Klinisk ernæring - master

Duration: 2 År

Klinisk ernæring - master

Duration: 2 År

Campus
Tromsø
Application deadline
20.april
Søking og opptak
How to apply?

Masterstudiet i klinisk ernæring er et toårig heltidsstudium som bygger på en bachelorgrad i ernæring. I løpet av studiet skal studentene tilegne seg avansert kunnskap i patofysiologi og medisinsk ernæringsbehandling og dets rolle ved sykdommer og sammensatte lidelser hos mennesker i alle livsfaser. Studentene skal også få inngående kunnskap i forskningsmetode og kunnskapshåndtering, og trenes til både profesjonell og vitenskapelig kompetanse i ernæring. I studiet inngår fire ukers sammenhengende praksis på sykehus. Siste studieår er satt av til arbeid med masteroppgaven som er et selvstendig forskningsprosjekt innenfor et ernæringsfaglig område. Etter avsluttet grad kan studentene søke om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog, som er en beskyttet yrkestittel.

Questions about the study

Nergaard_portrettbilde.jpg
Nergaard, Ragnhild Holten

Rådgiver


Studiet vi gi en klinisk kompetanse som vil gjøre det mulig å søke om autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Tittelen klinisk ernæringsfysiolog er i Norge en beskyttet yrkestittel forbeholdt de som har en master i klinisk ernæring, og som har fått innvilget søknad om autorisasjon fra Helsedirektoratet.

I de to kliniske emnene i første studieår får studentene fordype seg i klinisk ernæringsbehandling ved forskjellige sykdomsdiagnoser og sammensatte lidelser. Denne delen av studiet er tett knyttet opp mot fagmiljøet ved Ernæringssenteret og de øvrige kliniske miljøene ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. I første studieår inngår også epidemiologi, statistikk og forskningsmetode, samt et emne der studentene skal forberede seg til det selvstendige arbeidet med masteroppgaven.

I andre studieår er mesteparten av tiden satt av til heltidsarbeid med masteroppgaven, samt til fire uker sammenhengende praksis på sykehus.

Kunnskaper:

 • Beskrive og analysere forekomst, diagnose og patofysiologi ved ernæringsrelaterte sykdommer hos mennesker i alle livsfaser
 • Beskrive og kritisk vurdere ansvar og oppgaver som klinisk ernæringsfysiologer har, inklusive sentrale bestemmelser i relevante lover og forskrifter
 • Forklare og kritisk vurdere sentrale forskningsdesign i ernæringsvitenskap og medisin, samt sentrale metoder for statistisk analyse

Ferdigheter:

 • Kartlegge en pasients ernæringsstatus basert på informasjon om pasientens bakgrunn, matinntak, antropometriske mål, kliniske og biokjemiske målinger
 • Analysere og tolke innsamlet informasjon og stille en ernæringsdiagnose
 • Vurdere behov og gi tilpasset ernæringsbehandling til barn og voksne pasienter med ernæringsproblemer relatert til næringsinntak, klinisk tilstand og psykososiale forhold
 • Monitorere, evaluere, dokumentere og kommunisere effekt av ernæringsbehandling og oppfølging, både til pasienten selv, pårørende, helsepersonell og ved behov, andre relevante aktører
 • Anvende seg av den fagspesifikke prosessen for systematisk planlegging, gjennomføring, monitorering, evaluering og dokumentasjon av evidensbasert ernæringsbehandling til barn og voksne
 • Velge ut og anvende relevante konsultasjonsteknikker i samtale med pasienter og pårørende
 • Arbeide i tverrprofesjonelle team, og anvende sin spisskompetanse for å bidra til et helhetlig tjenestetilbud
 • Formulere en vitenskapelig problemstilling, sammenstille og drøfte litteratur som belyser denne, samt argumentere for en konklusjon underbygd av vitenskapelige funn
 • Planlegge og gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer
 • Formidle resultater fra prosjekt- og forskningsarbeid, skriftlig og muntlig
 • Utvikle og lede undervisningsopplegg tilpasset ulike målgrupper
 • Bruke sin fagkompetanse til å utvikle og forbedre ernæringsrutiner i arbeid på systemnivå

Generell kompetanse:

 • Anvende sin fagkompetanse innen pasientbehandling, undervisning, opplæring og forskning i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Kjenne til metoder for å initiere og gjennomføre forebyggende ernæringsarbeid og planarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • På en kunnskapsbasert, men lettforståelig, måte kunne undervise om kosthold og ernæring til pasienter, kolleger, andre faggrupper og publikum i ulike kliniske og forebyggende situasjoner
 • Reflektere over egen fagkompetanse og opptre i samsvar med etiske normer i klinisk praksis og forskningsarbeid
 • Samhandle tverrprofesjonelt for å bidre til et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud
 • Vedlikeholde og utvikle sin kompetanse over tid og bidra til kunnskapsutvikling innen ernæringsfaget

Studiet gir grunnlag for selvstendig arbeid som klinisk ernæringsfysiolog. Kliniske ernæringsfysiologer kan jobbe innen en rekke ulike sektorer; i primærhelsetjeneste, sykehus, kommune, privat sektor, forvaltning, utdanning, opplysningskontor, pasientorganisasjoner, næringsmiddelindustri, forskning og selvstendig virksomhet.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
(14 stp.)
(6 stp.)
3. semester (høst)
4. semester (vår)

Opptak til masterprogrammet er regulert etter forskrift om opptak til studier ved UiT, § 12.

 

Opptakskravet er:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 120 studiepoeng fordypning i ernæring. Fordypningen må inkludere ernæring og helse, praksis i helseinstitusjon, kommunikasjon og epidemiologi, samt mikrobiologi, cellebiologi, molekylærbiologi, biokjemi, humanfysiologi, anatomi, patologi, immunologi og farmakologi.
 • Gjennomsnittskarakter C (3,0) eller bedre. Karaktersnittet regnes fra hele bachelorgraden.

 

Følgende studieprogrammer er forhåndsgodkjent for opptak til masterprogrammet:

 • Bachelorgrad i ernæring fra UiT
 • Bachelorgrad i ernæring fra UiB

 

Søkere med utdanning fra utlandet eller andre norske institusjoner må dokumentere at de har fordypning tilsvarende bachelor fra UiT eller UiB. Disse søkerne kan ta kontakt med institutt for samfunnsmedisin for mer informasjon om hvilken tilleggsutdanning som eventuelt må dokumenteres.

 

Antall studieplasser: 15

 

Søkere som får tilbud om plass på studiet må ved studiestart legge fram gyldig politiattest, jfr. Forskrift om opptak til høyere utdanning § 6-1 og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-4. Politiattesten inneholder opplysninger om personen er oppført i politiregistrene.

De ulike emnene på masterprogrammet i klinisk ernæring bruker en rekke ulike lærings- og undervisningsmetoder: forelesninger, ulike typer gruppearbeid, laboratorieøvelser, kjøkkenlab, datalab, mentorgruppemøter, hospitering/praksis, e-læring, selvstudie og skriftlige og muntlige presentasjoner.

En systematisk, kunnskapsbasert tankegang og kritisk analyse av informasjon er viktig og derfor er vitenskapelig kompetanse i ernæring lagt inn som et langsgående tema gjennom hele studiet. Det langsgående temaet profesjonell kompetanse i ernæring skal være et forum for å diskutere kliniske og etiske problemstillinger som dukker opp i løpet av utdanningen og utplasseringene. Disse temaene er vevd inn i de andre temaene. Deler av undervisningen i profesjonell kompetanseutvikling gjennomføres i mentorgrupper. Alle emnene er i utgangpunktet obligatoriske, men det er mulig å søke om å få gjennomføre masteroppgaven i utlandet.

Eksamens- og vurderingsmetodene er utdypet under hvert emne. Der finner man også en oversikt over arbeidskravene på de ulike emnene. Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Til vanlig er sluttevalueringen en skriftlig eksamen, med vurderingsuttrykket A-F, der F er stryk. Noen emner har bestått/ikke bestått som vurderingsuttrykk.

1 året: Det blir lagt opp til punktpraksis enkelte dager i løpet av de to kliniske emnene første studieår.

2 året: Det er lagt inn fire uker sammenhengende, klinisk praksisperiode som kan passe inn der det er mest hensiktsmessig med tanke på arbeidet med masteroppgaven. Studentene skal ha klinisk praksis for å kunne innhente et bredt erfaringsgrunnlag, samt få mengdetrening i fagspesifikke ferdigheter.

Norsk

Med mastergrad i klinisk ernæring har man mulighet til å søke om opptak til doktorgradsprogram.

Master i klinisk ernæring er et nyopprettet program fra og med 2019 og det arbeides med å opprette utvekslingsavtaler, jfr. UiTs krav om utvekslingsavtaler på alle studieprogram. For mer informasjon om utveksling, bruk kontaktpersonene på denne siden.