Odontologi - master - forskerlinje

Duration: 6 År

Odontologi - master - forskerlinje

Duration: 6 År

Campus
Tromsø
Application deadline
Søking og opptak
How to apply?

Er du nysgjerrig og vil finne ut hvordan forskning utvikles og bidra til å legge bitene i det store puslespillet?

Velg Forskerlinjen og lær hvordan kunnskap blir til. Bli en del av et forskningsmiljø og arbeid med forskere på høyt nivå, både nasjonalt og internasjonalt.

Forskerlinjens mål er å gi forskningsinteresserte studenter opplæring i forskning som gir grunnlag for et videre ph.d.-studium. Opplæringsdelen fra Forskerlinjen er godkjent ved fakultetets ph.d.-utdanning, og Forskerlinjen kan bli innpasset med inntil to år i ph.d-utdanningen.

Questions about the study

Heidi Janne Solberg

Senior Adviser


Forskerlinjen (FL) i odontologi er en fordypning i odontologisk forskning, og utgjør 120 studiepoeng utover masterstudiet i odontologi.

FL-odontologi består av

 • Opplæringsdel (30 stp.)

Her inngår obligatoriske emner i vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig design og metode, vitenskapelig - og allmenrettet formidling (totalt 10 stp.), MED-8006 Miljøseminar (1stp.), MED-8005 Forskerlinjeseminar (2 stp.) samt valgfrie emner/aktiviteter knyttet til fagområdet for forskningsarbeidet. Opplæringsdelen reguleres av den til enhver tid gjeldende studieplan for ph.d.-programmet.

 • ODO-3920 Prosjektoppgave (90 stp.)

På grunnlag av studentens forskning skal forskningsartikkelen utarbeides i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere. Artikkelen skal fortrinnsvis publiseres i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. FL-studenten skal være første- eller andreforfatter.

Gjennomført forskerlinje i odontologi skal gi grunnlag for egen forskning med tanke på senere ph.d.-grad og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen forskning, vitenskapelige metoder og vitenskapelig tenkning.

 

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

 Kandidaten:

 • Har avansert kunnskap innenfor fagområdet og er i kunnskapsfronten innenfor sitt spesialiserte forskningsfelt
 • Kan anvende fagområdets vitenskapsteori, problemstillinger og metoder
 • Kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning
 • Kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, og fortolkninger innenfor fagområdet
 • Kjenner til de vanligste vitenskapelige publiseringsformer

 

Ferdighet

 Kandidaten:

 

 • Kan formulere problemstillinger, planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt
 • Kan gjøre begrunnede valg av relevante design og metoder
 • Kan anvende metodiske verktøy på en selvstendig måte
 • Kan gjennomføre selvstendig datainnsamling og –analyse
 • Kan håndtere komplekse faglige spørsmål innenfor sitt prosjekt
 • Kan tolke data og forstå vitenskapelig litteratur
 • Kan utøve sin forskning i tråd med forskningsetiske retningslinjer

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har en videreutviklet evne til kritisk tenkning, og kan kritisk vurdere egne og andres forskningsresultater i søken etter ny kunnskap.
 • Har god kjennskap til nasjonale og internasjonale formidlingskanaler innen sitt forskningsområde
 • Kan formidle egne forskningsprosjekt og forskningsresultat i relevante formidlingskanaler
 • Har kjennskap til og erfaringer med aktiv deltagelse i en forskningsgruppe
 • Kan identifisere relevante forskningsetiske problemstillinger
 • Kan delta konstruktivt i debatter innen sitt faglige kompetanseområde
 • Kan rapportere alle deler av et forskningsprosjekt etter allment aksepterte faglige standarder, og på et nivå som viser oversikt og kritisk refleksjon over relevant kunnskapsstatus.

Forskerlinjen i odontologi skal forberede studentene på en avkortet ph.d.-utdanning og gi grunnlag for en forskerkarriere. Bestått forskerlinje i odontologi samt bestått hjemmehørende utdanningsprogram, gjør studenten kvalifisert for videre ph.d.-studier, annet forskningsarbeid og undervisningsoppgaver.

Søknadsfrist
Frist for å søke om opptak til Forskerlinjen er 1. mars. 

Det skal søkes på spesifikke prosjekt som er ferdig skissert av potensielle veiledere ved Institutt for klinisk odontologi.

Studentens ønske, samt egnethet vil vektlegges ved fordeling av prosjekter.

Kvalifikasjonskrav
Det er kun tannlegestudenter som kan søke om opptak til Forskerlinjen i odontologi. Det kreves at studenten har bestått samtlige eksamener frem til det studieåret de er inne i når de søker om opptak. Studentene søker opptak i 2. studieår. Studenter som har kommet lenger i studiet kan vurderes for opptak på individuelt grunnlag, på betingelse av en tilfredsstillende plan for gjennomføring.

Søknad

Søknaden skal bestå av et søknadsbrev på ca. en side, der en skriver litt om seg selv og motivasjonen for å jobbe med forskning, samt hvilket prosjekt det søkes til og hvorfor. Legg ved CV og eventuelle attester. Søknaden, med alle vedlegg sendes på e-post til Forskerlinjen@helsefak.uit.no. 


Opptaksintervju

Alle søkere til Forskerlinjen vil bli innkalt til intervju. 

Hensikten med intervjuet er å få frem den enkeltes egnethet for forskning med spesiell vekt på modenhet og motivasjon.  

Opptakskomiteen består av:

 • faglig leder ved Forskerlinjen
 • faglig ansatt tilknyttet prosjekt
 • representant fra fakultetsadministrasjonen
 • tillitsvalgt


Opptak til Forskerlinjen
Dersom man blir tilbud plass ved Forskerlinjen vil det i første omgang være et tilbud om et betinget opptak. Tilbud sendes ut senest 1. april. Deretter må det tilknyttes minst en biveileder, og studenten må i samarbeid med sine veileder utarbeide en tilfredsstillende prosjektbeskrivelsen. Valg av biveiledere, endelig prosjektbeskrivelse og utdanningsplan må være ferdigstilt innen 1. mai. Dersom fristen ikke overholdes, faller tilbudet om permanent opptak ved forskerlinjen bort.

Personlig veiledning fra oppnevnt veileder, forelesninger, seminar og skriftlige studieoppgaver er arbeids- og undervisningsformer som anvendes i studieprogrammet.

Studentens kunnskapsoppbygging skjer i tett relasjon til en veileder. Opplæringsdelen gis primært som forelesninger etterfulgt av hjemmeeksamener. I tillegg kan studenten delta i gruppearbeid, presentere egen forskning i sin forskningsgruppe og/eller ved særskilte seminarer, faglige konferanser e.l. Studentene får kunnskap om hele prosessen fra datainnsamling, analyse, artikkelskriving og publisering av den første artikkel.

Undervisningsspråk vil være engelsk eller norsk.

Forskningsartikkelen skal skrives på engelsk.

Muntlig eksamen kan gjennomføres på engelsk eller norsk.

Institute Country
Karolinska Institutet Sverige