Nautikk - årsstudium

Duration: 1 year

Nautikk - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

1-årig årsstudium i nautikk gir studenten sammen med bachelor i havteknologi, ingeniør teoretisk grunnlag for å løse dekksoffiser-sertifikat (Klasse D1, Sjøkaptein) i hht. STCW-konvensjonens retningslinjer.

Questions about the study

Studieprogrammet er teknologisk orientert og fokuserer på følgende fagområder:

Generell navigasjon og kystnavigasjon omfatter blant annet faglig fokus på gjeldende metoder for navigering for kyst- oversjøisk seilas, grundig innføring i sjøveisregler og regelverk for brovakthold.

Håndtering av skip og last har faglig fokus på skipsmanøvrering, bruk av navigasjonsinstrumenter som radar og elektroniske kartsystemer, menneskelige faktorer og ledelse og omsorg for menneskelige ressurser ombord.

Operasjon og drift skip og maritime installasjoner har blant annet faglig fokus på maritimt regelverk, klassing, vedlikehold av skip og systemer, metodikk for risikoanalyser og ulykkesgranskning.

Meteorologi og oseanografi har faglig fokus på forskjellige værsystemer, rapporteringsprosedyrer og registreringssystemer, samt tolkning og anvendelse av meteorologisk informasjon.

Store deler av undervisningen foregår i moderne simulatorer eller på tokt mens andre deler er mer teoretisk orientert.

I tillegg gir utdanningen kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse om sikkerhet, risiko, ulykker og menneskelige faktorer.

Studiet er bygd opp for å gi logisk sammenheng mellom emnene. Det tas i bruk ulike læringsmetoder som gir jevn progresjon i studentenes læring. Utdanningen skal forholde seg til standarder og kriterier som gjelder for nautikkutdanning, og imøtekomme samfunnets nåværende og framtidige krav til nautikere.

Det er et mål å ha tett kontakt med relevant maritimt nærings- og arbeidsliv i løpet av studiet. Bruk av simulator, laboratoriearbeid og øvelser utfyller den teoretiske delen i utdanningen og viser studieprogrammets profesjonens tilknytning.

Etter fullført og bestått årsstudium har kandidaten tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Kandidaten ...

  • Har bred kunnskap i de nautiske sertifikatgivende emnene i henhold til STCW-konvensjonen og kan oppdatere egen kunnskap, både gjennom informasjonsinnhenting og praksisrelaterte læringsaktiviteter som simulatorøvelser, laboratorieøvelser og seilas.
  • Har et helhetlig og reflektert perspektiv på sentrale temaer, teorier, verktøy og metoder og problemstillinger knyttet til risiko, menneskelige faktorer, ulykker, regelverk og forskrifter for drift og operasjon av sjøgående fartøy.
  • Har kunnskap om skipsfartens tradisjoner, egenart og teknologiske utvikling, samt samfunnsmessige, miljømessige, sikkerhetsmessige, etiske og økonomiske konsekvenser av maritim virksomhet.

Ferdigheter:

Kandidaten …

  • Kan løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger som bidrar til sikker framføring, ledelse og av drift av maritime fartøyer og installasjoner
  • Kan reflektere over egen faglig utøvelse for sikker operasjon og framføring av skip og installasjoner, og kunne justere denne under veiledning.
  • Kan finne, vurdere og anvende viten innen det maritime fagområdet på en kritisk måte, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.
  • Behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer for sikker framføring av skip og installasjoner.

Generell kompetanse:

Kandidaten …

  • Har innsikt i økonomiske, etiske og miljømessige konsekvenser av maritim virksomhet, både lokalt og globalt, samt evne til å dra nytte av denne kunnskapen i sitt virke til sjøs.
  • Er i stand til å formidle maritim fagkunnskap, teorier og problemstillinger, både muntlig og skriftlig, til ulike målgrupper.

Studenter med bestått årsstudium i nautikk og bachelor i havteknologi kvalifiserer direkte til kadettstilling på sertifikatpliktige fartøy. Etter fullført kadettperiode kvalifiserer kandidatene til utstedelse av dekksoffiser-sertifikat, og kan dermed mønstre på som dekksoffiser/navigatør på sertifikatpliktige fartøy.

Studieprogrammet gir allsidige yrkesmuligheter innenfor et vidt spekter av landbaserte maritime og offshore relaterte virksomheter.

Fullført bachelor i Havteknologi, ingeniør fra UiT, med påkrevde valgemner i nautikk (MFA-1009 Nautikk intro og MFA-1010 Nautikk 1).

Studieprogrammet består av forelesninger, prosjektarbeid, simulator- og laboratorieøvinger, seilas og selvstudier. Det tas i bruk varierte undervisnings- og arbeidsformer tilpasset læringsutbyttet i de enkelte emnene.

Det legges til rette for at studentene skal ha en aktiv rolle i læringsprosessen ved at de planlegger og deltar på simulator- og laboratorieøvelser og ved at det benyttes aktive læringsformer som oppgaver og problem med assistert veiledning i forelesninger.

Det blir lagt vekt på at læringsaktivitetene skal bidra til faglig utvikling, samt at studentene utvikler evner til samarbeid, kommunikasjon og praktisk problemløsning gjennom å arbeide i grupper.

Vurderingsformene skal gi en god og læringsfremmende testing av kandidatenes læringsutbytte. Faglige prestasjoner vurderes enten med bokstavkarakterer A - F, der F er stryk, eller som bestått/ikke bestått. Obligatoriske arbeidskrav vurderes godkjent/ikke godkjent.

For en del emner må arbeidskrav være godkjent før en kan gå opp til avsluttende eksamen. Dersom en eksamen består av flere deler, må normalt alle deler være bestått for å få eksamen godkjent. Opplysninger om dette finnes i emnebeskrivelsen for hvert emne.

Undervisningsspråket er norsk. Enkeltemner kan bli undervist på engelsk, og det vil framgå av emnebeskrivelsen. STCW-konvensjonen krever at det undervises spesifikt i maritim engelsk.