Barnevern - bachelor

Duration: 3 År

Barnevern - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Harstad
Application deadline

20. april 2022 klokken 14:00

1. mars for realkompetansesøkere

Søking og opptak
How to apply?

Hva er en god barndom? Hvordan løser familien et ungt familiemedlems utfordringer knyttet til rus og psykisk helse? Hva kan familienettverket og nærmiljøet bidra med? Hva skal til for at barn og ungdommer, uansett kulturell bakgrunn, opplever seg inkludert i det samfunnet de er en del av? Hvis du er en som er engasjert i mennesker rundt deg og ønsker å jobbe med barn og unge, da trenger vi deg. Hvis du vil bidra med ditt engasjement til at barn og unge får styrke til å mestre utfordringer i livet, kan bachelor i barnevern være starten på et aktivt og meningsfylt arbeidsliv. Du trengs der ute som en engasjert medarbeider i barnehager, skoler, ungdomsinstitusjoner, innen psykisk helsevern og barnevernet. Søk nå!

Questions about the study

Lorentsen, Kristine Sundet

Førstekonsulent


Bachelor i barnevern kvalifiserer til yrkestittelen barnevernspedagog.

Barnevernspedagogutdanningen er basert på barnevernsfaglig forsknings- og praksisbasert kunnskap, og på kunnskap fra barn, unge og deres foresatte. Barnevernsfaglig arbeid tar utgangspunkt i barn og unges livssituasjon og rettigheter, og anerkjenner barn og unges behov for trygghet, omsorg, forståelse og kjærlighet. Barnevernspedagogen skal kunne forebygge og avdekke omsorgssvikt og bidra til forsvarlige tjenester.

Studentene skal ha en forståelse av sammenhenger mellom individuelle problemer, behov og samfunnsforhold, og handlingskompetanse for å kunne gi rett hjelp til rett tid for barn, unge og deres familier i utsatte livssituasjoner.

I studiet vektlegges utvikling av kulturanalytisk kompetanse. 

Barnevernspedagoger arbeider med barn og unge og deres pårørende både i og utenfor institusjoner, hovedsakelig innenfor de kommunale og statlige tjenester.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Kandidaten

 • har bred kunnskap om barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars- og oppgavefordeling i velferdsforvaltningen
 • har bred kunnskap om gjeldende norsk og internasjonal rett som er relevant for barnevernsfeltet, og relevant juridisk metode, deriblant kunnskap om FNs barnekonvensjon art. 3, 12 og 30, herunder barns rett til medbestemmelse og medvirkning
 • har bred kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og utvikling, med særlig forståelse for barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner, slik at barnets beste og barnets og familiens rettigheter kan identifiseres og ivaretas
 • har bred kunnskap om tverrprofesjonelt samarbeid, familie- og nettverksarbeid, samspill og utviklingsstøttende omsorg
 • har bred kunnskap om samiske barns rett til oppvekstforhold der deres etniske, språklige og kulturelle tilknytning vektlegges
 • har bred og flerfaglig kunnskap om sentrale barnevernsfaglige temaer, problemstillinger og prosesser herunder bred kunnskap om omsorgssvikt, overgrep, vold, rus og psykisk helse; mulige årsaksforhold, uttrykk og konsekvenser
 • har bred kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid i et samfunn preget av mangfold
 • har kunnskap om profesjonsetikk, etiske verdier, risikovurderinger, dilemma og problemstillinger i barnevernfeltet
 • har kunnskap om ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor miljøterapeutisk og annen barnevernsfaglig arbeid
 • har kunnskap om velferdsstatens strukturer og profesjoner, herunder kunnskap om egen profesjon og barnevernfeltets historie
 • har kunnskap om inkludering, ikke-diskriminering og likestilling, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester i samfunnet. Kandidaten skal i dette ha særlig fokus på samenes rettigheter og status som urfolk, etniske minoriteter og flyktningers livssituasjoner og rettigheter
 • har kunnskap om vitenskapsteori og hvordan kunnskap utvikles og forstås, herunder samfunnsvitenskapelig metode og dets muligheter og begrensninger
 • har kjennskap til ulike former for familieliv og familiepolitiske føringer, fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid, nytenking og innovasjonsprosesser innenfor fagområdet
 • kan oppdatere sin kunnskap om barns digitale hverdagsliv og har digital kompetanse, herunder kunnskap om digital sikkerhet, på individ og systemnivå

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • anvende faglig kunnskap, kritisk analyse og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder reflektere kritisk over egen og tjenestens praksis
 • anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å arbeide systematisk og målrettet med barn, unge og familier, herunder anvende forsknings-, praksis- og erfaringsbasert kunnskap for å utrede barn og unges omsorgssituasjon og atferd og tilrettelegge hensiktsmessige tiltak
 • anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag i miljøterapeutisk arbeid, og anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse
 • anvende relevant lovverk, regelverk og veiledere
 • anvende faglig kunnskap og skjønn til å veilede barn, unge, deres foreldre og foresatte i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • anvende faglig kunnskap og kompetanse til å initiere og lede tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte
 • anvende kunnskap fra barn og unge som en del av grunnlaget for å sikre barn og unges deltakelse og medvirkning
 • reflektere kritisk over marginaliseringsprosesser og maktforhold i samfunnet, og anvende kunnskap om disse for å bidra til en tjenesteutøvelse som er kultursensitiv, inkluderende og muliggjør mangfold
 • anvende faglig kunnskap til fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon, og anvende denne kunnskapen på en metodisk og vitenskapelig måte
 • beherske konflikthåndtering, kommunikasjonsmetoder og samhandling med barn, unge, familier og samarbeidspartnere på individ- og systemnivå

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har innsikt i eget kunnskapsgrunnlag, verdier og holdninger og har forståelse for betydningen av egen personlig og faglig utvikling for utøvelse av rollen som barnevernspedagog
 • har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av relasjonskompetanse i barnevernsfaglig arbeid, herunder innsikt i etiske problemstillinger og håndtering av disse
 • har innsikt i og kan ivareta barn, unge og familiers rettigheter og bidra til å sikre likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold
 • kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, analysere, vurdere og evaluere barnevernsfaglig arbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte
 • kan planlegge, iverksette, begrunne, dokumentere og evaluere tiltak med utgangspunkt i barnets beste
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utrede og analysere barnevernsfaglig arbeid selvstendig og sammen med andre, herunder med særlig vekt på minoritets- og majoritetsperspektivet i nordområdene, urfolk, nasjonale minoriteter, nye etniske minoriteter og kjønn
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innen sosialpedagogisk/sosialfaglig arbeid

Barnevernspedagoger jobber innen barne- og ungdomspsykiatri, PPT, statlig og kommunalt barnevern, barnehager, skoler, flyktningetjenester, Bufetat, i rusomsorgen og voksenpsykiatrien. De jobber også innen helse- og omsorg, miljøarbeid for psykisk utviklingshemmede, krisesenter, familievernkontor, frivillige organisasjoner og fritidssektoren, forebyggende ungdomsarbeid og psykisk helsevern.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
BVE-1511 Introduksjon til barnevernspedagogens fagfelt og yrkesrolle 15 stp
BVE-1512 Velferdssamfunnets oppbygging og utfordringer 15 stp
2. sem (vår)
BVE-1521 Barn og unge i et pedagogisk og psykologisk perspektiv 15 stp
BVE-1522 Praksis 1: Samhandling og læring 15 stp
3. sem (høst)
BVE-1531 Aktiviteter og pedagogiske metoder i miljøterapeutisk arbeid /Activities and practical methods 15 stp
BVE-1532 Arbeidsprosessen i kommunal barneverntjeneste 15 stp
4. sem (vår)
BVE-1541 Praksis 2: Tiltak og endringsarbeid 30 stp
5. sem (høst)
BVE-1551 Beslutninger og dilemmaer i barnevernet, 15 stp
BVE-1552 Helsefremmende og forebyggende barne- og ungdomsarbeid, 15 stp
6. sem (vår)
BVE-2661 Mangfold, marginalisering og profesjonell bevisstgjøring 10 stp
BVE-2662 Vitenskapsteori og forskningsmetode. Bacheloroppgave 20 stp

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 20. april 2022 kl 14:00 for søkere med generell studiekompetanse.
 

Krav til realkompetanse:

Søkeren må være 25 år eller eldre i søknadsåret og ikke ha generell studiekompetanse.

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole, universitet/høgskole eller tilsvarende
 • Omsorg for egne barn kan telle inntil ett år.

For bachelor i barnevern regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Søker må dokumentere kompetanse i norsk og engelsk tilsvarende første året fra videregående skole.

Søkere som kan vise til fagbrev anses å fylle de ovennevnte faglige krav.

For nærmere informasjon om krav til realkompetanse og hvilke krav som stilles til søknad og dokumentasjon, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse

Politiattest:

Søkere som tas opp på bachelor i barnevern må legge fram politiattest jf. Universitets- og høyskoleloven § 4-9 andre ledd, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. 

Studiet er adgangsregulert, og det tas opp ca 36 studenter hver høst.

Poenggrenser ved hovedopptaket til studiet høsten 2021:

 • Ordinær kvote: 43,0
 • Førstegangsvitnemålskvote: 35,8

Undervisning og læringsformer
Undervisningen bygger på relevant forskning, faglig utviklingsarbeid, erfarings- og praksisnær kunnskap, og har studentaktive og prosessrettede læringsformer der teoretiske kunnskaper, yrkesmessige ferdigheter og personlig kompetanse ses i sammenheng. 

Andre undervisningsformer er forelesninger, seminarer, ferdighetstrening, rollespill/simulering, individuelt-, gruppe- og prosjektarbeid, praksis, refleksjon, veiledning, skriftlige og muntlige arbeidskrav og digitalisert undervisning. 

Studiet vektlegger studentaktive, praksisautentiske og prosessrettete læringsformer. Det er påkrevd at studentene arbeider aktivt med egen faglig utvikling, både individuelt og i grupper.

 

Eksamen

Eksamen og vurdering er regulert i henhold til Forskrift for studier og eksamener ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
Hensikten med vurdering er av pedagogisk og kvalitetsmessig karakter, og vurdering vektlegger prøving og sluttresultat. Vurdering er en viktig del av undervisnings- og læreprosessen i løpet av studiet. Vurdering skal også sikre at den enkelte student har utviklet kompetanse i henhold til læringsmålene for studiet, og som er forenlig med god yrkesutøvelse.

Det avholdes eksamener for hvert emne umiddelbart etter at undervisningen i det aktuelle emnet er ferdig. Kravene fremgår av emneplanene. Vi benytter både intern og ekstern sensor. Studentene må selv sette seg inn i forskriftene før eksamen. For å kunne fremstille seg til eksamen, kreves det at studenten har bestått de ulike arbeidskrav som fremgår av emneplanene, krav til tilstedeværelse, forkunnskapskrav/progresjonskrav, samt praksisstudier.
Ved vurdering av muntlige og skriftlige eksamener benyttes karakterskala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Vurderingsformen beskrives under hvert emne.

Studiet har to praksisperioder. Første praksisperiode gjennomføres i 2. semester og er på 6 uker, inkludert for- og etterarbeid. Andre praksisperiode gjennomføres i 4. semester og er på 17 uker, inkludert for - og etterarbeid.

Gjennom praksisstudiene gis studentene mulighet for å trene på å observere, analysere, forstå samt oppøve ulike yrkesspesifikke ferdigheter på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Praksisperiodene gjennomføres i Troms og Finnmark. Det er Institutt for barnevern og sosialt arbeid som tildeler praksisplass. Det er ikke anledning for studenter å fremskaffe praksisplasser på eget initiativ. Studentene får tildelt praksisplass innenfor Troms og Finnmark, det geografiske området hvor vi har samtlige kommunale praksisavtaler. Dette innebærer at praksisplasser kan tildeles på andre steder enn studiested.

Det vil være anledning til å søke praksisplass i utlandet for praksis i 4. semester.

Norsk

Bachelor i barnevern danner opptaksgrunnlag for for sosial- og barnevernsfaglige masterstudier. Vanligvis kreves det minimum gjennomsnittskarakter C for å være kvalifisert til masterstudier. Ved UiT og flere høgskoler/universitet gis det også tilbud om videreutdanninger og masterprogrammer.

Institutt for barnevern og sosialt arbeid tilbyr master i barnevern og master i sosialt arbeid.

Institutt for barnevern og sosialt arbeid ønsker å stimulere studentene til faglige utenlandsopphold av 4 - 6 måneders varighet som en del av studieløpet, enten i forbindelse med praksisstudium eller teoribaserte kurs (utveksling).

Praksisstudium:

Etter søknad kan praksis 2 gjennomføres i tilknytning til en av våre samarbeidspartnere i utlandet.

Utveksling:

Etter søknad kan 5. semester tas som utveksling i tilknytning til en av våre samarbeidspartnere i utlandet.

SØKNADFRIST OG INFO:

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret: 1. september / høstsemesteret 1. februar

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde