Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium

Duration: 1 År

Photo: Marius Fiskum
Photo: Marius Fiskum

Praktisk økonomi og ledelse - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Narvik
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Vil du ta en videreutdanning innen økonomi og ledelse som er praktisk rettet? Isåfall er Praktisk økonomi og ledelse studiet for deg. Dette er en utdanning som er tilpasset næringslivets behov og kombinerer praktisk erfaring med teoretisk kunnskap om økonomi og ledelse. På dette studiet jobber dere mye sammen i grupper og presenterer gruppearbeid. Hos oss er det frihet under ansvar, og du har selv ansvar for egen læring.

Questions about the study
E-post: hhcampus@hjelp.uit.no

Per Engelseth

Professor

 • Telephone: +4776966155
 • Campus: Narvik

Jorunn Tufthaug

Rådgiver

 • Telephone: +4776966198
 • Campus: Narvik

UIT campus Narvik tilbyr videreutdanningsstudium i Praktisk økonomi og ledelse.

Studiet er en ettårig videreutdanning som undervises på fulltid ved studiested Narvik. Det arbeides hele tiden med eksempler/oppgaver fra små og mellomstore bedrifter i landsdelen slik at de enkelte fag gjøres relevante og konkrete.

Læringsutbytte

Kunnskap

En med praktisk økonomi og ledelse har:

 • Forståelse for ledelse som yrke.
 • Kunnskap om styringsformer og ledelsesutfordringer, om rammebetingelser, virkemidler og arbeidsformer.
 • Innsikt i hvordan personlige, organisatoriske og samfunnsmessige forhold påvirker rolleutforming og handlingsrom for styring og ledelse.
 • Kunnskap om relevante økonomisk-administrative teorier, metoder, begreper og vitenskapelige tilnærmingsmåter.
 • Kunnskaper om virksomhetsstyring, regnskapsanalyse, investerings- og finansieringsbeslutninger, strategisk analyse, ledelse og organisasjonsutvikling samt analyse av både bedrifts- og samfunnsøkonomiske problemstillinger.
 • Kunnskaper om hvordan en virksomhet kan tilpasse seg ulike konkurransesituasjoner og samfunnsøkonomiske rammebetingelser.

 

Ferdigheter

En med praktisk økonomi og ledelse kan:

 • Vurdere nye investeringer, vite hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og kunne utarbeide og analysere regnskap.
 • Innhente og analysere informasjon om et bredt spekter av økonomisk-administrative problemstillinger, og ut fra dette kunne skrive rapporter og prosjektoppgaver.
 • Anvende faglig kunnskap for utvikling av strategier og hvordan virksomheter organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres.
 • Utvikle strategier, samt operasjonalisere disse for bruk i organisasjoner og bedrifter.
 • Anvende kunnskap på nye områder innenfor ledelse.

 

Generell kompetanse

En med praktisk økonomi og ledelse:

 • Kan vurdere bedriftsøkonomiske, samfunnsmessige og organisatoriske virkninger av beslutninger, samt handle innenfor juridiske og etiske rammer.
 • Kan planlegge og gjennomføre egne arbeidsoppgaver, gjøre selvstendige vurderinger innenfor økonomisk administrative fagområder, og slik sett bidra til utvikling av virksomheten.
 • Har innsikt om økonomistyring som et sammensatt fag, der interessekonflikter og etiske normer påvirker styringen.
 • Kan ha en aktiv rolle i fornyings- og omstillingsarbeid og bidra med kritiske perspektiver i slike prosesser.

De aller fleste som tar dette etter - / videreutdanningsåret, går rett ut i stillinger på mellomleder eller ledernivå. En del starter opp egen bedrift, mens noen tar videreutdanning ved Siviløkonomutdanningen/Master i økonomi og administrasjon ved Handelshøgskolen, campus Tromsø, Alta eller Harstad.

Opptakskravet til Praktisk Økonomi og Ledelse kan dekkes på flere måter:

 • Generell studiekompetanse
 • Realkompetanse
 • Forkurs til ingeniørutdanning + minimum 1 år fullført ingeniørutdanning
 • Fullført minimum 1 år av Y-vei Ingeniørutdanning

 

Krav til realkompetanse

Søkeren må ha yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med realkompetanse. For nærmere informasjon om krav til realkompetanse, se Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse.

Arbeidsformer

Forelesninger, øvinger, gruppearbeid, gruppepresentasjoner.

 

Vurderingsformer

Studentenes kunnskaper innenfor alle emner evalueres. Evalueringsformene kan være prosjektarbeid, hjemmeeksamen, gruppeeksamen eller individuell eksamen. Det benyttes i hovedsak bokstavkarakterer.

Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad og danne utgangspunkt for videre studier ved høgskole eller universitet.