ArcLog - TEKNOLOGISK KOMPETANSESENTER FOR ARKTISKE LOGISTIKKOPERASJONER

Narvik som logistisk knutepunkt har lang historie, og har bidratt i stor grad til oppbygning av Nord-Norge. Denne historikken inkluderer også teknologiutvikling med røtter tilbake til bygging av malmbanen, utdanning av ingeniører og leverandør av teknisk kompetanse til hele landsdelen. Med bakgrunn i denne historikken ønsker vi å videreutvikle vår aktivitet i tråd med den teknologiske utviklingen og samtidig rette oss mot nye næringer med framtidsutsikter i regionen. Ett eksempel er fiskeri- og havbruksnæringen med logistikkutfordringer knyttet til transport av sluttprodukter ut i markedet og fiskefor og råvarer inn til prosessanlegg, men også i like stor grad utfordringer knyttet til produksjonsplanlegging og optimalisering, automasjon, robotisering, produksjonslogistikk innad i anlegg, for å sikre bærekraft, kostnadseffektivitet og konkurransekraft. Et annet eksempel er turisme der det er behov for gode logistikkmodeller for håndtering av økt turiststrøm, analyser for å sikre bærekraft og konkurransedyktighet, utvikling av nye reiselivsprodukter i kobling mellom natur og teknologi, samt å redusere det regionale fotavtrykket for å sikre at næringen kan drive i godt samspill med lokalsamfunn.   Målsetningen er å etablere et kompetansesenter som favner i bredden, der vår kompetanse innenfor teknologibasert logistikk kan anvendes mot næringer som har nye behov. Senteret har sitt naturlige ankerpunkt i Narvik ved UiT sitt Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, IVT, og vil bidra sterkt til teknologisk utvikling i hele landsdelen.

Tematiske innretning og fokuspunkter i teknologisk senter for arktiske logistikkoperasjoner (ArcLog)

Gjennom arbeidet med etablering av ArcLog, pågående forskningsaktivitet og strategiske vurderinger er fire tematiske områder identifisert og vurdert som særskilt viktig å adressere gjennom opprettelsen av et teknologisk logistikksenter:

 

  • Automasjon, effektive produksjonsteknologier og
    materialflyt, særlig for små og mellomstore bedrifter (SMBer)

  • Sikker og bærekraftig transport

 

  • Kunnskap- og opplevelsesbasert turisme

 

  • Beredskapslogistikk