Masteroppgaver fra tidligere studenter

 

Student:

Tittel på masteroppgaven:

Hovedveileder:

2018:

Bredahl, Kristel Skytetreningen til politiet. Overgang fra gammelt til nytt skytetreningsprogram Jens A Terum/Aud Solveig Nilsen
Eidnes, Ingrid Batalden Maritim sikkerhet under internasjonale operasjoner. En casestudie av risikopersepsjon og – kommunikasjon mellom norske rederier og Den Norske Krigsforsikring for Skip Are Sydnes

Evenseth, Lise Lotte Løslatelse av radikaliserte straffedømte: Hvordan kan vi redusere risiko gjennom forebyggende arbeid? Maria Sydnes
Falck, Frithjof

«Kanskje de lytter neste gang de får varsling?». En casestudie av situasjonsforståelse på sentralt nivå under politiets håndtering av migrasjonsstrømmen over Storskog høsten 2015 Christer Pursiainen

Kommedal, Thore Pellets på avveie. Fra vugge til hav Jens Andreas Terum
Midtgård, Marianne Cecilie

Blir kommunenes beredskap for miljø- og kjemikaliehendelser bedre ved innføring av nye krav? En studie av hvordan kommuner integrerer nye krav i forskrift for miljørettet helsevern inn i eksisterende beredskapsarbeid Aud Solveig Nilsen


Pohl, Sondre Soma Risikostyring i havbruksnæringen. En studie av hvordan ulike risikoperspektiv påvirker risikostyring Are Sydnes
Woll, Gøran Bredahl Sertifiserer de seg sikrere?  - En casestudie av frivillige miljøsertifiseringers innvirkning på sikkerhetsstyringen i oppdrettsnæringen Are Sydnes

Åmotsbakken, Didrik Higraff Midlertidige ansatte og sikkerhetskultur i varehandelen. En studie av sikkerhetskultur i byggevarehandelen, og hvordan sikkerhetskulturen påvirkes av midlertidige ansatte Christer Pursiainen/Bjarte Rød

2017:

Bjelle, Sondre Lekve Tilsyn og sikkerhetsstyring - ein casestudie av tre industriverksemder i Troms Are Sydnes
Dølgaard, Simen H. Kommunikasjonssystemers påvirkning på situasjonsforståelse Are Sydnes
Ebbang, Christopher Organisatorisk læring i en responsorganisasjon - en studie av å dele og lagre erfaringer ved hovedredningssentralen i Bodø Maria Sydnes
Fure, Magnus Olav Reistad Skandinaviske øvelsesveiledninger og kompleks læring. En studie av skandinaviske øvelsesveiledningers bruk av kunnskap om kompleks læring og råd for læring Jens Andreas Terum
Gulbrandsen, Jonas Holmberg Sikkerhetskultur hos fotballklubber - en studie av frivillighets- og deltidsarbeids påvirkning på sikkerhetskultur Maria Hammer
Hamborgstrøm, Aleksander Psykososial beredskap sett i sammenheng med samfunnssikkerhet og beredskapsplanlegging. En dokumentanalyse av veiledere, lovverk og rapporter vedrørende psykososial beredskap Bjarte Rød

Korneliussen, Eirik

Dimensjonering av sikringstiltak mot tilsiktede uønskede handlinger. En kvalitativ studie av sårbarhetsvurderinger som et verktøy for dimensjonering av sikringstiltak i norske ISPS-havneanlegg Maria Sydnes

Kruke, Marta Helene E. Beskyttelse av sensitiv informasjon - en studie av norske nettselskapers beskyttelse av sensitiv informasjon Maria Hammer
Nordheim, Tor-Sverre E. Smarttelefonens muligheter i prehospital tjeneste Jens Andreas Terum
Raanes-Bendiksen, Richard A.  Sikkerhetskultur hos vektere Aud Solveig Nilsen
Røsok, Mats-Fredrik Dahl Kan vi sikre oss mot flom? - En kvalitativ studie av forebyggingsarbeid i norske kommuner Aud Solveig Nilsen
Xas, Naska

Frivillig arbeid i kriserammede områder, og konsekvenser av dette arbeidet på enkeltindividet. En casestudie av norske frivillige som reiste til Hellas under flyktningkrisen i perioden 2015-2016 Maria Hammer

2016:                    
                    
                                                                                  
Barzingey, Karock N. Samarbeid mellom Forsvaret og Politiet Christer Pursiainen           
Duus, Aksel H. Sikring av virksomheter mot tilsiktede uønskede handlinger Maria Hammer
Fredriksen, Gunnar Helge S. Praktisering av HMS, rapporteringskultur og mulighet for organisatorisk læring Maria Hammer
Hansen, Lasse Rød "To expect the unexpected - mission impossible?" - En studie om "black swan" beredskapsarbeidet i Sauda kommune  Aud Solveig Nilsen
Karlsen, Andre Odd Erik R. Comparative case study of pandemics as transboundary crisis in Norway and Western Africa Christer Pursiainen
Krogsæter, Stig


Granskingsdilemmaer i tilsyn og kommisjon. En komparativ dokumentanalyse av Statens havarikommisjon for transport og Petroleumstilsynet Jens Andreas Terum

Kvien, Marcus Ellburg "Kjør han på fjæra, så søkk han ikke" Are Sydnes/ Maria Sydnes
Mathisen, Thomas T.
       
Fører utsettelsesatferd til økt risiko i trafikken? En studie av bilister

Jens A Terum / Aud Solveig Nilsen
Salem, Tomas Security and policing in Rio de Janeiro. An ethnography of the pacifying police units Christer Pursiainen
Sivertsen, Eirik Er debriefing bortkastet tid? En studie av emosjonell ventilering og læring i et brannvesen Jens Andreas Terum
Tellefsen, John Iver E.

Alt er sukret med risiko. Bruk av risikostyringsteori ved utforming av endringsforslag som berører akuttkirurgi i Nasjonal Helse- og Sykehusplan Christer Pursiainen

Hege Weines

Fatigue Awareness. Introducing fatigue awareness devices as a part of FRMS in an airline Vegard Nergård / Jens Andreas Terum
Ole Johannes H. Yttervoll Masseinnvandring og moderne kriser. En studie av krisehåndtering i Sør-Varanger kommune høsten 2015 Maria Hammer