Pedagogikk - årsstudium

Duration: 1 year

Pedagogikk - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15.april. 1.mars for realkompetansesøkere.
Søking og opptak
How to apply?

Hvorfor har vi blitt som vi er blitt? Hva har betydning for menneskets utvikling og læring? Pedagogikk er en vitenskap som studerer menneskers utvikling, samhandling og læring i relasjon til kultur og samfunn.

Studiet passer for deg som er interessert i pedagogiske prosesser, og som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne.

Questions about the study
E-mail: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telephone: 77 62 09 00 (stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Information about semester start

Studiet gir en innføring i pedagogikk. Som fagfelt tar pedagogikk utgangspunkt i flere disipliner, inkludert filosofi, idéhistorie, psykologi, sosiologi, antropologi og didaktikk. Sentrale tema i pedagogikkfaget er sosialisering, oppdragelse og menneskelig utvikling og danning.

En av spørsmålene i pedagogikk er hva det vil si å lære. Det handler om hvordan mennesker tilegner seg kunnskap og ferdigheter, og hvordan dette kan påvirkes av ulike faktorer som motivasjon og læringsmiljø.

Et annet sentralt spørsmål i pedagogikk er hva det vil si å kunne noe. Dette spørsmålet handler om hvordan vi definerer og måler kunnskap og kompetanse, og hvordan vi kan hjelpe mennesker med å utvikle og forbedre sine ferdigheter.

Danning handler om hvordan vi kan hjelpe mennesker med å utvikle sin personlighet og karakter, og hvordan vi kan bidra til å skape et samfunn der alle kan delta med sin egenart. Hvilken forskjell gjør barn og unges forutsetninger for den pedagogiske virksomheten? Dette spørsmålet handler om hvordan vi kan tilpasse undervisning og læring til ulike behov og forutsetninger, og hvordan vi kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller og skape like muligheter for alle.

Studiet vil gi deg kunnskaper og en kompetanse som er relevant i en rekke ulike yrker. Du vil få muligheten til å utvikle dine analytiske og kritiske tenkeferdigheter, og dine kommunikasjons- og samarbeidsevner. Dette er ferdigheter som vil være nyttige uansett hvilken karriere du velger å forfølge.

Programmet tilbys som heltidsstudium, men det er også mulig å gjennomføre over lengre tid.

Studiet er campusbasert og tilbys i Tromsø.

Etter fullført årstudium i pedagogikk har kandidaten grunnleggende kunnskaper om sentrale pedagogiske tema. Emnene gir en innføring i grunnleggende ideer i faget, og behandler sentrale spørsmål knyttet til menneskelig utvikling, læring, sosialisering, oppdragelse og danning.

Kunnskap

Årsstudiet gir:

  • kunnskap om sentrale trekk ved kognitiv og sosial utvikling hos mennesket
  • kunnskap om pedagogiske forskningsmetoder og vitenskapsteori
  • kunnskap i pedagogisk psykologi, pedagogisk filosofi og idéhistorie, utdanningssosiologi og didaktikk
  • kunnskap om fagområdets egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Ved endt årsstudium skal kandidaten kunne:

  • finne, vurdere, og henvise til informasjon, teorier og fagstoff som belyser en pedagogisk problemstilling
  • framstille og drøfte resultatet faglig, og trekke konklusjoner med utgangspunkt i slik faglig drøfting
  • reflektere over og justere egen fagutøvelse under veiledning

Generell kompetanse

Ved endt årsstudium skal kandidaten kunne:

  • gjøre rede for sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen pedagogikkfaget,
  • foreta yrkesetiske vurderinger
  • utveksle synspunkter og erfaringer med utgangspunkt i det pedagogiske fagfeltet

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Studiet er adgangsregulert til 30 studieplasser.

Undervisningen tar både utgangspunkt i etablert pedagogisk forskning og nyere forskning.

Arbeidsformer er blant andre forelesninger, seminarer, studiegrupper og selvstudium. Studiet fordrer aktiv studentdeltakelse på forelesninger, seminarer og studiegrupper. I hvert emne er det obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan ta eksamen i emnet.

Studentene skal ha en aktiv rolle i læringsprosessen. Studentevalueringer gjennomføres fortløpende av de ulike emnene.

I undervisningen benyttes også nye digitale undervisnings- og læringsaktiviteter som for eksempel flipped classroom. Dette vil stille krav til studentene om at de møter forberedt til undervisning og seminarer, dersom de skal ha fullt utbytte av disse.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Årsstudiet kan tas som et frittstående studium, det kan inngå som første år av bachelorgrad i pedagogikk eller som breddefag i andre samfunnsvitenskapelige bachelorprogram ved UiT.

Studenter son har fullført årsstudiet i pedagogikk ved UiT kan søke om overgangsopptak til bachelorutdanningen i pedagogikk for å fortsette videre på 2. studieår. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall ledige studieplasser. Les mer her.