Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - årsstudium

Duration: 1 År

Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum

Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline

15. april 2022 kl 14.00

Realkompetansesøkere: 1. mars.

Søking og opptak
How to apply?

Årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap gir en grunnleggende innføring i organisering, gjenfinning og formidling av dokumenter. Dokumenter omfatter alt fra papir til datafiler og film. Studiet passer for deg som har en bachelorgrad eller mastergrad og som vil kvalifisere deg for en stilling som bibliotekar.

Questions about the study
E-post: aisi@hjelp.uit.no

Roswitha Skare

Professor

 • Telephone: +4777646318
 • Campus: Tromsø

Andreas Vårheim ISK
Andreas Vårheim

Professor Library and Information Science - Documentation Studies

 • Telephone: +4777645739
 • Campus: Tromsø

Christina Lentz

Universitetslektor

 • Telephone: +4777645280
 • Campus: Tromsø

Informasjonssamfunnets utfordringer har gjort studiet av problemstillinger relatert til dokumenter og informasjon stadig mer relevant og viktig for arbeidslivet. Har du allerede en bachelorgrad eller mastergrad og kombinerer dette med årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap, kan studiet kvalifisere til stilling som kommunal biblioteksjef, samt arbeid i fagbibliotek og til arbeid med dokumentbehandling og informasjonstjenester i offentlige sektor, i næringslivet og i frivillige organisasjoner. Studiet passer også for deg som ønsker en innføring i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. I løpet av studiet, i siste semester, har du fem uker obligatorisk praksis.

Etter fullført årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Du har

 • kunnskap om bibliotek - historisk og i dag - som organisasjon, samfunnsaktør og formidler av kunnskap og kultur
 • kunnskap om sentrale spørsmål, emner, og teknologi i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

Ferdigheter:

Du kan

 • klassifisere og katalogisere dokumenter etter utvalgte arkiv- og klassifikasjonssystem
 • anvende relevante faglige kunnskaper på teoretiske problemstillinger og i praktisk arbeid innen bibliotek- og informasjonsvirksomhet
 • oppdatere din egen kompetanse på fagfeltet

Kompetanse:

Du kan

 • planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter i tilknytning til praksisfeltet
 • formidle faglige vurderinger skriftlig og muntlig
 • tilpasse virksomheten til brukergruppers behov
 • benytte relevant teori- og forskningsmetode til analyse av informasjonsfaglig virksomhet

Som påbygning til en bachelor- eller mastergrad gir årsstudiet godkjent bibliotekarutdanning. Studiet kan da kvalifisere til stilling som kommunal biblioteksjef, samt arbeid i fagbibliotek og til arbeid med dokumentbehandling og informasjonstjenester i offentlige sektor, i næringslivet og i frivillige organisasjoner.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse og 15. april 2022 kl 14.00 for søkere med generell studiekompetanse. Antall studieplasser: Studiet er åpent. Alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om studieplass.

Undervisningen består av forelesninger, seminar, praktiske øvelser og arbeidspraksis.

Du blir prøvd i vurderingsformer som semesteroppgave, 1 uke hjemmeeksamen, muntlig eksamen, 6 timer digital hjemmeeksamen og prosjektoppgave. Disse eksamensformene er valgt for å prøve deg i forskjellig typer kunnskap både relatert til gjengivelse og beskrivelse av teoretiske perspektiver og begreper, og til refleksjon og anvendelse av disse perspektivene på faglige og praktiske problemstillinger. Videre gir det deg en mulighet til å utvikle din skriftlige og muntlige kompetanse, og til å fremstille din kunnskap på ulike måter.

Det blir gitt veiledning ved skriving av semesteroppgave og prosjektoppgave. Eksamener vurderes ut fra karakterskalaen A-F der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått. For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse i studiekatalogen på nett.

Fem uker praksis i vårsemesteret (andre semester).

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Andre eksamensspråk er mulig etter søknad.

Årsstudiet kan brukes som en del av et bachelorgradsstudium, men det inneholder ikke ex.phil. eller ex.fac. Hvis du vet at du vil ta en grad ved universitetet, vil det derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program.Dersom du fullfører en bachelorgrad med fordypning i medie- og dokumentasjonsvitenskap på minimum 80 stp, kan du søke om opptak til mastergradsstudiet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i fordypningen i medie- og dokumentasjonsvitenskap.