Pedagogikk - årsstudium

Duration: 1 År

Pedagogikk - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline
20. april 2022 kl 14.00
Søking og opptak
How to apply?

Hvorfor har vi blitt som vi er blitt? Hva har betydning for menneskets utvikling og læring? Pedagogikk er en vitenskap som studerer menneskers utvikling, samhandling og læring i relasjon til kultur og samfunn.

 

Studiet passer for deg som er interessert i pedagogiske prosesser, og som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.

Questions about the study
E-post: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telefon: 77 62 09 00 (stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Studiet gir en innføring i pedagogisk teori, herunder emner i pedagogisk psykologi, pedagogisk filosofi, didaktikk, utdanningshistorie og utdanningssosiologi.

Pedagogikk som vitenskap og forskningsområde inngår i porteføljen til de fleste europeiske breddeuniversiteter. I tillegg er pedagogikk et redskaps- og danningsfag i en rekke profesjonsutdanninger ved universiteter og høyskoler.

Studiet passer for deg som er interessert i pedagogiske prosesser, og som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.

Etter fullført årstudium i pedagogikk har kandidaten grunnleggende kunnskaper om sentrale pedagogiske tema. Emnene gir en innføring i grunnleggende ideer i faget, og behandler sentrale spørsmål knyttet til menneskelig utvikling, læring, sosialisering, oppdragelse og danning.

 

Kunnskap

Årsstudiet gir:

  • kunnskap om sentrale trekk ved kognitiv og sosial utvikling hos mennesket
  • kunnskap om pedagogiske forskningsmetoder og vitenskapsteori
  • kunnskap i pedagogisk psykologi, pedagogisk filosofi og idéhistorie, utdanningssosiologi og didaktikk
  • kunnskap om fagområdets egenart og plass i samfunnet

 

Ferdigheter

Ved endt årsstudium skal kandidaten kunne:

  • finne, vurdere, og henvise til informasjon, teorier og fagstoff som belyser en pedagogisk problemstilling
  • framstille og drøfte resultatet faglig, og trekke konklusjoner med utgangspunkt i slik faglig drøfting
  • reflektere over og justere egen fagutøvelse under veiledning

 

Generell kompetanse

Ved endt årsstudium skal kandidaten kunne:

  • gjøre rede for sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen pedagogikkfaget,
  • foreta yrkesetiske vurderinger
  • utveksle synspunkter og erfaringer med utgangspunkt i det pedagogiske fagfeltet

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Studiet er adgangsregulert til 30 studieplasser.

Undervisningen tar både utgangspunkt i etablert pedagogisk forskning og nyere forskning.

Arbeidsformer er blant andre forelesninger, seminarer, studiegrupper og selvstudium. Studiet fordrer aktiv studentdeltakelse på forelesninger, seminarer og studiegrupper. I hvert emne er det obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan ta eksamen i emnet.

Studentene skal ha en aktiv rolle i læringsprosessen og det gjennomføres derfor studentsamtaler i grupper og studentevalueringer fortløpende av de ulike emnene.

I undervisningen benyttes også nye digitale undervisnings- og læringsaktiviteter som for eksempel flipped classroom. Dette vil stille krav til studentene om at de møter forberedt til undervisning og seminarer, dersom de skal ha fullt utbytte av disse.

Emnene har forskjellige eksamensformer: hjemmeeksamen, digital eksamen og muntlig eksamen.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Årsstudiet kan tas som et frittstående studium, det kan inngå som første år av bachelorgrad i pedagogikk eller som breddefag i andre samfunnsvitenskapelige bachelorprogram ved UiT.

Studenter son har fullført årsstudie i pedagogikk ved UiT kan søke om overgangsopptak til bachelorutdanningen i pedagogikk for å fortsette videre på 2. studieår. Det tas forbehold om tilsrekkelig antall ledige studieplasser. Les mer her.