Bachelor i statsvitenskap - deltid over 6 år ved UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet tilbyr Bachelor i statsvitenskap som deltidsstudie over 6 år. 

Studiet tilbys med undervisning i Tromsø, men forelesninger blir tatt opp digitalt på alle emner på 1000-nivå. 

Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap gir studentene kunnskaper om organiseringen av det norske politisk-administrative apparatet på ulike styringsnivåer i stat og kommune, og innsikt i hvordan dette påvirker forløpet av politiske beslutningsprosesser og innholdet i offentlig politikk. Her er organisasjons- og beslutningsteori en viktig faglig tilnærming. Studiet gir også en innføring i institusjoner og politiske prosesser i andre stater samt innblikk i og teoretiske perspektiver på hvordan stater samhandler på internasjonale arenaer, eksempelvis innen EU, FN og Verdens Handelsorganisasjon (WTO).

De første semestrene består av obligatoriske innføringsemner i de ulike delene av faget statsvitenskap i tillegg til examen philosophicum og examen facultatum. Innføringsemnene omfatter offentlig politikk og administrasjon, organisasjonsteori, politisk teori, sammenlignende politikk og internasjonal politikk. Senere kommer de valgfrie delene av studiet. 

Studenter som vil ta bachelorgrad med fordypning i statsvitenskap må ta minimum 100 studiepoeng i statsvitenskap samt examen philosophicum/examen facultatum. Fordypningen skal bestå av 70 studiepoeng obligatoriske statsvitenskapelige emner på 1000-nivå (inkl. SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode) og 30 studiepoeng statsvitenskapelige emner på 2000-nivå De resterende 60 studiepoeng kan tas som frie valgemner. Valgemnene kan også tas fra andre fagområder ved UiT Norges arktiske universitet. Emner som er tatt ved et annet studiested kan søkes innpasset i graden. Det er også mulig å velge ett eller to semester ved et utenlandsk lærested.

Forslag til studieløp deltid over 6 år. 

1. semester Høst STV-1000 Politisk analyse, nettbasert     
2.semester Vår  STV-1002 Offentlig politikk og administrasjon: Institusjoner og prosesser i norsk politikk  EXF-0712 Examen facultatum ved HSL-fakultetet, nettbasert   
3.semester Høst  STV-1001 Politisk teori: Historiske og aktuelle perspektiver     
4.semester Vår  STV-1003 Sammenlignende europeisk politikk  FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert   
5.semester Høst  STV-1004 Organisasjonsteori: Analyse av moderne organisasjoner  STV-1005 Global politikk: Innføring i internasjonale og transnasjonale relasjoner   
6.semester Vår  STV-2000-emne     
7.semester Høst  SVF-1051 Samfunnsvitenskapelig metode, nettbasert     
8.semester Vår  Valgemne/STV-2000-nivå  Valgemne/STV-2000-nivå   
9.semester Høst  Valgemne/STV-2000-nivå     
10.semester Vår   Valgemne/STV-2000-nivå  Valgemne/STV-2000-nivå   
11.semester Høst   Valgemne/STV-2000-nivå     
12.semester Vår  STV-2020 Bachelorgradsoppgave     


Søk om opptak

Søk via lokalt opptak studiet Bachelor i statsvitenskap over 6 år.

Søknadskode 5151

Lenke: https://fsweb.no/soknadsweb/