ArcLog - TEKNOLOGISK KOMPETANSESENTER FOR ARKTISKE LOGISTIKKOPERASJONER

ArcLog- Arktisk senter for logistikk er ment å fungere som et nasjonalt ledende miljø innen sikker
og bærekraftig logistikk i nord-områdene. Dette ved å koble sammen akademia, forskningsinstitusjoner, og relevante næringsaktører til et felles kompetansesenter som sammen jobber målrettet med forskning og utdanning for økt kompetanse og konkurransekraft.

Narvik som logistisk knutepunkt har lang historie, og har bidratt i stor grad til oppbygning av Nord-Norge. Denne historikken inkluderer også teknologiutvikling med røtter tilbake til bygging av malmbanen, utdanning av ingeniører og leverandør av teknisk kompetanse til hele landsdelen. Med bakgrunn i denne historikken ønsker vi å videreutvikle vår aktivitet i tråd med den teknologiske utviklingen og samtidig rette oss mot nye næringer med framtidsutsikter i regionen. Noen av dsse inlkudrerer:

Fiskeri og havbruksnæringen

  • Logistikkutfordringer knyttet til transport av sluttprodukter ut i markedet og fiskefor og råvarer inn til prosessanlegg, men også i like stor grad utfordringer knyttet til produksjonsplanlegging og optimalisering, automasjon, robotisering, produksjonslogistikk innad i anlegg, for å sikre bærekraft, kostnadseffektivitet og konkurransekraft.

Turisme

  • Behov for gode logistikkmodeller for håndtering av økt turiststrøm, analyser for å sikre bærekraft og konkurransedyktighet, utvikling av nye reiselivsprodukter i kobling mellom natur og teknologi, samt å redusere det regionale fotavtrykket for å sikre at næringen kan drive i godt samspill med lokalsamfunn

Bygg og anlegg

  • Store utfodringer i bygg og anleggsindustrien, ønske om å minke miljø effekten  ved redusert ressursbruk og avfallmengde.
  • Logistikkutfurdringer knyttet til transport av materialer til avsideliggende områder langt unna store bykjerner og store produksjonsanlegg ,mindre markeder, og klima.
  • Stort potensial for høyere effektivitet i bygg og anleggsbransjen ved å innføre innovative metoder som inkluderer, "lean construction", "smart consctrucion", og BIM.

Målsetningen er å etablere et kompetansesenter som favner i bredden, der vår kompetanse innenfor teknologibasert logistikk kan anvendes mot næringer som har nye behov. Senteret har sitt naturlige ankerpunkt i Narvik ved UiT sitt Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, IVT, og vil bidra sterkt til teknologisk utvikling i hele landsdelen.

 

Gjennom arbeidet med etablering av ArcLog, pågående forskningsaktivitet og strategiske vurderinger er fire tematiske områder identifisert og vurdert som særskilt viktig å adressere gjennom opprettelsen av et teknologisk logistikksenter:

  • Automasjon, effektive produksjonsteknologier og materialflyt, særlig for små og mellomstore bedrifter (SMBer)
  • Sikker og bærekraftig transport
  • Kunnskap- og opplevelsesbasert turisme
  • Beredskapslogistikk