ArcArc - Arctic Archaeology

  • Forskningsgruppen ArcArc tar utgangspunkt i og er basert på forskningen til arkeologene ved Norges arktiske universitetsmuseum. Hensikten er å bidra til å øke kvalitet og omfang av forskningsmiljøets samlete forskning, gjennom å gi enkeltforskere og konstellasjoner av forskere en arena for idéutforming, samarbeid og nettverksbygging. Tematisk vil all «nordlig» arkeologi kunne inngå i forskningsgruppens virksomhet.  
  • The primary motivation for establishing the research group ArcArc was a perceived need for a group designed for and based on the research interests of archaeologists at The Arctic University Museum of Norway. The purpose of the group is to increase the quality and breadth of archaeological research within the museum, through providing individual researchers and existing contact networks between researchers an arena for formulating new ideas, cooperation and network development. Group activity will be built on a broad thematic foundation that includes all aspects of “northern” archaeology.    

Forskningsgruppens målsettinger er:

  • Å bidra til å skape et attraktivt faglig og sosialt miljø for forskere, Ph.D.-studenter og MA-studenter.
  • Å koble det store materialet som aggregeres gjennom våre forvaltningsundersøkelser mot relevante forskningstema, for derigjennom mer systematisk å aktivere det i vår forskning på nordlige områder.
  • Å legge til rette for mer og tematisk basert tverrfaglig samarbeid internt på museet gjennom å være en aktiv forskningsgruppe i nordlig arkeologi.

 

Bakgrunn for forskningsgruppen:

ArcArc ble initiert i 2017 og har som mål å øke kvalitet og omfang av forskningsmiljøets samlete forskning gjennom å gi enkeltforskere og konstellasjoner av forskere, herunder PhD-studenter, en arena for idéutforming, samarbeid og nettverksbygging.

Forskningen er innordnet UiTs overordnete strategi (2014-2020) om forsking på vedlikehold og endring i samfunn i nordområdene og Tromsø Museums strategiplan (2014-2020) om å sikre befolkningen tilgang til ny kunnskap om landsdelens kulturhistorie.

Opprettelsen av en forskningsgruppe i arkeologi må ses som en oppfølging av St.meld. nr. 15 (2007-2008) «Tingenes tale – Universitetsmuseene», der utdannings- og forskningsdepartementet tar til orde for styrket forskningsvirksomhet og forskningsledelse for å bedre universitetsmuseenes mulighet til å oppfylle sitt samfunnsansvar som kunnskapsleverandør i forhold til kulturminneforvaltning.

 

The Research group goals are:

  • To contribute to the creation of an attractive academic and social environment for researchers, and students at the Ph.D. and M.A. level.
  • To link the abundant data generated through our cultural heritage management investigations to relevant research themes, in order to activate them more systematically into our research of northern areas.
  • To accommodate more thematically based interdisciplinary collaboration with the museum through being part of an active research group in northern archaeology.

 

Background for the research group:

ArcArc was initiated in 2017 with the goal of increasing the quality and coverage of collective archaeological research at the museum by providing individual researchers and existing research networks, including Ph.D. students, an arena for formulating new ideas, cooperation and network building.

The research basis for the group is in accord with UiTs overarching strategy plan for 2014-2020 regarding research on continuity and change in society in the northern areas and Tromsø University Museums strategy plan for 2014-2020 which seeks to guarantee access for the population at large to new knowledge regarding regional cultural history.

The creation of a research group in archaeology must also be viewed within the context of the recommendations of St.meld. nr.15 (2007-2008) Tingenes tale – Universitetsmuseene produced by the Ministry of Education and Research. This document emphasized the need to strengthen research activity and research leadership in order to improve the potential for university museums to satisfy their societal responsibilities as a knowledge provider in relation to cultural heritage management.

Ressurser

Utgravningsrapporter fra Universitetsmuseet

TROMURA - Tromsø Museums Rapportserie

Kulturvitenskapelig forskning og forvaltning ved Universitetsmuseet

SARG - Sub-Arctic Stone Age Research Group

StoneD - Stone Age Demographics

 

Resources

Utgravningsrapporter from Tromsø University Museum

TROMURA - Tromsø Museums report series

Kulturvitenskapelig forskning og forvaltning at Arctic University Museum of Norway

SARG - Sub-Arctic Stone Age Research Group

StoneD - Stone Age Demographics