Utdanningsledelse - master

Duration: 4 years

Photo: MostPhotos
Photo: MostPhotos

Utdanningsledelse - master

Duration: 4 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Tenker du å bygge på styrer- eller rektorutdanningen din til en relevant master? Da er du velkommen til å søke på masterprogrammet i utdanningsledelse. Masterprogrammet tilbys på deltid over 4 år, med samlinger i Tromsø.

Studiet vil gi grundig innføring i relevant teori for å kunne forstå og analysere lederutfordringer som oppstår i arbeidet med endringsprosesser og utviklingsarbeid i utdanningssektoren. Det vil også bli lagt vekt på hvordan slike utfordringer kan håndteres i studentenes eget praksisfelt.

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Questions about the study
E-mail: studie-hsl-ilp@hjelp.uit.no
Telephone: +4777620900 (Stengt i pause kl. 11.30-12.00)

Information about semester start

Studiet gis av Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved UiT- Norges arktiske universitet.

Studiet skal øke din evne til å reflektere over praksis og gjennom prosjekter på egen arbeidsplass være erfaringsskapende.

Som redskap til kritisk analyse vil studiet gi grundig innføring i relevant teori, lederstrategier og analyseverktøy. Studiet vil også fokusere på lederen som aktør i det offentlige rom, der reformer, endrede organiseringsformer og faglige føringer til skole- og barnehagesektoren stiller en rekke krav til ledelse. Det vil også bli lagt vekt på ledelse av utviklingsarbeid og ledelse av profesjonsfellesskap.

Studiet er forsknings- og erfaringsbasert.

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har avansert kunnskap om ledelse i utdanningssektoren og har spesialisert innsikt i et avgrenset område innenfor fagfeltet (masteroppgavens tema)
 • har kunnskap om vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk innenfor utdanningsledelse
 • har avanserte kunnskaper om utvikling og endring i utdanningsorganisasjoner.
 • kan analysere faglige problemstillinger innenfor utdanningsledelse med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har økt bevissthet om egen lederrolle
 • har kunnskaper om utdanningsorganisasjoners rolle i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen praksis som leder i utdanningssektoren
 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet utdanningsledelse, og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemløsninger
 • kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid innenfor utdanningsledelse på en selvstendig måte
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innenfor utdanningsledelse under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • har god forståelse av egen rolle i utviklingsarbeid og kan anvende kunnskap på nye områder innenfor ledelse, organisering og styring
 • kan videreutvikle utdanningsinstitusjoners samspill med omgivelsene

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har analysekompetanse og kan vurdere relevante fag, yrkes og forskningsetiske problemstillinger i tillegg til forskningsresultater innenfor fagfeltet utdanningsledelse
 • kan anvende teoretiske og praktiske kunnskaper i gjennomføringen og evalueringen av utviklings- og endringsarbeid i barnehage og skole
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid innenfor utdanningsledelse og behersker uttrykksformer på fagområdet utdanningsledelse
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet både med spesialister, ansatte, foreldre og samfunnet forøvrig
 • har kompetanse i å planlegge, organisere, lede og evaluere læreprosesser og utviklingsarbeid, slik at man fremmer både individuell og kollektiv utvikling i organisasjonen.

Studiet har følgende oppbygning:

1.studieår

Lederutdanning for styrere i barnehagen/rektorutdanning eller tilsvarende

2. studieår 
PED-3200 Ledelse og utdanningspolitikk 10 sp

PED-3065 Metode og vitenskapsteori 20 sp

3. studieår
PED-3201 Ledelse og endring

Valgemne 10 studiepoeng

PED-3905 Masteroppgave

4. studieår
PED-3905 MasteroppgaveFor å bli tatt opp på studieprogrammet må søkeren ha fullført ett av følgende utdanningsløp:

 • Lærerutdanning (grunnskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning, praktisk og estetisk lærerutdanning eller faglærerutdanning)
 • Førskole-/barnehagelærerutdanning
 • Bachelor- eller mastergrad med praktisk-pedagogisk utdanning
 • Tilsvarende utdanning

Første år på dette studiet er Rektorutdanningen, Styrerutdanningen eller tilsvarende. Rektor-, styrerutdanning er et premiss å gå videre på masterstudiet i utdanningsledelse. Dette må søkes på i en egen søknad og tilbys ikke i masterprogrammet.

Arbeidsformene bygger på en strukturert kombinasjon av individuelle og gruppebaserte aktiviteter på og mellom samlingene. Det legges vekt på teori og problematisering av studentenes praksisfelt.

Mastergradsprogrammet legger spesielt vekt på å utvikle og anvende demokratiske arbeidsformer der studentene presenterer og responderer på hverandres tekster og forskningsarbeid.

Masterprogrammet er lagt opp som et deltidsstudium med studiesamlinger over 2-3 dager ved UiT, og nettsamlinger av én dags varighet. Det legges opp til nettbasert arbeid mellom samlingene.

Det benyttes av mappevurdering, prosjektoppgave og hjemmeeksamen som vurderingsformer på programmet. Hvert emne har avsluttende eksamen. Se emnebeskrivelser for de ulike emnene for mer informasjon.

Norsk

Studenter må også lese fagstoff på engelsk.

Mastergraden i utdanningsledelse kvalifiserer for opptak på ph.d.-studiet.

Studentene har anledning til å reise på utveksling i femte semesteret av studiet.

Studentene kan søke om innpassing for emner som er tatt ved utenlandske universitet. Instituttet har pr dags dato avtale med Berkeley, York og Umeå.

Rotvold, Lars Aage

Professor Educational Leadership

Torbjørn Isaksen ILP
Isaksen, Torbjørn

Teaching and research in organization and management/leadership. Predominately in the field of organizational learning.