Fornybar energi, sivilingeniør - master

Duration: 5 years

Photo: knut jenssen
Photo: knut jenssen

Fornybar energi, sivilingeniør - master

Duration: 5 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Fornybare energikilder som vann, sol, vind og bioenergi er kjempeviktige for at vi skal nå klimamålene. Studiet er for deg med interesse for energikilder og hvordan de kan bidra til et energieffektivt og bærekraftig samfunn.

Questions about the study

Yngve Birkelund.jpg
Yngve Birkelund

Professor / Renewable energy / Centre Leader ARC


Marit Hillestad.jpg
Marit Hillestad

Student Adviser / Administration


Information about semester start

Studiet tar for seg elektrisk energi fra kilder som vann, sol og vind og bioenergi. Det gis mulighet for fordypning i disse fornybare energikildene. Studiet har videre søkelys på energisystemer, og hvordan elektriske kretser, energilagring og smarte systemer for fornybar energi kan utnyttes og utvikles.

Søkere må være interessert i å bruke matematikk, IKT og realfag som fysikk, kjemi og biologi for å finne ut og få innsikt i teknologiske og samfunnsmessige konsekvenser ved bruk av ulike fornybare energikilder. Med dette studiet kan du være med på å løse energispørsmålet for en bærekraftig fremtid gjennom et grønt skifte.

Studieprogrammet er nytt fra 2023 og var tidligere en del av studieprogrammet sivilingingeniør i Energi, klima og miljø

Studiet kombinerer matematikk, datakunnskap, fysikk, kjemi og biologi for å gi deg en god forståelse av fornybare energikilder og hvordan de kan brukes i samfunnet. Du lærer om elektrisk kraftproduksjon og utviklingen av teknologi for omstilling til et bærekraftig samfunn.

Du lærer om bioenergi og biodrivstoff, hvordan solceller gjør stråling fra solen om til elektrisitet, om hvordan vindressurser kan benyttes til elektrisk kraft, om hvordan fornybar energi påvirker kraftsystemet og hvordan elektrisk energi kan lagres over tid.

I tillegg til de teknologiske mulighetene og utfordringene ved fornybar energi, så vil du få innsikt i hvordan disse energikildene vil påvirke samfunnet økonomisk og hvilke konsekvenser de har på miljøet over tid.

Etter dette studiet vil du bli en etterspurt ressurs i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. Du vil også ha gjennomført et selvstendig forskningsprosjekt knyttet til studiet som vil gi deg høy kompetanse og vil være relevant for videre arbeid.

Som sivilingeniør innen fornybar energi vil kandidatene få solid kompetanse som vil være ettertraktet i arbeidsmarkedet. En sivilingeniør jobber i varierte næringer som tilbyr muligheter og utfordringer som skal løses for fremtiden.

Med en sivilingeniørgrad i Fornybar energi vil studentene ha kompetanse for stillinger innen planlegging, utvikling og drift av fornybar energi og kraftnettet. Studentene kan velge fordypningsemner rettet mot energimarkedet, smarte energisystemer eller fornybare energikilder.

Utdanningen gir muligheter på det nasjonale og internasjonale arbeidsmarkedet.

Trykk her for å se hvilke emner som undervises i studiet.

Se også under fanen "Studieplan" for oversikt over programmet for ditt kull.Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 (S1 + S2) og Matematikk R2 og Fysikk 1

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Studieprogrammet hadde første oppstart høsten 2023

Mangler du generell studiekompetanse og/eller matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

For ingeniør- og sivilingeniørstudier finnes det flere alternative opptaksveier for å kvalifisere til opptak. Les mer om de ulike opptaksveiene, (forkurs, realfagskurs, Y-vei og 3-semester) og finn opptaket som passer dine kvalifikasjoner.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

I studiet inngår et krav om opparbeiding av minst 6 ukers relevant arbeidspraksis i løpet av studietiden. Studentene er selv ansvarlig for å skaffe seg relevant praksisplass.

Praksis vil gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige, spesielt vil dette gjelde emner på 2000 og 3000 nivå. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier i realfag, under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå.

Det er mulig å dra på utveksling i løpet av studietiden. UiT har utvekslingsavtaler med mange universiteter i hele verden.

Studenter som ønsker et utvekslingsopphold kan fortrinnsvis gjennomføre dette i 7. semester.