Barn og ungdoms psykiske helse

Portrettbilde

Frode Adolfsen

Unit: RKBU North

Research areas:
 • Barn og unges psykiske helse.
 • Engstelige og triste barn.
 • Bekymringsfullt skolefravær.
 • Implementering og evaluering av tiltak.
Portrettbilde

Roman A Koposov

Unit: RKBU North

Research areas:

Barne- og ungdomspsykiatri, Rus, Delinquency, Vold, Forebygging.

Portrettbilde

Siv Kvernmo

Unit: Department of Clinical Medicine

Research areas:

Barn og unges psykiske helse og spesielt samiske barn. Samisk folkehelse. Urfolkshelse

Kliniske studier og barne- og ungdomspsykiatrisk epidemiologi. ADHD.

 

Portrettbilde

Oddbjørn Løndal

Unit: RKBU North

Research areas:
 • Forebygging og behandling av atferdsrelaterte- og sosiale vansker hos barn og unge.
 • Sosial- og emosjonell kompetanse blandt barn og unge.
 • Trivsel og læring i barnehage, SFO og skole.
 • Forebygging av krenkelser, vold og overgrep mot barn i barnehage- og småskolealder.
 • Implementeringskunnskap.
 • Gruppebaserte tilbud for barn og familie. Fordeler og utfordringer med gruppebaserte tilbud; - for barn, unge, foreldre og fagmiljøer.
 • Kunnskap om praktiske øvelser for å oppnå praksisendringer.

Løndal jobber mye i prosjekter med kavantitativ forskningstilnærming, men er også med i kvalitative prosjekter.

Portrettbilde

Ingunn Berta Gjerdåker Skre

Unit: Department of Psychology

ingunn.skre@uit.no +4777645446
Research areas:

Klinisk psykologi
Psykisk helse hos ungdom
Diagnostikk av psykiske lidelser
Klinisk kommunikasjon
Effektevaluering av psykoterapi

Portrettbilde

Marius Storvik

Unit: Faculty of Law

Research areas:

Marius Storviks forskningsinteresser strekker seg over et bredt spektrum av rettsvitenskapen med særlig fokus på tvang, menneskerettigheter og velferdsrett. Han er drevet av et ønske om å forstå og analysere hvordan rettssystemet påvirker livskvaliteten, selvbestemmelsesretten og verdigheten til særlig sårbare grupper inkludert psykisk helse, barn, demenspasienter, personer med utviklingshemninger og minoriteter.

Marius utforsker også hvordan juridiske rammer innen barnevernsrett, sosialrett og trygderett interagerer og bidrar til å forme offentlige tjenester. Han har en spesiell interesse for det komparative perspektivet i rettsvitenskapen, hvor han vurderer hvordan norske tilnærminger kan berikes av og lære fra internasjonale erfaringer, spesielt fra land som Ghana.

En annen sentral del av hans forskning er å undersøke erstatningsrettens rolle og dens potensiale for å oppnå rettferdighet og reparasjon for individer. Hans analytiske tilnærming involverer å integrere sosialvitenskapelige teorier og metoder for å utdype forståelsen av hvordan juridiske praksiser påvirker individers hverdagsliv.

Marius er aktivt engasjert i flere pågående forskningsprosjekter som adresserer disse temaene, og hans arbeider bidrar til viktige diskusjoner om rettslig og sosial reform.

Portrettbilde

Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Unit: Department of Psychology

Research areas:

Forskningsinteresser er knyttet til klinisk psykologisk fagutvikling og praksisnære tema.

Vitenskapelige arbeider dekker et bredt spekter av aktiviteter innen depresjonsforskning, psykisk helse hos barn og unge, perinatal psykisk helse, psykiske traumer, medisinsk uforklarte symptomer, forebygging, lavterskeltilbud, mestringsgrupper og psykoterapi. Jeg arbeider både med kvantitative og kvalitative forskningsmetoder.

Hovedinteresser er a) depresjon og kognitiv sårbarhet, b) psykisk helse hos barn og unge, c) klinisk sped- og småbarnspsykologi, d) perinatal psykisk helse, e) psykiske traumer, d) psykosomatiske tilstander/ medisinsk uforklarte fysiske symptomer, e) klinisk helsepsykologi, f) behandlingsforskning, forebygging, og tidlig intervensjon, g) visuelle metoder i forskning og behandling, h) lærings- og mestringsgrupper, i) brukermedvirkning og samhandling, og j) allmennrettet formidling av forskningsbasert kunnskap.

Nettsider til forsknings- og fagutviklingsprosjekter som jeg er eller har vært prosjektleder for:

1. Depresjon og kognitiv sårbarhet

2. God start for små i nord

3. Psykhjelpen

4. Blues Mothers

Selvhjelpsbok:

1. Babyblues 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no