Sikkerhet og beredskap - bachelor

Duration: 3 years

Photo: Motphotos.com
Photo: Motphotos.com

Sikkerhet og beredskap - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Kirkenes
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Ønsker du å bygge kompetanse innenfor beredskap og samfunnssikkerhet?

Dette studiet fokuserer på samfunnssikkerhet, risikoforhold og beredskap i Arktis. Her vil du utvikle nødvendig kompetanse for å kunne håndtere og lede i akutte krisesituasjoner, der liv, miljø og verdier kan være truet.

Du kan bidra til økt sikkerhet og beredskap samt å hindre at uønskede hendelser oppstår på nasjonalt nivå og innen etater / bedrifter.

Les mer om andre studier vi tilbyr i vår digitale brosjyre.

Questions about the study

May Grethe Jørgensen Hass
May Grete Jørgensen Hass

Rådgiver


Erik Henriksen.jpg
Erik Henriksen

Professor


Information about semester start

Studiet passer for deg som ønsker kompetanse innen krisehåndtering og beredskap.

Studieprogrammet er et fulltidsstudium og er tilrettelagt for deg som er i arbeid ved at det er samlingsbasert med noen digitale løsninger. Studiet er særlig relevant for deg som ønsker fagkunnskap innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Det legges opp til at studenten selv kan velge relevante emner /emnepakker 2. året får å tilpasse studiet bedre til egne behov og ønsker.

Studiet lærer deg om lokal, nasjonal beredskap, samt hvordan internasjonale problemstillinger har betydning på egne sikkerhetsvurderinger. Du lærer om risikovurdering, totalforsvaret og den geopolitiske og sikkerhetsmessige situasjonen i nordområdene samt betydningen av miljø- og klimaendringer. Du får kunnskap om hvordan menneskelige handlinger påvirker samfunnet, og om hvordan man skal planlegge og gjennomføre øvelser.

Dette er et samlingsbasert fulltidsstudium og har normalt 3 samlinger per halvår. Samlingene varer i en uke og foregår som regel i Kirkenes. Mellom samlingene skal det arbeides med obligatoriske arbeidskrav. Noen emner har digital løsning, men selvvalgte emner / emnepakker kan legges opp ved andre studiesteder.

I studiet lærer du hvordan Norges beredskap mot uønskede hendelser er organisert, på nasjonalt og kommunalt nivå. Du har lært hvordan totalforsvaret i nordområdene er organisert og politisk styrt. Du forstår hvordan en kan tilpasse seg de spesielle forholdene i et arktisk og kjenner til utfordringer og muligheter i forbindelse med et endret klima.

Du vet hvordan geografi og geopolitiske spenninger påvirker beredskap og totalforsvaret i nord. Du lærer om krisehåndtering og kommunikasjon, samt hvordan du skal tenke igjennom en situasjon med uønskede hendelser hvor liv, omgivelser og verdier står på spill. I tillegg lærer du om planlegging, gjennomføring og evaluering av kriseøvelser. Du har i tillegg anledning til å fordype deg i relevante valgemner etter egen interesse. Studiet gir også mulighet til et utvekslingsopphold.

Studieprogrammet gir et vidt spekter av yrkesmuligheter. Studenter med fullført bachelorgrad kan for eksempel jobbe i offentlig sektor (kommune, fylkeskommune eller stat), energisektoren, sivile stillinger i forsvaret, politiet, brannvesenet, helsesektoren, men også i privat sektor innen reiseliv og annen entreprenørvirksomhet.

Studieprogrammet kvalifiserer studentene til å ivareta utrednings- og rådgivingsoppgaver i alle deler av samfunnet, eksempelvis knyttet til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Sammen med egnet yrkespraksis kvalifiserer det også til ledelses- og spesialistoppgaver på lignende områder.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Studiet er adgangsregulert.

Antall studieplasser i 2024: 40

Studiet er nytt og har første opptak høsten 2024

Det er normalt tre ukesamlinger per halvår hvor to av tre samlinger er obligatoriske. I samlingsukene vil undervisningen bestå av forelesninger og gruppearbeid. Det er også praktiske øvelser, demoer og ekskursjoner. I periodene mellom samlingene er det hjemmearbeid og obligatoriske arbeidskrav. I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i emnebeskrivelsen, se oppbygging av studiet. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk. Enkelte innslag i bachelorprogrammet kan være på engelsk.

Etter fullførte studier kvalifiserer du deg blant annet for opptak til mastergradene Samfunnssikkerhet og Contemporary Issues in Risk and Crisis Management ved UiT.

I forbindelse med valgemner i løpet av 2. året legges det til rette for utvekslingsopphold. Forberedelser bør starte planleggingen så tidlig som mulig.