Spesifisering av opptakskrav for fagdidaktikk

Emner som er tatt som en del av lærerutdanning opp til trinn 10, vil ikke telle.

For alle fag gjelder det at du må kunne kommunisere svært godt på norsk. Språk må ikke være til hinder for muntlig kommunikasjon i klasserommet.

Opptak skjer under forutsetning av at det kan gis relevant tilbud i fagdidaktikk og i praksis. Vi har følgende fagdidaktisk tilbud på PPU-studiet:

 • 60 studiepoeng innenfor samfunnsfaglige eller historiefaglige emner: Sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, sosialøkonomi, samfunnsgeografi eller historie.

 • 60 studiepoeng matematikk og/eller statistikk. Emner fra UiT med MAT eller STA i kurskoden kan benyttes så sant de ikke overlapper med hverandre. Unntatt fra dette er brukerkursene Mat-0001 og STA-0001.
 • 50 studiepoeng matematikk/statistikk og INF-1100
 • Relevante matematiske faglige emner innen ingeniør-, økonomi- og IT-fag kan også godkjennes.

Grunnlag for opptak er årsstudium i nordisk språk og litteratur eller tilsvarende, dvs.
60 studiepoeng nordiskemner på 1000-nivå.

 • Studiet må være på morsmålsnivå.
 • Så langt det er mulig, skal det være lik fordeling av språk og litteratur.
 • Praktisk ferdighet i bokmål og nynorsk må dokumenteres gjennom beståtte eksamener der en er prøvd i begge målformer.

Allmenn litteraturvitenskap eller norsk som andrespråk godkjennes ikke som
opptaksgrunnlag.

 • 60 studiepoeng eller mer i minst ett av følgende språk: fransk, russisk, spansk, tysk eller andre fremmedspråk som skolen tilbyr.
 • For fransk, russisk, spansk og tysk kan det maksimum inngå 10 studiepoeng der undervisning og studielitteratur er på norsk eller engelsk. Det kan i noen tilfeller gjøres unntak fra dette for studenter med årsenheter i faget.
 • 60 studiepoeng emner innenfor biologi, kjemi, fysikk, farmasi og bioteknologi. Inntil 10 studiepoeng geologi godkjennes også.
 • Det er en fordel med en kombinasjon av emner fra både biologi, fysikk og kjemi.
 • Relevante naturfaglige emner innen ingeniørfag og helsefag kan også godkjennes.
 • 60 studiepoeng i religionsemner
 • Av disse må minimum 30 studiepoeng må være knyttet til emner innenfor kristendom, islam, jødedom, buddhisme eller hinduisme, eller fra religionshistoriske innføringsemner eller emner innen religionsvitenskapelig teori og metode. De resterende 30 studiepoengene kan være andre religionsemner eller emner innenfor idehistorie, filosofi eller livssynskunnskap.
 • Presisering 1: søkere med master i filosofi må dokumentere minimum 30 studiepoeng religionsfaglige emner (i tillegg til master i filosofi).
 • Presisering 2: søkere med embetsstudiet i teologi eller master i kristendomskunnskap må dokumentere 30 studiepoeng religionsfaglige emner utover kristendommen (i tillegg til embetsstudiet i teologi eller master i kristendomskunnskap).
 • 60 studiepoeng i engelskemner
 • Så langt det er mulig, skal det være lik fordeling av språk og litteratur.