Fagdidaktikk for lærere - master

Duration: 4 years

Fagdidaktikk for lærere - master

Duration: 4 År

Campus
Tromsø, Alta
Application deadline
15.april kl.23.59
Søking og opptak
How to apply?

Er du utdannet lærer og ønsker mer faglig dybde og utviklingskompetanse?

Vår master i fagdidaktikk er skreddersydd for lærere som sikter mot lektortittelen. Dette fleksible studieprogrammet tilbyr en dypere forståelse og spesialisering innenfor ditt valgte fagområde. Emnene er rettet mot hele grunnskolen, og du kan velge mellom følgende masterfag: begynneropplæring, engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Questions about the study
E-mail: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telephone: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Masterprogrammet gjennomføres på deltid over 8 semester eller på heltid over 4 semester. Ved opptak velger studentene mellom følgende masterfag: begynneropplæring, engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Vær oppmerksom på at det ikke alle emnene er mulige å ta hvert studieår. Enkelte emner er samlingsbaserte med samlinger over flere dager på bestemte uker gjennom semesteret, andre emner har undervisning på en fast ukedag gjennom semesteret. For enkelte emner kan man velge mellom studiested Tromsø eller Alta. Les mer under organisering av studiet.

Studentene kan søke om innpass for emner knyttet til masterfaget, veiledning eller pedagogikk/profesjonsfaget som er tatt utenom opptakskravet.

Obligatoriske emner

LER-3680 Prosjektoppgave (15 stp.)
Prosjektoppgave er et FoU-prosjekt der studentene skal ta initiativ til, gjennomføre og evaluere et utviklingsprosjekt i egen praksis. Prosjektoppgaven tilbys kun i Tromsø.


LER-3500/LER-3510 Metode (15 stp.)

Emnet gir en teoretisk og praktisk gjennomgang av hvordan man utvikler forskningsdesign som kan anvendes i utforskning av relevante temaer innen opplæring i skolen.


Emnet skal være en integrert del av masterprosjektet og fungere som en start på masteroppgaven. I løpet av emnet skal en formulere sin egen problemstilling og lage en prosjektplan.

Masteremner (30 stp.)

I valgt masterfag vil studentene fordype seg i faglige og fagdidaktiske tema. Det er to masteremner på 15 studiepoeng i hvert masterfag. Masteremnene er felles for grunnskolelærerutdanningen 1-7.trinn og 5-10.trinn. Masteremner i samfunnsfag, naturfag og engelsk tilbys kun i Tromsø.

Masteremner norsk: LER-3100, LER-3101 (Tromsø)/ LER-3110, LER-3111 (Alta)

Masteremner matematikk: LER-3200, LER-3201 (Tromsø) / LER-3210, LER-3211 (Alta)


Masteremner samfunnsfag: LER-3250, LER-3251


Masteremner naturfag: LER-3300, LER-3301


Masteremner engelsk: LER-3150, LER-3151


Masteremner begynneropplæring: LER-3050, LER-3051

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:
Studenten får:

 • Omfattende og avanserte fagdidaktiske kunnskaper i masterfaget.
 • Solid kunnskap om forskning i masterfagets didaktikk.
 • Utvikle kunnskaper og holdninger som bidrar til å skape gode læringsresultatet for den enkelte elev.
 • Kritisk og selvstendig forståelse av læreplanens valg og prioriteringer innenfor masterfaget.
 • Kunnskaper om hvordan en gjennomfører FOU-arbeid som en del av lærerjobben.

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Ha en dypgående kjentskap til hvordan å videreutvikle elevenes grunnleggende ferdigheter i masterfaget, samt evne til å utvikle den enkelte grunnleggende ferdighet på tvers av fag.
 • Kunne anvende forskning for å planlegge undervisning på kort og lang sikt.
 • Kunne gjennomføre et selvstendig arbeid under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer.

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Anvende sin faglige kunnskap til å utvikle forskningsbasert undervisning i egen praksis.
 • Ha autoritet og kompetanse til å lede læringsarbeid og fungere som en ressursperson innenfor sitt masterfag.
 • Kommunisere avanserte sider ved forskning i masterfaget og kunne anvende dette til utviklingsarbeid i skolen.
 • Vurdere å utvikle egen praksis og bidra til kollegial fornyelse innenfor masterfaget.
 • Problematisere etablerte sannheter og ha en selvstendig og kritisk holdning til undervisning og læring generelt, og spesielt innenfor masterfaget.

Tabell som viser studieplan.

Se også under fanen "Studieplan"Fullført lærerutdanning (grunnskolelærer, allmennlærerutdanning, praktisk og estetisk lærerutdanning, faglærerutdanning) av minimum tre års omfang og med minimum 60 studiepoeng i valgte masterfag.

Bachelor/master + PPU med fordypning på minst 80 studiepoeng i valgte masterfag.

Opptak til masterstudiet foretas hvert høstsemester. Studiet er adgangsregulert med 30 studieplasser.


Arbeidsformene er forelesninger, seminarer med studentfremlegg, gruppedrøftinger, masterforum og praktiske øvelser. I de fleste emner har man undervisning sammen med studenter i grunnskolelærerutdanningen. Det er obligatorisk oppmøte i hvert emne (se i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne).

Hvert emne har avsluttende eksamen. Hvilke eksamensformer som gjelder for hvert emne, står nærmere spesifisert i emnebeskrivelsene.

Avsluttende eksamen består av en skriftlig masteroppgave.

Innleveringsfristen på masteroppgaven er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.
Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i en gruppe på to studenter. Omfang 60-70 sider / 24000-28000 ord, og 80-90 sider / 32000-36000 ord dersom oppgaven skrives i gruppe.


Karakterskala fra A - E for bestått og F for ikke-bestått. Masteroppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet er bedømt til karakteren F (jfr. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø, kapittel 5 § 26 (7).

Undervisningsspråket er norsk. Fagvalg engelsk undervises på engelsk. Skriftlige eksamensbesvarelser kan også leveres på engelsk, svensk eller dansk etter søknad.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du HER.

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram HER.

Institute Country
The University of Auckland New Zealand