroppgaven skal gi et samlet uttrykk for studieprogrammets læringsutbytte med fokus på å anvende teoretiske og metodiske kunnskaper, ferdigheter og kompetanser innenfor fagfeltet sosialt arbeid.

Kunnskap

Ved fullført studium skal kandidaten:

 • ha utvidet kunnskap om begreper, metoder og teorier innen sosialt arbeid
 • ha inngående kunnskap om ulike perspektiver på marginalisering
 • ha økt kunnskap om rettigheter, organisering og prioritering som rammer for sosialfaglig praksis
 • ha vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske kunnskaper
 • ha spesialisert kunnskap innen tematikken for masteroppgaven

Ferdigheter

Ved fullført studium skal kandidaten:

 • kunne bruke kritisk refleksjon, dekonstruksjon og enkel diskursanalyse
 • kunne arbeide selvstendig og i samarbeid med andre med metodiske, vitenskapsteoretiske og sosialfaglige problemstillinger
 • kunne anvende relevante samfunnsfaglige forskningsmetoder og utvikle sosialfaglige FoU-design
 • kunne gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning
 • kunne bidra til faglige diskusjoner ved kritisk å lese og vurdere kilder og statistikk
 • kunne bidra til fagutvikling, formidling og forskning innen sosialt arbeid

Generell kompetanse

Ved fullført studium skal kandidaten:

 • ha forståelse for utviklingsarbeid i samfunn som endres
 • kunne reflektere over, diskutere og ta stilling til relevante sosialfaglige dilemmaer og problemstillinger
 • kunne utvide og anvende vitenskapsbaserte kunnskaper og ferdigheter på andre samfunnsområder
 • ha økt forståelse for fagområdets begrepsapparat og forståelsesformer for å kunne redegjøre for disse i lokale, nasjonale og internasjonale diskurser
 • kunne bidra til innovasjon, faglig ledelse og faglig utvikling
 • være bevisst om sine faglige begrensninger og ha åpen holdning til andre yrkesgrupper og økt forståelse for tverrfaglig samarbeid

Studiet kvalifiserer til stillinger som krever spesialisert kompetanse innen fagutvikling, systematisk dokumentasjon og evaluering innen ulike former for sosialfaglig arbeid, velferdstjenester, offentlig forvaltning, helse og omsorg, samt faglig utviklingsarbeid. Studiet kvalifiserer også for faglig ledelse i felt med relevans for sosialt arbeid. Det gir også mulighet for undervisningsstillinger på videregående skole, høgskole og universitet, eller for å utføre forsknings- og utviklingsarbeid.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
SSO-3010 Marginalisering og sosialt arbeid (15 sp)
SSO-3011 Vitenskapsteori og forskningsetikk (15 sp)
2. sem (vår)
SSO-3020 Nyere perspektiver på sosialt arbeid (15 sp)
SSO-3021 Forskningsmetode (15 sp)
3. sem (høst)
SSO-3030 Myndiggjørende sosialt arbeid eller valgfritt emne (15 sp)
SSO-3900 Masteroppgave (15 sp)
4. sem (vår)
SSO-3900 Masteroppgave (30 sp)

Opptakskravet er fullført bachelor i sosialt arbeid, barnevern eller vernepleie (sosionom, barnevernspedagog eller vernepleier). Det stilles krav om relevant fordypning av minimum 80 studiepoengs omfang innenfor studieprogrammets fagområde. Søkere med annen samfunnsfaglig, pedagogisk eller helsefaglig utdanning og relevant sosialfaglig yrkeserfaring kan også søke.

Følgende generelle opptakskrav gjelder:

Søkere med eldre utdanning av minimum tre års omfang, må ha en utdanning som gir uttelling for 180 studiepoeng. Søkere må ha minimum gjennomsnittskarakter C, og karaktersnittet regnes ut fra hele bachelorgraden. Her kan du lese mer om hvordan snittet regnes ut

For søkere med eldre grunnutdanning uten vurdering etter karakterskala vil det bli foretatt en individuell vurdering.

Søkere som ønsker innpassing for tidligere utdanning må søke ordinært opptak til studiet. Søknad om innpassing utformes og behandles etter at studenten er tildelt studieplass.
Studenter kan få godkjent emner/moduler fra andre master-programmer, for eksempel fra Master i barnevern.

Opptak og rangering skjer i henhold til Forskrift om opptak til UiT Norges arktiske universitet.

Undervisning

Studiet er samlingsbasert. Første samling gjennomføres som en fysisk samling i Alta der alle studentene møter, mens de resterende samlingene gjennomføres digitalt. Undervisningen vil legge til grunn ulike metoder for studentaktive læringsformer understøttet av IKT-baserte redskaper. Det vil være utarbeidet et studieopplegg for alle samlingene, samt arbeid mellom samlingene bestående av selvstudier, øvelser og gruppearbeid.

Mastergradsprogrammet vektlegger studentaktive læringsformer og det kreves at studentene deltar aktivt i egen faglig utvikling. Erfaringsbasert og praksisnær læring er viktige elementer i studiets pedagogiske opplegg. Hensikten er å tilegne seg og dele kunnskaper, ferdigheter og erfaringer som er direkte overførbare til praktiske situasjoner og kontekster, samt på bakgrunn av ny og nyttig teori å bidra til ny kunnskap. Dette fordrer deltakelse og engsjement på studiesamlingene og studentaktivitet mellom samlingene.

I det selvstendige arbeidet med masteroppgaven oppfordres kandidaten til å knytte seg opp mot en av forskningsgruppene ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid.

 

Eksamen

Eksamen og vurdering er regulert i henhold til Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Hensikten med vurdering er av pedagogisk og kvalitetsmessig karakter, og vurdering vektlegger prøving og sluttresultat. Vurdering er en viktig del av undervisnings- og læreprosessen i løpet av studiet. Vurdering skal også sikre at den enkelte student har utviklet kompetanse i henhold til læringsmålene for studiet, og som er forenlig med god yrkesutøvelse. Hvert emne avsluttes med eksamen. For å kunne gå opp til avsluttende eksamen i et emne er det nødvendig å ha gjennomført og bestått eventuelle arbeidskrav. Disse arbeidskravene er beskrevet under hvert emne. Alle obligatoriske emner må være bestått før mastergradsoppgaven kan leveres.

Ved vurdering av muntlige og skriftlige eksamener benyttes enten vurderingsuttrykket bestått/ikke bestått eller karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Vurderingsformen beskrives under hvert emne.

Norsk

Master i sosialt arbeid kvalifiserer for videre studier på doktorgradsnivå (PhD).

Institutt for barnevern og sosialt arbeid ønsker å stimulere studentene til faglige utenlandsopphold som en del av studieløpet. Master i sosialt arbeid tilrettelegger for utveksling det siste studieåret. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

UiT og HSL-fakultetet flere åpne avtaler med universiteter verden rundt.

Søknadsfrist og info:
Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.