Datateknikk - videreutdanning

Duration: 2 Semester

Photo: unknown
Photo: unknown

Datateknikk - videreutdanning

Duration: 2 Semester

Campus
Narvik
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Videreutdanning datateknikk er en 1-årig påbygning (60 studiepoeng) på en ingeniørutdanning, og vil kvalifisere kandidater fra andre disipliner som Bygg, Maskin, Prosess, Elektro m.v. for opptak til Master Data/IT (Applied Computer Science).

Studiet har også som hensikt å gi tilbud til de som ønsker mer påfyll av datateknologi som følge av at datateknologi som brer om seg og oftere enn før blir sett på som en nødvendighet for å mestre andre disipliner.

Questions about the study
E-post: studie-ivt@hjelp.uit.no

Olofsen, Hans

Associate Professor, Program Coordinator

 • Telephone: +4776966524
 • Campus: Narvik

Bang, Børre

Instituttleder

 • Telephone: +4776966246
 • Mobile: 92218623
 • Campus: Narvik

Brustad, Tanita Fossli

Førsteamanuensis

 • Telephone: +4776966569
 • Campus: Narvik

Dalmo, Rune

Førsteamanuensis

 • Telephone: +4776966195
 • Campus: Narvik

Arne L
Arne Lakså

Professor

 • Telephone: +4776966221
 • Campus: Narvik

Aleksander Pedersen

Associate Professor

 • Telephone: +4776966500
 • Campus: Narvik

Studiet er satt sammen av emner på 10 studiepoeng med og utvalgte emner fra det ordinære bachelorstudiet for Datateknikk. Det er en normert studiebelastning på 30 studiepoeng hvert semester.

For oppdaterte emnebeskrivelser av emner henvises det til UiTs nettsider.

Studiet er satt sammen i tråd med føringer gitt i rammeplan for ingeniørutdanningen. De fleste emner har arbeidskrav som når oppfylt gir eksamensrett. Noen emner har krav om oppmøte som følge av laboratorieaktivitet. For detaljer om arbeidskrav henvises det til emnebeskrivelser for de enkelte emner.

Studiet er heltidsstudium basert på campus Narvik. Studiet tilbys også som nettstudium med frivillige samlinger.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Kandidaten har kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv med fokus på programvareutvikling og systemdrift innen områdene programvareutvikling, webapplikasjoner og systemutvikling. I tillegg til generell programmering inkluderer dette kunnskap om:

- algoritmer og datastrukturer

- databaser

- programvareutvikling

- web-utvikling

- datakommunikasjon og sikkerhet

 • Kandidaten har kunnskap om problemløsning, utviklingsprosesser, modellering og om testing.
 • Kandidaten har kunnskap om datakommunikasjon og datanettverk, virkemåter for datamaskiner.
 • Kandidaten har kunnskap om problemløsning, programvareutvikling og grensesnitt, samt prinsipper for oppbygging av datasystemer.
 • Kandidaten har kunnskap om relevante lovbestemmelser knyttet til bruk av datateknologi og programvare, og har kunnskaper om ulike konsekvenser ved bruk av informasjonsteknologi. Kandidaten kan gjøre rede for profesjonell arbeidsmetodikk for utvikling av datasystemer.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget datateknologi.
 • Kandidaten kan oppdatere og utvide sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjons - innhenting og kontakt med fagmiljøer, brukergrupper og praksis.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor dataingeniørfaget og begrunne sine valg.
 • Kandidaten har kunnskap om faglig relevant programvare og har ingeniørfaglig digital kompetanse.
 • Kandidaten behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid. Dette inkluderer ferdigheter til å

- bruke objektorienterte, iterative, inkrementelle, testdrevne og smidige utviklingsmetoder til å produsere programvare

- utvikle programvare ved bruk av kjente algoritmer, mønstre og rammeverk

- teste brukervennlighet og funksjonalitet til programvare

- anvende programmeringsverktøy, systemutviklingsmiljø, systemprogramvare og nettverk

- utarbeide krav og modellere

 • Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team. Kandidaten er i stand til å ivareta de økonomiske aspektene ved disse aktivitetene.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger der informasjonsteknologi inngår.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige konsekvenser av dataløsninger (maskinvare og programvare) og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT. Kandidaten skal ha kjennskap til:

- grunnleggende sikkerhetsmekanismer i aktuelle IKT-løsninger

- gjeldende lover og regelverk for lagring av personopplysninger

 • Kandidaten skal ha kunnskap om typiske sårbarheter i IKT-løsninger og hvordan avdekke slike.
 • Kandidaten kan formidle kunnskap om informasjonsteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre denne teknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, herunder vurdere andres arbeid og gi konstruktive tilbakemeldinger.

Kompetansen supplerer eksisterende bachelorgrad slik at yrkesmuligheter utvides til inkludere:

 • Programvareutvikling, blant annet for internett, spill og e-Helse. Dersom du er interessert i programvareutvikling kan du bli systemutvikler / programvareutvikler i bedrifter som produserer programvare for salg, eller som en del av en utviklingsavdeling i et større bedrift. Du vil garantert komme i berøring av internettbaserte og mobile produkter/ løsninger.
 • Drift. Datanettverkene og utstyret koblet til dette (hub'er, routere, servere etc) trenger kontinuerlig vedlikehold og oppgradering. Du kan bli ansatt i en bedrift som har driftsansvaret for andre, eller være direkte tilknyttet en større bedrift sin driftsavdeling.
 • Konsulentvirksomhet. Rådgiving i forbindelse med valg av løsninger, utvikling av kravspesifikasjoner.
 • Support /salg. Kunnskapen du tilegner deg som datastudent gir deg kunnskap som gjør at du raskt kan sette deg inn i ulike produkter. Flere av våre tidligere studenter jobber i kombinasjonsstillinger i utvikler / kundestøtte funksjoner hos noen av de større program utviklingsselskapene (Oracle / Telenor / Rational).

Opptaksgrunnlag er:

Bachelor ingeniørfag eller tilsvarende.

Bachelor ingeniør fra annen studieretning enn datateknikk med bestått 60 studiepoeng fra denne videreutdanningen oppfyller kravet til Master i Teknologi - Applied Computer Science dersom de i tillegg har minst 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk og 7,5 studiepoeng i fysikk.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsomfang ligger omkring 1500-1800 arbeidstimer (i samsvar med ECTS). ECTS er basert på den arbeidsbelastning studentene må legge til grunn for å nå læringsmålene. For å nå læringsmålene må studenten forvente å arbeide 35-40 timer i uken som da inkluderer forelesninger, laboratoria, øvinger, og selvstudium. Arbeidsbelastningen varierer utover ukene i semesteret som følge av ulike læringsaktiviteter.

Undervisningsformer

Det benyttes problembasert læring, forelesninger, laboratorieoppgaver, med omvendt klasserom som pedagogisk metode. Forelesninger kan også være videoopptak med presentasjon av fagstoff. Alle forelesninger og timeplanfestede aktiviteter gjøres det opptak av, og de fleste andre aktiviteter som laboratorieoppgaver e.l. blir også gjort opptak av når hensiktsmessig. Opptak publiseres gjennom LMS og er tilgjengelig for studenter innen de emner dette angår. Disse aktiviteter kan også være tilgjengelig på dedikerte nettmøter. Undervisningen bygger på relevant forskning og utvikling og faglig utviklingsarbeid innen emnene.

Læringsaktiviteter

Det benyttes flere ulike læringsaktiviteter. De mest brukte læringsaktiviteter er selvstendige øvingsoppgaver, øvingsoppgaver i grupper, prosjektoppgaver i grupper, selvstendige laboratorieoppgaver og laboratorieoppgaver i grupper. Andre læringsaktiviteter som presentasjoner demonstrasjoner, og ekskursjoner forekommer. Det vises til den enkelte emnebeskrivelse for detaljer om læringsaktiviteter

Vurderingsformer

Det benyttes skriftlig eksamen, digital eksamen, muntlig eksamen og mappevurdering. I mappevurdering kan det inngå flere vurderingsformer som karaktersatte arbeider og oppgaver og flervalgsoppgaver under tilsyn. Vurdering av prosjektoppgaver inngår også som en del av vurderingsformer. Det benyttes i all hovedsak karakterskala A til F og Bestått/Ikke Bestått i henhold til Universitets- og Høgskolerådets beskrivelser.

Norsk

Studiet gir adgang til å søke opptak ved Master i Teknologi - Applied Computer Science ved UiT i Narvik der hvor kandidaten allerede har en bachelorgrad fra en annen disiplin. Det forutsettes at krav om 25 studiepoeng matematikk, 5 studiepoeng statistikk og 7,5 studiepoeng fysikk er oppfylt.