Lektor i realfag trinn 8-13 - master

Duration: 5 År

Photo: David Jensen
Photo: David Jensen

Lektor i realfag trinn 8-13 - master

Duration: 5 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Er du interessert i realfag og opptatt av å skape et aktivt, engasjerende og trygt læringsmiljø i skolen? Ønsker du å forstå ungdommers utfordringer i skolen og være med på å påvirke deres hverdag og utdanning? Skolen gjenspeiler samfunnet og det er avgjørende å utdanne lektorer med ulik bakgrunn og ulik kompetanse. Som lektor i realfag er du kvalifisert til å jobbe på ungdomsskole og i videregående skole. Høres dette spennende ut, da er lektorutdanning i realfag et relevant og meningsfullt studievalg for deg!

 

Studiet har følgende studieretninger:

Questions about the study
Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Adviser


Stian-Anfinsen.jpg
Stian Normann Anfinsen

Associate Professor / Head of Machine Learning Group


Corona virus: We're waiting for the government's decision on changes and adaptments in terms of planning the start of the autumn semester 2020

.

Lektorutdanninga er en femåring mastergradsutdanning som gir undervisningskompetanse i ungdomsskolen og i videregående skole. Å jobbe som lærer er ett av de viktigste yrkene i samfunnet. Du vil hele tiden være i faglig utvikling sammen med kolleger og elever i en meningsfylt arbeidshverdag.

Som lektorstudent ved UiT får du:
· Fordype deg i to fag, samtidig som du lærer metoder for å undervise og å drive formidling
· Praksis i skolen som gradvis blir mer utfordrende gjennom hele studiet
· Være med å forme framtida til unge i skolen
· Gode jobbmuligheter over hele landet etter studiet

 Studiet har følgende studieretninger:

 

I studieretning biologi kan du velge mellom kombinasjonene: biologi/kjemi og biologi/matematikk

I studieretning fysikk kan du ta kombinasjonen: fysikk/matematikk

I studieretning matematikk kan du velge mellom kombinasjonene: matematikk/fysikk, matematikk/kjemi og matematikk/biologi

I studieretning kjemi kan du ta kombinasjonen: kjemi/matematikk

Hvis du fullfører lektorutdanning trinn 8-13, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet deler av studielånet ditt. Les mer på Lånekassen

Som lektor i realfag trinn 8-13 vil du ha solid fagkunnskap i to realfag og evne til å formidle disse på en engasjerende og inspirerende måte til elever i ungdomsskolen og videregående skole.

Lektoryrket gir deg mulighet til å kombinere faglig interesse for realfag med å jobbe med ungdom og vekke deres nysgjerrighet for matematikk og naturfag. Du lærer metoder for å undervise på en motiverende og effektiv måte som kan gi elevene en positiv opplevelse av fagene.

Kunnskap

Lektorkandidaten har:

• avansert kunnskap innenfor valgte fag og spesialisert innsikt i det skolerelevante fagområdet en skriver masteroppgave om

• inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål

• bred kunnskap om sentrale temaer, begreper og teorier knyttet til valgte fag, herunder fagområdenes historie, tradisjoner, egenart og plass i skolen og samfunnet

• solid forståelse for skolens mandat, opplæringas verdigrunnlag og opplæringsløpet

• inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og læreplanverk

• kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturelle kontekster

• kunnskap om arbeid med videreutvikling av grunnleggende ferdigheter i og på tvers av fag, og kan tilrettelegge for progresjon av disse ferdighetene i opplæringen tilpasset elever på 8.-13. trinn.

• erfaringsbasert kunnskap om læreprosesser og arbeidsmåter og klasseledelsens betydning i samspillet mellom elev og lærer

• kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Lektorkandidaten kan:

• anvende kunnskap på nye områder innenfor sine valgte fag og profesjonsfaget

• orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor fagområdene

• anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder

• gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

• bruke kunnskap fra egne fag til å behandle problemstillinger innen andre fag

• anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å planlegge og lede undervisning som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser

• på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

• benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag

• beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten kan

• formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå

• bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning, gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen

• reflektere over sammenhenger mellom vitenskapsfag og skolefag, og over fagets utforming og betydning i skolen og i samfunnet.

• opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger

• med autoritet lede læringsarbeidet i en mangfoldig sammensatt elevgruppe med særlig vekt på målgruppen 8.-13.trinn.

• kritisk vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning

• med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling

• bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Etter å ha fullført studiet kan du undervise i ungdomsskolen og i videregående skole. Med ei lektorutdanning kan du også jobbe innenfor forskning, formidling og kommunikasjon, administrasjon og skoleledelse.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Tabellen viser fellesemnene i utdanninga: profesjonsfag (pedagogikk og fagdidaktikk), praksisemner og Examen philosphicum. Øvrige emne er markert som fag 1/fag 2
1. semester (høst)
PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
2. semester (vår)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
3. semester (høst)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
4. semester (vår)
eller
(Enkelte fagkombinasjoner har FIL-0700 i 3. 6. eller 7. semester)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
5. semester (høst)
PFF-20XX Fagdidaktikk i fag 1, 5 stp.
PFF-20XX Fagdidaktikk i fag 2, 5 stp.
Fordypningsoppgave i fag 1
6. semester (vår)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
7. semester (høst)
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
Emne i fag 1/fag 2
8. semester (vår)
PFF-3020 Skolen som organisasjon, elevens livsverden og kulturelt mangfold
PFF-30XX Fagdidaktikk i fag 1
PFF-30XX Fagdidaktikk i fag 2
9. semester (høst)
Emne i fag 1/fag 2
eller
metodeemne på 2- eller 3000-nivå
Emne i fag 1/fag 2
eller
PFF-3101/PFF-3102
Masteroppgave i fag 1 (10 av 40 stp)
10. semester (vår)
Forts. mastergradsoppgave i fag 1 (30 av 40 stp)

I tillegg til generell studiekompetanse må du dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • minst 35 skolepoeng og
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og i tillegg enten
  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Rangeringsregler ved opptak vil være karakterpoeng på grunnlag av vitnemål fra de tre årene i videregående skole.

Studiet er åpent. I 2019 kom alle som var kvalifiserte inn på studiet.

Det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Politiattest og skikkethetsvurdering

Søkere som tas opp på studiet, må legge fram politiattest, jamfør Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 6. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanninga, både ved universitetet og ved praksisskolen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

I studiet vil det være ulike undervisnings- og arbeidsformer som blant annet:

 • Forelesninger, diskusjoner og refleksjon omkring utvalgte temaer
 • Ulike digitale undervisnings- og læringsformer
 • Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter med tilbakemeldinger
 • Læringsaktiviteter i grupper

Vurderingsformer/eksamen:

Eksamen vil blant annet variere mellom skriftlig, muntlig og praktisk eksamen. I hver enkelt emnebeskrivelse som ligger på UiT sine nettsider vil du finne nærmere informasjon om undervisnings- og eksamensformer.

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk/annet skandinavisk språk. Emner på 2000- og 3000-nivå som har engelsk tittel undervises på engelsk. Pensumlitteraturen vil i stor grad være på engelsk for emner på alle nivåer.

I praksis møter du elever både i ungdomsskolen og i videregående skole. Praksis inngår i hvert studieår. Gjennom praksis blir du kjent med de krav og utfordringer det innebærer å jobbe som lærer. Du skal prøve ut, bearbeide og utvikle dine faglige og undervisningsmessige ferdigheter.

Gjennomføringa av praksis skjer til vanlig ved skoler universitetet har partnerskapsavtale med. Du vil få oppfølging av lærere ved UiT og ved skolene. Hver periode i praksis vil gradvis være mer utfordrende og selvstendig.

Praksis er obligatorisk og må være godkjent. Praksis er nærmere beskrevet i egne emnebeskrivelser.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak til ph.d.- utdanning.

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg økt læringsutbytte, bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Studiet har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet hvor du kan ta emner som godkjennes som en del av studiet. Emner som skal tas under utvekslingsopphold godkjennes på forhånd slik at du vet at emnene fra oppholdet blir godkjent. Du kan ta emner som tilsvarer de du normalt ville tatt hjemme.

Det forutsettes at du har avlagt eksamen i minst 60 studiepoeng før du reiser ut.

Mer informasjon om utveksling finner du her