Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Duration: 5 År

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master

Duration: 5 År

Campus
Alta
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Vil du ha landets ledende lærerutdanning?

Som lærer vil du oppleve at ingen dag er lik, og du får jobbe med mange ulike mennesker. Med en master i grunnskolelærerutdanning får du solid faglig tyngde, og du vil fra første studieår ha praksis i skolen. Som student hos oss får du jobbe i tett dialog med et kunnskapsrikt fagmiljø. Vil du være med?

Det vil være mulig å få slettet deler av studielånet ved fullført utdanning Bli lærer!

Questions about the study
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: +4777620900

Hvorfor ta master i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn ved UiT:

  • Høy kvalitet - praksisnær, innovativ, ledende
  • Mye praksis - du får mye trening i å undervise elever
  • Tre fag - du tar tre undervisningsfag med fordypning i masterfaget
  • Faglig tyngde - lektor, god lønn, status
  • Utveksling - ta fag i USA, Europa, Afrika, New Zealand

Utdanningen er samlingsbasert, men organisert som et fulltidsstudium. Det må påregnes jevn arbeidsinnsats gjennom hele studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette innebærer undervisningsaktiviteter som forutsetter at du har tilegnet deg teoristoffet på forhånd. Du må derfor forplikte deg til omfattende arbeidsinnsats mellom samlingene, både individuelt og i grupper.

Læring gjennom praksis i skole er en viktig del i en lærerutdanning. Du vil ha praksis til sammen ca seks uker per år. Praksis kan foregå i Alta, Hammerfest, Sør-Varanger eller Storslett.

Med en mastergrad fra UiT Norges Arktiske universitet lærer du ikke bare fag, men også hvordan du skal undervise. Fordi studiet har praksis allerede første studieår, får du innblikk i skolehverdagen og du vil oppleve hvordan det er å jobbe som lærer.

Lærerutdanning 5.-10. er en profesjonsrettet og forskningsbasert lærerutdanning for barne- og ungdomsskolen. Teori og praksis er koblet sammen gjennom hele studieløpet.

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg en solid kompetanse for hvordan du på best mulig måte skal lære elevene den viktigste grunnkunnskapen i de fagene du underviser i. Du får solid utdannelse i hvordan du skal opptre som klasseleder, formidler og motivator. Du blir en god lærer!

Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave der du har fordypet deg i ditt masterfag.

I Alta kan du ta samisk eller kvensk 60 studiepoeng som en del av lærerutdanningen.

Fagvalg og mastergradsoppgave

Du kan velge et av følgende masterfag; matematikk eller norsk(fag 1).

I tillegg til pedagogikk- og elevkunnskap (samt praksis og FoU-oppgave) velger du tre fag i første studieår som du fortsetter med i andre studieår. Du kan velge mellom engelsk, samfunnsfag, naturfag, samisk, kvensk, matematikk eller norsk(fag 2). Som fag 3 kan du velge mellom naturfag eller samflunnsfag. To av de tre fagene du velger, fortsetter du med i tredje studieår. Norsk eller matematikk fortsetter du med i fjerde og femte studieår som ditt masterfag.

NB! Alle fagvalg betinger nok studenter for igangsettelse.

Kvalitet i utdanningen

UiT kvalitetssikrer praksis gjennom universitetsskoleprosjektet og andre praksisskoler. Dette medfører at studentene våre blir møtt av skoler med veiledningserfaring og kan bruke dette samarbeidet i videre studie.

Som grunnskolelærer (lektor) for 5.-10. trinn har du opparbeidet deg kunnskap om hvordan undervise i dine fag, hvordan skape læringsresultater for hver enkelt elev og hvordan være en god motivator. Gjennom mye praksis får du god trening i lærerrollen.

Utdanningen gir deg kunnskap og verktøy slik at du kan tilrettelegge og strukturere undervisningen for best mulig læring for hver enkelt elev.

Med en masterutdanning fra UiT skal du føle deg trygg på hvordan du planlegger, begrunner, gjennomfører og vurderer elevtilpasset opplæring. Du har også kunnskap om hvordan videreutvikle opplæringen i samspill med elever, kollegaer og andre. Du vet også hvordan du kan benytte digitale verktøy i undervisningen.

Som grunnskolelærer har du også innsikt i vitenskapelige metoder og kan forstå og ta i bruk relevant forskning.

Etter endte studier vil du bli grunnskolelærer med lektorkompetanse rettet mot 5.-10. trinn i grunnskolen. Utdanningen kan også gi kompetanse i annet arbeid som skolerådgivning, informasjonsarbeid, kommunikasjonsrådgivning, voksenopplæring og skoleledelse.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.studieår
Obligatorisk
Fag 1, velg ett av følgende fag
Fag 2, velg ett av følgende fag
Fag 3, velg ett av følgende fag
2.studieår
Obligatorisk
Fag 1, 15 stp
Fag 2, 15 stp
Fag 3, 15 stp
3.studieår
Obligatorisk
Fag 1, 20 stp
Fag 2, 20 stp
4.studieår
Obligatorisk
Masteremne, 15 stp
Masteremne, 15 stp
5.studieår
Masteroppgave (45 stp)

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt minst karakteren 4 i matematikk (224 timer) og 3 i norsk (393 timer).

Du må ha et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk. Dette gjelder for elever som har tatt 1p og 2p. Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2

Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. For studenter som velger norsk som masterfag er det ingen fritaksbestemmelse fra målformer.

Studenter som kommer inn på utdanningen må legge frem politiattest og det foretas en skikkethetsvurdering.

Suppleringsopptak

Rammeplanen til de nye lærerutdanningene åpner opp for å søke opptak til et annet studiested fra og med 4.studieår. Ved søknad om opptak til 4.studieår søker du lokalt opptak ved UiT her med søknadskode 3116.

Følgende masteremner tilbys høst 2021 for grunnskolelærerutdanningen 5-10.trinn 4.studieår:

- Norsk

- Matematikk

For å kunne søke må du ha bestått 60 studiepoeng i faget.

Ved søknaden må du legge ved følgende:

- Karakterutskrift (om du fullfører emner våren 2020 ettersendes karakterutskrift, legg inn merknad om dette i din søknad)

- dokumentasjon på fullført praksis dersom dette ikke fremgår av din karakterutskrift

Ved innvilget opptak må politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) leveres ved studiestart.

Søknadsfrist 15.april

Studieplan for utdanningen med emnebeskrivelser finner du nederst på nettsiden.

Utdanningen er samlingsbasert, men er organisert som et fulltidsstudium. Det må påregnes jevn arbeidsinnsats gjennom studieforløpet. Studentaktive arbeidsmåter er sentrale i studiet og vil bli prioritert på samlingene. Dette innebærer undervisningsaktiviteter som forutsetter at du har tilegnet deg teoristoffet på forhånd. Du må derfor forplikte deg til omfattende arbeidsinnsats mellom samlingene, både individuelt og i grupper.

Arbeidet mellom samlingene kan være deltakelse i grupper, nettdiskusjoner, framlegg i Canvas og i andre sosiale medier, kollegaveiledning (av medstudenter) og forberedelser av studentbidrag på samlingene, og knyttes også til obligatoriske arbeidskrav. Arbeidet vil involvere bruk av digitale verktøy

Studiet vektlegger ulike undervisningsformer som blant annet, forelesninger, seminarer, øvelser, rollespill, gruppearbeid og veiledning. I tillegg vil det legges vekt på at studentene får erfaring med andre arbeidsformer som også benyttes i grunnskolen, inkludert musikk, drama og andre kreative og estetiske uttrykk.

Eksamen:
Eksamensformene vil variere mellom skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen, praktisk eksamen, FoU-oppgave (forskning og utvikling) og mastergradsoppgave.

Som masterstudent får du praksisopplæring i barneskolen og ungdomsskolen allerede fra første studieår. Du blir veiledet gjennom praksisperioden slik at du kan utvikle din yrkesfaglige kompetanse. I løpet av de fire første årene gjennomfører du 115 dager praksis i grunnskolen. Praksis legger opp til en naturlig progresjon der du i starten av studiet observerer undervisning og etterhvert får planlegge og gjennomføre egen undervisning.

Du får også mulighet til å gjennomføre 4 uker praksis i utlandet. På fjerde studieår kan du få oppleve skolehverdagen i et annet land (per d.d Sør-Afrika, Zambia, Sverige eller Finland).

Undervisningsspråket er norsk. I fagvalg engelsk er undervisningsspråket engelsk.

Delstudier i utlandet kan gjøre deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet! Utenlandsopphold gir deg bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonale erfaringer.

Du kan få innpasset emner fra utenlandske universiteter som valgemner i mastergraden. Utenlandsopphold må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet.

Master i grunnskolelærerutdanningen tilrettelegger for utveksling(3-6 mnd) vår - 8. semester (4.studieår).

Som student ved UiT kan du reise på utveksling til et av våre samarbeidsuniversitetet:

SØKNADFRIST OG INFO:

Søknadsfrist for utveksling i [vårsemesteret: 1. september/høstsemesteret 1. februar]

Informasjon om søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du på universitetets sider om utveksling. For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold, kontakt fakultetskontakt/utvekslingsveileder for ditt studieprogram/fagområde.

Institute Country
The University of Auckland New Zealand
Umeå University Sverige
The Norwegian Study Centre Storbritannia og Nord-Irland
University of California, Berkeley USA
Currently not available

Bli lærer